Gå till innehåll

Avgifter och taxor

I Sverige finansieras tillsyn och kontroll till stor del av avgifter. Den som behöver tillsyn ska också alltid vara den som betalar. Avgiftens storlek regleras av lagar och förordningar samt den taxa som kommunfullmäktige i respektive kommun fastställt. Samma taxa gäller i alla våra fyra medlemskommuner.

Kommunernas målsättning är att miljöförbundets verksamhet i så stor utsträckning som möjligt ska finansieras av avgifter från tillsynen och inte med skattemedel från kommunerna. Då sparar kommunerna den kostnaden och kan i stället använda skattepengarna till vård, skola och omsorg.

Miljöförbundet tar därför betalt för all den tid som går åt till att handlägga ett ärende och inte enbart tiden för ett eventuellt tillsynsbesök, utan även för förberedelsearbete, körtid, efterarbete och tid för att skriva beslut. Ärenden där underlagen behöver kompletteras vid ett eller flera tillfällen tar längre tid och kommer också att kosta mer.

Debiteringarna görs utifrån det totala antalet timmar som ärendet tar. Tiden vi är på plats är en del av denna total med inte hela totalen. Nedan finns en tabell med olika aktiviteter som ingår i totalen och som vi kan komma att debiterara för. Alla aktiviteter är inte aktuella för alla ärenden.

Förklaring av olika aktiviteter som Söderåsens miljöförbund debiterar för.

Aktivitet

Förklaring

Startavgift

En basavgift/bastid för handläggaren att utföra administration i ärendet så som att alla uppgifter stämmer, lägga in handlingar, kopiera och skanna.

Förarbete

Inläsning av verksamhet, checklista, lagstiftning, speciallagstiftning och/eller operativa mål samt bokning av tilsynsbesök.

Inspektion/revision

Tiden som kontrollen tar på plats, skrivbordskontroll eller digitalt.

Provtagning

Provtagning av till exempel livsmedel, dricksvatten eller hygien.

Resa

Schabloniserad inställesetid det tar att köra till och från din verksamhet. Inställelsetid/restid vid tillsynsbesök är 1 timme för fram- och återresa oavsett resans längd, faktiskt nedlagd tid och om resan samordnas med andra besök.

Granskning

Kontroll av till exempel bilder, dokument, lagstiftning eller märkning.

Samtal, mail

Samtal eller mail med verksamheten, kollegor, myndigheter.

Samsyn

Diskussion om kontrollen, lagstiftning med kollega/chef/annan myndighet.

Begäran om uppgifter/kompletteringar

Begära in dokument som saknas för att kunna göra en bedömning, ställa frågor.

Beslut

Allt arbete som krävs för att ta fram ett beslut, delegationsbeslut, tjänsteskrivelse.

Efterarbete

Granskning av dokument, samsyn, begära in uppgifter/kompletteringar, skriva rapport, skriva beslut, göra bedömningar, rapportering till andra myndigheter.

Handläggning

Handläggningstid som utförs där inte övriga aktiviteter passar. Till exempel yttranden till grannar, myndigheter, verksamheter, begära in komplettering eller viss form av rådgivning i pågående ärenden.

Nedan finns en sammanställning om hur mycket olika ärenden kan förväntas kosta. Notera att siffrorna är genomsnitt och vi kan komma att debitera dig annorlunda.

Något som generellt drar upp kostnaderna för ett ärende är när vi behöver efterfråga kompletteringar. Ett enkelt sätt för dig att hålla nere kostnaden är därför att komma in med de handlingar vi efterfrågar.

Alla avloppsärenden debiteras med timavgift. Detta innebär att vi tar betalt för all den tid vi lägger ner i ärendet. Nedanstående tabeller visar exempel på hur mycket tid vi kan komma att lägga på ett ärende. Kom ihåg att detta är exempel på tider och att tiden i verkligen varierar mellan ärenden.

