Gå till innehåll

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. Bekämpningsmedlens egenskaper medför att de också kan orsaka skada på hälsan eller miljön. Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt.

Användning, förvaring och hantering av bekämpningsmedel regleras av flera olika lagstiftningar. Ett bekämpningsmedel kan vara antingen ett växtskyddsmedel eller en biocid. Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Det kan vara mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.

Biocidprodukter är alla de bekämpningsmedel som inte är växtskyddsmedel. Det kan till exempel vara desinfektionsmedel, myggmedel, träskyddsmedel, råttgift eller en båtbottenfärg.

Alla bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen, och förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer och märkt på svenska. Du kan kontrollera om bekämpningsmedlet är godkänt i Bekämpningsmedelsregistret.

Användningstillstånd

Om du sprider bekämpningsmedel av klass 1 eller 2 måste du ha ett personligt användningstillstånd. Tillståndet utfärdas av Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket.

Sedan den 1 oktober 2021 finns förbud mot användning av växtskyddsmedel inom följande områden:

 • På skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • I parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till.
 • Inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt.
 • På tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö.
 • På växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

Det finns dock växtskyddsmedel som man får använda inom dessa områden, förutsatt att medlet innehåller ett verksamt ämne som bedöms ha begränsade risker för människors hälsa och miljön. Kemikalieinspektionen har beslutat om vilka dessa ämnen är och en sammanfattande tabell hittar du på deras hemsida.

Sedan 2015 ska alla som distribuerar eller säljer växtskyddsmedel ha gått en utbildning och fått ett utbildningsbevis. Kravet innebär att det måste finnas minst en person med utbildning tillgänglig där växtskyddsmedel säljs för att ge kunder information om hur preparatet ska användas, vilka miljö- och hälsorisker som kan finnas och vad man kan göra för att minska riskerna.

Växtskyddsmedel som används i yrkesmässig spridning ska lagras i ett invallat utrymme eller i invallad behållare med möjlighet till uppsamling av läckage eller spill. Syftet är att förebygga och förhindra risk för läckage och att skydda miljön. Med uppsamling menas att minst en tredjedel av den maximalt förvarade volymen eller hela volymen av den största förpackningen ska kunna samlas upp. Det invallade utrymmet ska ha tätt golv utan avlopp (golvbrunn). Det ska även vara tätt mellan golv och vägg.

Hantering av växtskyddsmedel, som utspädning, blandning, påfyllning och utvändig rengöring av sprututrustning, måste ske på en lämplig plats. Detta gäller både utomhus och inomhus, till exempel i växthus eller i samband med betning.

När du blandar och fyller på samt rengör sprutan utomhus måste du hålla ett skyddsavstånd på minst 30 meter till öppna diken, dagvatten- och dräneringsbrunnar, sjöar, vattendrag och dricksvattenbrunnar. Om hanteringen sker på yta med uppsamling eller biobädd eller på annan lämplig plats med motsvarande funktion gäller istället ett skyddsavstånd på minst 15 meter.

Exempel på lämpliga platser:

 • Tät gödselplatta med uppsamling till urinbrunn.
 • Annan gjuten platta med uppsamling i tank.
 • Biobädd som täcker hela sprutans bredd och som har tät gräsbevuxen yta.

Blandning, utspädning, påfyllning och utvändig rengöring av sprututrustning får inte ske på:

 • Vägområden, grusytor eller andra mycket genomsläppliga ytor.
 • Ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material där det inte finns möjlighet att samla upp växtskyddsmedel och rengöringsvatten.

IPM står för Integrated Pest Management, eller integrerat växtskydd på svenska, och innebär att ersätta kemiska bekämpningsmedel med ett förebyggande arbete och mer miljövänliga metoder. Ledorden i IPM är Förebygg – Bevaka – Behovsanpassa – Följ upp.

Genom att du tar med dig erfarenheterna från tidigare odlingssäsonger kan du följa upp och planera inför kommande säsonger och samtidigt utveckla ditt arbete med ett hållbart användande av kemiska växtskyddsmedel. Där kommer även nyttan med att dokumentera syftet med bekämpningen i sprutjournalen upp. I sprutjournalen kan du följa upp och se vilket resultat behandlingen gav. När man tillämpar ett integrerat växtskydd ska man i första hand använda förebyggande metoder.

Metoder som ska prioriteras är:

 • Växtföljd
 • Odlingsteknik
 • Sort- och växtmaterial
 • Anpassad gödsling, kalkning, bevattning och dränering
 • Användning av hygienåtgärder
 • Åtgärder för att skydda nyttoorganismer och öka deras antal

Sprider du växtskyddsmedel utomhus behöver du hålla vissa skyddsavstånd. Skyddsavstånden gäller både vid privat och yrkesmässig användning och skyddsavstånden ska hållas oavsett om det gäller jordbruksmark eller andra områden.

Följande minsta skyddsavstånd gäller alltid:

 • 2 meter till öppna diken, dagvatten- och dräneringsbrunnar,
 • 6 meter till sjöar och vattendrag
 • 12 meter till dricksvattenbrunnar

Det är viktigt att känna till att vissa preparat kräver större skyddsavstånd än vad som nämnts ovan. Vid yrkesmässig användning av växtskyddsmedel utomhus kan det finnas behov av att anpassa skyddsavstånden ytterligare beroende på till exempel vind- och väderförhållanden, omgivning, växtskyddsmedlets egenskaper och spridningsmetod.

Du kan använda Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister för att kontrollera om ett preparat är godkänt och vad som gäller vid användning.

Från och med den 1 januari 2015 ska du anteckna syftet med din bekämpning i en sprutjournal. Syftet kan vara att behandla mot ogräs eller skadegörare. Behandling kan även ha skett i form av tillväxtreglering eller för nedvissning.

Tänk på att inte lämna några tomma rutor, gör noteringar i alla kolumner även om du inte behövde ta hänsyn till uppgiften vid spruttillfället. Till exempel kan du skriva ett streck i journalen om anpassat skyddsavstånd inte var aktuellt eller om det inte finns någon karenstid för ett preparat, på så sätt framgår det att du tänkt igenom uppgiften och inte råkat glömma bort den.

Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel

 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar.
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten.
 • På vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • På ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.

Utöver de ovanstående områdena krävs tillstånd inom vattenskyddsområde.

Det krävs en skriftlig anmälan till för att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel

 • på vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter eller karantänskadegörare,
 • på banvallar, och
 • på allemansrättslig mark som är större än 1 000 m2 (ej åkermark)

Du får påbörja tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte miljöförbundet bestämt något annat.

Det är även bra att ha en inventarielista över vilka hälso- och miljöfarliga kemiska ämne som finns och säkerhetsdatablad för dessa. Du bör uppdatera listan regelbundet. Du ska anpassa uppdateringen av inventarielistan efter hur mycket preparat som finns och hur ofta det köps in. Vi rekommenderar att inventarielistan uppdateras minst en gång per år. Om du har en anmälningspliktig verksamhet (C-verksamhet) omfattas du av reglerna kring verksamhetsutövarens egenkontroll, och då ska denna inventarielista finnas på företaget.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 februari 2023