Gå till innehåll

MIFO - en metod från Naturvårdsverket

För att kunna prioritera arbetet med förorenade områden har Naturvårdsverket arbetat fram en metod för inventering och riskklassning av förorenad mark. Metoden kallas MIFO-modellen, Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Arbetet med förorenade områden är en del av arbetet mot det nationella målet ”Giftfri miljö”.

Vad gör miljöförbundet?

Söderåsens miljöförbund arbetar successivt för att förorenade områden i våra medlemskommuner ska undersökas enligt MIFO.

Miljöförbundet kan därför komma att ställa krav på att en verksamhetsutövare eller fastighetsägare ska utföra såväl orienterande studier (Fas 1) som miljötekniska markundersökningar (Fas 2).

En del fastigheter har redan inventerats och riskklassats enligt MIFO Fas 1 av länsstyrelsen. Miljöförbundet arbetar fortlöpande för att dessa fastigheter ska undersökas enligt MIFO fas 2 och kan därför ställa krav på fastighetsägare eller verksamhetsutövare för att få undersökningar genomförda.

Behöver jag som verksamhetsutövare eller fastighetsägare göra något?

Om du ska avveckla en verksamhet kan du behöva genomföra markundersökningar för att säkerställa att fastigheten inte behöver saneras.

Om din fastighet redan är undersökt enligt MIFO fas 1 men inga markundersökningar har gjorts ännu kan det vara aktuellt att utföra sådana. Kontakta oss på miljöförbundet för mer information och rådgivning.

Huvudregeln är att den som förorsakat en förorening också har ansvaret för att sanera. Ansvaret minskar något ju längre sedan det är föroreningen inträffade. I en del fall kan den som köpt en förorenad fastighet också bli ansvarig för sanering. När ansvaret inte kan utkrävas av någon fysisk eller juridisk person övergår ansvaret till staten.

De flesta MIFO-undersökningar har genomförts av Länsstyrelsen men även kommunerna har ålagts eller på eget initiativ genomfört en del undersökningar. I samband med att miljöfarliga verksamheter läggs ned ställer miljöförbundet i vissa fall krav på underökningar/utredningar enligt MIFO-metodiken.

Ja, i rättspraxis ha man slagit fast att den som genomför undersökningen (oftast den som fortfarande är aktiv på fastigheten) ska ta prov på allt det som kan ha förorenat fastigheten. Om provtagningen sedan visar att det krävs sanering så fördelas ansvaret mellan de som varit verksamma på platsen. Vi den ekonomiska ansvarsfördelningen kan då den som genomfört provtagningen i vissa fall tillgodoräkna sig de kostnader som denne haft för dessa.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023