Exempel på ett ansökningsärende där det inte krävs kompletteringar.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

1

Förberedelser

0,5

Inspektion

0,5

Resa

1

Efterarbete

0,5

Beslut

1

Totalt

5

Totalt debiterar vi för 5 timmar vilket blir 6 180 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Exempel på ett ansökningsärende med mycket kompletteringar.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

1

Förberedelser

0,5

Inspektion

0,5

Resa

1

Efterarbete

0,5

Begäran om flertal kompletteringar

3

Granskning av kompletteringar

2

Beslut

2

Totalt

11

Totalt debiterar vi för 11 timmar vilket blir 13 596 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Exmpel på utförandeintyg där man lagt avloppet enligt tillståndet

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

0,5

Beslut

1

Totalt

2

Totalt debiterar vi för 2 timmar vilket blir 2 472 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Exmpel på utförandeintyg där man inte lagt avloppet enligt tillståndet

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

0,5

Begäran om flertal kompletteringar

2

Beslut om att rätta till avloppet

1,5

Granskning av kompletteringar

0,5

Beslut

1

Totalt

6

Totalt debiterar vi för 6 timmar vilket blir 7 416 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Exempel på ett tillsynsärende där vi skriver förbud utifrån information som vi redan har.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

0,5

Samtal, mail

0,5

Beslut

1

Totalt

2,5

Totalt debiterar vi för 2,5 timmar vilket blir 3 090 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Exempel på ett tillsynsärende där vi gör en inspektion.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

0,5

Förberedelser

0,5

Inspektion

1

Resa

1

Efterarbete

0,5

Beslut

1

Totalt

5

Totalt debiterar vi för 5 timmar vilket blir 6 180 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Från och med 1 januari 2024 kommer avgift för tillsynen (kontrollen) inom miljöbalksområdet att debiteras som timdebitering. Det innebär att all debitering kommer att ske efter det att vår tillsyn har genomförts. Det samma gäller för handläggning av tillstånd, anmälningar, prövning av dispenser med mera, det vill säga avgiften debiteras då handläggningen är slutförd. I ärenden där handläggningstiden blir väldigt lång kan debitering dock komma att ske flera gånger under ärendets gång.

Verksamheter som omfattas av anmälningsplikt C eller tillståndspliktsplikt A eller B enligt miljöprövningsförordningen eller som omfattas av anmälningsplikt enligt § 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ska utöver avgiften vid tillsyn betala en fast grundavgift på 1 timme för varje påbörjat kalenderår. I grundavgiften ingår handläggarnas övergripande arbete med registerhållning, planering, uppdatering samt riktad rådgivande information.

Den tid som läggs ned i exempelvis uppenbart obefogade klagomålsärenden där det inte krävts någon utredning debiteras inte och finansieras då av skattemedel. Detsamma gäller för rådgivning och svar på enkla frågor om vilka regler som gäller.

Nedan kommer ett par exempel på vad vi tar betalt för i olika ärenden Förklaringar till vad som kan ingå i de olika aktiviteterna i kolumnen aktivitet hittar du ovan under rubriken "Varför debiteras jag för mer tid än hur länge ni var på plats?"

Exempel på ett anmälningsärende som är komplett när det kommer in till Miljöförbundet.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

4

Samråd (eventuellt)

1,5

Kommunicering av inlämnade yttrande i samråd

0,5

Granskning

1,5

Beslut om försiktighetsmått och avgift

2,5

Totalt

10,5

Totalt debiterar vi för 10,5 timmar vilket blir 12 978 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Kostnaden beror naturligtvis på hur komplicerad anmälan är. Det är exempelvis stor skillnad på en anmälan om att starta en biltvätt mot en sanering av fler kvarter inom detaljplan. Ibland krävs även syn på plats och då tillkommer en restid på en fastställd tid på en timme enligt taxan plus tiden på plats.

Exempel på en anmälan men där det saknas mycket information som behövs för att vi ska kunna fatta beslut.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

4

Begärna om komplettering

1,5

Granskning av komplettering

4

Samråd (eventuellt)

1,5

Kommunicering av inlämnade yttrande i samråd

0,5

Granskning

1,5

Beslut om försiktighetsmått och avgift

2,5

Totalt

16

Totalt debiterar vi för 16 timmar vilket blir 19 776 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Som framgår av exemplet ovan tar det alltså längre tid desto fler kompletteringar som behövs. Tiden för granskning ökar också. Gäller speciellt om det tar lång tid att få in kompletteringarna då man i de fallen så att säga får börja om från början.

Exempel på ett tillsynsbesök vid en mindre verksamhet till exempel mindre en mekanisk verkstad eller en fordonstvätt.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

2

Inspektion

1

Resa

1

Rapport

1,5

Totalt

6

Totalt debiterar vi för 6 timmar vilket blir 7 416 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Kostnaden beror naturligtvis på hur komplicerad verksamheten är. Exempel på sådant som kan göra tillsynen tar längre tid är om det hanteras många olika kemikalier om det finns en fordonstvätt eller liknande med utsläpp till vatten.

