Gå till innehåll

Avveckla din verksamhet

Om du funderar på att lägga ner din verksamhet ska du kontakta oss på miljöförbundet för att klarlägga förutsättningarna vid en nedläggning. Vid en avveckling/nedläggning finns det ett antal frågor att överväga och det kan vara behövligt att vidta åtgärder för att minimera risken för framtida påverkan på omgivningen. Vid en avveckling bör det därför tas fram en plan för arbetet, en så kallad avvecklingsplan.

Anmälan sanering

Du ska anmäla saneringen till miljöförbundet om saneringsåtgärderna riskerar att medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna, och denna risk inte bedöms som ringa.

Avvecklingsplan

Detta bör beskrivas i avvecklingsplanen:

 • Omhändertagande av processutrustning inklusive tömning av bad, hydrauloljor och andra vätskor. Bör vara omfattande och redovisa alla processdelar.
 • Om det finns en energianläggning för produktion av processenergi ska man beskriva hur denna ska avvecklas och omhändertas. Till exempel tömning och rengöring av oljecisterner.
  Avveckling av processavloppssystem. Rengöring och eventuell stängning.
 • Omhändertagande av eventuella reningsanläggningar och kemikalier och slam från dessa.
 • Omhändertagande av kemikalier och oljor. Vart ska restprodukter och farligt avfall sändas? Rengöring och/eller borttagande av tankar och distributionssystem.
 • Omhändertagande av eventuell luftreningsutrustning samt rengöring av ventilation.
 • Omhändertagande av tryckluftssystem, elsystem (exempelvis transformatorer).
  Behov av rengöring/sanering av väggar, golv och tak. Beskrivning av hur detta ska göras.
 • Rivning av byggnader eller andra större anläggningsdelar. Frågor om rivningslov ställs byggnadskontoret i respektive kommun. Det är också hit man lämnar in ansökan om rivningslov.

Vilka delar som ska avvecklas kan ha betydelse för omfattningen av planen. En avvecklingsplan ska beskriva hur arbetet med att avveckla verksamheten skall genomföras oavsett om det gäller delar eller hela verksamheten. I planen bör du ta ställning till hur olika process- eller anläggningsdelar ska omhändertas och eventuellt rengöras. Av planen bör också framgå om det finns behov att genomföra undersökningar för att klarlägga om det finns föroreningar som kan motivera särskild hantering eller åtgärder för att sanera. Avvecklingsplanen bör också klart ange vem som är ansvarig för de olika momenten som skall genomföras.

Länsstyrelsen och kommunerna har tidigare gjort en inventering av kända verksamheter, såväl aktiva som försvunna, som potentiellt kan ha medfört förorening av mark, den så kallade MIFO-inventeringen. Denna kan ge visst underlag för bedömning situationen på aktuell plats. Om verksamheten eller fastigheten är klassad som risk- eller branschklass 1 eller 2 enligt MIFO (metodik för inventering av förorenade områden) bör en undersökning av mark och byggnader göras.

För de flesta räcker det med en så kallad fas 2 undersökning. Detta innebär att man efter noggranna arkivstudier gör mark- och grundvattenprovtagningar på de ställen där man misstänker att det kan finnas föroreningar, till exempel där man har hanterat och lagrat oljor, kemikalier, råvaror eller avfall. Dessa platser har ofta förändrats genom åren och därför ska man göra en arkivstudie eller intervjuer för att fastställa områdets historia. Andra platser som ska undersökas är exempelvis områden där förorenande process-utrustning varit placerad. Det kan även bli aktuellt att undersöka byggnader och mark under byggnader.

Om fastigheten ska säljas är det oftast nödvändigt att den är undersökt och resultaten ska granskas av tillsynsmyndigheten. När avvecklingen är avslutas ska du sammanställa en redovisning av de åtgärder som beskrivits i avvecklingsplanen. Avvecklingsplanen ska bland annat redovisa uppkomna rengöringsrester, avfallstyper, avfallsmängder, restprodukter och omhändertagande. Du ska även redovisa var eventuellt farligt avfall har transporterats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023