Gå till innehåll

Livsmedelskontroll och avgifter

Livsmedelskontrollens mål är att konsumenterna får säkra livsmedel, att de inte blir lurade om vad maten innehåller och att informationen om maten är korrekt. Ansvaret för att livsmedelslagstiftningen följs ligger på den företagare som driver verksamheten. För att säkerställa att livsmedelsföretagarna följer lagstiftningen gör Söderåsens miljöförbund regelbundna kontroller på alla registrerade livsmedelsverksamheter i våra fyra kommuner.

Offentlig kontroll

Offentlig kontroll innebär att en myndighet kontrollerar att ditt företag uppfyller lagstiftningens krav i din verksamhet.

Vid kontrollerna granskas olika lagstiftningsområden. Kontrollerna kan vara föranmälda eller oanmälda och gälla olika delar av den lagstiftning som är relevant för din verksamhet. Alla lagstiftningsområden kontrolleras inte varje gång.

Den offentliga kontrollen ska baseras på hur stora riskerna i verksamheten är. Kontrollen ska utföras regelbundet och antalet kontroller ska stå i proportion till riskerna i den verksamhet som kontrolleras. Söderåsens miljöförbund följer Livsmedelsverkets metod för riskklassning.

Olika former av kontroller

Kontroll av en verksamhet kan ske på olika sätt, inspektion, revision, provtagning, granskning av dokument eller annat som anses lämpligt för att identifiera bristande efterlevnad. Kontrollen görs oanmält eller anmält.

Resultat av kontrollen

Vid en inspektion eller revision kontrolleras att lagstiftningen följs. I kontrollrapporten kan kontrollmyndigheten lämna följande bedömningar:

  • Omdömet "Utan avvikelse" ges när ingen avvikelse mot lagstiftningen påträffas.
  • Omdömet "Med avvikelse som kan följas upp vid nästa ordinarie kontroll" ges när det finns avvikelser men inspektören bedömer att ett särskilt besök för uppföljning inte behövs. Företagaren åtgärdar avvikelserna och vid nästa ordinarie kontrollbesök görs en uppföljning.
  • Omdömet "Med avvikelse som ska följas upp inom avsatt tidsram" ges när det finns många avvikelser eller allvarliga avvikelser och uppföljningen inte kan vänta till nästa ordinarie kontroll.

Efter kontrollen skickas en kontrollrapport ut till företaget där omdömet framgår. Inspektionsrapporten kan kombineras med ett beslut om förbud och/eller beslut om föreläggande vid allvarliga eller återkommande avvikelser. Kontrollrapporterna är offentliga. Media begär regelbundet ut miljöförbundets rapporter och beslut.

Om vi behöver göra extra kontroll för att följa upp avvikelserna ska tiden som går åt betalas av företagaren. Detta inkluderar även förberedelse, uppföljande kontroll, utredning och efterarbete.

Om avvikelserna inte åtgärdats vid uppföljningen eller om avvikelserna är så pass allvarliga att det finns stor risk för människors hälsa kan det bli aktuellt med sanktionsåtgärder. Sanktionerna exempel föreläggande och förbud kan variera beroende på hur allvarliga bristerna är.

Avgifter för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen ska finansieras av avgifter. Det finns en beslutad taxa som vi utgår ifrån vid varje debitering. Taxan är beslutad i varje kommuns kommunfullmäktige. Från och med 1 januari 2023 kommer debiteringen av avgiften skickas ut efter kontrollen skett i verksamheten. Vi tar betalt för allt arbete som inspektören lägger ner på kontrollen. Läs mer om hur vi tar betalt, förklaring till våra aktiviteter samt räkneexempel på vad kontrollen kan kosta genom att trycka på länken ”Avgifter och taxor” nedan.

Du betalar för den tid som inspektören arbetar för att kontrollera din verksamhet. I den planerade kontrollen ingår tid för förarbete, kontroll och efterarbete. Det handlar till exempel om att planera kontrollens innehåll utifrån erfarenheter av verksamheten, förbereda lagstiftning och vilka kontrollområden som ska kontrolleras, själva inspektionen och efterarbete med kontroll av lagstiftning, granskning av redovisade dokument, göra bedömningar, samsyn med kollega/chef/annan myndighet, skriva inspektionsrapport, rapportera till Livsmedelsverket eller beslut samt beslut om avgift.

