Gå till innehåll

Avfall från lantbruk

För att spara på naturens resurser och förhindra att farliga ämnen kommer ut i naturen är det viktigt att återvinna och hantera avfall på bästa sätt. Ett lantbruk kan till exempel generera avfall som metall, plast- och pappersförpackningar, spillolja, bekämpningsmedelsrester, batterier och lysrör. Tänk på att du som lantbrukare är skyldig att dokumentera farligt avfall som förekommer inom din verksamhet.

Du kan förebygga många problem genom att se över verksamhetens egenkontroll. Fundera över vilka risker som finns och hur du kan arbeta för att förebygga dem. Förvara och hantera avfall och farligt avfall på ett sätt som minskar risken för läckage och spill, till exempel genom att ha uppsamlingskärl under fat med spillolja.

Samla också ihop plast så att det inte blåser iväg. Insamlingen av lantbruksplast, till exempel ensilageplast, plastsäckar och odlingsfolie, sker via den ideella branschföreningen SvepRetur (Svensk Ensilageplast Retur AB).

Farligt avfall i lantbruk

Som lantbrukare är du skyldig att dokumentera farligt avfall som din verksamhet genererar. Du ska dokumentera årligen och din dokumentation ska innehålla: avfallsslag, mängd och var avfallet lämnats. En enkel avfallsjournal följer med i Miljöhusesynen.

Om du vill transportera farligt avfall på egen hand måste du först göra en anmälan hos länsstyrelsen. Att vara godkänd ADR-transportör innebär inte automatiskt att du får transportera farligt avfall. Kom ihåg att spara kvitto eller faktura på det avfall som lämnats. Insamling av farligt avfall kan beställas via din kommuns renhållningsbolag. Om du är försäkrad via Länsförsäkringar kan de komma och hämta avfallet på gården. Kom ihåg att det ska finnas ett transportdokument om någon annan kommer och hämtar avfallet hos dig.

En tumregel är att uttjänta rester av kemikalier med farlighetsmärkning klassas som farligt avfall. Farlighetsmärkningen kan exempelvis bestå av en farosymbol på förpackningen eller annan farlighetsinformation som visar att kemikalien tillhör faroklassen ”miljöfarlig”. Därför ska till exempel detta klassas som farligt avfall:

 • Avfallsrester av mineraloljor som spilloljor, smörjoljor och motoroljor
 • Rester av bekämpningsmedel (insektssprayer och ogräsmedel)
 • Batterisyra, ammoniak samt lut och fotokemikalier (fix och framkallningsvätska)
 • Rester av lösningsmedel som lacknafta, T-sprit, bensin och aceton
 • Kosmetika såsom rester av hårfärgningsmedel och nagellack
 • Lysrör och lågenergilampor som innehåller kvicksilver
 • Elektronik som innehåller farliga komponenter, såsom elkablar, mobiltelefoner, trasiga hörlurar och kaffebryggare kan vara farligt avfall.

Regeringen har beslutat om regelförändringar gällande farligt avfall. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller hälsofarligt för människor och miljö. En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020, vilket berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar och mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Den stora skillnaden mellan de tidigare och nya reglerna är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av miljöförvaltningen.

Du som transporterar avfall yrkesmässigt behöver ansöka om tillstånd eller anmäla det till länsstyrelsen. Anmälan till Länsstyrelsen Skåne.

Om du inte själv transporterar avfallet ska det farliga avfallet som samlas in i verksamheten hämtas av en transportör med tillstånd att transportera farligt avfall. Register över avfallstransportörer.

Du är skyldig att kontrollera att den som tar emot det farliga avfallet för transport eller annan hantering har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för hanteringen. Spara därför de kvitton du får i samband med att du lämnar ditt avfall till någon annan eller se till att det finns annan dokumentation. Dokumentationen ska styrka till vem du lämnar ditt avfall samt att denna har gjort den anmälan eller innehar det tillstånd som krävs.

Om du transporterar farligt avfall själv ska du för varje slag av farligt avfall som transporteras föra anteckningar om:

 • Varifrån avfallet kommer
 • Den mängd som transporteras årligen
 • På vilket sätt avfallet transporteras, och
 • Vart avfallet transporteras.

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst ett år.

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska underskrift.

I Skåne är det inte tillåtet att gräva ner eller på annat sätt göra sig av med döda djur, undantaget sällskapsdjur och häst. Om du vill frakta bort ditt avlidna djur från gården ska du kontakta Svensk Lantbrukstjänst.

Fram till dess att djuret hämtats ska det förvaras på ett lämpligt ställe, åtskilt från övriga djur och täckt. Det går även bra att förvara kadavren i en frys fram till hämtning. Det är viktigt att inget annat förutom kadaver förvaras i frysen.

Hästar får grävas ner om man följer kommunens (i detta fall Söderåsens miljöförbunds) anvisningar. Vi har valt att lägga ut generella anvisningar på vår hemsida. Du hittar anvisningarna i vårt informationsblad Nedgrävning av häst.

Om du följer dessa generella anvisningar behöver du inte ta kontakt med miljöförbundet innan du begraver hästen. Om du vill frångå de generella anvisningarna måste du kontakta miljöförbundet, så att vi kan göra en bedömning av just ditt fall. Vi tar timavgift för handläggningen av ditt ärende. Vi tar ut avgiften även om det blir ett avslag.

Som verksamhetsutövare är du skyldig att utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Det innebär att du så långt det är möjligt ska sortera ut avfall som går att återanvända eller materialåtervinna, till exempel metaller.

De olika sätten på vilket avfallet ska hanteras prioriteras enligt följande:

 • Återanvändning
 • Materialåtervinning
 • Energiåtervinning (förbränning),
 • Deponering (lägga på tipp) ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 januari 2024