Gå till innehåll

Avfallsbehandlare

Om du lagrar, sorterar, lastar om, krossar, siktar eller bearbetar någon typ av avfall är du en avfallsbehandlare. Det betyder att du måste ta ansvar för att inte skada miljön eller människors hälsa i din verksamhet och anmäla din anläggning före start.

Det spelar ingen roll om det din verksamhet hanterar är organiskt avfall, icke-farligt avfall eller farligt avfall. Hanterar du avfall så är du en avfallsbehandlare med en verksamhet som måste följa miljöbalken och andra förordningar.

Anmäl din behandling i tid

Senast sex veckor innan du tänker starta behöver du anmäla din verksamhet till Söderåsens miljöförbund. Du gör anmälan med blanketten som du hittar på sidan för blanketter för företagare under Miljöfarlig verksamheter, Industri och Lantbruk. Du måste vänta in direktionens beslut innan du får lov att starta.

Vad anmälan måste innehålla bestäms av 25 § och 25 d§ i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Att tänka på innan starten

Om du planerar att starta en verksamhet som behandlar avfall är det några saker du behöver tänka på innan starten.

Platsen

 • Verksamheter som behandlar avfall kan ofta bullra, damma eller påverka sin omgivning negativt på andra sätt.
 • Om du placerar din avfallsverksamhet långt ifrån till exempel skolor, bostäder och andra verksamheter, så minskar du risken att den stör andra.

Trafik och buller

 • Du behöver fundera på om din verksamhet kommer att öka trafiken på tillfartsvägar och i det område du tänkt placera den.
 • Finns det boende eller andra verksamheter på vägen som kan påverkas negativt av den ökade trafiken i närområdet?

Utformning av ytor

Söderåsens miljöförbund ställer flera krav på ytan där avfallet ska hanteras och sättet som det förvaras i din verksamhet.

 • Ytan som avfallet kommer att förvaras på måste vara inhägnad, hårdgjord och tät för det avfallsslag som ska förvaras och de eventuella föroreningar avfallet innehåller.
 • Damning och buller ska motverkas och förebyggas.
 • Dagvattenbrunnar ska vara kopplade till oljeavskiljare eller annan reningsfunktion, som kan samla upp förorenat spillvatten.
 • Varje avfallsfraktion ska förvaras var för sig.

Söderåsens miljöförbund kan ställa fler krav beroende på hur platsen ser ut, vilka typer av avfall som förvaras och vad som finns i omgivningen runt verksamheten.

Regeringen har beslutat om regelförändringar gällande farligt avfall. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller hälsofarligt för människor och miljö. En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020, vilket berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar och mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Den stora skillnaden mellan de tidigare och nya reglerna är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av miljöförvaltningen.

Du som transporterar avfall yrkesmässigt behöver ansöka om tillstånd eller anmäla det till länsstyrelsen. Anmälan till Länsstyrelsen Skåne.

Om du inte själv transporterar avfallet ska det farliga avfallet som samlas in i verksamheten hämtas av en transportör med tillstånd att transportera farligt avfall. Register över avfallstransportörer.

Du är skyldig att kontrollera att den som tar emot det farliga avfallet för transport eller annan hantering har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för hanteringen. Spara därför de kvitton du får i samband med att du lämnar ditt avfall till någon annan eller se till att det finns annan dokumentation. Dokumentationen ska styrka till vem du lämnar ditt avfall samt att denna har gjort den anmälan eller innehar det tillstånd som krävs.

Om du transporterar farligt avfall själv ska du för varje slag av farligt avfall som transporteras föra anteckningar om:

 • Varifrån avfallet kommer
 • Den mängd som transporteras årligen
 • På vilket sätt avfallet transporteras, och
 • Vart avfallet transporteras.

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst ett år.

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska underskrift.

En tumregel är att uttjänta rester av kemikalier med farlighetsmärkning klassas som farligt avfall. Farlighetsmärkningen kan exempelvis bestå av en farosymbol på förpackningen eller annan farlighetsinformation som visar att kemikalien tillhör faroklassen ”miljöfarlig”. Därför ska till exempel detta klassas som farligt avfall:

 • Avfallsrester av mineraloljor som spilloljor, smörjoljor och motoroljor
 • Rester av bekämpningsmedel (insektssprayer och ogräsmedel)
 • Batterisyra, ammoniak samt lut och fotokemikalier (fix och framkallningsvätska)
 • Rester av lösningsmedel som lacknafta, T-sprit, bensin och aceton
 • Kosmetika såsom rester av hårfärgningsmedel och nagellack
 • Lysrör och lågenergilampor som innehåller kvicksilver
 • Elektronik som innehåller farliga komponenter, såsom elkablar, mobiltelefoner, trasiga hörlurar och kaffebryggare kan vara farligt avfall.

Om du som verksamhetsutövare vill lagra avfallet någon annanstans än där det uppstår gäller särskilda regler.

Lagring av farligt avfall som en del i insamling av avfall

När det gäller farligt avfall måste du i de flesta fall göra antingen en anmälan till Söderåsens miljöförbund eller söka tillstånd från länsstyrelsen, beroende på vilket slags farligt avfall och vilka mängder det handlar om.

Lagring av övrigt avfall som en del i insamling av avfall

 • Anmälan till miljöförvaltningen
  Om du vill lagra mer än 10 ton, men högst 30 000 ton, och avfallet ska användas för byggnads- och anläggningsändamål, ska du göra en anmälan till Söderåsens miljöförbund.
 • Tillstånd från Länsstyrelsen i Skåne län
  Om du vill lagra mer än 10 000 ton avfall som inte är farligt, måste du ha tillstånd från länsstyrelsen.
 • Om du vill lagra mer än 30 000 ton som inte är farligt avfall och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, måste du ha tillstånd från länsstyrelsen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2023