Gå till innehåll

Växthus

Du som har växthusodling kan få hjälp av miljöförbundet när det gäller miljöfrågor och regler om kemikalier, växtnäring, avfall och förorenad mark.

Överskottsvatten från växthus kan vara näringsrikt och innehålla rester av växtskyddsmedel. Miljöförbundet ställer därför krav på att växthusverksamheter ska samla upp och ta om hand sitt överskottsvatten i de fall där det finns en risk att förorenat vatten läcker ut till omgivningen. Ett vanligt krav är att verksamheterna ska recirkulera sitt överskottsvatten i odlingen. Jordbruksverket har mer information om rening av överskottsvatten.

Små mängder växtskyddsmedel förorenar stora volymer vatten. Mätningar i vattendrag med närliggande växthus har visat att de flesta av de undersökta växthusen läcker till vattendraget. Men några av växthusen stack ut och läckte knappt något. Forskarna anser därför att ett aktivt arbete för att minska riskerna för läckor kan ge goda resultat.

Du kan läsa mer om undersökningen på Greppas hemsida. Där listas även vanliga läckagevägar och förslag på åtgärder.

Växthusodling kräver många gånger stora mängder energi. Men det går att effektivisera energianvändningen för att både spara pengar och minska företagets klimatpåverkan. Du kan få stöd för att investera i förnybar energi eller för att göra en energikartläggning. Läs mer om detta på Jordbruksverkets webbplats. Du kan även få gratis rådgivning genom Greppa Näringens Energikollen och via miljöförbundets energi-och klimatrådgivare.

Om din förbränningsanläggning har en sammanlagd installerad effekt på mer än 1 megawatt men högst 50 megawatt så ska den registreras innan den tas i drift. Miljöförbundet är i de flesta fall tillsynsmyndighet över de förbränningsanläggningar som finns i kommunerna. Registrering kan du göra via Naturvårdsverkets e-tjänster.

Bestämmelsen om registrering gäller från olika datum beroende på när din anläggning har tagits eller ska tas i drift:

  • Nya anläggningar ska registreras innan de tas i drift. De som tas i drift från och med den 20 december 2018.
  • 2018-anläggningar* med en anläggningseffekt som är högre än 5 megawatt ska registreras senast den 1 januari 2024.
  • 2018-anläggningar* med en anläggningseffekt som är högst 5 megawatt ska registreras senast den 1 januari 2029.
  • En 2018-anläggning är en medelstor förbränningsanläggning som tagits i drift innan den 20 december 2018.

Utöver registreringen kan du även behöva skicka in en anmälan eller söka tillstånd för din medelstora förbränningsanläggning.

På Naturvårdsverkets hemsida finns mer information om krav på medelstora förbränningsanläggningar.

När du vill riva dina växthus eller bygga ut din verksamhet kan miljöförbundet kräva att du gör en översiktlig undersökning av marken för att kontrollera om det finns några föroreningar som behöver hanteras. Särskilt många preparat som användes förr kan vara långlivade och finnas kvar i marken. Vid grävningsarbete eller avslut av verksamhet behöver det säkerställas risker för spridning eller bedömas hur massorna ska hanteras och placeras. I de allra flesta fall behöver du anlita en utomstående expert för att undersökningen ska genomföras på rätt sätt. För att bygga ut eller bygga om kan du också behöva söka bygglov.

När du använder en förpackning, exempelvis en kruka, för att skydda, presentera eller underlätta hanteringen av en vara anses du vara en producent av förpackningen. Det betyder att du också har ett ansvar att samla in förpackningarna när de blir avfall, eller ansluta dig till ett insamlingssystem som tar det ansvaret. Producentansvaret gäller bland annat krukor som bara används vid försäljning och transport av växter, och inte följer med växten under hela dess livstid. Krukor som följer med växten under hela dess livstid omfattas däremot inte av producentansvaret.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 juni 2023