Gå till innehåll

Egenkontroll och miljörapport

Det är du som verksamhetsutövare som ska visa att du arbetar för att minska miljöpåverkan från din verksamhet och att du har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. En god och genomtänkt egenkontroll är ett effektivt hjälpmedel för att uppfylla miljöbalkens krav och beslut från oss på miljöförbundet.

Kravet på egenkontroll är en följd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken och kravet på egenkontroll i 26 kap. 19 § miljöbalken. Det innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön. Väl fungerande rutiner i verksamheten ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan någon allvarlig skada inträffar. Att följa upp mätresultat och andra resultat från undersökningar gör även att du kan hitta förbättringsområden.

Om verksamheten bedrivs yrkesmässigt och är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ska du dessutom följa bestämmelserna i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Enligt förordningen ska egenkontrollen innehålla:

  • Dokumenterad ansvarsfördelning.
  • Dokumenterade rutiner för fortlöpande kontroll av utrustning.
  • Dokumenterade undersökningar och riskbedömning av verksamheten.
  • Förteckning av verksamhetens kemiska produkter och biotekniska organismer.

  Om ditt företag är tillståndspliktigt enligt miljöbalken ska du skicka en miljörapport elektroniskt till Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP), som är Naturvårdsverkets centrala databas för miljörapporter. Vi och länsstyrelsen kan sedan hämta rapporterna från databasen. Miljörapporten ska lämnas in via SMP senast den 31 mars varje år.

  Miljörapporten består av tre delar; grunddelen, textdelen och emissionsdeklarationen. Mer information om vad de olika delarna ska innehålla finns i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9 och 2009:11). Instruktion om hur du fyller i miljörapportens olika delar finns på Miljörapporteringsportalen.

  I egenkontrollförordningen ställs krav på att du omedelbart måste kontakta tillsynsmyndigheten vid driftstörningar som kan påverka miljö eller människors hälsa.

  Om det finns beslut om kontrollprogram för din verksamhet gäller detta parallellt med bestämmelserna om egenkontroll.

  Att införa miljöledningssystem är frivilligt, till skillnad från kraven på egenkontroll. Verksamheter som infört miljöledningssystem, till exempel ISO 14001 eller EMAS, lever förmodligen redan upp till kraven på egenkontroll. Men även dessa verksamheter kan behöva komplettera ledningssystemet för att uppfylla kraven på egenkontroll.

  Sidinformation

  Senast uppdaterad:
  12 juni 2024