Gå till innehåll

Ta din verksamhet uppåt på avfallstrappan

I Sverige har vi regler för hur avfall som uppstår i hushållen och verksamheter ska tas om hand och det är viktigt att avfallet hamnar på rätt plats när vi sorterar det. Avfallstrappan är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur vårt avfall ska tas om hand. Avfallstrappan består i fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponi.

EU:s avfallsdirektiv är en lag som beskriver en prioritering för hur avfall ska tas om hand i Sverige och andra länder, den så kallade avfallstrappan (eller avfallshierarkin). Avfallstrappan har fem olika steg som gäller för hur allt avfall ska hanteras.

I första hand ska avfallet förebyggas eller minimeras (steg 1) och i sista hand, när vi har försökt alla andra steg, deponeras (steg 5). Målet är att så lite avfall som möjligt ska hanteras på trappans femte steg.

Avfallstrappan är ett bra verktyg för att se över hur avfallet från din verksamhet hanteras.

 1. Förebygga och minimera
  Det viktigaste steget är att vi försöker undvika att avfall skapas så långt som möjligt där det är möjligt. Det innebär till exempel att köpa in varor som tillverkats på ett resurssnålt sätt och att låna eller hyra maskiner i stället för att köpa egna.
 2. Återanvända
  Vi har ofta saker som fungerar hur bra som helst men som vi av olika skäl slutat att använda. Det kan handla om datorer som blivit några år gamla, processutrustning som blivit stående på grund av nya arbetssätt, möbler som bytts och liknande. Ta alltid vara på möjligheten att sälja eller skänka bort fungerande utrustning.
 3. Sortera och återvinna material
  Genom att återvinna olika material kan vi spara råvaror. Det kan handla om att sortera ut trä, kartong, papper, glas, metall, plast, textil med mera. Det återvunna materialet kan sedan ersätta råvaror som annars hade behövt utvinnas på nytt.
 4. Energiutvinning
  Visst avfall kan av olika skäl, till exempel allt för krånglig sammansättning, inte materialåtervinnas. Om avfallet är brännbart kan det i stället eldas i ett fjärrvärmeverk som producerar värme och el. På så sätt kan avfall, som är mer problematiskt att materialåtervinna ändå bidra med energi.
 5. Deponering
  Det sista steget, som till exempel innebär deponering av avfall, ska undvikas så långt som möjligt. Avfall som deponeras kommer inte samhället till nytta och kan skada miljön. Det finns dock undantag för särskilda miljö- och hälsoskadliga avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas. Det avfallet deponeras på särskilt iordningsställda och övervakade platser.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023