Gå till innehåll

Information om vedeldning

En modern kamin. 

Nu kommer snabbt mörkare och kallare tider då vi snart går in i oktober. Detta medför att många sätter igång värmen i sitt hus, du kanske eldar för värme eller trivseleldar. Om man eldar med ved så finns det en del saker att tänka på. Läs gärna vårt informationsblad om vedeldning. Det är en hjälp till dig om vad som gäller och hjälper dig att inte orsaka olägenhet för dina grannar.

Det är ganska vanligt att vi får in klagomål på vedeldning. Orsaken till störande rök, lukt och sot kan vara både olämpligt bränsle, typ av eldstad och felaktig eldningsteknik. Du som eldar har enligt miljöbalken ett stort ansvar att se till att din eldning inte orsakar olägenhet för människors hälsa. Vedeldning är en vanlig orsak till problem med luftvägsinfektioner, dålig lukt, sot och nedsmutsning. Personer med astma och viss allergi är mer känsliga för rökgaser.

Huvudsaklig värmekälla

Vid vedeldning som huvudsaklig värmekälla behöver man i regel ha en modern, miljögodkänd vedpanna med ackumulatortankar för att kunna elda utan att grannarna störs.

Enligt kommunens lokala föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön är det numera förbjudet att under tiden 1 juni - 15 augusti elda ved i panna som inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortankar inom tätbebyggt område (detaljplanelagt område).

Trivseleldning

Eldstad som används för uppvärmning av utrymmen där eldstaden är uppställd brukar kallas för trivseleldning. Oftast är det en kamin, öppen spis eller kakelugn.
Många klagomål som hanteras av Söderåsens miljöförbund handlar om störningar från trivseleldning. Det finns en nationell praxis som säger att trivseleldning ses som godtagbart 2 dagar i veckan 4-6 timmar åt gången. Detta är under förutsättning att eldningen inte påverkar omgivande grannar negativt. Trivseleldning får alltså enbart ske om väderförhållandena tillåter det och om eldningen kan ske utan störning.

Lokala bestämmelser

I de lokala föreskrifterna står att lufttillförseln vid vedeldning inte får vara strypt så att förbränningen påtagligt hämmas (s k pyreldning) samt att bränslet ska ha högst 25 % fukthalt och förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall (tex. mjölkförpackningar), plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden. Pyreldning ska alltid undvikas eftersom det ger stora utsläpp av irriterande och skadliga gaser.

Veden

Nyhuggen ved innehåller 45–50 % vatten och torkad ved cirka 20 %. Avverka veden under vinterhalvåret och låt den torka ute under sommaren. Det är bäst om veden sedan kan lagras inomhus, åtminstone några veckor innan den ska användas. Skydda veden mot regn om du lagrar den utomhus! Vid eldning med fuktig ved är det svårt att uppnå tillräckligt hög temperatur i förbränningen. Det beror på att en stor del av värmen går åt till att torka bränslet. Det leder till stora utsläpp av sot och tjära.

Checklista för bra förbränning

Så här kan du även kolla om din eldning är störande för grannar:

  • Se till att lufttillförseln är tillräcklig. Vid dålig lufttillförsel ökar utsläppen av bland annat sot och tjära till luften.
  • Vid ofullständig förbränning får du svart rök med kraftig lukt. Gulaktig rök betyder att den innehåller mycket tjärämnen.
  • Vid god förbränning är röken närmast osynlig. Varma dagar syns bara värmedaller. Kalla dagar kan röken vara vit av vattenånga som kondenseras i den kallare luften.
  • Om det ryker kraftigt ur skorstenen mer än en kvart efter upptändning fungerar inte eldningen bra. Kolla; Är lufttillförseln strypt? För mycket bränsle i taget?
  • Sot- och tjäravsättningar på glasluckor, pannväggar och i rökgången tyder på att lufttillförseln är dålig.
  • Om förbränningen varit bra får du bara kvar ljusgrå aska i eldstaden.
  • Ställ dig i vindriktningen och lukta på röken. Vid fungerande eldning luktar den svagt och friskt.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 september 2023