Gå till innehåll

Enskilda brunnar

Den som ansvarar för en dricksvattenanläggning är skyldig att bedriva egenkontroll. Den som ansvarar för en dricksvattenanläggning bör undersöka vattenkvaliteten regelbundet och för att kontrollera att den överensstämmer med riktvärden för mikroorganismer, kemiska ämnen och egenskaper i dricksvatten.

Undersökningar på dricksvattnet bör utföras med analys minst var tredje år. Är det fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör brunnsvattnet provtas minst en gång per år.

Vid provtagning är det ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium man bör vändas sig till för analys. Se länk neden, Livsmedelsverket - Egen brunn, där du kan läsa mer om provtagning.

Om du har en dricksvattenbrunn som distribuerar vatten till en kommersiell verksamhet, till fler än 50 personer per dygn eller över 10 kubikmeter per dygn gäller istället Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30. En sådan anläggning ska registreras hos miljöförbundet. En faroanalys och provtagningsprogram ska utföras och som sedan ska fastställas av miljöförbundet. Du hittar blanketter för registrering och ett förslag på hur faroanalys och provtagningsprogram kan se ut på vår blankettsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023