Exempel på ett tillsynsbesök vid en större verksamhet till exempel en större mekanisk verkstad eller en livsmedelsindustri.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

3

Inspektion

2

Resa

1

Rapport

2,5

Totalt

9

Totalt debiterar vi för 9 timmar vilket blir 11 124 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Kostnaden beror naturligtvis på hur komplicerad verksamheten är. Exempel på sådant som kan göra tillsynen tar längre tid är om verksamheten omfattar flera olika delar, har en omfattande egenkontroll att granska eller omfattande kemikaliehantering.

För verksamheter med tillstånd enligt miljöbalken eller tidigare miljölagstiftning tillkommer tid för granskning av inlämnad miljörapport i SMP.

För vissa större anmälningspliktiga verksamheter med försiktighetsmått enligt miljöbalken tillkommer granskning av inlämnad årsrapport.

Exempel på tillsyn i skola med avvikelser.Inom hälsoskyddsområdet finns det många olika typer av tillsyn. Nedan finner du exempel på olika tillsyn.

Exempel på tillsyn av skönhetsvård, ej stickande och skärande, utan brister.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

0,5

Resa

1

Inspektion

1

Efterarbete

1,5

Beslut om avgift

0,5

Totalt

5

Totalt debiterar vi för 5 timmar vilket blir 6 180 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Exempel på tillsyn av skola utan brister.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

1,5

Resa

1

Inspektion

1,5

Efterarbete

1,5

Beslut om avgift

0,5

Totalt

6,5

Totalt debiterar vi för 6,5 timmar vilket blir 8 034 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Exempel på tillsyn i skola med avvikelser.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

1,5

Resa

1

Inspektion

1,5

Begäran om kompletteringar

0,5

Granskning av inkomna handlingar

0,5

Efterarbete

1,5

Beslut om föreläggande

2

Beslut om avgift

0,5

Totalt

9,5

Totalt debiterar vi för 9,5 timmar vilket blir 11 742 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Från och med 1 januari 2024 kommer avgift för tillsynen (kontrollen) inom miljöbalksområdet att debiteras som timdebitering. Det innebär att all debitering kommer att ske efter det att vår tillsyn har genomförts. Det samma gäller för handläggning av tillstånd, anmälningar, prövning av dispenser med mera, det vill säga avgiften debiteras då handläggningen är slutförd. I ärenden där handläggningstiden blir väldigt lång kan debitering dock komma att ske flera gånger under ärendets gång.

Verksamheter som omfattas av anmälningsplikt C eller tillståndspliktsplikt A eller B enligt miljöprövningsförordningen eller som omfattas av anmälningsplikt enligt § 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ska utöver avgiften vid tillsyn betala en fast grundavgift på 1 timme för varje påbörjat kalenderår. I grundavgiften ingår handläggarnas övergripande arbete med registerhållning, planering, uppdatering samt riktad rådgivande information.

Den tid som läggs ned i exempelvis uppenbart obefogade klagomålsärenden där det inte krävts någon utredning debiteras inte och finansieras då av skattemedel. Detsamma gäller för rådgivning och svar på enkla frågor om vilka regler som gäller.

Exempel på ett tillsynsärende på en liten gård eller lantbruk utan brister.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

0,5

Resa

1

Inspektion

0,75

Rapport

1

Efterarbete

0,5

Beslut om avgift

0,25

Totalt

4,5

Totalt debiterar vi för 4,5 timmar vilket blir 5 562 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Kostnaden kan variera utifrån storlek och omfattning på gården men är representativ för till exempel hästgårdar med mindre än 10 djurenheter som inte fått tillsyn tidigare eller som inte har några brister att följa upp

Exempel på ett tillsynsärende på en liten gård eller lantbruk med ett fåtal brister.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

0,75

Resa

1

Inspektion

1

Rapport

1,5

Efterarbete

0,5

Beslut om avgift

0,25

Totalt

5,5

Totalt debiterar vi för 5,5 timmar vilket blir 6 798 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Exempel på ett tillsynsärende på ett lantbruk som med större brister.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

1

Resa

1

Inspektion

1

Efterarbete

3

Beslut om föreläggande

2

Samtal, majl

0,5

Begäran om kompletteringar

0,5

Beslut om avgift

0,5

Totalt

10

Totalt debiterar vi för 10 timmar vilket blir 12 360 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Som framgår av exemplet ovan tar det alltså längre tid desto om det har förekommit brister sedan tidigare eller det noteras brister vid besöket. Tiden för förarbete och rapportskrivning ökar också.

