Gå till innehåll

Avgifter och taxor

I Sverige finansieras tillsyn och kontroll till stor del av avgifter. Den som behöver tillsyn ska också alltid vara den som betalar. Avgiftens storlek regleras av lagar och förordningar samt den taxa som kommunfullmäktige i respektive kommun fastställt. Samma taxa gäller i alla våra fyra medlemskommuner.

Kommunernas målsättning är att miljöförbundets verksamhet i så stor utsträckning som möjligt ska finansieras av avgifter från tillsynen och inte med skattemedel från kommunerna. Då sparar kommunerna den kostnaden och kan i stället använda skattepengarna till vård, skola och omsorg.

Miljöförbundet tar därför betalt för all den tid som går åt till att handlägga ett ärende och inte enbart tiden för ett eventuellt tillsynsbesök, utan även för förberedelsearbete, körtid, efterarbete och tid för att skriva beslut. Ärenden där underlagen behöver kompletteras vid ett eller flera tillfällen tar längre tid och kommer också att kosta mer.

Debiteringarna görs utifrån det totala antalet timmar som ärendet tar. Tiden vi är på plats är en del av denna total med inte hela totalen. Nedan finns en tabell med olika aktiviteter som ingår i totalen och som vi kan komma att debiterar för. Alla aktiviteter är inte aktuella för alla ärenden.

Förklaring av olika aktiviteter som Söderåsens miljöförbund debiterar för.

Aktivitet

Förklaring

Startavgift

En basavgift/bastid för handläggaren att utföra administration i ärendet så som att alla uppgifter stämmer, lägga in handlingar, kopiera och skanna.

Förarbete

Inläsning av verksamhet, checklista, lagstiftning, speciallagstiftning och/eller operativa mål.

Inspektion/revision

Tiden som kontrollen tar på plats, skrivbordskontroll eller digitalt.

Provtagning

Provtagning av till exempel livsmedel, dricksvatten eller hygien.

Resa

Tiden det tar köra till och från din verksamhet.

Granskning

Kontroll av bilder, dokument, lagstiftning, märkning.

Samtal, mail

Samtal eller mail med verksamheten, kollegor, myndigheter.

Samsyn

Diskussion om kontrollen, lagstiftning med kollega/chef/annan myndighet.

Begäran om uppgifter/kompletteringar

Begära in dokument som saknas för att kunna göra en bedömning, ställa frågor.

Beslut

Allt arbete som krävs för att ta fram ett beslut, delegationsbeslut, tjänsteskrivelse.

Efterarbete

Granskning av dokument, samsyn, begära in uppgifter/kompletteringar, skriva rapport, skriva beslut, göra bedömningar, rapportering till andra myndigheter.

Nedan finns en sammanställning om hur mycket olika ärenden kan förväntas kosta. Notera att siffrorna är genomsnitt och vi kan komma att debitera dig annorlunda.

Något som generellt drar upp kostnaderna för ett ärende är när vi behöver efterfråga kompletteringar. Ett enkelt sätt för dig att hålla nere kostnaden är därför att komma in med de handlingar vi efterfrågar.

Ansökan om nytt avlopp är en fast avgift på 7 eller 9 timmar beroende på hur många personer som ska anslutas till anläggningen. Om ärendet tar mer än 9 timmar görs en timdebitering för den tiden som överstiger 9 timmar.

Anmälan om ändra befintligt avlopp har en fast avgift på 5 timmar. Tid som överstiger 7 timmar timdebiteras.

Tillsynskampanjerna timdebiteras och varierar beorende på hur mycket vi behöver göra i ärendet. Ärenden där vi bara skickar ut information om att kampanjen utförs i området debiteras inte.

Exempel på ett ärende där vi skriver förbud utifrån information som vi redan har.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

0,5

Samtal, mail

0,25

Beslut

0,75

Totalt

2

Totalt debiterar vi för 2 timmar vilket blir 2 152 kronor.

Exempel på ett ärende där vi gör ett tillsynsbesök.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

0,5

Förberedelser

0,25

Inspektion

1

Efterarbete

0,5

Beslut

0,75

Totalt

3,5

Totalt debiterar vi för 3,5 timmar vilket blir 3 766 kronor.

I det nuvarande systemet så betalar de större verksamheterna årsavgift för den tillsyn (kontroll) som genomförs återkommande (exempelvis vartannat år). Årsavgiften finansierar vår ordinarie tillsyn såsom granskning av årsrapport eller miljörapport, uppdatering av uppgifter i vårt register, inspektioner med mera.

