Gå till innehåll

Direktionens protokoll 6 februari 2024

Protokoll från direktionens sammanträde den 6 februari 2024.

Söderåsens Miljöförbund, Storgatan 50 C, Klippan kl 08.30 - 11.45

Beslutande:

William Garpenholm (VF) vice ordf.

Agneta Sörensson (M)

Tonny Svensson (M)

Jan Zielinski (S)

Kerstin Gustafsson-Andersson (C)

Theresa Rosbäck (M) Ordf.

Kent Hamacek (VIP) Arne Silfvergren (S)

Ej tjänstgörande:

Robert Larsson (KD)

Valter Titusson (S)

Kent Lodesjö (S)

Conny Törnkrantz (SD)

Deltagande:

Charlotte Leander, miljöchef

Suzanne Eckerström, sekreterare

Helena Hager Enert, avd.chef Livsmedel o åldersbegr.varor & Hälsoskydd

Ola Öberg, avdelningschef Miljöskydd, Mark & Vatten

Lars-Olof Strand, miljöinspektör §§ 4 och11

Filip Andersson, miljöinspektör § 11

Utses att justera:

Agneta Sörensson (M)

Justeringens plats:

Fredag den 9 februari 2024 - Digital justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på förbundets hemsida.

Organ: Direktionen för Söderåsens Miljöförbund

Sammanträdesdatum: 2024-02-06

Datum då anslaget sätts upp: 2024-02-09

Datum då anslaget tas ner: 2024-03-04

Förvaringsplats för protokollet: Miljöförbundets arkiv

Underskrift: Suzanne Eckerström

Direktionens beslut

Agneta Sörensson (M) utses att justera dagens protokoll. Protokollet justeras fredag den 9 februari 2024 - digital justering.

Direktionens beslut

Dagordningen godkänns.

Direktionens beslut

Direktionen antar nytt förslag till datum för beredning och sammanträden 2024.

Ärendebeskrivning

Föreligger nytt förslag från beredningen om sammanträdesdatum under 2024.
Både beredning och direktionsmöten börjar kl 08.30.

Direktionen beslutade 2023-08-29 § 56 om datum för beredning och sammanträden 2024. Det har framkommit på beredningen att mars månads sammanträdesdag ska vara den 26 mars och inte den 27 mars som man beslutade om.

Datum för Direktionens beredning och sammanträden 2024

Beredning

23 januari kl 08.30

12 mars * kl 08.30

23 april kl 08.30

28 maj kl 08.30

19 augusti kl 08.30

10 september * kl 08.30

22 oktober kl 08.30

26 november kl 08.30

*utökad beredning

Direktion

6 februari kl 08.30

26 mars kl 08.30

14 maj kl 08.30

11 juni kl 08.30

27 augusti kl 08.30

24 september kl 08.30

5 november kl 08.30

10 december kl 08.30

Direktionens beslut

Söderåsens miljöförbund beslutar att förbjuda Tankclean Sweden AB organisationsnummer 556200-8283, att genomföra redovisad ändring av verksamheten på fastigheten Sågen 21, Perstorps kommun vilken man lämnat in anmälan för.

Söderåsens miljöförbund beslutar att förelägga Tankclean Sweden AB organisationsnummer 556200-8283 att söka tillstånd för den ändrade verksamheten enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken.

Beslutet är fattat med stöd av 27 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Beskrivning av ärendet

Tankclean Sweden AB lämnade den 16 oktober in en anmälan om ändring av verksamheten på fastigheten Sågen 21.

Anmälan avser om-/till byggnad av reningsanläggningen för att dels kunna recirkulera renat tvättvatten i tvättprocessen, dels kunna sänka föroreningshalterna till nivåer där det skulle bli möjligt att avleda renat tvättvatten till det kommunala reningsverket i Perstorp. Idag samlas tvättvattnet upp och lämnas iväg till extern aktör för slutlig hantering.

Skäl för beslutet

Verksamheten har ett tillstånd enligt miljöskyddslagen från maj 2001 som är det som är gällande.

