Gå till innehåll

Avfallsregler för företag och verksamheter

Avfall är varje föremål eller ämne som innehavaren vill, avser eller är skyldig att göra sig av med. Du som verksamhetsutövare ansvarar själv för att avfallet omhändertas på ett korrekt sätt och att miljöbalkens hänsynsregler följs.

Grovt indelat kan man säga att verksamhetsavfall kan delas in i:

 • Verksamhetsspecifikt avfall inklusive farligt avfall.
 • Producentansvarsavfall.
 • Hushållsavfall.

Du som avfallsproducent kan anlita vem som helst på marknaden som har tillräcklig kunskap och erforderliga tillstånd för transport och behandling av verksamhetsspecifika avfallet. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Den kommunala renhållaren ansvarar för transport och behandling av allt hushållsavfall.

Om du i din verksamhet, enbart hanterar avfall eller farligt avfall som uppkommit i din egen verksamhet finns ingen anmälningsplikt. Detta innebär att du kan hantera detta avfall utan att behöva anmäla det. Du har dock en skyldighet att se till att avfall och farligt avfall hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön. Blanda inte farligt avfall med annat avfall. Det farliga avfallet ska förvaras så att det inte kan läcka till mark, dag- eller spillvattenbrunnar.

Om det i din yrkesmässiga verksamhet uppkommer farligt avfall ska du för varje slag av farligt avfall föra anteckningar om:

 • Den mängd avfall som uppkommer årligen.
 • Till vem som avfallet lämnas för vidare hantering.

Anteckningarna ska du föra i kronologisk ordning och bevara i minst tre år.

Det är viktigt att avgöra om det avfall företaget eller verksamheten hanterar är farligt eller inte. I riksdagens avfallsförordning kan du se klassning av avfall med hjälp av bilaga 4 i avfallsförordningen.

För varje avfallstyp anges en sexsiffrig avfallskod. Avfallskoder som är markerade med en asterisk (*) anger att avfallstypen är farligt avfall. Det är denna kod ni ska använda när ni skriver era transportdokument.

En tumregel är att uttjänta rester av kemikalier med farlighetsmärkning klassas som farligt avfall. Farlighetsmärkningen kan exempelvis bestå av en farosymbol på förpackningen eller annan farlighetsinformation som visar att kemikalien tillhör faroklassen ”miljöfarlig”. Därför ska till exempel detta klassas som farligt avfall:

 • Avfallsrester av mineraloljor som spilloljor, smörjoljor och motoroljor.
 • Rester av bekämpningsmedel (insektssprayer och ogräsmedel).
 • Batterisyra, ammoniak samt lut och fotokemikalier (fix och framkallningsvätska).
 • Rester av lösningsmedel som lacknafta, T-sprit, bensin och aceton.
 • Kosmetika såsom rester av hårfärgningsmedel och nagellack.
 • Lysrör och lågenergilampor som innehåller kvicksilver.
 • Elektronik som innehåller farliga komponenter, såsom elkablar, mobiltelefoner, trasiga hörlurar och kaffebryggare kan vara farligt avfall.

Verksamhetsutövaren ska enligt miljöbalken:

 • Känna till vilken mängd och slag av avfall som uppkommer inom verksamheten.
 • Se till att avfall återanvänds och återvinns.
 • Undersöka möjligheten att minska den avfallsmängd som uppkommer.
 • Anlita en transportör som har tillstånd eller har anmält transporten av verksamhetsavfall till länsstyrelsen.
 • Kontrollera att avfallet hamnar hos en mottagare som har tillstånd att ta emot det.
 • Hantera avfallet på ett sådant sätt att hälsa eller miljö inte tar skada.
 • Lämna hushållsavfallet till den kommunala renhållaren.
 • Rapportera farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Regeringen har beslutat om regelförändringar gällande farligt avfall. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller hälsofarligt för människor och miljö. En utökad anteckningsskyldighet började gälla den 1 augusti 2020, vilket berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar och mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Den stora skillnaden mellan de tidigare och nya reglerna är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av miljöförvaltningen.

Du som transporterar avfall yrkesmässigt behöver ansöka om tillstånd eller anmäla det till länsstyrelsen. Anmälan till Länsstyrelsen Skåne.

Om du inte själv transporterar avfallet ska det farliga avfallet som samlas in i verksamheten hämtas av en transportör med tillstånd att transportera farligt avfall. Register över avfallstransportörer.

Du är skyldig att kontrollera att den som tar emot det farliga avfallet för transport eller annan hantering har gjort den anmälan eller har det tillstånd som krävs för hanteringen. Spara därför de kvitton du får i samband med att du lämnar ditt avfall till någon annan eller se till att det finns annan dokumentation. Dokumentationen ska styrka till vem du lämnar ditt avfall samt att denna har gjort den anmälan eller innehar det tillstånd som krävs.

Om du transporterar farligt avfall själv ska du för varje slag av farligt avfall som transporteras föra anteckningar om:

 • Varifrån avfallet kommer.
 • Den mängd som transporteras årligen.
 • På vilket sätt avfallet transporteras, och
 • Vart avfallet transporteras.

Anteckningarna ska föras i kronologisk ordning och bevaras i minst ett år.

När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument. Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare. Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska underskrift.

Riskavfall är exempelvis avfall som kan orsaka skada genom att vara stickande och skärande eller som är smittförande. Verksamheter som exempelvis använder rakblad eller nålar ska ta hand om dessa på ett sätt som minimerar risken. Skärande och stickande avfall ska samlas upp i en tät behållare med lock som skyddar mot skär- och stickskador.

Som verksamhetsutövare är du skyldig att utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Det innebär att du så långt det är möjligt ska sortera ut avfall som går att återanvända eller materialåtervinna, till exempel metaller.

De olika sätten på vilket avfallet ska hanteras prioriteras enligt följande:

 1. Återanvändning.
 2. Materialåtervinning.
 3. Energiåtervinning (förbränning).
 4. Deponering (lägga på tipp) ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 juni 2023