Gå till innehåll

PCB

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp hälso- och miljöfarliga ämnen som användes i Sverige främst under 50- och 60-talen och förbjöds 1972. Trots att användningen är förbjuden kan PCB ändå fortfarande spridas till miljön, genom byggnader och utrustning.

Inventera PCB

Enligt lagstiftningen skulle inventering ha gjorts redan 2008 men om du ännu inte har inventerat så bör det göras så snart som möjligt. För att genomföra inventeringen så anlita du en konsult som har den kunskap som krävs för att inventera PCB.

Sanera PCB

Om det vid inventeringen visar sig att byggnaden innehåller fog- eller golvmassor med PCB-halt över 500 mg/kg måste saneringen ske snarast eftersom PCB redan skulle varit sanerat enligt lagstiftningen. Om fog- eller golvmassan innehåller 50-500 mg PCB/kg ska massan avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Du ska anmäla saneringen till Söderåsens miljöförbund senast 3 veckor innan den påbörjas.

Det kan finnas PCB kvar även i sanerade byggnader

Om fog- eller golvmassan satt svåråtkomligt, kan tillsynsmyndigheten ha godkänt att den lämnades kvar tills vidare. Det innebär att vid eventuell rivning eller renovering så måste man sanera den PCB som lämnats kvar.

PCB påverkar människor och djurs fortplantningsförmåga, immunförsvaret, barns inlärningsförmåga med mera. PCB är mycket svårnedbrytbart och lagras i kroppen.

Nej, eftersom man i många fall medgav att PCB som satt svårtillgängligt exempelvis under plåt eller på annat sätt inbyggt, lämnades kvar. Du bör därför alltid be att få kontrollera dokumentationen från den sanering som genomförts för att vara säker på att all PCB tagits bort.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024