Gå till innehåll

Direktionens protokoll 7 november 2023

Protokoll från direktionens sammanträde den 7 november 2023.

Söderåsens Miljöförbund, Storgatan 50 C, Klippan kl 08:30

Beslutande:

William Garpenholm (VF) vice ordf.

Agneta Sörensson (M)

Tonny Svensson (M)

Jan Zielinski (S)

Kerstin Gustafsson-Andersson (C)

Theresa Rosbäck (M) Ordf.

Kent Hamacek (VIP)

Arne Silfvergren (S)

Ej tjänstgörande:

Robert Larsson (KD)

Conny Törnkrantz (SD)

Kent Lodesjö (S)

Torbjörn Ekelund (L)

Valter Titusson (S)

Gunnar Edvardsson (KD)

Deltagande:

Charlotte Leander, miljöchef

Helena Hager Enert, avd.chef Livsmedel o åldersbegr.varor & Hälsoskydd

Ola Öberg, avdelningschef Miljöskydd, Mark & Vatten

Suzanne Eckerström, sekreterare

Utses att justera:

Tonny Svensson (M)

Justeringens plats:

Digital justering - Torsdag den 9 november kl 12:00

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på förbundets hemsida.

Organ: Direktionen för Söderåsens Miljöförbund

Sammanträdesdatum: 2023-11-07

Datum då anslaget sätts upp: 2023-11-09

Datum då anslaget tas ner: 2023-12-01

Förvaringsplats för protokollet: Miljöförbundets arkiv

Underskrift: Suzanne Eckerström

Direktionens beslut

Tonny Svensson (M) utses att justera dagens protokoll. Protokollet justeras torsdag 9 november kl 12:00.

Direktionens beslut

Dagordningen godkänns, med en ändring att ärende under punkt nr 6 på kallelsen utgår.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen för januari – september 2023 och lägga den till handlingarna.

Direktionen beslutar att översända redovisningen från förvaltningen till medlemskommunerna.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budget för nästkommande år samt flerårsbudget. Direktionen antog budget för år 2023 vid sitt sammanträde den 13 december 2022 § 71. Samtidigt lämnade Bjuvs kommun miljöförbundet vid årsskiftet 2022/2023 och en tilläggsbudget fastställdes vid Direktionens sammanträde den 21 mars 2023 § 19.

Tilläggsbudgeten inkluderar intäkter för personalomställningskostnader på 3,44 mkr, genom avsättning i årsredovisning och bokslut för år 2022 som Direktionen antog vid sitt sammanträde 21 mars 2023 § 18.

Efter påpekande om risk för kritik från revisionen avseende att avsättning på 3,44 mkr inte kunde genomföras, tog Direktionen på sitt sammanträde den 12 april 2023 § 29 ett förnyat beslut om årsredovisningen 2022 och någon avsättning på 3,44 mkr genomfördes inte.

Prognos 2023

Intäkter i stort, större avvikelse

 • Intäkt på 3 444 tkr finns budgeterad för avvecklingskostnader. Denna baseras på en avsättning i bokslutet 2022 med anledning av Bjuvs utträde ur förbundet. Någon avsättning kunde dock inte genomföras och intäkten uteblev. Detta är den största enskilda orsaken till att det prognostiserade resultatet är negativt.
 • Årsavgifternas intäkter för miljö- och hälsoskydd uppvisar en negativ avvikelse på 180 tkr. En del verksamheter har avslutats under året vilket medfört lägre intäkter än planerat.
 • Efterdebitering av livsmedel uppvisar en negativ avvikelse på 60 tkr med anledning.
 • Livsmedelskontrollens tillsyn uppvisar prognostiserat ett negativt resultat på 140 tkr. Största anledningen till avvikelsen är felbudgetering då Bjuv ej blev exkluderad.
 • Miljö- och hälsoskyddstillsyn som timdebiteras uppvisar prognostiserat lägre intäkter med 900 tkr än budgeterat. Framför allt personalavgång inom avlopp har minskat möjligheten att göra tillsyn som ger intäkter.
 • Ansökningarna inom miljö- och hälsoskydd uppvisar lägre prognostiserade intäkter på 260 tkr. Detta beroende på att färre ansökningar än förväntat har kommit in.

