Gå till innehåll

Direktionens protokoll 12 december 2023

Protokoll från direktionens sammanträde den 12 december 2023.

Söderåsens Miljöförbund, Storgatan 50 C, Klippan kl 08.30 - 12:30

Beslutande:

William Garpenholm (VF)

vice ordf. Agneta Sörensson (M)

Tonny Svensson (M)

Jan Zielinski (S)

Kerstin Gustafsson-Andersson (C)

Gunnar Edvardsson, tjg.ersättare

Kent Hamacek (VIP)

Arne Silfvergren (S)

Ej tjänstgörande:

Kent Lodesjö (S)

Conny Törnkrantz (SD)

Valter Titusson (S)

Torbjörn Ekelund (L)

Deltagande:

Charlotte Leander, miljöchef

Suzanne Eckerström, sekreterare

Helena Hager Enert, avd.chef Livsmedel o åldersbegr.varor & Hälsoskydd

Ola Öberg, avdelningschef Miljöskydd, Mark & Vatten

Daniel Vernersson, miljöinspektör livsmedel § 87

Petra Duveneck, miljöinspektör § 89

Utses att justera:

Kerstin Gustafsson-Andersson

Justeringens plats:

Fredag den 15 december 2023, kl 09.00 - Digital justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på förbundets hemsida.

Organ: Direktionen för Söderåsens Miljöförbund

Sammanträdesdatum: 12 december 2023

Datum då anslaget sätts upp: 2023-12-12

Datum då anslaget tas ner: 2024-01-10

Förvaringsplats för protokollet: Miljöförbundets arkiv

Underskrift: Suzanne Eckerström

Direktionens beslut

Kerstin Gustafsson-Andersson (C) utses att justera dagens protokoll. Protokollet justeras fredag den 15 december 2023, kl 09.00.

Direktionens beslut

Dagordningen godkänns.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen för januari – november 2023 och lägga den till handlingarna.

Direktionen beslutar därutöver att tillskriva ägarkommunerna med förfrågan om det förväntade resultatet av de pågående förhandlingarna med Bjuvs kommun samt vilken tidsplan som gäller för dessa förhandlingar.

Direktionen beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att, på grund av den uppkomna situationen i och med Bjuvs kommuns utträde, undersöka om detta kan föranleda att man kan hävda särskilda skäl för att slippa balanskravet.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budget för nästkommande år samt flerårsbudget. Direktionen antog budget för år 2023 vid sitt sammanträde den 13 december 2022 § 71. Samtidigt lämnade Bjuvs kommun miljöförbundet vid årsskiftet 2022/2023 och en tilläggsbudget fastställdes vid Direktionens sammanträde den 21 mars 2023 § 19.

Tilläggsbudgeten inkluderar intäkter för personalomställningskostnader på 3,44 mkr, genom avsättning i årsredovisning och bokslut för år 2022 som Direktionen antog vid sitt sammanträde 21 mars 2023 § 18.

Efter påpekande om risk för kritik från revisionen avseende att avsättning på 3,44 mkr inte kunde genomföras, tog Direktionen på sitt sammanträde den 12 april 2023 § 29 ett förnyat beslut om årsredovisningen 2022 och någon avsättning på 3,44 mkr genomfördes inte.

Prognos 2023

Intäkter i stort, större avvikelse

 • Intäkt på 3 444 tkr finns budgeterad för avvecklingskostnader. Denna baseras på en avsättning i bokslutet 2022 med anledning av Bjuvs utträde ur förbundet. Någon avsättning kunde dock inte genomföras och intäkten uteblev. Detta är den största enskilda orsaken till att det prognostiserade resultatet är negativt.
 • Årsavgifternas intäkter för miljö- och hälsoskydd uppvisar en negativ avvikelse på 180 tkr. En del verksamheter har avslutats under året vilket medfört lägre intäkter än planerat.
 • Livsmedelskontrollens tillsyn uppvisar prognostiserat ett negativt resultat på 165 tkr.
 • Miljö- och hälsoskyddstillsyn som timdebiteras uppvisar prognostiserat lägre intäkter med 970 tkr än budgeterat. Framför allt personalavgång inom avlopp har minskat möjligheten att göra tillsyn som ger intäkter.
 • Ansökningarna inom miljö- och hälsoskydd uppvisar lägre prognostiserade intäkter på 290 tkr. Detta beroende på att färre ansökningar än förväntat har kommit in.