I gällande tillstånd villkoras ej oljehaltigt processavloppsvatten skall behandlas i en intern reningsanläggning bestående av minst kemisk fällning, sedimentering, slamavvattning och behandling i ultrafiltreringsanläggning innan avledning till kommunalt avloppsledningsnät. Vidare villkoras att avledning till recipient av renat process-avloppsvatten endast får ske via kommunalt avloppsledningsnät. Oljehaltigt process-avloppsvatten från invändig diskning och processavloppsvatten från utvändiga fordonstvättar skall avledas via slam- och oljeavskiljare samt ultrafiltreringsanläggning innan avledning till kommunalt avloppsledningsnät.

Vilka slutliga villkor som skulle gälla för föroreningsinnehåll i processavloppsvattnet man avsåg avleda till kommunalt avloppsledningsnät sköts upp under en prövotid. Under prövotiden skulle erforderliga utbyggnader ske samt föroreningsinnehållet i vattnet klargöras. Någon redovisning enligt prövotidsförfarandet lämnades aldrig in och verksamhetsutövaren har förklarat detta med att man nådde en överenskommelse om att lämna processavloppsvattnet till extern mottagare för behandling.

Vid en jämförelse av den beskrivning över reningsanläggningen som fanns i tillståndsansökan med den beskrivning som lämnats i anmälan gör miljöförbundet bedömningen att det skett om och utbyggnader av avloppsanläggningen sedan tillstånd meddelades. De redovisningar bolaget nu lämnat genom sin anmälan om ändring liknar det som skulle ha lämnats in inom ramen för prövotiden. De ändringar som redovisas i anmälan skulle även kunna motivera ändring av gällande villkor, något som inte kan hanteras i ett anmälningsärende. Miljöförbundet bedömer av den anledningen inte att det är möjligt att hantera ändringen inom ramen för anmälningsplikt. Sammantaget bedömer miljöförbundet att redovisad ändring inte kan anses inrymmas inom gällande tillstånd utan är en sådan ändring som skall prövas genom ett tillståndsförfarande.

Samråd i ärendet har skett med länsstyrelsen meddelat att man har synpunkter på prövningsförfarande och också att man inte ser det som lämpligt att hantera ändringen inom gällande tillstånd med anledning av dess ålder. Samråd har även skett med NSVA som meddelat att man inte anser att underlaget som presenterats i anmälan är tillräckligt för att kunna säga att det skulle vara lämpligt att ta emot detta vatten på Perstorp kommunala avloppsreningsverk.

Avgift

Allt arbete som inspektören lägger ner för handläggning och tillsyn av ert ärende debiteras i efterhand. Du kan läsa mer om avgifter och taxor på www.smfo.se/avgifter. Beslut om avgift skickas separat.

Underlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-01-26.

Expediering

Beslutet skickas med delgivningskvitto till:
Tankclean Sweden AB, Synnerödsvägen 11, 418 78 Göteborg

Besvärshänvisning bifogas.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna utförd uppföljning av intern kontroll och lägger resultatet till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år besluta om intern kontroll för förbundets verksamhet. Beslut om intern kontroll för år 2023 fastställdes vid direktionens sammanträde den 8 november 2022. Under året har Miljöförbundet genomfört kontroll enligt beslutat internkontrollprogram. Resultat från kontrollen visar på mindre avvikelser inom tre av åtta riskområden, för övriga områden har kontrollen inte visat på några avvikelser. Resultatet av kontrollen framgår av bifogad redovisning.

På följande områden framkom brister:

Våra intäkter reduceras om inte utförd tid faktureras

Kontroll av att handläggare utför korrekt tidredovisning i Vision. Vid skapande av debitering samt vid avslutande av ärende kontrollerar expeditionen alltid antalet debiterade timmar kontra inlagd tid på ärendet. Under 2023 har några avvikelser noterats vid kontrollen.

Brist avseende rutiner kring överprövning

Kontroll av att överklagade beslut skickas vidare inom fem kalenderdagar. Intern kontroll har utförts genom granskning av alla beslut som överklagats och där rättidsprövning skett. De flesta har skickats vidare inom stadfäst tidsgräns, men 5 ärenden av 42 ärenden har tagit längre tid.