I de fall vår tillsyn tar längre tid för händelser som inte ingår i den ordinarie tiden så debiteras en timavgift som under 2023 är 1076 kr/tim.

Årsavgiften debiteras vanligen i mars-april medan timavgiften debiteras i anslutning till att ärendet blivit avklarat eller vid längre ärenden vid fler tillfällen under den tid ärendet pågår.

Under 2023 pågår ett arbete för att även tillsynen (kontrollen) inom miljöbalksområdet under 2024 ska övergå till timdebitering. Det kommer att innebära att all debitering kommer att ske efter det att vår tillsyn har genomförts. Det samma gäller för tillstånd, anmälningar, prövning av dispenser med mera.

Den tid som läggs ned i exempelvis uppenbart obefogade klagomålsärenden där det inte krävts någon utredning debiteras inte och finansieras då av skattemedel. Detsamma gäller för rådgivning och svar på enkla frågor om vilka regler som gäller.

Nedan kommer ett par exempel på vad vi tar betalt för i ärenden där vi tillämpar timavgift. Förklaringar till vad som kan ingå i de olika aktiviteterna i kolumnen aktivitet hittar du ovan under rubriken "Varför debiteras jag för mer tid än hur länge ni var på plats?"

Exempel på ett anmälningsärende som är komplett när det kommer in till Miljöförbundet.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

4

Samsyn

1

Beslut om försiktighetsmått och avgift

2,5

Totalt

8

Totalt debiterar vi för 8 timmar vilket blir 8608 kronor med den nuvarande timavgiften på 1076 kr/tim.

Kostnaden beror naturligtvis på hur komplicerad anmälan är. Det är exempelvis stor skillnad på en anmälan om att starta en biltvätt mot en sanering av fler kvarter inom detaljplan. Ibland krävs även syn på plats och då tillkommer en restid på en fastställd tid på en timme enligt taxan plus tiden på plats.

Exempel på en anmälan men där det saknas mycket information som behövs för att vi ska kunna fatta beslut.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

4

Begärna om komplettering

1,5

Granskning

3

Inspektion

0,5

Resa

1

Samsyn

1

Beslut om försiktighetsmått och avgift

2

Totalt

13,5

Totalt debiterar vi för 13,5 timmar vilket blir 14 526 kronor med den nuvarande timavgiften på 1076 kr/tim.

Som framgår av exemplet ovan tar det alltså längre tid desto fler kompletteringar som behövs. Tiden för granskning ökar också. Gäller speciellt om det tar lång tid att få in kompletteringarna då man i de fallen så att säga får börja om från början.

Exempel på ett tillsynsbesök vid en verkstad.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

1

Samsyn

1

Inspektion

1

Resa

1

Rapport

1,5

Totalt

6

Totalt debiterar vi för 6 timmar vilket blir 6456 kronor med den nuvarande timavgiften på 1076 kr/tim.

Kostnaden beror naturligtvis på hur komplicerad verksamheten är. Exempel på sådant som kan göra tillsynen tar längre tid är om det hanteras många olika kemikalier om det finns en fordonstvätt eller liknande med utsläpp till vatten.

I det nuvarande systemet så betalar de större verksamheterna årsavgift för den tillsyn (kontroll) som genomförs återkommande (exempelvis vartannat år). Årsavgiften finansierar vår ordinarie tillsyn såsom granskning av årsrapport eller miljörapport, uppdatering av uppgifter i vårt register, inspektioner med mera.

I de fall vår tillsyn tar längre tid för händelser som inte ingår i den ordinarie tiden så debiteras en timavgift som under 2023 är 1076 kr/tim.

Årsavgiften debiteras vanligen i mars-april medan timavgiften debiteras i anslutning till att ärendet blivit avklarat eller vid längre ärenden vid fler tillfällen under den tid ärendet pågår.

Under 2023 pågår ett arbete för att även tillsynen (kontrollen) inom miljöbalksområdet under 2024 ska övergå till timdebitering. Det kommer att innebära att all debitering kommer att ske efter det att vår tillsyn har genomförts. Det samma gäller för tillstånd, anmälningar, prövning av dispenser med mera.

Den tid som läggs ned i exempelvis uppenbart obefogade klagomålsärenden där det inte krävts någon utredning debiteras inte och finansieras då av skattemedel. Detsamma gäller för rådgivning och svar på enkla frågor om vilka regler som gäller.