Kostnader i stort, större avvikelse

 • Lönekostnaderna uppgår prognostiserat till 1 900 tkr lägre än budgeterat.
 • Miljöförbundet har haft hög personalomsättning till följd av uppsägning på egen begäran.
 • Köp av verksamhet – stödtjänster uppgår prognostiserat till 420 tkr lägre än budgeterat. Kostnader som exempelvis licenser, program, konsulter och hälsovård prognostiseras bli 150 tkr lägre än udgeterat.
 • Utbildningskostnaderna prognostiseras bli 120 tkr lägre än budgeterat.

Det prognostiserade resultatet för helåret visar på ett negativt resultat på – 1 763 tkr, vilket är en negativ budgetavvikelse med 2 336 tkr från budgetmålet på + 573 tkr.

Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att kompensera för intäktsbortfallet på 3,44 mkr men bedömer att det inte är möjligt att hantera i sin helhet.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-12-12.

Expediering

Beslutet översänds till medlemskommunerna för kännedom

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta förslag till Verksamhetsplan 2024.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år besluta om en verksamhetsplan för miljöförbundets verksamhet. Verksamhetsplanen består av textdel samt en redovisning av fördelningen av timmar som planeras för tillsyn.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-11-23

Bilaga

Verksamhetsplan 2024
VP-dokument (redovisning av timmar)

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa budget 2024 och flerårsplan. Beslutet översänds till medlemskommunerna för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budget för nästkommande år samt flerårsbudget. Innan beslut ska förslaget översändas till medlemskommunerna för samråd.

Budget 2024 och flerårsbudgeten är baserad på budgetberäkning 2024 och
flerårskalkyl som antogs av direktionen 2022-09-26 § 64.

Budgetberäkning 2024 visade på att det utan åtgärder, inte var möjligt att nå en budget i balans. Därefter har Direktionen beslutat om att begära en höjning av taxorna för att skapa ekonomiska förutsättningar för en budget i balans. Överskottsmålet bedöms dock inte kunna uppnås då taxehöjningen genomförs först den 1 april 2024 och således inte får effekt under hela året. Taxeökningen ger inte heller de ekonomiska förutsättningar för att återgå till normal servicenivå när det gäller skattefinansierad myndighetsutövning, besvara plan- och bygglovsremisser eller prövningsremisser (till exempel täktprövningar), medverka på plan- och lotsmöten och ge den service till kommunerna som de vill ha och förväntar sig att få. För att kunna genomföra detta måste även medlemsbidraget höjas framöver.

Den budgeterade löneökningen är på 3%. I budgetförslaget be¬räknas samtidigt en uppräkning av lönekostnaderna med 3 % på årsbasis, vilket är nödvändigt för att kunna hantera eventuell löneglidning.

Övergripande mål för 2024

 • Miljöförbundet skall verka för en hållbar utveckling, både i sin roll som stöd åt medlemskommunerna och i sin myndighetsroll
 • Tillsynen skall vara riskbaserad och främst vara förebyggande
 • Förbundet skall inom medlemskommunerna bedriva en effektiv, rättvis och rättssäker myndighetsutövning. Verksamheten skall kännetecknas av kunskap, tydlighet och ett gott bemötande.

Mål för personal 2024

 • Förbundet skall vara en arbetsplats där personalen trivs och känner stolthet över det vi presterar. Gemenskap, trygghet och arbetsglädje är grunden för ett gott arbete.
 • Alla medarbetare skall ges möjlighet till utveckling.

Finansiellt mål 2024

 • Avgifter (timtaxan) för kontroll och tillsyn ska uppnå full kostnadstäckning.
 • Överskottmål på 1,5% av omsättningen (ej möjligt att budgetera)

Budgetram 2024

 • Budgetram för 2024 beräknas på en omsättning av 21,5 mkr.
 • Ökad K-faktor med 4,3% (beräknad PKV index 2024)
 • Medlemsbidrag med 169 kr/invånare, ökat invånarantal med 50 personer/kommun.
 • 4,3 % index taxeökning (1 122kr/1 390 kr) och från 1 april 2024 (1 236/1 526)

Under rådande förutsättningar kommer förbundet att kunna nå ett positivt budgetresultat på +34 tkr, samtidigt inte kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen för 2024 (+331 tkr).

