Gå till innehåll

Bygg- och rivningsavfall

Byggarbete, renovering och rivning ger flera olika typer av avfall. Det är viktigt att sortera ut avfallet och det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att se till att det görs på rätt sätt.

Om du exempelvis ska renovera eller riva en byggnad ska du alltid göra en inventering över avfallet. Inventeringen ligger sedan till grund för en eventuell rivningsplan och annan dokumentation av hur avfallet ska hanteras och klassas. För att farligt avfall sedan ska kunna tas omhand på bästa sätt måste det sorteras ut på plats.

Sortering

Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya krav för utsortering av byggavfall och rivningsavfall. Kraven gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner, kravet på utsortering gäller redan vid källan där avfallet uppkommer. Det innebär att vid byggnadsåtgärder, som exempelvis tillbyggnader och renoveringar eller rivningar och anläggningsarbeten, ska de olika avfallsslagen sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget.

Kravet gäller även för den som samlar in byggavfall och rivningsavfall, således ska även insamling av de sorterade avfallsslagen ske separat. Syftet med utsorteringskravet är att komma högre upp i avfallshierarkin samt att öka förberedelse för återanvändning och materialåtervinning.

Minst ska följande avfallsslag sorteras:

  • Trä
  • Mineral (betong, tegel, keramik eller sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips
  • Brännbart

Notera att även andra avfallsslag än de uppräknade ovan ska sorteras ut om utsorteringen ger möjligheten till bättre behandling av avfallet. Mer information om detta finns bland annat på Naturvårdsverkets hemsida samt i Avfallsförordningen (2020:614).

Naturvårdsverket har meddelat föreskrifter om undantag från kraven på utsortering (NFS 2020:7). I 4 § av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:7) framgår att utsorteringskravet i 3 kap. 10 § avfallsförordningen inte gäller för:

  1. Konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling, eller
  2. Är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin i 15 kap. 10 § miljöbalken.

Kontakta Söderåsens miljöförbund för frågor om undantaget gäller ditt avfall.

Söderåsens miljöförbund kan i vissa fall ge dispens från kravet på utsortering. Dispens kan endast ges när separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna. Kontakta Söderåsens miljöförbund för rådgivning gällande dispens för ditt avfall. Ansökningsblanketten hittar du på vår blankett sida.

Enligt taxa för Söderåsens miljöförbund tas en timavgift för denna typ av handläggning. Aktuell taxa finns på miljöförbundets hemsida.

Rivning av bygglovspliktiga byggnader kräver rivningslov. Utanför detaljplanelagt område kan det ibland krävas en rivningsanmälan. Kontakta plan- och byggkontoret eller motsvarande i din kommun för mer information om rivningslov och rivningsanmälan.

Det är ofta nödvändigt med en så kallad historisk inventering för att identifiera eventuell smittorisk i anläggningar som ska rivas där man befarar att det kan finnas smittoämnen. Som exempel kan det förekomma resistenta TBC-bakterier i sjukhus, laboratorier och liknande inrättningar.

När en rivning ska göras ska du utgå ifrån gällande lagstiftning om avfallshantering, och i vissa fall hantera avfallet som farligt avfall utifrån försiktighetsprincipen vid osäker bedömning. Du kan också rådfråga miljöförvaltningen.

Om du ska riva en byggnad kan det även vara bra att sanera fågelträck för att undvika smittoämnen, även om fågelbajs normalt sett inte räknas som farligt avfall.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2024