Gå till innehåll

Skyldighet att anmäla och upplysa

Den som hittar en förorening har en skyldighet upplysa miljöförbundet om det. Om du ska utföra en sanering av en förorening måste du anmäla det till miljöförbundet i god tid, och när saneringen är klar ska du lämna in en rapport.

Du är skyldig att upplysa om föroreningar

Om du hittar en förorening är du skyldig att omgående upplysa miljöförbundet om detta. Skyldigheten gäller även om marken blivit förorenad på grund av en olycka eller om föroreningar påträffas när du undersöker eller gräver i marken. Om du inte upplyser miljöförbundet när du upptäckt en förorening eller börjar gräva i ett förorenat område utan att ha anmält det till miljöförbundet kan det leda till böter eller fängelse.

Du är skyldig att anmäla sanering

Innan du börjar sanera förorenad mark måste du anmäla saneringen skriftligt till oss på miljöförbundet. Du måste lämna in anmälan till miljöförbundet minst sex veckor innan gräv- eller saneringsarbetet påbörjas. Om du sedan under arbetets gång upptäcker en hittills okänd förorening måste du stoppa arbetet och kontakta miljöförbundet. När arbetet är färdigt så ska du lämna in en slutrapport.

Vid akuta situationer, till exempel vid olyckor där saneringen måste påbörjas omedelbart, ska du kontakta räddningstjänsten. Så fort det är möjligt ska du också kontakta miljöförbundet på telefon.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023