Budgetram 2025

 • 1,1 % indexökning av medlemsbidrag, 171 kr/invånare, ökat
  invånarantal med 50 personer/kommun.
 • 1,1 % index taxeökning (1 246 kr/1 543 kr)

Budgetram 2026

 • 2,3 % indexökning av medlemsbidrag, 175 kr/invånare, ökat
  invånarantal med 100 personer/kommun.
 • 2,3 % index taxeökning (1 274 kr/1 578 kr)

För åren 2025 och 2026 beräknas miljöförbundet i princip kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen. Resultatet förväntas preliminärt uppgå till +401 tkr för år 2025 och +290 tkr för år 2026.

Ärendegång:

Agneta Sörensson (M) inkom med ett tilläggsyrkande med följande lydelse:

"Bakgrund: Det finns en stark efterfrågan från Svalövs kommun att, inom den ekonomiska ram, som utgörs av kommunernas medlemsavgift, få svar på remisser och erhålla utlåtanden inom miljöområdet, kopplat till bl a bygglov och andra ärenden där kommunen måste ta ansvar och som har en ingående miljöaspekt.

Söderåsens Miljöförbund är medlemskommunernas kompetens inom miljöområdet och kommunen ser det inte som möjligt att, utöver medlemsavgiften, köpa in ytterligare kompetens inom detta område. Då uteblivna svar från kommunernas miljöförvaltning (Söderåsens miljöförbund) riskerar att medföra diskussioner om miljöförbundets nytta, så riskerar detta att driva fram diskussioner om miljöförbundets framtida existens. Det är därför av stor vikt för miljöförbundet att möta denna efterfrågan och göra sig efterfrågad även för framtiden. Därför behövs ett förtydligande avseende detta inom ramen för beslut om budget 2024."

Yrkande:
"Söderåsens miljöförbund skall svara på de remisser och översända de utlåtanden till medlemskommunerna som krävs för att dessa skall kunna möta sina krav och svara mot sina åtaganden mot kommuninvånare och företag.”

William Garpenholm (VF), Tonny Svensson (M), Kerstin Gustafsson Andersson (C), Kent Hamacek (VIP), Gunnar Edvardsson (KD) och Arne Silfvergren (S) yrkar avslag på detta yrkande.

William Garpenholm (VF), Tonny Svensson (M) Kerstin Gustafsson Andersson (C), Kent Hamacek (VIP) Gunnar Edvardsson (KD) och Arne Silfvergren (S) lämnar bifall till förslag om budget 2024 och avslag på detta yrkande.

Ordförande ställer fråga om tilläggsyrkandet ska bifallas eller avslås. Ordförande finner att tilläggsyrkandet avslås.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-11-23

Bilaga

Budget 2024

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att bordlägga ärendet om internkontroll 2024 och ta upp ärendet på direktionens nästa sammanträde den 6 februari 2024.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år besluta om internkontroll för miljöförbundets verksamhet. Som underlag inför beslut om intern kontroll, finns en risk- och sårbarhetsanalys.

Risk- och sårbarhetsanalys har genomförts och förankrats i miljöförbundets förvaltning under våren 2021. Direktionen beslutade den 5 maj 2021 att godkänna risk- och sårbarhetsanalys för Söderåsens miljöförbund och lägga den till grund för framtagande av internkontroll för år 2022.

Med anledning av de stora förändringar som utförts i organisationen (miljöstrategiskt arbete utförs inte längre, Bjuv har lämnat förbundet och efterdebitering genomförs), slutförs nu en revidering av risk- och sårbarhetsanalysen som kommer att tillställas Direktionen för beslut i början av nästa år.

Baserat på det underlag som finns föreslås följande risker för kontroll år 2024, varav några föreslås kvarstå från år 2023.

