Gå till innehåll

Förorenade områden

Arbetet med tillsyn inom området har som huvudsyfte att minska spridningen av giftiga ämnen till människor och miljö. De idag vanligaste källorna till spridning är gammalt avfall i deponier och från förorenade industritomter, vattenområden eller byggnader.

Tillsynen går även ut på att hindra spridning genom en felaktig hantering av schaktmassor från sådana områden eller från rivningsavfall. Mycket undersökningar har gjorts genom så kallade MIFO-undersökningar men mycket arbete återstår och det nationella målet är att ha åtgärdat det farligaste till år 2050. Söderåsens miljöförbund har tillsyn över historiska föroreningar som exempelvis, deponier och industritomter. Tillsynen omfattar även arbetet med att sanera dessa och att se till att det inte sprids vidare genom att exempelvis förorenade massor återanvänds på ett felaktigt sätt.

Informera om du upptäckt eller orsakat en förorening

Om du upptäcker, misstänker eller orsakar en förorening som kan leda till skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, har du enligt miljöbalken en skyldighet att genast informera.

Se även

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024