Brist på personalresurser, räcker inte till för att handlägga och avsluta ärenden
Ärenden med tidsgränser följs upp. Resultatet visar att det stora flertalet av alla ärenden hanteras inom de tidsgränser som är målen. Dock finns det inom något arbetsområde förbättringspotential.

Underlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-01-29

Bilaga

Redovisning

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta förslag till internkontroll 2024.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år besluta om internkontroll för miljöförbundets verksamhet. Som underlag inför beslut om intern kontroll, finns en risk- och sårbarhetsanalys.

Risk- och sårbarhetsanalys har genomförts och förankrats i miljöförbundets förvaltning under våren 2021. Direktionen beslutade den 5 maj 2021 att godkänna risk- och sårbarhetsanalys för Söderåsens miljöförbund och lägga den till grund för framtagande av internkontroll för år 2022.

Med anledning av de stora förändringar som utförts i organisationen (miljöstrategiskt arbete utförs inte längre, Bjuv har lämnat förbundet och efterdebitering genomförs), slutförs nu en revidering av risk- och sårbarhetsanalysen som kommer att tillställas Direktionen för beslut i början av nästa år.

Baserat på det underlag som finns föreslås följande risker för kontroll år 2024, varav några föreslås kvarstå från år 2023.

 • Risk att vi inte utför tillsyn i tillräcklig utsträckning baserat på risk och vad vi
  planerat för
 • Våra intäkter reduceras om inte utförd tid faktureras
 • Risk att rutiner inte följs eller mallar inte används korrekt
 • Risk att ärenden inte tilldelas handläggare
 • Risk att vi har bortglömda/gamla ärenden
 • Brist avseende rutiner för överprövning

Under år 2023 har följande risker kontrollerats

 • Våra intäkter reduceras om inte utförd tid faktureras
 • Företagen inte får tillsyn som de betalat för
 • Risk att godkännande sker utan attesträtt
 • Risk att representation sker utan stöd i reglementet
 • Brist avseende rutiner kring kommunicering, juridiskt
 • Brist avseende rutiner för överprövning
 • Brist på personalresurser, räcker inte till för att handlägga och avsluta ärenden

Underlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-11-23

Bilaga

Förslag till internkontroll, bilaga 1

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna risk- och sårbarhetsanalys för 2023/2024.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år besluta om internkontroll för miljöförbundets verksamhet. Som underlag, inför beslut om intern kontroll, finns en risk- och sårbarhetsanalys.

Den senaste risk- och sårbarhetsanalysen beslutades av Direktionen den 5 maj 2021, att godkänna risk- och sårbarhetsanalys för Söderåsens miljöförbund och lägga den till grund. Under hösten 2022 har analysen, efter aktualitetsgranskning, fortsatt bedömts vara aktuell och låg till grund för internkontrollen för år 2023.

Med anledning av de stora förändringar som utförts i organisationen (miljöstrategiskt arbete utförs inte längre, Bjuv har lämnat förbundet och efterdebitering genomförs), har en revidering av risk- och sårbarhetsanalysen bedömts som nödvändig. Arbetet påbörjades under hösten 2023. Arbetet har skett i dialog med fackliga representanter och skyddsombud i samverkan samt även varit föremål för avstämning på APT.

Risk- och sårbarhetsanalysen lyfter särskilt fram risker kring hög arbetsbelastning, att förvaltningen endast har ett begränsat utrymme för oförutsedda arbetsuppgifter eller vid uppsägningar och att detta kan leda till undanträngningseffekter och stress. Förvaltningen erfar också periodvis svårigheter att hitta personal med rätt kompetens. Det bedöms också finnas en hög risk för att ärenden blir bortglömda och att tillsyn inte sker i den omfattning som planerats baserat på risk.

Underlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-01-26

Bilagor

Risk- och sårbarhetsanalys, bilaga 1

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen för januari – december 2023 och lägga den till handlingarna.

