Gå till innehåll

Tillstånd för avloppsanläggning

Du behöver tillstånd från oss för att få anlägga en egen avloppsanläggning med ansluten vattentoalett på din fastighet. Ett tillstånd behövs även för att flytta en befintlig anläggning eller byta reningsteknik.

Du ansöker om tillstånd genom att skicka in din ansökan via post eller via e-post till info@smfo.se. Kom ihåg att skriva under din ansökan innan du skickar in den!

Du får inte börja arbetet med avloppet innan du har fått ett skriftligt beslut om tillstånd. Om du installerar en avloppsanläggning utan tillstånd från oss ska du betala en miljösanktionsavgift enligt miljöbalken.

Eftersom du som fastighetsägare är ansvarig för avloppsanläggningen vill vi i första hand att du själv lämnar in ansökan. Om du kommer överens med entreprenören att hen ska göra ansökan åt dig, behövs en fullmakt från dig och övriga fastighetsägare. Kontakta oss om du behöver hjälp med ansökan.

Handläggningstiden beror på hur komplett ansökan är. Saknas många handlingar som behövs i handläggningen drar detta ut på tiden. I handläggningen ingår också alltid ett besök på plats, vilket kan dra ut på tiden om det inte passar för ett besök i närtid.

Generellt sker första återkoppling från handläggare inom 2 veckor men kan ta upp emot 1 månad vid hög arbetsbelastning.

Handläggningstid för ett normalärende tar generellt mellan 1-2 månader. För ärenden som behöver kompletteras kan det ta betydligt längre tid om handlingar inte skickas in inom kort. Om begärda kompletteringar inte skickas in kan vi även avvisa ansökan pga. ofullständiga handlingar.

En komplett ansökan gör den fortsatta tillståndsprocessen enklare både för dig och oss. Om något saknas blir handläggningstiden längre och vi kommer att kontakta dig för att be om kompletteringar. För att vi ska få ett riktigt underlag att fatta beslut på ska du bifoga följande handlingar i din ansökan:

 • Situationsplan som visar fastigheten med byggnader, uppställningsplats för slamtömningsfordon, placering av avloppsanläggningens olika delar inklusive eventuellt grundvattenrör. Utsläppspunkt för behandlat avloppsvatten, närliggande vattentäkter och energibrunnar samt rördragning för vatten och avlopp.
 • Produktbeskrivning och CE-dokument.
 • Installations-/läggningsanvisningar med kritiska punkter som ska beaktas i anläggandet enligt tillverkaren.
 • Egenkontroll. Beskrivning av vilka driftparametrar du som fastighetsägare ska kontrollera för att säkerställa anläggningens funktion över tid.

 • Produktbeskrivning. Beskrivning av hur reningsprocessen fungerar, dokumentation av reningsresultat och kapacitet.
 • Prestandadeklaration.
 • Drift- och underhållsinstruktioner från leverantören. Beskrivning av vilken skötsel och underhåll som behövs för att upprätthålla anläggningens funktion.
 • Servicebeskrivning. Beskrivning av vad som kontrolleras vid service enligt avtal med en leverantör eller annan sakkunnig.
 • Provtagningspunkt. Beskrivning av var och hur det är möjligt att ta ut ett representativt prov på det avloppsvatten som kommer ut från anläggningen.

 • Resultat från undersökning av markens infiltrationskapacitet med siktanalys eller perkolationstest.
 • Om provgrop redan grävts bifoga en bild på provgropen med måttstock.
 • Profilritning med tvärsektion där grundvattenrör ska finnas med. Använd gärna vår blankett för detta.

Belastningsberäkning för hur mycket vatten som kommer belasta avloppsanläggningen.

Om du vill installera en avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten, en så kallad BDT-anläggning, räcker det att du gör en anmälan till oss. Anmälan görs på samma blankett som tillståndsansökan. Att väsentligt ändra avloppsvattnets sammansättning eller mängd kräver också en anmälan.

Kontakta oss om du är osäker på om den ändring du ska göra kräver ett tillstånd eller en anmälan.

Vi tar ut en avgift för handläggningen av ditt avloppsärende. Hur stor avgiften är beror på hur stor avloppsanläggningen ska vara och om den ska rena toalettvatten eller bara avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Läs mer om exakta avgifter på sidan om Avgifter och taxa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024