Brister kan till exempel vara nödvändlig dokumentation saknas eller att det finns brister att följa upp sedan senaste inspektionen. Kostnaden kan variera beroende på omfattningen av bristerna.

Exempel på ett anmälningsärende som är komplett när det kommer in till Miljöförbundet.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

1

Inspektion

1,25

Efterarbete

0,75

Beslut om om föreläggande

1,5

Beslut om avgift

0,5

Totalt

5,5

Totalt debiterar vi för 5,5 timmar vilket blir 6 798 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Exempel på ett anmälningsärende som inte är komplett när det kommer in till Miljöförbundet.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

1

Begäran om komplettering

1,5

Granskning av komplettering

1

Inspektion

1

Samsyn

1,5

Efterarbete

1

Beslut om föreläggande

2

Beslut om avgift

0,5

Totalt:

10

Totalt debiterar vi för 10 timmar vilket blir 12 360 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Är ansökan inte komplett går det mer tid åt att begära in kompletteringar samt granska och skriva om kompletteringarna.

Exempel på en ansökan om spridning av bekämpningsmedel.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

1

Beslut om föreläggande

2

Beslut om avgift

0,5

Totalt

4

Totalt debiterar vi för 4 timmar vilket blir 4 944 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Exempel på en ansökan om spridning av gödsel inom eller intill detaljplanerat område.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

1

Beslut om föreläggande

2

Beslut om avgift

0,5

Totalt

4

Totalt debiterar vi för 4 timmar vilket blir 4 944 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Från och med 1 januari 2023 använder livsmedel sig av efterdebitering när vi tar betalt efter utförd kontroll och handläggning. Övergången till efterhandsdebitering har länge efterfrågats av branschen.
När kontrollen är utförd i verksamheten kommer miljöförbundet ta betalt efter gällande timavgift. Detta gäller både för planerad kontroll och eventuell uppföljande kontroller som behöver utföras.

Alla registrerade verksamheter betalar en timmes grundavgift varje år för registerhållning och planering. Läs mer om grundavgift nedan. En mindre verksamhet som endast har tillsyn vart tredje år kommer efter den planerade kontrollen, om inga uppföljningar krävs, endast få en faktura var tredje år för kontroll. Avgiften innefattar då förarbete, inspektion och efterarbete. Summan för avgiften blir högre då betalning sker efter utförd kontroll och inte som tidigare då man betalade lite varje år.

Ett beslut om avgift skickas efter utförd kontroll, därefter skickas separat en faktura. I beslutet om avgift framgår tiden som utförts i kontrollen. I tabellen nedan kan ni se exempel på vad de olika posterna miljöförbundet tar betalt för. Aktiviteterna återfinns i tidkortet som går att begära ut för varje ärende.

Exempel på en planerad kontroll utan avvikelser.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

1

Inspektion

1

Efterarbete

1,5

Beslut om avgift

0,5

Totalt

4,5

Totalt debiterar vi för 4,5 timmar vilket blir 6 867 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 526 kr/tim.

I den planerade kontrollen kan det skilja sig i om man ska ut på en ”vanlig” verksamhet eller en verksamhet med speciallagstiftning eller märkning, då ta oftast för- och efterarbete mer tid.

Exempel på en planerad kontroll med avvikelser samt uppföljande inspektion.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

1

Inspektion

1

Granskning av inkomna dokument

0,5

Efterarbete

1,5

Beslut om avgift

0,5

Första debiteringen:

5

Förberedelser

0,5

Uppföljande inspektion

1

Efterarbete

1,5

Beslut om avgift

0,5

Andra debiteringen

3,5

Totalt

8,5

Planerad kontroll blir 5 timmar, motsvarande 7 630 kronor, och uppföljande kontroll 3,5 timmar, motsvarande 5 341 kronor. Totalt debiteras 8,5 timmar, motsvarande 12 971 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 526 kr/tim. Debitering/fakturering utförs två gånger.

Alla renhållningsärenden debiteras med timavgift. Detta innebär att vi tar betalt för all den tid vi lägger ner i ärendet. Nedanstående tabeller visar exempel på hur mycket tid vi kan komma att lägga på ett ärende. Kom ihåg att detta är exempel på tider och att tiden i verkligen varierar mellan ärenden.

