Gå till innehåll

Avgifter och taxor

I Sverige finansieras tillsyn och kontroll till stor del av avgifter. Den som behöver tillsyn ska också alltid vara den som betalar. Avgiftens storlek regleras av lagar och förordningar samt den taxa som kommunfullmäktige i respektive kommun fastställt. Samma taxa gäller i alla våra fyra medlemskommuner.

Kommunernas målsättning är att miljöförbundets verksamhet i så stor utsträckning som möjligt ska finansieras av avgifter från tillsynen och inte med skattemedel från kommunerna. Då sparar kommunerna den kostnaden och kan i stället använda skattepengarna till vård, skola och omsorg.

Miljöförbundet tar därför betalt för all den tid som går åt till att handlägga ett ärende och inte enbart tiden för ett eventuellt tillsynsbesök, utan även för förberedelsearbete, körtid, efterarbete och tid för att skriva beslut. Ärenden där underlagen behöver kompletteras vid ett eller flera tillfällen tar längre tid och kommer också att kosta mer.

Debiteringarna görs utifrån det totala antalet timmar som ärendet tar. Tiden vi är på plats är en del av denna total med inte hela totalen. Nedan finns en tabell med olika aktiviteter som ingår i totalen och som vi kan komma att debiterar för. Alla aktiviteter är inte aktuella för alla ärenden.

Förklaring av olika aktiviteter som Söderåsens miljöförbund debiterar för.

Aktivitet

Förklaring

Startavgift

Grundavgift för att administrera ett ärende i systemet, starta ärendet, kopiering, fakturering, scanning.

Förarbete

Inläsning av verksamhet, checklista, lagstiftning, speciallagstiftning och/eller operativa mål.

Inspektion/revision

Tiden som kontrollen tar på plats, skrivbordskontroll eller digitalt.

Provtagning

Provtagning av till exempel livsmedel, dricksvatten eller hygien.

Resa

Tiden det tar köra till och från din verksamhet.

Granskning

Kontroll av bilder, dokument, lagstiftning, märkning.

Samtal, mail

Samtal eller mail med verksamheten, kollegor, myndigheter.

Samsyn

Diskussion om kontrollen, lagstiftning med kollega/chef/annan myndighet.

Begäran om uppgifter/kompletteringar

Begära in dokument som saknas för att kunna göra en bedömning, ställa frågor.

Beslut

Allt arbete som krävs för att ta fram ett beslut, delegationsbeslut, tjänsteskrivelse.

Efterarbete

Granskning av dokument, samsyn, begära in uppgifter/kompletteringar, skriva rapport, skriva beslut, göra bedömningar, rapportering till andra myndigheter.

Nedan finns en sammanställning om hur mycket olika ärenden kan förväntas kosta. Notera att siffrorna är genomsnitt och vi kan komma att debitera dig annorlunda.

Något som generellt drar upp kostnaderna för ett ärende är när vi behöver efterfråga kompletteringar. Ett enkelt sätt för dig att hålla nere kostnaden är därför att komma in med de handlingar vi efterfrågar.

Ansökan om nytt avlopp är en fast avgift på 7 eller 9 timmar beroende på hur många personer som ska anslutas till anläggningen. Om ärendet tar mer än 9 timmar görs en timdebitering för den tiden som överstiger 9 timmar.

Anmälan om ändra befintligt avlopp har en fast avgift på 5 timmar. Tid som överstiger 7 timmar timdebiteras.

Tillsynskampanjerna timdebiteras och varierar beorende på hur mycket vi behöver göra i ärendet. Ärenden där vi bara skickar ut information om att kampanjen utförs i området debiteras inte.

Exempel på ett ärende där vi skriver förbud utifrån information som vi redan har.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

0,5

Samtal, majl

0,25

Beslut

0,75

Totalt

2

Totalt debiterar vi för 2 timmar vilket blir 2 152 kronor.

Exempel på ett ärende där vi gör ett tillsynsbesök.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

0,5

Förberedelser

0,25

Inspektion

1

Efterarbete

0,5

Beslut

0,75

Totalt

3,5

Totalt debiterar vi för 3,5 timmar vilket blir 3 766 kronor.

Nytt avgiftssystem
Det nya avgiftssystemet grundar sig på livsmedelsavgiftsförordningen 2021:176 om avgifter för offentlig kontroll och vissa jordbruksprodukter Länk till annan webbplats.. Hittills har varje registrerad livsmedelsverksamhet betalat för sin årliga kontrollavgift i början av varje år, en så kallad förskottsbetalning. Den nya avgiftsförordningen är en anpassning av EU förordning i svensk lagstiftning. Senast den 1 januari 2024 ska efterhandsdebitering vara införd. Det nya avgiftsuttaget på livsmedel ska gälla från och med 1 januari 2023. Övergången till efterhandsdebitering har länge efterfrågats av branschen.

