Gå till innehåll

Kompostering

Vid kompostering bryts organiskt material ner av olika typer av nedbrytare. Detta är en naturlig process och det är därför viktigt att sköta sin kompost väl.

Du får kompostera vissa typer av material på din egna fastighet. Söderåsens miljöförbund kan bevilja dispens för att få kompostera och ta hand om latrin eller matavfall.

Trädgårdsfall får du kompostera utan speciell tillåtelse.

Oavsett vilken typ av material du vill kompostera kan du få en näringsrik och mullrik jord som lämpar sig för odling i trädgården. Att sköta en kompost är dock en del arbete och missköts den så kan det ge upphov till dålig lukt eller skadedjur i och kring komposten. Tänk därför på placeringen av din kompost på fastigheten.

Exempelvis fallfrukt och rester från grönsaksland är en lätt tillgänglig föda för många typer av skadedjur. Större mängder fallfrukt och rester från grönsaksland bör därför transporteras bort från fastigheten och lämnas på en återvinningscentral.

Det är oftast inga problem att trädgårdsavfall komposteras i invallade komposthögar men det finns också färdiga komposter som går att köpa i handeln.

För kompostering av matavfall ska kompostbehållaren huvudsakligen vara skadedjurssäker och isolerad. Många färdiga kompostbehållare avsedda för matavfall som går att köpa i handeln klarar dessa krav.

Kraven på en kompostbehållare eller lagringskärl avsedd för latrin är något hårdare då latrin har en större risk att orsaka olägenheter. Utöver att vara skadedjurssäker och isolerad ska behållaren även vara vattentät, ventilerad, ha en tät botten och ha ett tättslutande lock. Komposten ska även bestå av två separata fack som kan användas växelvis. Eftersom det ställs hårdare krav på latrinkomposter ska du inte använda en kompost avsedd för trädgårds- eller matavfall utan leta gärna efter en speciell latrinkompost i handeln. Kom ihåg att du inte får placera behållaren närmare än 20 meter från en dricksvattentäkt, 25 meter från ett vattendrag och 5 meter från tomtgränsen.

Mull från komposterat trädgårdsavfall eller matavfall kan spridas till exempel i rabatter eller i grönsakslandet. Mullen är näringsrik det är därför lämpligt att sprida den på växter som mår bra av en näringsrik jord. Växterna har störst näringsbehov under växtsäsongen och spridning av mullen ska därför ske då.

Komposterat latrin kan innehålla en del bakterier och vart du får utföra spridningen är därför mer begränsad. Vid spridning måste du mylla ner materialet i marken för att undvika en smittrisk och näringsläckage. Du får inte sprida materialet inom tätbebyggt område, inom vattenskyddsområde, inom 6 meter från vattendrag eller 20 meter från dricksvattentäkter. Du får heller inte sprida materialet i miljöer som är näringsfattiga och inte ska tillföras mer näring som i skogen eller på ängar. För att sprida toalettavfall med urin behöver du en spridningsyta på minst 40 – 50 kvadratmeter per person och år men vill du sprida toalettavfall utan urin behöver du en spridningsyta på minst 10 kvadratmeter per person och år.

Det rekommenderas att du väntar åtminstone två växtsäsonger om du använt toalettavfall för gödsling av grönsaker som är i kontakt med jorden och konsumeras råa, till exempel morötter och rödbetor.

För exempelvis bärbuskar, majs eller potatis rekommenderas minst en växtsäsong mellan spridning och skörd.

Urin bör inte spridas på sådant som äts rått, exempelvis frukt, bär och grönsaker.

Du som vill kompostera via bokashi-metoden ska ha dispens från miljöförbundet för att kompostera allt eller delar av ditt matavfall. Även om du komposterar med denna metod ska renhållningsordningens krav angående hantering följas såsom skadedjurssäker och isolerad kompostbehållare. Bokashi-behandlat material får inte grävas ner i jord utan att först ha genomgått fullständig kompostering.

Kompostering av latrin kräver insatser från dig som sökande. Latrinet ska uppnå en temperatur på minst 50°C under två veckors tid. Under den tiden ska materialet noggrant röras om minst tre gånger för att allt material ska bli tillräckligt varmt. Fuktigheten bör inte överstiga 60 %, då blir processen syrefri och temperaturen sjunker.

I de fall där man inte uppmätt en temperatur på minst 50°C under en vecka skall processen betraktas som lagring Lagring av latrin ska ske i minst 24 månader och ska uppnå en temperatur mellan 2 och 20 C. Oavsett om du lagrar eller komposterar latrinet måste du använda en godkänd latrinkompost. Då lagringstiden är lång behöver volymen för kärlet vara tillräckligt stort. För toalettavfall utan urin räknar man med att det uppstår 120 – 150 liter per heltidsperson och år. Med urin räknar man med att det uppstår 1 000 – 1 500 liter per heltidsperson och år.

För att minska volymen för lagringskärlet kan du ta hand om urinet separat. Urinet ska då samlas upp i täta behållare som kan exponeras för solljus. Då urin är ganska rent från smittämnen kan du sprida det direkt under växtsäsongen utan någon lagring eller kompostering. Samma förutsättningar gäller för spridning av urin som för mull. Tänk på att sprida urinet när det regnar eller så nära marken som möjligt. Undvik att sprida urinet med vattenspridare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 augusti 2023