Gå till innehåll

Hästar

Du som har häst ska följa miljöbalkens bestämmelser så att din hästhållning inte skadar miljön eller människors hälsa. Det innebär bland annat att gödseln ska hanteras på ett bra sätt och att dina grannar inte ska störas av lukt eller flugor.

Om din hästgård räknas som jordbruksföretag gäller jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket för dig. I annat fall kan motsvarande krav ställas med stöd av miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Om du har fler än två hästar ska du ha möjlighet att lagra gödseln på tätt underlag, till exempel på en gödselplatta, container eller tät vagn. Om du har högst två hästar och vill lagra gödseln direkt på marken måste du göra det på en lämplig plats, till exempel på gräsbevuxen mark och med tillräckligt avstånd till vattendrag, enskilda brunnar och liknande. Gödseln bör inte lagras på samma plats år efter år.

Om hästarna ska hållas inom planlagt område behöver du tillstånd från Söderåsens miljöförbund. Viss hästhållning kräver tillstånd från länsstyrelsen

Om du ska bygga för hästar kan du behöva bygglov. Kontakta kommunens plan- och byggavdelning för mer information om bygglov. Du ska också kontakta kommunens plan- och byggavdelning om du behöver information om planlagda områden.

Byggnationer för hästar kan också behöva godkännande från länsstyrelsens djurskydds- och veterinäravdelning, så kallad förprövning.

Hästar får grävas ner om man följer kommunens (Söderåsens miljöförbunds) anvisningar.

Om du följer dessa generella anvisningar behöver du inte ta kontakt med miljöförbundet innan du begraver hästen. Om du vill frångå de generella anvisningarna måste du kontakta miljöförbundet, så att vi kan göra en bedömning av just ditt fall. Vi tar timavgift för handläggningen av ditt ärende. Vi tar ut avgiften även om det blir ett avslag.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 januari 2023