Kostnader i stort, större avvikelse

 • Lönekostnaderna uppgår prognostiserat till 1 100 tkr lägre än budgeterat. Miljö-förbundet har haft hög personalomsättning till följd av uppsägning på egen begäran.
 • Köp av verksamhet – stödtjänster uppgår prognostiserat till 430 tkr lägre än budgeterat.
 • Kostnader som exempelvis licenser, program, konsulter och hälsovård prognostiseras bli 200 tkr lägre än budgeterat.
 • Utbildningskostnaderna prognostiseras bli 120 tkr lägre än budgeterat.

Det prognostiserade resultatet för helåret visar på ett negativt resultat på – 2 240 tkr, vilket är en negativ budgetavvikelse med 2 815 tkr från budgetmålet på + 573 tkr.

Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att kompensera för intäktsbortfallet på 3,44 mkr men bedömer att det inte är möjligt att hantera i sin helhet.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-10-25.

Expediering

Beslutet översänds till medlemskommunerna för kännedom

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att revidera samtliga taxor (timavgifter) för prövning, tillsyn och kontroll.

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med följande lydelse:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxor (timavgifter) för prövning, tillsyn och kontroll.

 • Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: timtaxa/K faktor höjs till 1 236 kr
 • Taxa för tillsyn av solarier enligt strålskyddslagen: timtaxa/K faktor höjs till 1 236 kr
 • Taxa för handläggning och tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel: timtaxa/K faktor höjs till 1 236 kr
 • Taxa för tillsyn enligt alkohollagen - folköl: timtaxa/K faktor höjs till 1 236 kr
 • Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen: timtaxa/K faktor höjs till 1 526 kr
 • Taxa för sprängämnesprekursorer: timtaxa/K faktor höjs till 1 236 kr
 • Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter: timtaxa/K faktor höjs till 1 236 kr
 • Taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter: timtaxa/K faktor höjs till 1 236 kr

Taxorna ska börja gälla den 1 april 2024.

Direktionen får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Sammanfattning

Miljöförbundets taxor (timavgifter) behöver revideras och höjas då de sedan årsskiftet 2022/2023 inte längre når full (100%) kostnadstäckning.

Anledningen är att Bjuvs kommun, den 1 januari 2023 lämnade samarbetet inom miljöförbundet. Miljö¬förbundets verksamhet krympte med nästa en fjärdedel. Detta har fått som konsekvens minskade storskalsfördelar att bära OH-kostnader, vilket skapat ett behov av att höja både taxor (timavgifter) och medlemsbidraget som kvittning.

Parallellt och tills vidare har miljöförbundet vidtagit andra omfattande åtgärder för att kompensera för fördelningseffekter av fasta och opåverkbara OH-kostnader, kopplat till att Bjuv lämnat samarbetet inom förbundet. Dessa åtgärder påverkar myndighetsutövningen negativt och innebär att miljöförbundet markant reducerar tiden för skattefinansierad myndighetstillsyn, service till företag och privatpersoner, slutar besvara plan- och bygglovsremisser eller prövningsremisser (t.ex. täktprövningar), upphör med att medverka på plan- och lotsmöten och ge den service till kommunerna som de vill ha och förväntar sig få (där miljöförbundet också har bett kommunerna att prioritera vad som är särskilt angeläget för att kunna bistå med det som är allra viktigast) samt att samverka med andra organisationer och myndigheter.

Trots vidtagna åtgärder kan inte en budget i balans eller en budget som når överskottsmålet uppnås. Detta beror på flera samverkande faktorer utöver att Bjuv har lämnat och verksamheten krymper. Övergången till efterdebitering, reducerar antalet avgiftsfinansierade timmar för verksamheter som tidigare årsdebiterats i förskott, vilket det flaggades för inför övergången. Samtidigt har taxan (timavgiften) blivit underfinansierad. Allt sammantaget reducerar intäkterna jämfört med kostnaderna. Detta gör att trots verksamhetsåtgärder för att kompensera OH-kostnadsökningen inom det skattefinansierade området, blir den totala effekten ändå negativ.

Under rådande förutsättningar kommer förbundet inte att kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen för 2024 (+313 tkr). Budgetberäkningen visar på ett underskott på 1 063 tkr vilket är 1 376 tkr under överskottsmålet.

Direktionen beslutade vid sammanträde 26 september 2023 § 64, att översända förslag till mål och budgetberäkning för år 2024 samt flerårskalkyl 2025-2026 till medlemskommunerna för samråd.

