Gå till innehåll

Miljöförbundets uppdrag och finansiering

Varje kommun i Sverige måste enligt lag ha en miljönämnd och ett miljökontor/miljöförvaltning. Samtidigt behöver inte varje kommun ha ett eget miljökontor, utan flera kommuner kan jobba tillsammans i till exempel ett miljöförbund.

En miljöförvaltning har ansvar för myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelskontrollen och eventuellt andra områden som kommunerna bestämmer.

Alla miljöförvaltningar måste följa de lagstiftningar, förordningar och föreskrifter som ingår i förvaltningens uppdrag, det är till exempel förvaltningslagen, miljöbalken, livsmedelslagen och lagen om tobak och liknande produkter. Det finns också olika myndigheter såsom Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelsen som påverkar hur en miljöförvaltning ska jobba.

I miljöförbundets fall har kommunerna därtill beslutat om en förbundsordning Pdf, 106.8 kB, öppnas i nytt fönster. samt om avgifter och taxor, detta bestämmer också hur miljöförbundet ska jobba, finansieras och ta betalt.

En miljöförvaltning ska på eget initiativ och på förekommen anledning utföra tillsyn och utöva kontroll. Förvaltningen ska också handlägga de ansökningar och anmälningar som lämnas in. Miljöförvaltningen bör också arbeta förebyggande genom rådgivning och vägledning.

Handläggning av ärenden, oavsett om det rör tillsyn eller en anmälan/ansökan, ska ske rättssäkert och följa förvaltningslagen. Alla handlingar ska också hållas ordnade och det ska finnas ett arkiv.

Utöver tillsyn och kontroll har man som myndighet krav på sig att uppfylla andra grundläggande serviceskyldigheter.

Alla ska kunna kontakta en miljöförvaltning för att ställa frågor, få råd och vägledning. Kontakten kan ske via brev, e-post och telefon. Miljöförvaltningen ska också kunna ta emot besökare. Att kontakta miljöförvaltningen för råd och vägledning är en service som ska vara gratis. Alla har också rätt att begära ut handlingar som man vill läsa.

Utöver de grundläggande uppgifterna ovan får miljöförbundet många områdesspecifika frågor och mycket av myndighetens tid går till att besvara dessa och ta fram stöd- och informationsmaterial. Mycket tid går också till att hantera klagomål, handlägga överklagade ärenden, åtalsanmälningar och livsmedelssanktionsavgifter. Vi lägger också tid på till exempel mäta bakgrundsstrålning, utreda livsmedelslarm, matförgiftningar, smittspårning och svara på remisser. Men även kontrollköp, tillsyn av rökfria miljöer, en viss del av samsynen och jobba brottsförebyggande är viktiga uppdrag.

Ovanstående är tid som miljöbundet inte kan ta betalt för, då det är uppdrag som endast får bekostas med skattemedel från kommunerna.

Miljöförbundet har rätt att ta betalt för sin handläggning. Tillsynen och kontrollen ska betalas av de verksamheter, företag eller privatpersoner som miljöförbundet har kontakt med. Läs mer om vad vi tar betalt för under Avgifter och taxor.

Tid som miljöbundet inte kan ta betalt för bekostas med skattemedel från kommunerna. Detta är tid som går åt till att svara på frågor och andra grundläggande skyldigheter, samtidigt behöver även delar av tillsyns- och kontrolltiden betalas av skattemedel.

Varje kommun inom miljöförbundet betalar för varje år och invånare en fast summa. År 2024 är den summan 169 kr. En kommun med 10 000 invånare betalar då 1 690 000 kr, detta är ungefär två promille av en kommuns hela budget.

Summan ökar lite år från år, det har kommunerna gemensamt bestämt.

Kommunerna vill inte att skattepengar ska betala för tillsyn/kontroll som miljöförbundet gör på verksamheter, företag och hos privatpersoner. Den som behöver tillsyn ska alltid i första hand vara den som betalar.

Under år 2024 planerar miljöförbundet (för en kommun med 10 000 invånare), att arbeta med tillsyn och kontroll riktad till verksamheter, företag och privatpersoner och kunna ta betalt för tid som motsvara en kostnad på ca 2 600 000 kr.

Samtidigt är det ibland inte möjligt att ta betalt för alla timmar. Nedan finns några exempel.

Ofta sker det en inspektion vid tillsyn/kontroll med en efterföljande inspektionsrapport och den tiden som lagts ner i ärendet debiteras. Företagaren kan i efterhand ringa, maila och ställa frågor på rapporten, skicka in kompletterande bilder eller dokument. Den tiden debiterar vi inte företagaren för utan det går på skattepengar.

Samma sak är det de gånger som vi åker ut på en oanmäld inspektion och verksamheten är stängd eller har upphört (en så kallad bom körning) och vi får åka tillbaka till kontoret och pröva en annan dag, eller om det visar sig att verksamheten upphört, det kan vi inte heller ta betalt för.

När det gäller livsmedelsklagomål får vi inte heller ta betalt förrän vi är säkra på att klagomålet är befogat trots att vi har utfört en utredning. I många klagomålsärenden och matförgiftningsärenden kan vi inte ta betalt då vi inte kan konstatera att avvikelse föreligger. Inom miljöbalkens område kan vi ta betalt om tillsynen är befogad, men ibland är det svårt att få betalt för all den tid det tagit.

När det gäller alla våra företag som bör kontrolleras är det upp till miljöförbundet att upprätthålla aktuella register över dessa företag. Detta tar mycket resurser som vi inte kan debitera för.

Till vissa verksamheter krävs att man åker två inspektörer av arbetsmiljöskäl, då rollen som inspektör kan vara en väldigt utsatt. Men det går det inte att ta betalt för en dubbel avgift.

Ibland är det första som händer att ett företag tar kontakt med oss och ställer frågor såsom om den förändringen som de vill göra är anmälningspliktig. En dialog mellan förbundet och företaget med andra ord. Antingen kommer vi tillsammans framtill att åtgärden/förändringen är anmälningspliktig eller så är den inte det. En sådan dialog är att anse som rådgivning och därför skattefinansierat.

Kommer vi i resonemanget fram till att åtgärden är anmälningspliktig och vi därefter får in en anmälan så tar vi fullt ut betalt för den efterföljande handläggningen.

Vid olyckor och incidenter blir vi oftast kontaktade av räddningstjänsten eller en miljörestvärdesledare som befinner sig på olycksplatsen. Av honom eller henne får vi information om vad som hänt och vilka åtgärder som kommer att vidtas. Med andra ord så sker här ett informationsutbyte som vi inte tar betalt för. Det är också vid denna inledande kontakt som vi gemensamt kommer fram till om det finns behov av att vi faktiskt utför tillsyn på plats.

Det går bra att flera kommuner skapar ett miljöförbund. Söderåsens miljöförbund är en gemensam miljöförvaltning för Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga kommuner.

Det blir billigare och bättre när man jobbar tillsammans och skattepengarna räcker till mer. Miljöförvaltningar som är större:

  • Ger medarbetarna möjlighet till specialisering inom olika tillsynsområden.
  • Kan lättare hålla hög kompetens än i en enskild kommun.
  • Är mindre sårbara vid sjukdom eller under semesterperioder.
  • Kan ge god service året runt.
  • Ser att storleksfördelar som skapar effektivitet, jämfört varje enskild kommuns möjligheter.
  • Sparar pengar åt kommunerna.
  • Håller ner avgiftskostnaderna för verksamheter, företag och privatpersoner.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 december 2023