Gå till innehåll

Fosforfilter

Många små avloppsanläggningar har inbyggda fosforfilter. Dessa filter behöver bytas med jämna mellanrum för att reningen ska fungera bra. När fosforfiltret ska bytas hittar du i tillståndet för anläggningen eller i kommunens renhållningsordning.

Ett fosforfilter fyller två funktioner i en avloppsanläggning. Den första är rening av fosfor och den andra är bakteriereducering. Rening av fosfor är viktig för att inte anläggningen ska bidra till övergödning av våra vattendrag och hav. Bakteriereducering är viktigt för att minska smittspridningen av sjukdomar, både till andra människor och till djur.

Det är renhållningsbolagen som ska hämta och ta hand om uttjänta fosforfilter. LSR har ett fast hämtningsintervall för alla filter i Svalövs kommun. NÅRAB har inget fast intervall och det är upptill varje enskild fastighetsägare att beställa en hämtning när det behövs.

Lantbrukare får under vissa förutsättningar ta hand om fosforfilter genom att sprida det på åkermark. För att få lov att göra detta krävs en dispens från miljöförbundet.

I Svalöv kommun behövs fosforfiltret bytas vartannat år enligt renhållningsordningen.

I Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner finns det inget definierat intervall. Dock gäller det generellt att fosforfiltret ska bytas när pH under stiger 9. När filtret behövs bytas kan också vara angiviet i tillståndet för anläggningen.

För att få beviljat längre hämtningsintervall behöver du visa att filtret inte behöver bytas ut nu och att det klarar att användas ett tag till. En pH mätning och ett analysresultat är det enklaste sättet att vissa att filtret fungerar att fortsätta använda.

Är fastigheterna i Svalöv kommun får närliggande lantbrukare ta hand om ditt fosforfilter. Prata med lantbrukaren i fråga om den är villig att ta emot och sprida fosforfiltret.

För fastigheter i Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner får lantbrukare ta hand om och sprida fosforfilter från deras egna fastigheter.

Material från ett fosforfilter innehåller mycket kalk och får därför endast spridas på marker där det förekommer ett kalkningsbehov.

Fosforfiltret får endast spridas på åkermark för odling av grödor som normalt inte kommer i kontakt med jorden, till exempel raps och stråsäd.

Materialet från fosforfiltret ska brukas ner men kan också spridas i växande gröda.

Spridningen får inte ska närmre än:

  • 10 m från fastighetsgräns,
  • 20 m från öppet dike eller vattendrag eller
  • 50 m från tomtmark eller vattentäkt.

Fler restriktioner gällande spridning av avloppsfraktioner, där fosforfilter ingår, på åkermark finns i SNFS 1994:2 och SJVFS 2004:62.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024