Gå till innehåll

GDPR

Söderåsens miljöförbund är en myndighet som behandlar och sparar personuppgifter. Det innebär att vi har ett ansvar för att personuppgifterna behandlas på ett korrekt och säkert sätt samt att den personliga integriteten respekteras.

Dina personuppgifter skyddas genom dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). Den här informationen ger en övergripande information över hur vi behandlar personuppgifter samt vilka rättigheter man har som registrerad hos oss.

Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan knytas till en levande person, till exempel personnamn, personnummer, bostadsadress, kontaktuppgifter, IP-adress eller foton. När vi behandlar personuppgifter menas bland annat att samla in, registrera, lagra och arkivera personuppgifter.

Namn och personnummer är inte alltid personuppgifter enligt förordningen då de till exempel är en enskild firmas namn och organisationsnummer. Det kan därför vara skillnad på personuppgifter i en ansökan om enskilt avlopp (privatperson) gentemot en registrering av livsmedelsanläggning (företag).

Söderåsens miljöförbund är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas av myndigheten exempel i vårt ärendehanteringssystem.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet är info@smfo.se 0435–782470 eller 0435–782473.

Söderåsens miljöförbund är en myndighet och behandlar personuppgifter för att kunna utföra sin myndighetsutövning eller utföra uppgifter av allmänt intresse. Det kan exempelvis handla om att du ansöker om uppehåll i sophämtning, vill installera nytt avlopp eller ansöka om verksamhet enligt Miljöbalken eller Livsmedelslagstiftningen. Vi behöver dina personuppgifter för att kunna utföra lagstadgad tillsyn och handläggning på ett rättssäkert sätt, samt för att säkerställa rätt debitering enligt beslutad taxa. Inkomna handlingar registreras och diarieförs, de är allmänna handlingar som vid en begäran kan komma att lämnas ut om de inte omfattas av sekretess. Det innebär att vi kan komma att lämna ut personuppgifter i enlighet med offentlighetsprincipen.

Ibland hämtar vi personuppgifter från någon annan än dig själv, exempelvis från Lantmäteriet, Bolagsverket, Skatteverket, eller andra myndigheter.

När du kontaktar oss så lämnar du personuppgifter om dig själv för att vi ska kunna starta och handlägga ett ärende. Handläggare som kan ta del av dina personuppgifter behöver det för att utföra sina arbetsuppgifter.

Dina personuppgifter kommer att delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra vår handläggning av ditt ärende och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU eller EES.

Dina personuppgifter sparas när de är nödvändiga för att vi ska kunna behandla ditt ärende. Personuppgifter som kommer in till miljöförbundet blir i regel allmänna handlingar och de ska i regel bevaras. Vi får därför inte gallra eller spara uppgifter hur som helst utan måste följa arkivlagstiftningen och dokument så som dokumenthanteringsplan och gallringsbeslut.

  • Den som har personuppgifter registrerade hos miljöförbundet har rätt att få tillgång till dem. Då skickar du en skriftlig begäran om registerutdrag från oss. Begäran om registerutdrag ska innehålla vilka personuppgifter du vill att vi söker efter.
  • Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter men eftersom vi behandlar dina personuppgifter i egenskap av en offentlig myndighet är denna rättighet begränsad.
  • Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.
  • Du kan begära dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få ut dina personuppgifter så att de kan flyttas till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller inte behandling av personuppgifter som stödjer sig på myndighetsutövning.
  • Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde.
  • Du kan också klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (tidigare Datainspektionen) och som är kommunens tillsynsmyndighet.

Vill du lämna klagomål, synpunkter eller kontakta handläggare anonymt ska du inte lämna några personliga uppgifter till oss då alla uppgifter blir allmän handling. För att vara anonym kan du till exempel skicka ett brev till oss eller fylla i vårt webbformulär för klagomål på vår hemsida.

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident. Det kan vara att personuppgifter har förstörts, förlorats, ändrats eller att obehörig fått åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. När miljöförbundet som personuppgiftsansvarig fått vetskap om en personuppgiftsincident ska vi anmäla detta utan dröjsmål dock senast efter 72 timmar till Datainspektionen. Beroende på vilka personuppgifter som försvunnit och om riskerna för den registrerades rättigheter och friheter är hög kommer miljöförbundet informera de registrerade om vad som hänt med deras personuppgifter.

Vi kan komma att göra ändringar i denna informationen. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
11 januari 2024