Gå till innehåll

Köldmedier

Köldmedier används i bland annat kylar, frysar, värmepumpar, luftkonditioneringsanläggningar och i fordon. Köldmedier kan ha stor påverkan på vår mijö och omfattas därför av flera krav när det gäller tillverkning och hantering.

Finns det en köldmedieutrustning med aggregat som enskilt eller tillsammans innehåller över 14 ton CO2e på en fastighet eller i ett fordon ska en årlig rapport som visar genomförda läckagekontroller, skrotning och andra ingrepp i utrustningen lämnas till Söderåsens miljöförbund senast den 31 mars efterföljande år. Ska du konvertera eller installera en ny utrustning som innehåller köldmedier med en sammanlagd mängd på mer än 14 ton CO2e krävs anmälan ill miljöförbundet innan installation.

Kontroller och andra ingrepp i köldmedieutrustning ska genomföras av certifierad personal från ett certifierat företag. Certifikatens giltighet kan du kontrollera på Incert Online.

Klimatpåverkan

Köldmedier som innehåller fluorerade växthusgaser (f-gaser) bidrar till att öka växthuseffekten om de kommer ut i atmosfären. Därför ställs krav på aktsamhet vid tillverkning, skrotning, service eller risk för läckage. I köldmedieanläggningar används ofta f-gaser med förkortningen HFC och HFO men på senare tid har de så kallade naturliga köldmedierna blivit allt vanligare. Naturliga köldmedier har till skillnad från HFC och HFO liten inverkan på växthuseffekten. HFO-köldmedier misstänks även ha en negativ inverkan på vattenlevande organismer. Tidigare användes nästan uteslutande olika slags freoner (halogenerade kolväten) som hade stor påverkan på ozonskiktet. Många freoner är långlivade och påverkar ozonskiktet under lång tid. I Sverige är det förbjudet att sälja, installera och fylla på anläggningar med freoner.

Som en följd av köldmediers klimatpåverkan finns internationella överenskommelser om en begränsning av användandet av vissa köldmedier. Utöver detta har enskilda länder, däribland Sverige, infört nationella krav på hantering av olika köldmedier. Under de närmaste åren kommer köldmedier med stor klimatpåverkan att fasas ut och försvinna från marknaden.

Innan du installerar eller konverterar en köldmedieutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter, CO2e eller mer ska en anmälan lämnas till Söderåsens miljöförbund. Anmälan ska lämnas i så god tid att samråd kan hållas.

Blanketter för anmälan om installation tillhandahålls och fylls i av det företag som ska utföra installationen.

Köldmedier ska räknas om till koldioxidekvivalenter (CO2e). Gränsen för krav på läckagekontroll är fem ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att du som operatör måste veta vilken mängd och typ av köldmedier du har. För att göra en beräkning av gasen som finns i utrustningen och se om den kommer upp till gränsvärdet används en köldmedietabell. Du kan också kontakta ditt certifierade kontrollföretag.

Intervallet mellan läckagekontroller beror på innehållet i utrustningen.

 • Utrustning som innehåller 5 ton CO2e eller mer, men mindre än 50 ton CO2e ska läckagekontrolleras minst en gång per 12 månader.
 • Utrustning som innehåller 50 ton CO2e eller mer, men mindre än 500 ton CO2e ska läckagekontrolleras minst en gång per 6 månader.
 • Utrustning som innehåller 500 ton CO2e eller mer ska läckagekontrolleras minst en gång per 3 månader

Om utrustningen har ett läckagevarningssystem kan tiden mellan kontrollerna fördubblas.

Du som är operatör och ansvarig för en köldmedieanläggning som innehåller ett eller flera aggregat som innehåller 5 ton CO2e eller mer och innehållet i aggregaten tillsammans överstiger 14 ton CO2e ska årligen lämna in en årsrapport till Söderåsens miljöförbund. Kravet gäller för både stationär och mobil utrustning.

Rapporten ska redovisa alla åtgärder som har gjorts på kylsystemet under hela det föregående året. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges. Årsrapporterna ska upprättas av ett certifierat kylföretag och vara inkommen till Söderåsens miljöförbund senast den 31 mars påföljande år. Rapporten ska kontrolleras och skrivas under av dig som operatör innan den skickas in. Du kan underlätta vår handläggning genom att komplettera årsrapporten med eventuella skrotningsintyg samt beskrivning och åtgärder vid läckage.

Den svenska f-gas förordningen 2016:1128 15§ anger vad som ska rapporteras, förutom vissa uppgifter som gäller för Sverige ska även uppgifter från EU 517/2014 art 6 ingå i rapporten. Det är sammantaget dessa uppgifter:

 1. Operatörs organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
 2. Adress och fastighetsbeteckning där utrustningen finns om utrustningen är stationär.
 3. Förteckning över utrustning.
 4. Vem som installerat, utfört service på, underhållit och i förekommande fall reparerat eller nedmonterat utrustningen, samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 5. Resultat av utförda kontroller.
 6. Datum för utförda kontroller.
 7. Namn och kontaktuppgifter till den som utfört kontrollen.
 8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.
 9. Total mängd påfyllda f-gaser på grund av läckage under kalenderåret.
 10. Total mängd omhändertagna och återvunna köldmedier från utrustningen under senaste kalenderåret.
 11. Om installerad mängd f-gas kommer från återanvändning eller regenerering, så ange materialåteranvändnings eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 12. Om utrustning har nedmonterats (skrotats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av f-gas.
 13. Om fartyg – fartygets namn, signalbokstäver eller liknande.
  EU 517/2014 artikel 2, definitioner
 14. Återvinning: Insamling och lagring av fluorerade växthusgaser från produkter, inbegriper behållare, och utrustning under underhåll eller service eller innan produkterna, eller utrustningen.
 15. förnyad användning av en återvunnen fluorerad växthusgas efter en grundläggande reningsprocess.
 16. Regenerering: Beredning av en återvunnen fluorerad växthusgas för att uppnå en standard motsvarande ett nyproducerat ämne, med beaktande av dess avsedda användningsområde.
 17. Destruktion: Ett förfarande genom vilket hela eller större delen av en fluorerad växthusgas permanent omvandlas eller uppdelas i ett eller flera stabila ämnen som inte är fluorerade växthusgaser.
 18. Nedmontering: Slutlig avstängning och slutligt tagande ur drift eller bruk av en produkt eller utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser.

Underskriven rapport skickas med e-post till info@smfo.se eller via vanlig post till Box 74, Klippan

Miljöförvaltningen är i vissa fall skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift. Det kan bero på att:

 • anmälan av köldmedia har uteblivit
 • kraven på register inte har uppfyllts
 • för långt intervall mellan genomförda läckagekontroller
 • rapporten lämnas in för sent
 • du har använt ett icke-certifierat företag för kontrollen.

Vid upprepad förseelse inom två år dubblas sanktionsavgiften.

Miljösanktionsavgifter handläggs i separata ärenden och avgiften betalas till Kammarkollegiet. Utöver miljösanktionsavgiften tillkommer även en handläggningsavgift på 1,5 timmar till Söderåsens miljöförbund.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2024