 • Risk att vi inte utför tillsyn i tillräcklig utsträckning baserat på risk och vad vi planerat för
 • Våra intäkter reduceras om inte utförd tid faktureras
 • Risk att rutiner inte följs eller mallar inte används korrekt
 • Risk att ärenden inte tilldelas handläggare
 • Risk att vi har bortglömda/gamla ärenden
 • Brist avseende rutiner för överprövning

Under år 2023 har följande risker kontrollerats

 • Våra intäkter reduceras om inte utförd tid faktureras
 • Företagen inte får tillsyn som de betalat för
 • Risk att godkännande sker utan attesträtt
 • Risk att representation sker utan stöd i reglementet
 • Brist avseende rutiner kring kommunicering, juridiskt
 • Brist avseende rutiner för överprövning
 • Brist på personalresurser, räcker inte till för att handlägga och avsluta ärenden

Underlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-11-23

Bilaga

Förslag till internkontroll, bilaga 1

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att bordlägga ärendet om besvarande av skrivelse från Örkelljunga kommun och ta upp ärendet på direktionens nästa sammanträde den 6 februari 2024.

Direktionen besvarar skrivelsen från Örkelljunga kommun enligt följande.

”Det stämmer att miljöförbundet inte svarar på alla remisser och därmed inte fullgjort sitt ansvar, detta beror dock på att miljöförbundet i dagsläget inte har tillräcklig finansiering. Direktionen konstaterar att förbundsordningen som stadfäster miljöförbundets skyldigheter gentemot medlemskommunerna, samtidigt också stadfäster kommunernas åtaganden mot miljöförbundet.

Direktionen fick tydliga direktiv under medlemsamråden under våren när den ekonomiska situationen lyftes och beskrev att detta skulle innebära minskad service, att inte gå fram med en höjning av medlemsbidraget. Vi har nu insett att detta trots allt måste göras, vilket er skrivelse också visar och kommer därför snarast att besluta om att begära höjningar av medlemsbidraget på samma sätt som man redan gjort med taxorna”

Bakgrund

Örkelljunga kommun har den 13 november 2023 inkommit med en skrivelse till miljöförbundet där man påtalar att Direktionens beslut, ”Handlingsplan för att nå en ekonomi i balans” från den 9 maj 2023 § 34, som bland annat innebär att förvaltningen inte ska besvara remisser till medlemskommunerna, står i strid mot 3 § förbundsordningen. I 3 § förbunds-ordningen stadgas att miljöförbundet ska besvara remisser till medlemskommunerna.

Beskrivning av ärendet

I samband med bildandet av Söderåsens miljöförbund år 2009 fattade medlemskommunerna beslut om en förbundsordning. Förbundsordningen stadfäster förbundets uppdrag och hur förbundet ska arbeta. Förbundsordningen stadfäster också miljöförbundets skyldigheter gentemot medlemskommunerna, samtidigt också kommunernas åtaganden mot miljöför-bundet.

Detta innebär bland annat följande krav

 • miljöförbundet ska besvara remisser till medlemskommunerna (§ 3)
 • i årsbudgeten får inte kostnaderna överstiga summan av de intäkter som förbundet kan påräkna i form av bidrag från medlemskommunerna, övriga intäkter samt förbundets innestående kapital (§ 10)
 • kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt regleras genom medlemsbidrag från medlemskommunerna (§ 11)

Miljöförbundet är bildat av fem kommuner, men sedan 1 januari 2023 återstår endast fyra kommuner då Bjuv lämnat samarbetet. Detta har påverkat förbundets ekonomiska förut-sättningar, då gemensamma OH kostnader nu ska fördelas på en mindre verksamhetsvolym. Förbundets ekonomi har därmed kommit i obalans, samtidigt har inte någon ekonomisk kompensation skett från kvarvarande kommuner.

Miljöförbundet har under våren 2023 både på extra medlemssamråd den 6 februari 2023 och på ordinarie medlemssamråd den 31 mars 2023 samt på Direktionens extra sammanträde den 12 april 2023 (där också kommunledningarna deltog), lyft fram de ekonomiska effekterna av att organisationen krympt samt vilka verksamhetsmässiga konsekvenser detta kan få om inte taxor och medlemsbidrag höjs. Kommunledningarnas besked har samstämmigt varit att någon kompensation inte kommer att utgå och att förbundet förväntas ta ansvar för och lösa sina egna utmaningar genom effektiviseringar.