Ärendet och behovet av bland annat höjning av taxorna (timavgiften) med 10 % utöver index togs upp för diskussion och förankring på medlemssamrådet den 20 oktober 2023.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budgetram för nästkommande år. Innan beslut ska förslaget översändas till medlemskommunerna för samråd.

Budget 2024 och flerårsbudgeten är baserad på förslag till budgetram 2024 och fler årsbudget som antogs av direktionen 9 maj 2023 § 36.

I verksamhetsplaneringen och budgetarbetet inför 2024 följer förbundet Direktionens beslut angående förändrad ratio med målsättning 70/30. Miljöförbundet planerar för minskad skattefinansierat myndighetsarbete och service. Verksamhetsmässigt styr miljöförbundet i stället personalresurser till timdebiterad tillsyn motsvarande en ökning på ca 1 200 tkr enligt de beskrivna scenarierna i handlingsplanen för en ekonomi i balans. Därmed uppnås målet med den beslutade förändringen.

Samtidigt genomför förbundet en övergång till efterdebitering inom miljöbalkens område. Erfarenheter från andra miljöförvaltningar som redan infört efterdebitering är att intäkterna minskar jämfört med tidigare årsavgift. Detta då efterdebitering innebär att allt tillsynsarbete noggrant ska redovisas timme för timme. Vid årsdebitering planeras tillsynen för hela året i förväg för att motsvara årsavgiftens värde, normalt sker inte någon detaljerad uppföljning och redovisning därutöver.

Även erfarenheter från miljöförbundets egen livsmedelstillsyn under våren och sommaren 2023 (efterdebitering startade årsskiftet 2022/2023) visar tydligt en nedgång i möjligheten att debitera alla genomförda tillsynstimmar, en risk som också utredningen om efterdebitering lyfte fram.

Miljöförbundet måste därför budgetera för lägre intäkter inom miljöbalkens arbetsområde. Ett bortfall motsvarande 1 250 tkr.

Ett ytterligare problem för att få en ekonomi i balans är att kostnaden för varje tillsynstimme har ökat då OH-kostnaden fördelas på färre totala timmar i verksamheten. Detta innebär att förbundet inte får betalt för hela kostnaden då taxan inte höjs i motsvarande grad, det vill säga att den är underfinansierad. Detta gör att även varje avgiftsfakturerad timme också delvis är skattefinansierad.

Miljöförbundet deltar i Miljösamverkans Skånes samarbete om användandet och utvecklingen av nyckeltal för miljöförvaltningar. Av arbetet framgår att Söderåsens miljöförbund i jämförelse med andra miljöförvaltningar arbetar effektivt och har en god hushållning med tillförda skattemedel. De nya verksamhetsmässiga förutsättningarna med en krympande verksamhet jämfört med tidigare, ger vid handen sämre förutsättningar för effektiviseringar. Det förefaller därför orealistiskt att förvänta sig att det finns möjlighet till effektiviseringar som skulle kunna lösa de ekonomiska utmaningarna.

Det totala invånarantalet inom miljöförbundets verksamhetsområde minskar i och med förändringen från ca 65 000 till 50 000. I jämförelse med statistik från Kolada framgår att nettokostnad per invånare miljö/hälsa/livs myndighetsutövning ökar när invånarunderlaget krymper.

Med tanke på utgångsläget där förbundet har förhållandevis lågt timpris, kommer förbundet sannolikt inte bli kostnadsledande i Skåne även med taxehöjningar utöver index. Därtill delar flera andra miljöförvaltningar miljöförbundets utmaningar med en övergång till efterdebitering och minskade intäkter. Därmed kan det framåt förväntas större höjningar av timavgifterna också i flera andra kommuner om inte kommunerna väljer att skattesubventionera timavgiften.

Utan en höjning av taxorna (timavgifterna) kommer förbundet inte att kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen för 2024 (+313 tkr), vilket också är en grundläggande förutsättning för att på sikt kunna återta det underskott som befaras för innevarande budgetår.

Motivering till beslut

Miljöförbundets taxor (timavgifter) behöver revideras och höjas då de sedan årsskiftet 2022/2023 inte längre når full (100%) kostnadstäckning, utan delvis skattesubventioneras. Utan denna åtgärd kan inte en budget i balans eller en budget som når överskottsmålet uppnås.

