Gå till innehåll

Prövningsprocessen

Att söka tillstånd för en egen avloppsanläggning är en process i flera steg. Här nedan har vi sammanfattat hur de olika stegen går till.

Läs på och få mer kunskap om olika avloppstekniker för att komma fram till vilken typ av avloppsanläggning som kan passa dig och din fastighet. Jämförelser mellan olika tekniker och avloppsanläggningar finns på Avloppsguiden.se.

När du har bestämt dig är det bra att ta hjälp av en sakkunnig entreprenör för att undersöka marken, göra mätningar och planera anläggningen. Informera även dina grannar om vilka planer du har. För att din ansökningsprocess ska bli enklare är det viktigt att du tar reda på alla uppgifter om din fastighet som behövs för ansökan.

Du skickar in din ansökan om tillstånd för små avlopp till oss via e-post eller vanlig post. Kom ihåg att bifoga alla handlingar som behövs i ansökan.

Eftersom du som fastighetsägare är ansvarig för avloppsanläggningen vill vi i första hand att du själv lämnar in ansökan. Om du kommer överens med entreprenören att hen ska göra ansökan åt dig, behövs en fullmakt från dig och övriga fastighetsägare om det är flera. Kontakta oss om du behöver hjälp med ansökan.

När vi har bedömt att din ansökan är komplett, bokar vi in ett platsbesök med dig på din fastighet Det är bra om din entreprenör är med vid besöket. Under besöket går vi igenom din ansökan utifrån fastighetens förutsättningar och förhållanden i omgivningen. Om du ska anlägga en markbädd eller infiltrationsanläggning vill vi även se den provgrop som använts i bedömningen.

Om det finns grannar eller andra som kan vara berörda av avloppsanläggningen skickar vi ansökan till dem, så att de har möjlighet att lämna synpunkter. Berörda parter får vanligtvis cirka tre veckor på sig att lämna in synpunkter.

När vi har besökt din fastighet och fått in alla uppgifter som behövs, tar vi ett beslut om din ansökan. Efter att du har fått ett skriftligt beslut om tillstånd att installera avloppsanläggningen kan du påbörja arbetet. Det tar tre veckor innan tiden för att överklaga beslutet går ut och beslutet vinner laga kraft.

För prövningen av din ansökan tar vi ut en timavgift.

Du och din entreprenör anlägger och installerar avloppsanläggningen. Här är det viktigt att entreprenören har den kunskap som krävs och att arbetet utförs fackmannamässigt. Ni läser beslutet noggrant och ser till att anläggningen utformas enligt det som har redovisats och de villkor som finns i tillståndet.

Det är även viktigt att entreprenören eller du som fastighetsägare dokumenterar arbetet löpande, så att ni kan visa att det har utförts fackmannamässigt rätt. Ni tar foton av de delar och detaljer som är angivna i det utförandeintyg som följde med beslutet.

När din avloppsanläggning är färdig ska du skicka in ett utförandeintyg och fotodokumentation från anläggningsarbetet. Vad fotodokumentationen ska visa står i ditt utförandeintyg. Blankett för utförandeintyg finns som bilaga i tillståndet, men kan även laddas ner från vår blankettsida.

Utförandeintyget ska fyllas i av den entreprenör som ansvarade för anläggningsarbetet. Du ska sedan skicka in blanketten och fotodokumentationen till oss senast en månad efter att anläggningen blev färdig. Utförandeintyget visar att installationen har gjorts enligt vårt beslut och tillverkarens instruktioner.

När utförandeintyget är granskat får du ett skriftligt svar på det. Om det saknas något i redovisade uppgifterna eller dokumentationen behöver det kompletteras.

För att din nya avloppsanläggning ska uppnå optimal reningskapacitet behöver du regelbundet kontrollera och serva anläggningen. Här finns mer information om hur du sköter om och kontrollerar din avloppsanläggning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 december 2023