Exempel på ett ansökningsärende där det inte krävs kompletteringar.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

0,5

Beslut

1

Totalt

2

Totalt debiterar vi för 2 timmar vilket blir 2 472 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Exempel på ett ansökningsärende med mycket kompletteringar.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

0,5

Begäran om flertal kompletteringar

2

Granskning av kompletteringar

1

Beslut

1

Totalt

5

Totalt debiterar vi för 5 timmar vilket blir 6 180 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Alla värmepumpsärenden debiteras med timavgift. Detta innebär att vi tar betalt för all den tid vi lägger ner i ärendet. Nedanstående tabeller visar exempel på hur mycket tid vi kan komma att lägga på ett ärende. Kom ihåg att detta är exempel på tider och att tiden i verkligen varierar mellan ärenden.

Exempel på ett anmälningsärende där det inte krävs kompletteringar.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

1

Beslut

1

Totalt

2,5

Totalt debiterar vi för 2,5 timmar vilket blir 3 090 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Exempel på ett anmälningsärende med mycket kompletteringar.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Granskning

1

Begäran om flertal kompletteringar

3

Granskning av kompletteringar

2

Beslut

2

Totalt

8,5

Totalt debiterar vi för 8,5 timmar vilket blir 10 506 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Ett tillsynsärende varierar i tid beroende på vad som kontrolleras och hur kontrollen genomförs.

Exempel på kostnaden för en planerad kontroll för åldersbegränsadevaror med 1-2 kontrollområden.

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

0,5

Resa

1

Inspektion

0,5

Efterarbete

1,5

Beslut om avgift

0,5

Totalt

4,5

Totalt debiterar vi för 4,5 timmar vilket blir 5 562 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Skriv tabellbeskrivning här

Aktivitet

Tid (timmar)

Startavgift

0,5

Förarbete

1

Resa

1

Inspektion

1

Efterarbete

1,5

Beslut om avgift

0,5

Totalt

5,5

Totalt debiterar vi för 5,5 timmar vilket blir 6 798 kronor med den nuvarande timavgiften på 1 236 kr/tim.

Timavgift tas ut för tillsyn och handläggning. Timavgiften betalas per påbörjad halvtimme och baseras på den faktiskt nedlagda tiden. Det handlar alltså inte bara om tid för tillsyn på plats utan också om tid för förberedelser, efterarbete och den tid som behövs för att begära in olika handlingar och kompletteringar. Avgiften faktureras i efterskott.

Från och med 1 april 2024 gäller följande timavgifter:

Timavgift för tillsyn enligt miljöbalken, solarier, sprängämnesprekursorer = 1 236 kr/timme.

Timavgift för tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen = 1 526 kr/timme.

Timavgift försäljningstillsyn (folköl, tobak, e-cigaretter, läkemedel) = 1 236 kr/timme.

Vi tar ut en handläggningsavgift för prövning av anmälan, registrering, tillstånd och dispenser. Avgiften är per timme och handläggningstiden kan variera kraftigt för vissa ärenden. Om du skickar in begärda kompletteringar i tid hjälper du oss vilket gör att ditt ärende går snabbare och du behöver betala mindre i slutändan.

Vi tar ut handläggningsavgift för nedlagd tid, även i de fall ansökningar eller anmälningar inte resulterar i ett positivt besked.

Alla verksamheter som har ett tillstånd eller är anmälda enligt miljöbalken eller som är registrerade enligt livsmedelslagen ska betala en grundavgift varje år. Grundavgiften är en fast avgift på en timme. Grundavgiften debiteras i början av varje kalenderår och är en efterdebitering för registerhållning och planering som sker i samband med starten av varje verksamhetsår. Bestämmelser om grundavgift finnas i våra taxor som är beslutade av kommunfullmäktige.

Vissa verksamheter som får regelbunden tillsyn betalar en fast årlig avgift. Avgiften beräknas utifrån ett schablonmässigt bestämt antal timmar multiplicerade med timavgiften och betalas i förskott. Den fasta avgiften ska motsvara den normala tillsynstiden över åren, något år blir det mer, ett annat år lite mindre tid. Ett företag som har stora brister och därmed behöver mer tid kan få betala för extra kontroll.

Fast årlig avgift för tillsyn av solarier (2 timmar/år), sprängämnesprekursorer (1 timme/kontroll) = 1 236 kr/timme.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 juni 2024