Gå till innehåll

Gödsel och slam

Det finns ett omfattande regelverk som styr när, var och hur man får sprida gödsel, urin och andra organiska gödselmedel. Lagring och spridning av gödsel regleras bland annat av Jordbruksverkets föreskrifter men även av de kommunala föreskrifterna.

Om du har lantbruksdjur eller hästar finns det bestämmelser för hur gödsel, urin och andra organiska gödselmedel ska lagras samt hur stort lagringsutrymme som behövs. Hur stort utrymme du behöver beror på hur många djurenheter du har enligt Jordbruksverkets regler. Det viktigt att du lagrar gödsel från djur så att det inte läcker ut i omgivningen och bidrar till övergödning i mark och vatten. Gödsel kan till exempel lagras på en gjuten gödselplatta, container eller någon annan tät lagringsplats.

Om du lagrar urin eller flytgödsel ska det finnas ett stabilt svämtäcke eller annan täckning som minskar ammoniakavgången. Påfyllning ska ske under täckning.
I vissa fall kan gödsel lagras i stuka på fält. Det måste dock finnas tillräckligt med lagringskapacitet eftersom lagring på fält inte räknas med i lagringsutrymmet.

Tabellen nedan visar hur länge du minst ska kunna lagra gödsel från dina djur. Detta gäller för Klippan, Perstorp och Svalöv som ligger inom nitratkänsligt område. Örkelljunga som inte ligger inom nitratkänsligt område har andra regler.

Lagringstid av gödsel beroende på djur och antal djurenheter.
Antal djurenheterNör, hästar, får eller getterAndra djur
Fler än 1008 månader10 månader
Fler än 10 och upp till 1008 månader10 månader
Fler än 2 och upp till 106 månader6 månader

Ta emot eller leverera gödsel

Om du tar emot eller levererar stallgödsel eller andra organiska gödningsmedel, till exempel biogödsel, ska du dokumentera gödselslag, mängd, datum, leverantör eller mottagare och mängd totalfosfor gödseln motsvarar, alterntivt antalet djur gödseln kommer ifrån. Anteckningarna ska sparas i minst sex år och kunna visas vid tillsyn.

Sprida gödsel

Om du ska sprida gödsel i närheten av mark som är detaljplanerat eller ligger inom vattenskyddsområde kan du behöva söka tillstånd hos miljöförbundet. Gödselspridning är reglerad i Sverige och flera av våra kommuner ligger inom nitratkänsligt område, detta gör att det är förbjudet att sprida gödsel under vissa perioder och väderförhållanden. Men i några fall går det att söka dispens från bestämmelserna. Dispens söker du skriftligen till miljöförbundet.
Ska du sprida gödsel, slam eller andra organiska gödselmedel inom eller närmre än 100 meter från detaljplanerat område så ska du söka tillstånd hos miljöförbundet.

På Jordbruksverkets hemsida finns ett beräkningsverktyg för lagringsbehov och spridningsareal som du kan använda om du vill. Här kan du även finna mer information om lagring och hantering av gödsel.

Sprida slam

Slam från avloppsreningsverk eller enskilda brunnar sprids ibland på åkermark. Slammet innehåller ofta flera oönskade komponenter som läkemedelsrester, smittbärande bakterier, kadmium och andra tungmetaller. Detta anges ofta som skäl för att inte sprida slam på mark som brukas för livsmedelsproduktion.

Du får inte sprida slam varsom helst exampel på vart du inte får sprida slam är:

 • På betesmark.
 • På åkermark som ska användas för bete eller om vallfodergrödor ska skördas inom tio månader räknat från slamspridningstillfället.
 • På mark där bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt odlas. Gäller dock inte frukt på träd.
 • På mark där du planerar att odla bär, potatis, rotfrukter eller sådana grönsaker som normalt är i direkt kontakt med jorden och normalt konsumeras råa, under tio månader före skörden.

En del reningsverk har valt att certifiera sin verksamhet med så kallad Revaqcertifiering. Det innebär att man genom analyser säkerställer mängd näringsämnen som tillförs marken och strävar efter lägre halter av tungmetaller. Om du sprider Revaqslam är gränsvärdena lägre än Naturvårdsverkets regler.

Flera branschorganisationer har beslutat att inte ta emot grödor som skördats på slamgödslad åkermark. Innan du sprider slam bör du kontrollera vad mottagaren av din skörd beslutat.

Innan du börjar sprida slam ska du i god tid skicka in följande uppgifter till oss på miljöförbundet:

 • Fastighetsbeteckning
 • Brukarens namn, adress och telefonnummer
 • Entreprenörens namn, adress och telefonnummer
 • En jordanalys avseende metallhalt
 • En karta över tilltänkt spridningsareal, gärna med blocknummer
 • Uppgifter om önskad total giva samt giva per hektar (förrådsgödsling)
 • Det antal år förrådsgödslingen avser
 • En analysrapport gällande aktuellt slamparti
 • Ett salmonellaintyg om slammet är Revaqcertifierat
 • Uppgift om kommande gröda
 • Uppgift om spridningstidpunkt
 • Uppgift om lerhalt (om spridning sker på hösten inför annan gröda än höstoljeväxter)

Analyserna ska vara utförda av ett ackrediterat laboratorium.

Söderåsens miljöförbund granskar informationen och kan sen lämna ett föreläggande om försiktighetsmått och skyddsåtgärder i samband med slamspridningen. Miljöförbundet tar ut en timavgift för handläggningen enligt vår taxa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 januari 2024