Gå till innehåll

Tillsyn på avlopp

För att alla små avloppsanläggningar ska uppnå dagens krav på rening kontrollerar vi befintliga avlopp i våra medlemskommuner område för område.

Som fastighetsägare är det du som är ansvarig för att din avloppsanläggning renar vattnet ordentligt. Vet du om att din avloppsanläggning inte klarar kraven bör du själv ta initiativ till att förbättra din avloppsanläggning. På så sätt kan du undvika handläggningsavgiften och ett förbud samtidigt som du gör en insats för miljön.

Näringsämnen som kväve och fosfor från otillräckligt renat avloppsvatten bidrar till övergödningen av våra vattendrag, sjöar och hav. Övergödning leder till igenväxning, algblomningar och syrebrist, vilket på sikt leder till att växter, fiskar och andra vattenlevande djur dör eller missgynnas. Otillräckligt renat avloppsvatten kan också vara en hälsorisk, till exempel när grundvattenmagasin eller privata dricksvattenbrunnar förorenas.

I våra kommuner finns tusentals gamla och undermåliga avloppsanläggningar som behöver förbättras. Vi kontrollerar därför löpande de befintliga avloppen och ställer krav på att dåliga avlopp ska förbättras så att de klarar dagens miljö- och hälsoskyddskrav.

Om ett avlopp inte klarar dagens reningskrav förbjuder vi fortsatt utsläpp till anläggningen. Förbudet träder i kraft 1–5 år efter det att beslutet fattats. Hur långt tid man får på sig för att åtgärda avloppet beror på hur dåligt det är, men för de flesta träder förbudet i kraft efter två år. Om avloppet inte åtgärdas innan förbudet träder i kraft kan vi komma att förena förbudet med ett vitesbelopp, vanligen 50 000 kronor, som döms ut om avloppet används. Observera att förbudet inte överträds om avloppet inte används.

Vi tar ut en timavgift för den tid vi lägger på kontroll av avlopp i enlighet med vår taxa. All tid som läggs i ärendet debiteras, inklusive tid för granskning av handlingar, möten, inspektioner, telefonsamtal, skrivelser och beslut.

Varje år väljer vi ut ett antal fastighetsbeteckningar och kontrollerar avloppsstatusen på alla bebyggda fastigheter med de fastighetsbeteckningarna. När vi väljer ut fastighetsbeteckningarna prioriterar vi områden där avlopp utgör en stor risk för miljön eller människors hälsa, till exempel avlopp inom vattenskyddsområden eller områden nära känsliga vattendrag.

Under början av året lägger vi upp en lista över vilka fastighetsbeteckningar som planeras få tillsyn under året på den här sidan.

Några månader innan vi påbörjar tillsynen i ett område skickar vi ut ett informationsbrev till alla som äger en bebyggd fastighet med de fastighetsbeteckningar som ingår. Du får informationen även om du har en nyligen godkänd avloppsanläggning så att alla fastighetsägare i området vet att vi kommer.

Årets tillsyn görs i Klippans kommun och är fastigheter med beteckningarna

Allarp

Brandeborg

Brandsberga

Bökstorp

Kolleberga

Lierna

Ljung

Ljungby

Ljungbyhed

Råröd

Skäralid

Släaröd

Tostarp

Tillsynen börjar med att vi samlar in information om vad din avloppsanläggning består av. Denna information kan vi hämta från tidigare inventeringar eller tidigare ärenden som vi har arkiverade. Saknar vi information kommer vi skicka ut en blankett där du får fylla i information om ditt avlopp.

Därefter gör vi en bedömning baserat på uppgifterna vi har samlat in. Om det är osäkert om anläggningen är i bra skick så gör vi ett förbokat besök på fastigheten för att inspektera avloppet. Detta gäller oftast anläggningar som har en reningsteknik som uppfyller dagens reningskrav, exempelvis infiltration eller markbädd, men som är äldre än 20 år. Har du ett minireningsverk kommer vi vilja inspektera det om det är äldre än 10 år.

Om avloppet består av en äldre reningsteknik som inte uppfyller dagens reningskrav kommer vi inte utföra en inspektion utan ställer i stället krav på åtgärder direkt. Detta gäller exempelvis för sandfilterbrunnar, sjunkbrunnar och trekammarbrunnar utan efterföljande rening.

I de flesta fallen kommer du få ett meddelande eller beslut via post när ärendet avslutas. Om du har ett avlopp som har ett tillstånd som är yngre än 20 år eller ett minireningsverk med tillstånd som är yngre än 10 år kommer du inte att få något hemskickat efter informationsbrevet. Dessa ärenden avslutas utan handläggning eftersom avloppen är så pass unga att det normalt inte krävs tillsyn.

