Gå till innehåll

Djurhållning

En djurhållande verksamhet kan vara allt ifrån tre hästar till ett större lantbruk med nötkreatur eller ett hönseri. Om du har en verksamhet med djurhållning är det viktigt att den sköts på ett sätt som inte skadar miljön eller människors hälsa. Om din gård räknas som jordbruksföretag gäller jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket för dig. I annat fall kan motsvarande krav ställas med stöd av miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Beroende på vilken djurhållning du har kan verksamheten antingen kräva tillstånd från Länsstyrelsen eller att du anmäler verksamheten till oss på Söderåsens miljöförbund. Detta regleras i 2 kapitlet i Miljöprövningsförordningen.

För större anläggningar med mer än 400 djurenheter med kor, nöt, hästar eller minkar krävs tillstånd för till exempel djurhållning. Tillstånd behövs även för stallar med mer än 40 000 platser för fjäderfän, mer än 2000 platser för slaktsvin eller 750 platser för suggor. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen.

Om du har en verksamhet med mer än 100 djurenheter ska du anmäla verksamheten till miljöförbundet.

Vill du hålla lantbruksdjur, orm, pälsdjur eller fjäderfä inom planlagt område kan du behöva söka tillstånd hos miljöförbundet. Detta regleras i våra lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

För yrkesmässig djurhållning eller verksamhet i större omfattning med häst, hund, katt eller övriga sällskapsdjur behövs tillstånd enligt djurskyddslagen. Tillståndet prövas av Länsstyrelsen.

Om du har fler än två hästar ska du ha möjlighet att lagra gödseln på tätt underlag, till exempel på en gödselplatta, container eller tät vagn. Om du har högst två hästar och vill lagra gödseln direkt på marken måste du göra det på en lämplig plats, till exempel på gräsbevuxen mark och med tillräckligt avstånd till vattendrag, enskilda brunnar och liknande. Gödseln bör inte lagras på samma plats år efter år.

Tänk på att ny- och ombyggnad av stallar oftast kräver godkännande enligt djurskyddsförordningen. Förprövning görs då hos länsstyrelsen. För yrkesmässig djurhållning eller verksamhet i större omfattning med häst, hund, katt eller övriga sällskapsdjur behövs tillstånd enligt djurskyddslagen

Det kan även krävas bygglov. Kontakta kommunens plan- och byggavdelning för mer information om bygglov. Du ska också kontakta kommunens plan- och byggavdelning om du behöver information om planlagda områden.

Byggnationer för hästar kan också behöva godkännande från länsstyrelsens djurskydds- och veterinäravdelning, så kallad förprövning.

Hästar får grävas ner om man följer Söderåsens miljöförbunds anvisningar. Dessa anvisningar gäller i alla våra medlemskommuner. Du hittar anvisningarna i vårt informationsblad Nedgrävning av häst (pdf).

Om du följer dessa generella anvisningar behöver du inte ta kontakt med miljöförbundet innan du begraver hästen. Om du vill frångå de generella anvisningarna måste du kontakta miljöförbundet, så att vi kan göra en bedömning av just ditt fall. Vi tar timavgift för handläggningen av ditt ärende. Vi tar ut avgiften även om det blir ett avslag.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 mars 2023