Gå till innehåll

Planera din anläggning

När du planerar ditt nya avlopp lägger du grunden för en komplett ansökan som förenklar prövningsprocessen. Söderåsens miljöförbund kan inte säga vilken anläggning du ska välja, men vi kan ge dig information om de krav avloppsreningen måste klara, beroende på var anläggningen ska placeras och var vattnet ska släppas ut. Här läser du mer om vad du behöver veta i planeringen innan ansökan.

För att komma igång med planeringen är det bra att översiktligt undersöka de naturliga förutsättningarna för en avloppsanläggning på din fastighet. Du behöver även känna till de krav på rening av avloppsvattnet som gäller på den plats där vattnet ska släppas ut från avloppsanläggningen.

Du planerar och tänker igenom ditt val

När du planerar och väljer anläggning behöver du tänka på dina önskemål, exempelvis när det gäller kostnad för installation och drift av anläggningen, service och vilken egen skötsel av anläggningen som du måste utföra. Om det går är det en fördel att planera och installera avloppsanläggningen gemensamt med en eller flera grannar. På så sätt kan ni tillsammans sänka installations- och driftskostnaden. En gemensam avloppsanläggning med större volym innebär vanligtvis även en stabilare reningsprocess, exempelvis i ett minireningsverk.

Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som själv är ansvarig för att planera din framtida anläggning. Söderåsens miljöförbund är tillsynsmyndighet och kan ge dig vägledning i planeringen, men inte välja en anläggning åt dig.

Ta reda på fastighetens naturliga förutsättningar

Vilken typ av avloppsanläggning du kan välja och hur den kan se ut påverkas av vilka förutsättningar som redan finns på din fastighet. Det handlar till exempel om:

 • markförhållanden,
 • grundvattennivå,
 • var vattnet kan ledas bort efter reningen,
 • på vilken nivå under marken som avloppsledningen går ut från bostadshuset,
 • var eventuella dricksvattenbrunnar ligger och de avstånd som kan hållas till dem,
 • hur stor fastigheten är,
 • utrymme och plats för slamtömning.

Ta gärna hjälp av sakkunnig entreprenör eller konsult för att undersöka markförhållandet på din fastighet.

Läs mer om hur vi bedömer förutsättningarna för olika avloppsanläggningar och skyddsnivåerna i vår policy för små avloppsanläggningar.

Olika avloppsanläggningar har olika effekt när det gäller att rena avloppsvatten, så kallad reduktionsförmåga. Vilken anläggning som passar var beror därför på vilka skyddsnivåer för miljöskydd och hälsoskydd som gäller på fastigheten. Detta bedöms utifrån platsens naturliga förutsättningar, hur känslig omgivningen är, hur avloppsvattnet leds och var det släpps ut.

 • Ska utsläppet ske till någon vattenförekomst (å, bäck eller damm samt dränering) ska vattnet vara renat från bakterier. Detta kan ske genom att vattnet passerar en UV-lampa eller ett fosforfilter.
 • Generellt sett har de flesta minireningsverk som är CE-certifierade en prestandadeklaration som visar att deras reduktionsförmåga klarar en hög skyddsnivå för miljöskydd. I en CE-certifiering finns det däremot inte några uppgifter om reduktion av bakterier och smittämnen. I normala fall används olika former av efterpoleringstekniker för att säkerställa en högre reduktion av bakterier och smittämnen i ett renat avloppsvatten från minireningsverk.
 • Markbaserad rening, det vill säga en avloppsanläggning med slamavskiljare och efterföljande markbädd eller infiltration, med eller utan prefabricerade moduler, har i normala fall en bra reduktion av bakterier och smittämnen.
 • En infiltration klarar kraven för normal skyddsnivå för miljöskydd. En markbädd behöver kompletteras med fosforrening för att klara normal skyddsnivå.
 • Infiltrationsanläggningar kan kompletteras med olika typer av fosforrening för att uppnå hög skyddsnivå för fosfor när det gäller miljöskydd.

Det är viktigt att avloppsanläggningen är anpassad efter hushållet och den mängd avloppsvatten som ska renas. I vanliga fall utgår vi från att anläggningen ska klara ett hushåll med minst fem personer.