Om vi inte har alla uppgifter vi behöver om din avloppsanläggning kommer vi att skicka en blankett, en så kallad avloppsdeklaration, där vi ber dig att beskriva din avloppsanläggning och skicka tillbaka blanketten till oss i det bifogade svarskuvertet. Äger du flera fastigheter eller flera avlopp på samma fastighet kan du behöva skicka in flera deklarationer. Om ni är flera fastighetsägare räcker det med att en fastighetsägare svarar på deklarationen.

Skickar du inte in deklarationen kommer vi att besöka din fastighet för att undersöka vilken typ av avloppsanläggning du har. Det innebär också att det blir dyrare för dig eftersom du betalar för all tid som vi lägger ner i ärendet.

Vi åker ibland ut på plats och kontrollerar avloppsanläggningen, men oftast inte. Om de uppgifter vi har om avloppsanläggningen visar att avloppet är dåligt kommer vi inte att göra något besök.

I vissa fall behöver vi göra ett besök på plats för att kunna bedöma din avloppsanläggning. Det gäller främst minireningsverk som är äldre än 10 år samt infiltrationer och markbäddar som är äldre än 20 år. Vi kan även behöva utföra en inspektion om ditt avlopp har lagts utan tillstånd eller om du inte skickar in en avloppsdeklaration när vi begärt det.

Vid besöket kontrollerar vi alla delar i avloppsanläggningen; till exempel slamavskiljare, efterföljande brunnar, reningssteg och luftningsrör. Om delar av anläggningen inte går att kontrollera vid inspektionen, exempelvis för att ett brunnslock är nedgrävt, kan vi komma att behöva göra ytterligare inspektioner vilket blir dyrare för dig eftersom du betalar för all den tid vi lägger ner i ärendet.

Det underlättar om du kan närvara under besöket, men det är inget krav. Om vi bedömer att en inspektion krävs kontaktar vi dig per post i god tid innan besöket med förslag på datum och tid. Vi behöver aldrig tillträde till något hus eftersom all kontroll sker utomhus.

Om ditt avlopp inte fungerar som det ska kommer vi att besluta om förbud eller ställa krav på åtgärder. Det innebär att du måste åtgärda din avloppsanläggning inom en viss tid eller helt sluta släppa ut avloppsvatten till den. Beroende på anläggningens utformning och placering träder förbudet i kraft efter 1–5 år. I de flesta fall sätts tiden till två år.

När du fått beslutet om förbud kan du också överklaga det om du anser att det är felaktigt. Beslutet kommer att skickas till Lantmäteriet för inskrivning i fastighetsregistret, vilket innebär att förbudet även gäller mot ny fastighetsägare vid ägarbyte.

Beslutet om förbud upphävs först när du åtgärdat din avloppsanläggning så att avloppsvattnet renas tillräckligt.

Om avloppet inte åtgärdas innan förbudet träder i kraft kan vi komma att förena förbudet med ett vitesbelopp, vanligen 50 000 kronor, som döms ut om avloppet används. Om förbudet fortsatt överträds förenas förbudet med ett nytt beslut med dubbelt vitesbelopp.

För att kontrollera om avloppet används i strid mot förbudet kan vi komma att besöka din fastighet för en oanmäld inspektion av avloppet. Om avloppet inte används överträds inte förbudet. Vi tar betalt för de platsbesök vi utför i samband med kontrollen, oavsett om förbudet överträtts eller inte.

Vissa avloppsanläggningar ingår inte i tillsynen. Detta gäller bland annat minireningsverk som är yngre än 10 år samt infiltrationer och lösningar som är yngre än 20 år. Detta förutsätter förstås att du har ett tillstånd enligt miljöbalken från din kommun eller från oss, samt att den är utformad så att den klarar dagens reningskrav. Om ditt avlopp inte ingår i tillsynen kommer vi avsluta ärendet utan att skicka ut något beslut till dig. Observera att informationen om tillsyn skickas till alla fastighetsägare med bebyggda fastigheter inom området som ska få tillsyn, även till de som vi redan vet har ett avlopp som inte ska inkluderas i tillsynen.

Om vi kontrollerat ditt avlopp med ett platsbesök och bedömt att den fortfarande är godtagbar kommer du få ett beslut hemskickat om detta. Observera dock att ett sådant beslut inte utesluter att en annan bedömning kan komma att göras i framtiden och att du då kan få krav på att vidta åtgärder.

Saknar din fastighet avlopp helt och hållet kommer du få ett meddelande hemskickat om att inga krav på åtgärder ställs. Om avlopp saknas helt tar vi inte heller betalt för handläggningen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2024