Direktionens bedömning

Miljöförbundet deltar i Miljösamverkans Skånes samarbete om användandet och utvecklingen av nyckeltal för miljöförvaltningar. Av arbetet framgår att Söderåsens miljöförbund i jämförelse med andra miljöförvaltningar arbetar effektivt och har en god hushållning med tillförda skattemedel. De nya verksamhetsmässiga förutsättningarna med en krympande verksamhet jämfört med tidigare, ger vid handen sämre förutsättningar för effektiviseringar. Det förefaller därför orealistiskt att förvänta sig att det finns möjlighet till effektiviseringar som skulle kunna lösa de ekonomiska utmaningarna.

Det ligger på medlemskommunerna att se sitt ansvar i att miljöförbundet fortsatt har en ekonomi som möjliggör skattefinansierad verksamhet utöver det som är absolut minimum enligt lagstiftningen.

Medlemskommunerna har inte kompenserat förbundet för de stora förändringar i ekonomiska förutsättningar som Bjuvs utträde har inneburit. Därmed lever medlemskommunerna inte upp till sina åtaganden enligt § 11 i förbundsordningen.

Samtidigt måste miljöförbundet planera för en verksamhet som ger förutsättningar för en budget i balans. Förbundet har till följd därav behövt vidta andra åtgärder och under våren 2023 har Direktionen beslutat om en handlingsplan för en budget i balans. Den beslutade handlingsplanen, innebär bortprioriteringar av delar av den skattefinansierade verksamheten. I stället fokuseras resurserna i större utsträckning på arbetsuppgifter som genererar intäkter. Detta för att kompensera för uteblivna ökade intäkter som ett höjt medlemsbidrag annars skulle ge. Att få intäkter kan dock inte vara myndighetens huvudfokus. Miljöförbundet måste i första hand prioritera myndighetsåtaganden där miljöförbundets insats sannolikt gör störst skillnad. Miljöförbundet har därför i sitt prioriteringsarbete ett behov av att ta hänsyn dels behovet av skydd för människors hälsa och miljö, dels var miljöförbundets insats gör störst skillnad och dels ta ekonomiska hänsyn. Detta är svåra avvägningar att göra.

Det är mot denna bakgrund som miljöförbundet avstår från att yttra sig över bland annat remisser till kommunerna, om inte något ärende av kommunen bedöms som särskilt prioriterat. I så fall har kommunen möjlighet att återkomma med besked om prioriteringsordning och ange vad som är allra viktigast.

Konsekvensen i stort av beslutad handlingsplan blir att miljöförbundet inte kan uppfylla alla sina skyldigheter varken för viss lagstiftning som förbundet verkar inom eller mot medlemskommunerna. Samtidigt har bortprioriteringar utgått från en ambition att skyddet, för människors hälsa och miljön, ska reduceras i så liten omfattning som möjligt.

Sammanfattningsvis bedömer Direktionen att medlemskommunerna inte uppfyller sina ekonomiska åtaganden enligt förbundsordningen och som konsekvens av detta kan inte Söderåsens miljöförbund uppfylla sina skyldigheter. Det vill säga ett fel som följer av ett annat fel. Miljöförbundet kan inte ensidigt följa förbundsordningen.

Expedieras till

Örkelljunga kommun, kommunledningsförvaltningen, 286 80 Örkelljunga

Direktionens beslut

Söderåsens miljöförbund förelägger Limabacka kvarn AB med organisationsnummer 556678-2412 som driver Gissleberga kvarn att i anläggningen på Gissleberga kvarn 1060 i Teckomatorp åtgärda följande punkter:

 1. Tunneln/kulverten under kvarnen som leder till vattendraget ska tätas på ett beständigt sätt som förhindrar att skadedjur tar sig in i livsmedelslokalen.
  Punkt 1 ska vara åtgärdat senast tio månader efter delgivning.
  Punkten kombineras med ett vite på 50 000 kronor.
 2. Täta tak för att förhindra inläckage av vatten i byggnad och silor.
  Punkt 2 ska vara åtgärdad senast tio månader efter delgivning.
  Punkten kombineras med ett vite på 50 000 kronor.
 3. Förhindra att glassplitter från fönsterrutor, ovanför silorna, kan hamna i spannmålssilorna.
  Punkt 3 ska vara åtgärdad senast tio månader efter delgivning.
  Punkten kombineras med ett vite på 50 000 kronor.