Nedan kommer ett par exempel på vad vi tar betalt för i ärenden där vi tillämpar timavgift. Förklaringar till vad som kan ingå i de olika aktiviteterna i kolumnen aktivitet hittar du ovan under rubriken "Varför debiteras jag för mer tid än hur länge ni var på plats?"

Exempel på ett tillsynsärende på en liten gård eller lantbruk utan brister.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

0,5

Resa

1

Inspektion

0,75

Rapport

1

Efterarbete

0,5

Beslut om avgift

0,25

Totalt

4,5

Totalt debiterar vi för 4,5 timmar vilket blir 4 842 kronor med den nuvarande timavgiften på 1076 kr/tim.

Kostnaden kan variera utifrån storlek och omfattning på gårnden men är representativ för till exempel hästgårdar med mindre än 10 djurenheter som inte fått tillsyn tidigare eller som inte har några brister att följa upp

Exempel på ett tillsynsärende på en liten gård eller lantbruk med ett få tal mindre brister.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

0,75

Resa

1

Inspektion

1

Rapport

1,5

Efterarbete

0,5

Beslut om avgift

0,25

Totalt

5,5

Totalt debiterar vi för 5,5 timmar vilket blir 5 918 kronor med den nuvarande timavgiften på 1076 kr/tim.

Som framgår av exemplet ovan tar det alltså längre tid desto om det har förekommit brister sedan tidigare eller det noteras brister vid besöket. Tiden för förarbete och rapportskrivning ökar också.

Exempel på ett tillsynsbesök på ett lantbruk som saknar större brister.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

1

Resa

1

Inspektion

1

Rapport

2

Efterarbete

1

Beslut om föreläggande

2

Samtal, mejl

0,75

Begäran om uppgifter/kompletteringar

0,25

Beslut om avgift

0,5

Totalt

10

Totalt debiterar vi för 10 timmar vilket blir 10 760 kronor med den nuvarande timavgiften på 1076 kr/tim.

Brister kan till exempel vara nödvändlig dokumentation saknas eller att det finns brister att följa upp sedan senaste inspektionen. Kostnaden kan variera beroende på omfattningen av bristerna.

Exempel tider för en komplett ansökan om miljöfarlig verksamhet.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

1

Inspektion

1,25

Efterarbete

0,75

Beslut om om föreläggande

1,5

Beslut om avgift

0,5

Totalt

5,5

Totalt debiterar vi för 5,5 timmar vilket blir 5 918 kronor med den nuvarande timavgiften på 1076 kr/tim.

Exempel tider för en ej komplett ansökan om miljöfarlig verksamhet.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

1

Begäran om komplettering

1,5

Granskning av komplettering

1

Inspektion

1

Samsyn

1,5

Efterarbete

1

Beslut om föreläggande

2

Beslut om avgift

0,5

Totalt:

10

Totalt debiterar vi för 10 timmar vilket blir 10 760 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 076 kr/tim.

Är ansökan inte komplett går det mer tid åt att begära in kompletteringar samt granska och skriva om kompletteringarna.

Exempel på en ansökan om spridning av bekämpningsmedel.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

1

Beslut om föreläggande

2

Beslut om avgift

0,5

Totalt

4

Totalt debiterar vi för 4 timmar vilket blir 4 304 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 076 kr/tim.

Exempel på en ansökan spridning av gödsel inom eller intill detaljplanerat område.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

1

Beslut om föreläggande

2

Beslut om avgift

0,5

Totalt

4

Totalt debiterar vi för 4 timmar vilket blir 4 304 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 076 kr/tim.

Nytt avgiftssystem
Det nya avgiftssystemet grundar sig på livsmedelsavgiftsförordningen 2021:176 om avgifter för offentlig kontroll och vissa jordbruksprodukter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Hittills har varje registrerad livsmedelsverksamhet betalat för sin årliga kontrollavgift i början av varje år, en så kallad förskottsbetalning. Den nya avgiftsförordningen är en anpassning av EU förordning i svensk lagstiftning. Senast den 1 januari 2024 ska efterhandsdebitering vara införd. Det nya avgiftsuttaget på livsmedel ska gälla från och med 1 januari 2023. Övergången till efterhandsdebitering har länge efterfrågats av branschen.

När kontrollen är utförd i verksamheten kommer miljöförbundet ta betalt efter gällande timavgift. Detta gäller både för planerad kontroll och eventuell uppföljande kontroller som behöver utföras. Oavsett de verksamheter som får kontroll varje, vartannat eller var tredje år så kommer avgiften att debiteras i efterhand efter utförd kontroll.

