Gå till innehåll

Slam och latrin

Renhållningsbolagen i kommunerna ansvarar för tömningen av slamavskiljare och slutna tankar samt hämtningen av latrin från torrtoaletter.

Anläggningar där det uppkommer slam, så som slamavskiljare och slutna tankar, ska normalt tömmas minst en gång per år. Det är kommunens renhållningsbolag som ska utföra tömningen. Har fastigheten en sluten tank och används ofta eller av flera personer behövs tanken troligen tömmas betydligt oftare än så. Söderåsens miljöförbund kan bevilja längre slamtömnings intervall, om anläggningen används så pass lite att ett längre intervall inte påverkar anläggningen negativt.

Söderåsens miljöförbund kan också bevilja spridning av avloppsslam på åkermark, detta görs dock med mycket höga krav på var och hur slammet får spridas. Det är bara aktiva lantbrukare som får tömma sin egen slamavskiljare.

Latrin ska i jämförelse också hämtas av kommunens renhållningsbolag. Intervallet för hämtning varierar mellan bolagen, kontakta din renhållare för vad som gäller för dig. Latrin uppkommer från de flesta sorter av torrtoaletter, även mull från en mulltoalett klassas som latrin i syfte av hämtning. Söderåsens miljöförbund kan bevilja så kallat eget omhändertagande, vilket innebär att latrinen tas om hand på den egna fastigheten efter kompostering eller lagring.

Slam uppkommer i anläggningar med en ansluten vattentoalett och ansamlas normalt i en slamavskiljare eller en sluten tank.

Latrin kommer från torrtoaletter och beroende på vilken modell av torrtoalett kan latrinen lagras antigen i själva toaletten eller i en separat behållare. Även mull från en mulltoalett räknas som latrin eftersom det är något som uppkommer från avföring.

Aska från förbränningstoaletter får slängas som restavfall i det vanliga sopkärlet. Förpacka askan i en påse innan det kastas.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024