Direktionen beslutar att översända meddelande från förvaltningen till medlemskommunerna.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budget för nästkommande år samt flerårsbudget. Direktionen antog budget för år 2023 vid sitt sammanträde den 13 december 2022 § 71. Samtidigt lämnade Bjuvs kommun miljöförbundet vid årsskiftet 2022/2023 och en tilläggsbudget fastställdes vid Direktionens sammanträde den 21 mars 2023 § 19.

Tilläggsbudgeten inkluderar intäkter för personalomställningskostnader på 3,44 mkr, genom avsättning i årsredovisning och bokslut för år 2022 som Direktionen antog vid sitt sammanträde 21 mars 2023 § 18.

Efter påpekande om risk för kritik från revisionen avseende att avsättning på 3,44 mkr inte kunde genomföras, tog Direktionen på sitt sammanträde den 12 april 2023 § 29 ett förnyat beslut om årsredovisningen 2022 och någon avsättning på 3,44 mkr genomfördes inte.

Preliminärt resultat 2023

Det preliminära resultatet för helåret visar på ett negativt resultat på ca – 1,4 mkr, vilket är en negativ budgetavvikelse med ca 2 mkr från budgetmålet på + 573 tkr.

Förvaltningen har under 2023 vidtagit åtgärder för att kompensera för intäktsbortfallet på 3,44 mkr men det har inte varit möjligt att i sin helhet att uppväga.

Ägarkommunerna

Direktionen beslutade på sammanträdet den 12 december 2023 att tillskriva ägarkommunerna med förfrågan om det förväntade resultatet av de pågående förhandlingarna med Bjuvs kommun samt vilken tidsplan som gäller för dessa förhandlingar. Några uppgifter om detta har inte kommit miljöförbundet till del.

Möjlighet att hävda särskilda skäl

Direktionen beslutade på sammanträde den 12 december att även ge förvaltningen i uppdrag att, på grund av den uppkomna situationen i och med Bjuvs kommuns utträde, undersöka om detta kan föranleda att man kan hävda särskilda skäl för att slippa balanskravet.

Förvaltningen har undersökt saken och också varit i kontakt med revisionens revisor som ännu inte hunnit återkoppla.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-02-05

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna för kännedom

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att analysera förutsättningar och föreslå möjliga åtgärder, för att Söderåsens miljöförbund långsiktigt ska ha en ekonomi i balans och samtidig utöka tiden för service och myndighetsutövning som endast kan bekostas med skattemedel.

Analysen ska titta på möjliga effektiviseringar i den egna verksamheten. Analysen ska föreslå åtgärder som skulle kunna öka intäkterna eller minska kostnaderna samt redogöra för konsekvenserna av dessa åtgärder.

Resultatet från analysen ska redovisas till Direktionen senast den 31 mars 2024.

Bakgrund

Som konsekvens av att Bjuv den 31 december 2022 lämnat samarbetet med miljöförbundet och verksamheten krympt, har förbundets ekonomi kommit i obalans. Detta då OH-kostnader ska fördelas på färre tillsynstimmar samtidigt som medlemsbidraget hålls oförändrat. Verksamheten har blivit underfinansierad.

Direktionen har behövt vidta kompensatoriska åtgärder och beslutade under våren 2023 om en handlingsplan för ekonomi i balans. Handlingsplanen innebär bortprioriteringar i verksamheten inom det skattefinansierade området. De frigjorda resurserna har flyttats till det avgiftsfinansierade området för att öka förbundets intäkter och få en budget i balans.

Prioriteringarna i verksamheten, har skett med målsättningen att riskerna för människors hälsa och miljö ska bli så små som möjligt. Bortprioriterade uppdrag sker med målsättning att myndigheten förhoppningsvis kompromissar så lite som möjligt med sitt lagstadgade samhällsuppdrag. Samtidigt ger prioriteringen en negativ påverkan på tillsyn som endast kan skattefinansieras, och på servicen som också är skattefinansierad.

Direktionen har behov av att kunna fatta väl informerade och väl underbyggda beslut även framgent. Som underlag behövs en förnyad analys, där även utfallet av vidtagna åtgärder i stort redovisas, om korrigerade åtgärder behöver övervägas samt om det tillkommit ytterligare förutsättningar att ta hänsyn till.