När kontrollen är utförd i verksamheten kommer miljöförbundet ta betalt efter gällande timavgift. Detta gäller både för planerad kontroll och eventuell uppföljande kontroller som behöver utföras. Oavsett de verksamheter som får kontroll varje, vartannat eller var tredje år så kommer avgiften att debiteras i efterhand efter utförd kontroll.

En mindre verksamhet som endast har tillsyn vart tredje år kommer efter den planerade kontrollen, om inga uppföljningar krävs, endast få en faktura var tredje år för kontroll. Avgiften innefattar då förarbete, inspektion och efterarbete. Summan för avgiften blir högre då betalning sker efter utförd kontroll och inte som tidigare då man betalade lite varje år. Därutöver betalar alla en grundavgift varje år.

Ett beslut om avgift skickas efter utförd kontroll, därefter skickas separat en faktura. I beslutet om avgift framgår tiden som utförts i kontrollen. I tabellen nedan kan ni se vad de olika posterna miljöförbundet tar betalt för. Aktiviteterna återfinns i tidkortet som finns att begära ut för varje ärende.

Exempel på en planerad kontroll utan avvikelser.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

1

Inspektion

1

Efterarbete

1,5

Beslut om avgift

0,5

Totalt

4,5

Totalt debiterar vi för 4,5 timmar vilket blir 5 657 kronor.

I den planerade kontrollen kan det skilja sig i om man ska ut på en ”vanlig” verksamhet eller en verksamhet med speciallagstiftning eller märkning, då ta oftast för- och efterarbete mer tid.

Exempel på en planerad kontroll med avvikelser samt uppföljande inspektion.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

1

Inspektion

1

Granskning av inkomna dokument

0,5

Efterarbete

0,5

Beslut om avgift

0,5

Första debiteringen:

5

Förberedelser

0,5

Uppföljande inspektion

1

Efterarbete

1,5

Beslut om avgift

0,5

Andra debiteringen

3,5

Totalt

8,5

Planerad kontroll blir 5 timmar, motsvarnde 6 285 kronor, och uppföljande kontroll 3,5 timmar, motsvarande 4 400 kronor. Totalt debiteras 8,5 timmar, motsvarnde 10 685 kronor. Debitering/fakturering utförs två gånger.

De flesta dispenserna från renhållningsordningarna tar vanligtvis ungefär lika lång tid att handlägga.

Exempel på kostnad av ett enkel dispens ärende utan kompletteingar.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

0,5

Beslut

0,5

Totalt

1,5

Totalt debiterar vi för 1,5 timmar vilket blir 1 614 kronor.

Det största undantaget är dispens för eget omhändertagande av slam och fosforfilter.

Exempel på kostnaden för handläggningen av en dispens för eget omhändertagande av slam och fosforfilter.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

0,5

Begäran om uppgifter/kompletteringar

0,5

Samtal, majl

0,5

Granskning av nytt material

0,25

Beslut

0,75

Totalt

3

Totalt debiterar vi för 3 timmar vilket blir 3 228 kronor.

Ett tillsyn och kontroll ärende varierar i tid beroende på vad som kontrolleras och hur kontrollen genomförs.

Exempel på kostnaden för ett tillsyn och kontroll ärende för åldersbegränsadevaror.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Resa

1

Inspektion

0,5

Efterarbete

0,5

Totalt

2,5

Totalt debiterar vi för 2,5 timmar vilket blir 2 690 kronor.

Vi tar ut en handläggningsavgift för prövning av anmälan, tillstånd och dispenser. Oftast är avgiften fast och beräknad på normal tid för ärendetypen. För en del ärendeslag, där tiden kan variera kraftigt, tar vi i stället betalt per timme.

Vi tar ut handläggningsavgift för nedlagd tid, även i de fall ansökningar eller anmälningar inte resulterar i ett positivt besked.

Många verksamheter som får regelbunden tillsyn betalar en fast årlig avgift. Avgiften beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften och betalas i förskott. Den fasta avgiften ska motsvara den normala tillsynstiden över åren, något år blir det mer, ett annat år lite mindre tid. Ett företag som har stora brister och därmed behöver mer tid kan få betala för extra kontroll.

Timavgift tas ut för tillsyn och handläggning som inte omfattas av den fasta avgiften. Timavgiften betalas per påbörjad halvtimme och baseras på den faktiskt nedlagda tiden. Det handlar alltså inte bara om tid för tillsyn på plats utan också om tid för förberedelser, efterarbete och den tid som behövs för att begära in olika handlingar och kompletteringar. Avgiften faktureras i efterskott.

Från och med 1 januari 2023 gäller följande timavgifter:

Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, solarier, sprängämnesprekursorer = 1076 kr/timme

Timavgift för tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen = 1332 kr/timme

Timavgift försäljningstillsyn (folköl, tobak, e-cigaretter, läkemedel) = 1076 kr/timme

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2023