Varje verksamhet som är registrerad får en riskklassning som utgår från Livsmedelsverkets modell. Vid beräkning av riskklassningens storlek tas hänsyn till bland annat vilka risker som finns i hanteringen och storleken på verksamheten. Riskklassningen bestämmer hur ofta verksamheten ska besökas. Varje gång miljöförbundet kommer på en tillsyn kan avgiften efteråt se olika ut då det är skillnad i vad vi kontrollerar, hur bra verksamheten sköts, hur mycket dokument som behöver skickas in och granskas och om uppföljning behöver ske eller om några beslut om åtgärder måste göras

Nytt i livsmedelstaxan är en fast grundavgift som alla registrerade livsmedelsverksamheter får betala i början av varje kalenderår. Grundavgiften är en timme och lika stor oavsett verksamhet. Miljöförbundet bedömer att lika mycket tid går åt för arbetet med registerhållning oavsett storleken på verksamheten. Avgiften är det arbete vi lägger varje år på hösten innan året samt under innevarande år för registerhållning och typning av verksamheten. De större verksamheterna har indirekt betalat denna avgift i sin årliga avgift tidigare och de mindre verksamheterna har inte betalat alls för detta.
Med efterhandsdebiteringen fungerar inte detta längre, utan varje registrerad verksamhet får betala för sig själv. Verksamhetsutövare som har flera livsmedelsverksamheter (exempel livsmedel och dricksvatten) på samma fastighet betalar endast en grundavgift.

För att kontrollen ska gå så smidigt som möjligt och avgiften bli så liten som möjlig bör verksamheten hjälpa till vid kontrollen och visa upp rätt dokument, svara på frågor som ställs, skicka in dokument i tid och sköta verksamheten på ett bra sätt. Det kostar mer i avgift om miljöförbundet behöver lägga extra tid på att begära in uppgifter, granska felaktigt inskickade dokument, behöva begära in kompletteringar och så vidare.

Timavgiften utgår från taxan för livsmedel och höjs varje år enligt ett kommunindex från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Timavgiften för 2024 är 1 390 kronor. Livsmedelskontrollen debiterar inte restid då den redan är ingår i taxan.

Taxa Livsmedel Pdf, 227.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Om din livsmedelsverksamhet inte följer lagstiftningen kan miljöförbundet behöva göra en eller flera uppföljande kontroller för att säkerställa att din verksamhet har gjort tillräckliga åtgärder. Du betalar för all den tid (antalet timmar) som lagts ner enligt gällande timavgift på 1 390 kronor.

Inspektion är den vanligaste kontrollmetoden och sker till stor del oanmäld. Under en inspektion tittar vi på verksamhetens livsmedelshantering och kontrollerar att rutinerna i den egna kontrollen följs och dokumenteras. Vi kan också kontrollera om personalen känner till verksamhetens rutiner. Vi tittar inte på alla lagstiftningsområden under en inspektion.

Revision sker normalt föranmält och innebär att en större genomgång görs av hela verksamheten med en djupare kontroll av utvalda områden. Syftet är att gå igenom hur rutiner i egenkontrollen fungerar, om de följs och om de leder till att lagstiftningens mål uppfylls.

Provtagning och analys fungerar främst som stöd till inspektioner och kan utföras för att kontrollera om livsmedel är säkra att äta eller om innehållet stämmer med märkningen. Oftast genomförs provtagning och analys i samband med utredning av misstänkta matförgiftningar eller som en del av kontrollprojekt. Rengöring kan även kontrolleras genom olika former av provtagningar.

Branschriktlinjer som är upprättade av branschorganisationer i samråd med livsmedelsverket, är ett bra hjälpmedel för både nystartade och erfarna livsmedelsföretagare. Det finns inriktningar för flera olika branscher så som restaurang, bageri, kosttillskott, bryggeri med mera.

Föreläggande om åtgärder innebär att företaget ska åtgärda avvikelser inom en viss tid. Föreläggandet kan förenas med vite. Vite betyder att verksamheten måste betala böter om man inte gjort åtgärderna inom den förelagda tiden och på rätt sätt. Om bristerna inte åtgärdas trots föreläggandet så kan vitet höjas. Vitet tillfaller staten och betalningskravet döms ut av förvaltningsrätten.

Förbud kan gälla hela eller delar av verksamheten.

Förbud mot delar av verksamheten innebär att företaget förbjuds en viss typ av livsmedelshantering. Beslutet kan bli aktuellt när livsmedelshanteringen bedöms utgöra en risk för människors hälsa. Det kan också bli aktuellt om företaget bedriver en livsmedelsverksamhet som inte har anmälts till miljöförbundet det vill säga en oregistrerad verksamhet.

Förbud mot att släppa ut varor på marknaden kan bli aktuellt om företaget säljer produkter som är märkta på fel sätt eller livsmedel som är otjänliga.

Förbud för hela verksamheten blir aktuellt om det finns stora brister i verksamheten. Detta innebär att företagaren kan bli tvungen att stänga sin verksamhet tills avvikelserna är åtgärdade.

Bryter verksamheten mot ett förbud är detta ett brott mot livsmedelslagstiftningen och miljöförbundet kan då polisanmäla verksamheten.

Relaterad information

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024