Beskrivning av ärendet/tidigare handläggning

Det är flertalet avvikelser som återkommer som verksamheten har fått information om under kontrollerna sedan verksamheten startade 2016. Även om vissa avvikelser har åtgärdats så återkommer vissa typer av avvikelser så som skadedjursbekämpning och risk för glassplitter.
I maj 2023 beslutade miljöförbundet om att förelägga verksamheten att åtgärda avvikelserna. Beslutet delgavs verksamhetsutövaren. I oktober 2023 genomfördes en uppföljande kontroll. Det noterades att alla punkter i föreläggandet inte var åtgärdade. Resultatet av kontrollen kommunicerades genom en kontrollrapport där verksamheten fick tid på sig att meddela eventuella åtgärder. Vissa punkter i föreläggandet var åtgärdade och tas inte upp i detta beslut. Verksamhetsutövaren skickade in kompletterande uppgifter exempelvis foton på utförd städning invändigt och utvändigt. Verksamhetens återkoppling var inte komplett.

Skäl för beslutet

Miljöförbundet gör bedömningen att avvikelserna är allvarliga och att det är viktigt att avvikelserna åtgärdas. Avvikelserna är grundförutsättningar för att säkerställa att livsmedlen är säkra. Då avvikelserna upprepar sig så är det viktigt att kontrollmyndigheten förelägger verksamheten att åtgärda avvikelserna.

Det är kontrollmyndighetens uppgift i enlighet med kontrollförordningen att beivra avvikelser samt förebygga att avvikelserna återkommer. Hänsyn ska tas till tidigare lagefterlevnad.
Miljöförbundet har satt ett slutdatum till tio månader efter delgivning då hänsyn tas till att verksamheten ska kunna planera och genomföra åtgärderna inom rimlig tid, då det kan finnas behov av extern hjälp.

Avgift

Extra kontroll kommer att debiteras under ärendets gång. Särskilt beslut om nedlagt tid och avgift kommer att meddelas. Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift, inkassokostnad samt dröjsmålsränta.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-11-22.

Expediering

Beslutet skickas med delgivningskvitto till:
Limabacka Kvarn AB, Gamla Buavägen 18, 432 65 Väröbacka

Besvärshänvisning bifogas.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att bordlägga ärendet om datum för direktionens beredning och sammanträden 2024 och ta upp ärendet på direktionens nästa sammanträde den 6 februari 2024.

Ärendebeskrivning

Föreligger nytt förslag från beredningen om sammanträdesdatum under 2024.
Både beredning och direktionsmöten börjar kl 08.30.

Direktionen beslutade 2023-08-29 § 56 om datum för beredning och sammanträden 2024. Det har framkommit på beredningen att mars månads sammanträdesdag ska vara den 26 mars och inte den 27 mars som man beslutade om.

Datum för Direktionens beredning och sammanträden 2024

En tabell med de datum och klockslag som beredningen och direktionen har sammanträden.

Beredning

Direktionen

23 januari kl 08.30

6 febuari kl 08.30

12 mars* kl 08.30

26 mars kl 08.30

23 april kl 08.30

14 maj kl 08.30

28 maj kl 08.30

11 juni kl 08.30

19 augusti kl 08.30

27 augusti kl 08.30

10 september* kl 08.30

24 september kl 08.30

22 oktober kl 08.30

5 november kl 08.30

26 november kl 08.30

10 december kl 08.30

* utökad beredning

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Information om pågående ärenden:

 • Miljöinspektör Petra Duveneck redogjorde för ett pågående ärende på verksamheten Barry Callebaut, Kågeröd 3:19, Svalövs kommun.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att bordlägga ärendet om redovisning av delegationsbeslut och ta upp ärendet på direktionens nästa sammanträde den 6 februari 2024.

Ärendebeskrivning

Direktionen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, miljöchef med möjlighet till vidaredelegering enligt beslut. Besluten ska redovisas på nästkommande direktionsmöte. Redovisningen innebär inte att det ankommer på direktionen att ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot får direktionen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har beslutanderätten genom att själv ta över ärendet
och fatta beslut.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att bordlägga ärendet om redovisning av meddelanden och ta upp ärendet på direktionens nästa sammanträde den 6 februari 2024.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 januari 2024