En höjning av taxan (timavgiften) med 10% utöver index år 2024 betyder en ökad timkostnad på 44 kr (index) + 112 kr (10%) = 156 kr för miljö/övriga respektive 55 kr (index) + 139 kr (10%) = 194 kr för livsmedel.

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med följande lydelse:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxor (timavgifter) för prövning, tillsyn och kontroll.

 • Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken: timtaxa/K faktor höjs till
  1 236 kr
 • Taxa för tillsyn av solarier enligt strålskyddslagen: timtaxa/K faktor höjs till
  1 236 kr
 • Taxa för handläggning och tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel: timtaxa/K faktor höjs till 1 236 kr
 • Taxa för tillsyn enligt alkohollagen - folköl: timtaxa/K faktor höjs till 1 236 kr
 • Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen: timtaxa/K faktor höjs till 1 526 kr
 • Taxa för sprängämnesprekursorer: timtaxa/K faktor höjs till 1 236 kr
 • Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter: timtaxa/K faktor höjs till 1 236 kr
 • Taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter: timtaxa/K faktor höjs till 1 236 kr

Taxorna ska börja gälla den 1 april 2024.

Direktionen får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-10-26.

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna för behandling i resp. kommunfullmäktige

Direktionens beslut

Söderåsens miljöförbund förelägger AB Börge Jacobsens Handelsträdgård med organisationsnummer 556143–5883 att på fastigheten Södra Möinge 1:52 i Svalövs kommun vidta följande åtgärder:

 1. Farligt avfall som förvaras på fastigheten i gamla ej invallade IBC-tankar och gamla kemikaliedunkar ska sorteras och lämnas till godkänd avfallsmottagare. Kopia på transportdokument ska skickas in till Miljöförbundet. Åtgärderna ska vara utförda senast 4 veckor efter delgivning av detta beslut.
 2. Asfaltsmassorna som förvaras på fastigheten ska lämnas till godkänd avfallsmottagare. Kopia på transportdokument ska skickas in till Miljöförbundet. Åtgärderna ska vara utfördas senast 4 veckor efter delgivning av detta beslut.
 3. Avfall som flis, aska, metallskrot, plast, uttjänta fordon med mera ska sorteras och lämnas till godkänd avfallsmottagare. Åtgärderna ska vara utfördas senast 8 veckor efter delgivning av detta beslut.
 4. Organiskt avfall som förvaras på bar mark på fastigheten ska samlas upp och lämnas till godkänd avfallsmottagare. Åtgärderna ska vara utfördas senast 8 veckor efter delgivning av detta beslut.
 5. Cisterner på fastigheten ska besiktigas av ackrediterat företag. Kopia på besiktningsprotokollet ska skickas till miljöförbundet senast 8 veckor efter delgivning av detta beslut.

Beslutet förenas med ett löpande vite på tjugofemtusen (25 000) kronor per punkt 1, 2, 3, 4 och tiotusen (10 000) kronor för punkt 5. Ansökan om utdömande kan göras dagen efter åtgärden skulle varit vidtagen och därefter vid varje tillfälle som miljöförbundet konstaterar att punkten inte följs. Beslutet gäller omedelbart oavsett om det överklagas.

Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken.

Beskrivning av ärendet

Då Rågångens Jordbruks Kommanditbolag, organisationsnummer 969658–2528, inte har haft sin verksamhet på fastigheten Södra Möinge 1:52 sedan november 2022 ringde Lars Jacobsen verksamhetsutövare för Rågångens Jordbruks Kommanditbolag till Miljöförbundet den 5 september 2023 för att annullera en faktura om årsavgift. Samtidigt informerades att delar av fastigheten sedan 10 januari 2023 istället är utarrenderad till MBs Gurkor AB. Ägare till fastigheten Södra Möinge 1:52, det vill säga den fastighet där Rågångens Jordbruks Kommanditbolag haft sin verksamhet och MBs Gurkor AB nu arrenderar en del, är AB Börge Jacobsens Handelsträdgård.