En mindre verksamhet som endast har tillsyn vart tredje år kommer efter den planerade kontrollen, om inga uppföljningar krävs, endast få en faktura var tredje år för kontroll. Avgiften innefattar då förarbete, inspektion och efterarbete. Summan för avgiften blir högre då betalning sker efter utförd kontroll och inte som tidigare då man betalade lite varje år. Därutöver betalar alla en grundavgift varje år.

Ett beslut om avgift skickas efter utförd kontroll, därefter skickas separat en faktura. I beslutet om avgift framgår tiden som utförts i kontrollen. I tabellen nedan kan ni se vad de olika posterna miljöförbundet tar betalt för. Aktiviteterna återfinns i tidkortet som finns att begära ut för varje ärende.

Exempel på en planerad kontroll utan avvikelser.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

1,5

Inspektion

1

Efterarbete

1,5

Beslut om avgift

0,5

Totalt

5

Totalt debiterar vi för 5 timmar vilket blir 6 660 kronor.

I den planerade kontrollen kan det skilja sig i om man ska ut på en ”vanlig” verksamhet eller en verksamhet med speciallagstiftning eller märkning, då ta oftast för- och efterarbete mer tid.

Exempel på en planerad kontroll med avvikelser samt uppföljande inspektion.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

1,5

Inspektion

1

Granskning av inkomna dokument

0,5

Efterarbete

1,5

Beslut om avgift

0,5

Första debiteringen:

5,5

Förberedelser

0,5

Uppföljande inspektion

1

Efterarbete

1,5

Beslut om avgift

0,5

Andra debiteringen

3,5

Totalt

8,5

Planerad kontroll blir 5,5 timmar, motsvarande 7 326 kronor, och uppföljande kontroll 3,5 timmar, motsvarande 4 662 kronor. Totalt debiteras 9 timmar, motsvarnde 11 988 kronor. Debitering/fakturering utförs två gånger.

De flesta dispenserna från renhållningsordningarna tar vanligtvis ungefär lika lång tid att handlägga.

Exempel på kostnad av ett enkel dispens ärende utan kompletteingar.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

0,5

Beslut

0,5

Totalt

1,5

Totalt debiterar vi för 1,5 timmar vilket blir 1 614 kronor.

Det största undantaget är dispens för eget omhändertagande av slam och fosforfilter.

Exempel på kostnaden för handläggningen av en dispens för eget omhändertagande av slam och fosforfilter.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

0,5

Begäran om uppgifter/kompletteringar

0,5

Samtal, mail

0,5

Granskning av nytt material

0,25

Beslut

0,75

Totalt

3

Totalt debiterar vi för 3 timmar vilket blir 3 228 kronor.

Ett tillsyn och kontroll ärende varierar i tid beroende på vad som kontrolleras och hur kontrollen genomförs.

Exempel på kostnaden för ett tillsyn och kontroll ärende för åldersbegränsadevaror.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

0,5

Resa

1

Inspektion

0,5

Efterarbete

1

Totalt

3,5

Totalt debiterar vi för 3,5 timmar vilket blir 3 766 kronor.

Vi tar ut en handläggningsavgift för prövning av anmälan, tillstånd och dispenser. Oftast är avgiften fast och beräknad på normal tid för ärendetypen. För en del ärendeslag, där tiden kan variera kraftigt, tar vi i stället betalt per timme.

Vi tar ut handläggningsavgift för nedlagd tid, även i de fall ansökningar eller anmälningar inte resulterar i ett positivt besked.

Många verksamheter som får regelbunden tillsyn betalar en fast årlig avgift. Avgiften beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften och betalas i förskott. Den fasta avgiften ska motsvara den normala tillsynstiden över åren, något år blir det mer, ett annat år lite mindre tid. Ett företag som har stora brister och därmed behöver mer tid kan få betala för extra kontroll.

Timavgift tas ut för tillsyn och handläggning som inte omfattas av den fasta avgiften. Timavgiften betalas per påbörjad halvtimme och baseras på den faktiskt nedlagda tiden. Det handlar alltså inte bara om tid för tillsyn på plats utan också om tid för förberedelser, efterarbete och den tid som behövs för att begära in olika handlingar och kompletteringar. Avgiften faktureras i efterskott.

Från och med 1 januari 2023 gäller följande timavgifter:

Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, solarier, sprängämnesprekursorer = 1076 kr/timme

Timavgift för tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen = 1332 kr/timme

Timavgift försäljningstillsyn (folköl, tobak, e-cigaretter, läkemedel) = 1076 kr/timme

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 november 2023