Direktionens beslut

Direktionen besvarar skrivelsen från Örkelljunga kommun enligt följande.

Det stämmer att miljöförbundet inte svarar på alla remisser och därmed inte fullgjort sitt ansvar, detta beror dock på att miljöförbundet i dagsläget inte har tillräcklig finansiering. Direktionen konstaterar att förbundsordningen som stadfäster miljöförbundets skyldigheter gentemot medlemskommunerna, samtidigt också stadfäster kommunernas åtaganden mot miljöförbundet.

Direktionen fick tydliga direktiv under medlemsamråden under våren när den ekonomiska situationen lyftes och beskrev att detta skulle innebära minskad service, att inte gå fram med en höjning av medlemsbidraget. Vi har nu insett att detta trots allt måste göras, vilket er skrivelse också visar och kommer därför snarast att besluta om att begära höjningar av medlemsbidraget på samma sätt som man redan gjort med taxorna.

Bakgrund

Örkelljunga kommun har den 13 november 2023 inkommit med en skrivelse till miljöförbundet där man påtalar att Direktionens beslut, ”Handlingsplan för att nå en ekonomi i balans” från den 9 maj 2023 § 34, som bland annat innebär att förvaltningen inte ska besvara remisser till medlemskommunerna, står i strid mot 3 § förbundsordningen. I 3 § förbundsordningen stadgas att miljöförbundet ska besvara remisser till medlemskommunerna.

Beskrivning av ärendet

I samband med bildandet av Söderåsens miljöförbund år 2009 fattade medlemskommunerna beslut om en förbundsordning. Förbundsordningen stadfäster förbundets uppdrag och hur förbundet ska arbeta. Förbundsordningen stadfäster också miljöförbundets skyldigheter gentemot medlemskommunerna, samtidigt också kommunernas åtaganden mot miljöförbundet.

Detta innebär bland annat följande krav

 • miljöförbundet ska besvara remisser till medlemskommunerna (§ 3)
 • i årsbudgeten får inte kostnaderna överstiga summan av de intäkter som förbundet kan påräkna i form av bidrag från medlemskommunerna, övriga intäkter samt förbundets innestående kapital (§ 10)
 • kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt regleras genom medlemsbidrag från medlemskommunerna (§ 11)

Miljöförbundet är bildat av fem kommuner, men sedan 1 januari 2023 återstår endast fyra kommuner då Bjuv lämnat samarbetet. Detta har påverkat förbundets ekonomiska förutsättningar, då gemensamma OH kostnader nu ska fördelas på en mindre verksamhetsvolym. Förbundets ekonomi har därmed kommit i obalans, samtidigt har inte någon ekonomisk kompensation skett från kvarvarande kommuner.

Miljöförbundet har under våren 2023 både på extra medlemssamråd den 6 februari 2023 och på ordinarie medlemssamråd den 31 mars 2023 samt på Direktionens extra sammanträde den 12 april 2023 (där också kommunledningarna deltog), lyft fram de ekonomiska effekterna av att organisationen krympt samt vilka verksamhetsmässiga konsekvenser detta kan få om inte taxor och medlemsbidrag höjs. Kommunledningarnas besked har samstämmigt varit att någon kompensation inte kommer att utgå och att förbundet förväntas ta ansvar för och lösa sina egna utmaningar genom effektiviseringar.

Direktionens bedömning

Miljöförbundet deltar i Miljösamverkan Skånes samarbete om användandet och utvecklingen av nyckeltal för miljöförvaltningar. Av arbetet framgår att Söderåsens miljöförbund i jämförelse med andra miljöförvaltningar arbetar effektivt och har en god hushållning med tillförda skattemedel. De nya verksamhetsmässiga förutsättningarna med en krympande verksamhet jämfört med tidigare, ger vid handen sämre förutsättningar för effektiviseringar. Det förefaller därför orealistiskt att förvänta sig att det finns möjlighet till effektiviseringar som skulle kunna lösa de ekonomiska utmaningarna.