 • Ett spabad, en badtunna eller ett större badkar som ansluts till en avloppsanläggning, gör att anläggningen behöver dimensioneras för att klara den plötsligt ökade belastningen som kommer när en sådan anordning töms. I vissa fall kan det lösas med en strypventil i badanordningen, men över tid kan det vara en riskfylld lösning.
 • Dagvatten, takvatten eller annat dräneringsvatten ska inte ledas till anläggningen. Detta är vatten som inte behöver renas utan kan ledas bort och tas om hand på annat sätt.
 • Returspolningsvatten som uppstår i dricksvattenfilter när det renspolas, ska inte ledas till en avloppsanläggning. Detta är till stor del ett rent vatten, men det kan innehålla höga metallhalter och andra ämnen som kan påverkar den biologiska och kemiska reningen. Ett returspolingsvatten kan hanteras som ett dag- eller takvatten.
 • Om du planerar en markbädd eller infiltration behöver du fri markyta på mellan 20 och 50 kvadratmeter per hushåll beroende på markförhållanden, typ av avloppsvatten och eventuella skyddsavstånd. Ytan blir mindre om markbädden eller infiltrationen görs med prefabricerade moduler. På ytan där markbädden eller infiltrationen är anlagd får du inte köra med maskiner, bruka jorden eller ha hästar eller andra djur som kan trampa sönder anläggningen.
 • Om du har en egen dricksvattenbrunn kan det vara lämpligt att göra en analys av vattnet innan du bestämmer dig för vilken typ av avloppsanläggning som du ska installera. Detta eftersom tillverkarna av olika avloppsanläggningar bara garanterar avloppsanläggningens reningsfunktion om det ingående dricksvattnet har en viss kvalitet. Exempelvis kan förhöjda svavel- och järnhalter i ett dricksvatten störa den biologiska och kemiska reningen i ett minireningsverk.
 • För att slamtömningen ska fungera är det viktigt att slamavskiljaren i anläggningen är lättillgänglig. Avståndet från slamavskiljaren till uppställningsplatsen för slamtömningsfordonet bör därför inte vara längre än 20 meter, eller 10 meter om du bor i Svalövs kommun.
 • En restaurang eller ett bed- and breakfast behöver ha en avloppsanläggning som dimensioneras för en större belastning. En restaurang kan även behöva installera en fettavskiljare före avloppsanläggningen, så att den inte belastas med för mycket fett och organiska ämnen.

Om du funderar över en anläggning med markbaserad rening (markbädd, infiltrationsbädd eller minireningsverk med utsläpp till motsvarande) behöver du gräva minst en provgrop för att mäta avståndet från markytan till grundvattennivån och bestämma markens genomsläpplighet. För att bestämma markens genomsläpplighet behöver du göra en siktanalys eller ett perkolationsprov.

 • Djupet på provgropen ska vara minst 2,5 meter eller ner till berg eller grundvatten. Provgropen ska kunna kontrolleras av oss vid ett platsbesök.
 • Om grundvattnet ligger högt (nära markytan) på din fastighet betyder det ett högre yttre tryck på brunnar som är tänkta att placeras där. Därför är det viktigt att slamavskiljare eller minireningsverk förankras korrekt och tillräckligt.
 • I vissa fall kan grundvattnet dräneras bort runt brunnen, men detta går inte alltid att göra.

Hos Avloppsguiden finns mer information om hur du mäter djupet till grundvattennivån och vad en provgrop berättar om förutsättningarna på din fastighet.

Tänk igenom hur din planerade avloppsanläggning kan påverka omgivningen. Det är också bra att informera eventuella grannar om projektet.

Om anläggningen eller delar av den ska placeras på någon annans mark, behöver du ett medgivande från markägaren. För att säkra avloppets placering för framtiden är det bra att bilda ett så kallat servitut med den som äger marken. Servitutet ger avloppsanläggningen rätt till en viss placering oavsett vem som äger fastigheten där den ligger, eller vem som äger själva anläggningen. På Lantmäteriets webbplats finns mer information om servitut.

Om reningen slutar att fungera eller om avloppsvatten skulle läcka ut i marken, är det mycket viktigt att det är ett tillräckligt skyddsavstånd från din anläggning till dricksvattentäkter och vattendrag. Skyddsavstånd anges som riktvärden.

 • En slamavskiljare bör placeras minst 20 meter från vattentäkt.
 • Täthetsprovade avloppsledningar bör gå minst 10 meter från en vattentäkt. Andra ledningar bör gå minst 20 meter från vattentäkten men för att skydda vattentäkten kan vi komma att kräva ett längre avstånd.
 • En markbädd eller infiltrationsanläggning bör placeras nedströms vattentäkter eller områden där vattentäkt planeras. Ett tillräckligt skyddsavstånd från anläggningen bör vara minst 50 meter. Riktvärdet baseras på hur snabbt avloppsvattnet kan transportera sig genom jordlagret beroende på jordtyp och lutning.
 • I en markbaserad anläggning ska avståndet mellan infiltrationsytan och den högsta grundvattennivån alltid vara minst 1 meter.