Med anledning av samtalet och tidigare kännedom om fastigheten utförde Miljöförbundet en oanmäld inspektion den 7 september 2023 och en oanmäld snabbkontroll den 14 september 2023 för att ta fler bilder. Under inspektionen upptäcktes farligt avfall som ej invallade gamla IBC-tankar med kemikalier på grusplan och intill de förfallna växthusen, gamla kemikaliedunkar i de förfallna växthusen och runt om på fastigheten samt asfaltsmassor i en hög längs grusvägen (se fotobilaga). Även annat gammalt avfall som organiskt avfall påträffades i, mellan och utanför de förfallna växthusen. Utspritt på stora delar av fastigheten finns metallskrot, en uttjänt traktor, tre uttjänta husvagnar, flis, plast, plasttunnor, lastpallar, aska och cistern ur bruk (se fotobilaga).

Mycket av avfallet och massorna är helt eller delvis synligt för allmänheten från vägen utanför. Det är tydligt att samtligt avfall och massorna lagrats längre än ett år och därmed inte hänförligt till den nya verksamheten MBs Gurkor AB som arrenderar delar av fastigheten sedan 10 januari 2023 (se bifogat arrendeavtal). Avfallet och massorna hänförs därför till fastighetsägaren AB Börge Jacobsens Handelsträdgård. Miljöförbundet anser att fastighetsägaren AB Börge Jacobsens Handelsträdgård med organisationsnummer 556143–5883 är rätt adressat för beslutet.

Verkställighet

Med stöd av 3 kap 1§ 6 p utsökningsbalken (1981:774) jämfört med 9 kapitlet 4§ i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är detta beslut, när det vunnit laga kraft, en exekutionstitel som skall verkställas direkt.

Upplysning om avgift

Enligt taxa för Söderåsens miljöförbund ska timavgift debiteras för handläggning av denna typ av ärende. Timavgiften är för närvarande 1 076 kronor. Beslut om avgift och faktura skickas separat.

Hur man överklagar

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till Länsstyrelsen inom tre veckor från det att du fick beslutet.

 • Tala om vilket beslut du överklagar. Ange ärendenummer samt beslutsdatum.
 • Redogör för varför du anser beslutet är felaktigt och vilken ändring du önskar.
 • Bifoga gärna handlingarna eller annat som stödjer din uppfattning.

Underteckna skrivelsen och ange namn, adress, telefonnummer. Skicka överklagandet till Söderåsens miljöförbund, Box 74, 264 21 Klippan. Vi kommer lämna ärendet vidare till Länsstyrelsen Skåne för prövning.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-10-03.

Expediering

Beslutet skickas med delgivningskvitto och information om hur man överklagar till:

Aktiebolaget Börge Jacobsens Handelsträdgård
Rågången 83
263 65 Viken.

Kopia till: MBs Gurkor AB, Sjupundsgatan 43, 414 84 Göteborg

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

 • Information om NKI-läget
 • Revisionens rapport från delårsredovisningen 2023-06-30
 • Information om förslag till ny förbundsordning
 • Förvaltningens deltagande och information på fullmäktigesammanträden
 • Information om pågående ärenden.
  • Asfaltverket – Mölletofta
  • Kupolen Fastigheter – Perstorp
  • Skrotbilsärende – Sågen 11, Perstorp
  • Granskning av vattentjänstplanerna i Svalöv och Örkelljunga kommuner.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 2023-09-14 2023-10-24

Besluten finns redovisade i bilaga som förvaras i pärm på Söderåsens miljöförbund. Redovisningen har meddelats direktionens ledamöter och ersättare i samband med kallelsen.

Ärendebeskrivning

Direktionen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, miljöchef med möjlighet till vidaredelegering enligt beslut. Besluten ska redovisas på nästkommande direktionsmöte. Redovisningen innebär inte att det ankommer på direktionen att ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot får direktionen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Direktionens beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

 • Gunnar Edvardsson (KD) ställde fråga om inlogg till hemsidan där direktionens handlingar publiceras, förvaltningen tar frågan vidare och meddelar svar nästa möte.
 • Gunnar Edvardsson (KD) ställde frågan: Hur fungerar informationen med medlemskommunerna när saker som varit uppe för hantering enligt minnesanteckningarna trots det renderar en skrivelse från en medlemskommun till förbundet med ett ifrågasättande. Och hur kommer man hantera denna skrivelse?

  Ordförande svarar att man under medlemssamråd alltid försöker vara transparent och förklara verksamheten och prioriteringar så tydligt det går. När det gäller skrivelser som kommer in så kommer dessa redovisas för direktionen och eventuellt svar förankras med direktionen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2024