Det ligger på medlemskommunerna att se sitt ansvar i att miljöförbundet fortsatt har en ekonomi som möjliggör skattefinansierad verksamhet utöver det som är absolut minimum enligt lagstiftningen.

Medlemskommunerna har inte kompenserat förbundet för de stora förändringar i ekonomiska förutsättningar som Bjuvs utträde har inneburit. Därmed lever medlemskommunerna inte upp till sina åtaganden enligt § 11 i förbundsordningen.

Samtidigt måste miljöförbundet planera för en verksamhet som ger förutsättningar för en budget i balans. Förbundet har till följd därav behövt vidta andra åtgärder och under våren 2023 har Direktionen beslutat om en handlingsplan för en budget i balans. Den beslutade handlingsplanen, innebär bortprioriteringar av delar av den skattefinansierade verksamheten. I stället fokuseras resurserna i större utsträckning på arbetsuppgifter som genererar intäkter. Detta för att kompensera för uteblivna ökade intäkter som ett höjt medlemsbidrag annars skulle ge. Att få intäkter kan dock inte vara myndighetens huvudfokus. Miljöförbundet måste i första hand prioritera myndighetsåtaganden där miljöförbundets insats sannolikt gör störst skillnad. Miljöförbundet har därför i sitt prioriteringsarbete ett behov av att ta hänsyn till dels behovet av skydd för människors hälsa och miljö, dels var miljöförbundets insats gör störst skillnad och dels ta ekonomiska hänsyn. Detta är svåra avvägningar att göra.

Det är mot denna bakgrund som miljöförbundet avstår från att yttra sig över bland annat remisser till kommunerna, om inte något ärende av kommunen bedöms som särskilt prioriterat. I så fall har kommunen möjlighet att återkomma med besked om prioriteringsordning och ange vad som är allra viktigast.

Konsekvensen i stort av beslutad handlingsplan blir att miljöförbundet inte kan uppfylla alla sina skyldigheter varken för viss lagstiftning som förbundet verkar inom eller mot medlemskommunerna. Samtidigt har bortprioriteringar utgått från en ambition att skyddet, för människors hälsa och miljön, ska reduceras i så liten omfattning som möjligt.

Sammanfattningsvis bedömer Direktionen att medlemskommunerna inte uppfyller sina ekonomiska åtaganden enligt förbundsordningen och som konsekvens av detta kan inte Söderåsens miljöförbund uppfylla sina skyldigheter. Det vill säga ett fel som följer av ett annat fel. Miljöförbundet kan inte ensidigt följa förbundsordningen.

Expedieras till

Örkelljunga kommun, kommunledningsförvaltningen, 286 80 Örkelljunga

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

 • Ärendebeskrivning
 • Beslut från kommunerna om ny förbundsordning
 • Nya taxor för 2024 – Beslutstatus i kommunerna
 • NKI
 • E-tjänster
 • Digitalt HR-arkiv
 • Information om skrivelse – Klippans kommun KSAU § 7 2024-01-24
 • Information om pågående ärenden
  • Yttrande i ärendet om asfaltverket - Mölletofta 1:23
  • Söderåsbanan

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 2023-10-25 - 2023-11-30

Besluten finns redovisade i bilaga som förvaras i pärm på Söderåsens miljöförbund. Redovisningen har meddelats direktionens ledamöter och ersättare i samband med kallelsen.

Ärendebeskrivning

Direktionen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, miljöchef med möjlighet till vidaredelegering enligt beslut. Besluten ska redovisas på nästkommande direktionsmöte. Redovisningen innebär inte att det ankommer på direktionen att ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot får direktionen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.


Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 2023-12-01 - 2024-01-17.

Besluten finns redovisade i bilaga som förvaras i pärm på Söderåsens miljöförbund. Redovisningen har meddelats direktionens ledamöter och ersättare i samband med kallelsen.

Ärendebeskrivning

Direktionen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, miljöchef med möjlighet till vidaredelegering enligt beslut. Besluten ska redovisas på nästkommande direktionsmöte. Redovisningen innebär inte att det ankommer på direktionen att ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot får direktionen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Direktionens beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Direktionens beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Redovisning av tjänsteanteckning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 februari 2024