Du kan läsa mer om placering och skyddsavstånd via Avloppsguiden och Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten.


För att kunna bestämma ett läggningsdjup som uppfyller kravet på 1 meter mellan den högsta grundvattennivån och infiltrationsnivån behöver du ta reda på den högsta grundvattennivån som kan komma att uppstå. Genom att använda Havs- och Vattenmyndighetens GIS-stöd för små avlopp kan du beräkna den högsta dimensionerande grundvattennivån. När du tagit reda på detta kan du ange ett läggningsdjup i din ansökan.

Vid en hög grundvattennivå kan möjligheten att anlägga markbäddar eller infiltrationsanläggningar vara begränsad. I vissa situationer kan det lösas genom att de anläggs upphöjda, det vill säga de anläggs ovan markytan.

Anlägger du en markbaserad anläggning ställer vi krav på att du ska installera ett grundvattenrör och regelbundet kontrollera grundvattennivån.

Tänk igenom hur din planerade avloppsanläggning kan påverka omgivningen. Det är också bra att informera eventuella grannar om projektet.

För att skydda människors hälsa och miljön är det lag på att avloppsvatten ska renas. Det finns inga tekniska krav om precis hur reningen ska gå till, men alla avloppsanläggningar ska kunna rena ett avloppsvatten med både organiska ämnen och näringsämnen till bestämda så kallade reduktionsnivåer.

Vilka nivåer av skydd för den omgivande miljön som gäller på din fastighet beror på platsen förutsättningar, hur känslig omgivningen är och på vilket sätt det renade avloppsvattnet leds bort från fastigheten, den så kallade utsläppspunkten. Här är det skillnad på om vattnet leds till ett känsligt vattendrag, eller infiltreras ner i marken på fastigheten.

 • Om din avloppsanläggning kan påverka ett vattenskyddsområde, en vattentäkt eller ett vattendrag i närheten, kan det betyda att anläggningen ska klara högre skyddsnivåer. Samma sak kan gälla om din fastighet ligger i eller intill ett strandskyddsområde, eller i någon form av naturskyddat område.
 • En avloppsanläggning ska även kunna minska mängden bakterier och andra smittoämnen i ett avloppsvatten och klara kriterier för normal eller hög skyddsnivå för hälsoskydd. Bedömningen av vilka kriterier som gäller i det aktuella fallet beror på typ av anläggning, robusthet och var den placeras.
 • Var utsläppspunkten finns är en del av vår bedömning om det bör vara hög eller normal skyddsnivå för miljöskydd i det aktuella fallet.

Kontakta oss för att få information om vilken nivå för miljöskydd och hälsoskydd som kan gälla i ditt område och på din fastighet.

Alla avloppsanläggningar behöver skötas om och regelbundet tömmas på slam för att fungera som de ska. Var medveten om skötselbehovet när du planerar in anläggning så att du kan välja det som passar dina önskemål bäst.

 • Välj den anläggning som passar dina önskemål om kostnader och behov av underhåll. Var dock säker på att den klarar det reningskrav som gäller för din fastighets förutsättningar.
 • Vilken service och skötsel som behövs beror på anläggningens teknik. Du som fastighetsägare behöver regelbundet titta till och själv sköta kontrollen av din avloppsanläggning.
 • Många anläggningar behöver även kontrolleras och servas av person med fackmannamässig kompetens, vanligtvis personal från tillverkaren eller deras anlitade servicefirma.
 • En anläggning som är billig att installera, kan vara dyr i drift eller kräva att du lägger mycket tid på kontroll och underhåll. Fundera över hur mycket tid du själv vill lägga på underhåll och egenkontroll, eller om du vill ha hjälp med skötsel och service från en tillverkare eller leverantör.
 • När det gäller mer tekniskt avancerade avloppsanläggningar som till exempel minireningsverk, ställer vi krav på att det ska finnas ett serviceavtal för fackmannamässig service av anläggningen.
 • Har du installerat ett grundvattenrör ska du regelbundet, 2 gånger per år, kontrollera grundvattennivån och dokumentera resultatet.

I Avloppsguidens marknadsöversikt kan du läsa om skötselbehov och ungefärliga driftskostnader för olika avloppsanläggningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024