Gå till innehåll

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. Bekämpningsmedlens egenskaper medför att de också kan orsaka skada på hälsan eller miljön. Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt.

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på till exempel byggnader eller grödor för livsmedelsproduktion. Bekämpningsmedel dock orsaka skada på hälsan eller miljön om de inte hanteras på rätt sätt och regleras av många lagstiftningar.
Bekämpningsmedel kan vara antingen ett växtskyddsmedel (mot svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter) eller en biocid (till exempel desinfektionsmedel, myggmedel, träskyddsmedel, råttgift eller en båtbottenfärg).

Bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen. Förpackningen ska vara försedd med ett registreringsnummer och vara märkt på svenska. Du kan se om bekämpningsmedlet är godkänt i bekämpningsmedelsregistret, länk under relaterad information.

Tänk på att du i första hand ska välja mekaniska, termiska eller biologiska metoder. Spridning av kemiska bekämpningsmedel bör endast ske i de fall det är absolut nödvändigt och när alternativa metoder inte är praktiskt möjliga eller ekonomiskt försvarbara.

Om du sprider bekämpningsmedel av klass 1 eller 2 måste du ha ett personligt användningstillstånd (giltig behörighet). Tillståndet utfärdas av länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket.

Inom vissa områden behöver du antingen tillstånd eller anmäla om bekämpningen till miljöförbundet.

Det är förbjudet att utan tillstånd yrkesmässigt använda växtskyddsmedel

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar,
 • vid planerings- och anläggningsarbeten,
 • på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och
 • på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.
  Det krävs även tillstånd inom vattenskyddsområde.

Det är förbjudet att utan skriftlig anmälan yrkesmässigt använda växtskyddsmedel på:

 • vägområden, för att förhindra introduktion, etablering eller spridning av invasiva främmande arter eller karantänskadegörare,
 • banvallar, och
 • viss mark som allmänheten har tillträde till och som är större än 1 000 m2 (ej åkermark).

Du får påbörja tidigast fyra veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte miljöförbundet beslutat om något annat.

Du ska dokumentera bekämpning i din sprutjournal. Journalen ska innehålla:

 • syfte med spridningen,
 • fullständigt namn på preparatet.
 • dosen med enhet (till exempel l/ha),
 • datum och tid,
 • skifte/plats,
 • förare,
 • förekomst av blommande vegetation om preparatet är skadligt för pollinerande insekter samt
 • fasta och anpassade skyddsavstånd. Om inget skyddsavstånd behövs ska du ändå skriva en anteckning om 0 meter eller streck i rutan.

Du behöver inte skicka in en anmälan eller få tillstånd för punktbehandling. Punktbehandlibf är en bekämpning där växtskyddsmedlet endast träffar den oönskade plantan, till exempel med avstrykare eller ett begränsat antal plantor. Om du ska bekämpa fler än 10 plantor av t ex jätteloka bör du kontakta miljöförbundet för en bedömning.

Sedan den 1 oktober 2021 finns förbud mot användning av växtskyddsmedel inom följande områden:

 • på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete,
 • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
 • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
 • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
 • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller
 • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

Det finns dock växtskyddsmedel som är undantaga från förbudet då risken för skada är mindre för dessa. Detta gäller till exempel preparat av ättika och blodmjöl. Kemikalieinspektionen har en sammanfattande tabell, länk finns under releterad infoamtion.

Du ska lämna in din ansökan minst sex veckor innan du planerar att börja bekämpa. Du får inte sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde innan du fått ditt tillstånd. Du kan söka tillstånd för ett eller flera år i taget.

Bekämpningsmedel ska förvars så att de inte kan läcka ut i miljön. Placera produkterna på uppsamlande kärl eller i ett rum med tätt golv och socklar, utan avlopp. Kapaciteten bör vara minst största behållarens volym + 10 % av övriga behållare.

För spridning av växtskyddsmedel på din grusade gårdsplan eller andra hårdgjorda ytor behöver du söka tillstånd hos miljöförbundet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 oktober 2023