Gå till innehåll

Direktionens protokoll 26 september 2023

Protokoll från direktionens sammanträdeden 26 september 2023.

Söderåsens Miljöförbund, Storgatan 50 C, Klippan kl 08.30 - 12.00.

Beslutande:

William Garpenholm (VF) vice ordf.

Agneta Sörensson (M)

Tonny Svensson (M) Jan Zielinski (S)

Kerstin Gustafsson-Andersson (C)

Theresa Rosbäck (M) Ordf.

Kent Hamacek (VIP)

Arne Silfvergren (S)

Ej tjänstgörande:

Robert Larsson (KD)

Conny Törnkrantz (SD)

Kent Lodesjö (S)

Ida Blomberg (SD)

Valter Titusson (S)

Deltagande:

Charlotte Leander, miljöchef

Suzanne Eckerström, sekreterare

Helena Hager Enert, avd.chef Livsmedel o åldersbegr.varor & Hälsoskydd

Ola Öberg, avdelningschef Miljöskydd, Mark & Vatten

Lars-Olof Strand, miljöinspektör § 67

Ann-Sofie Nilsson, praktikant

Utses att justera:

William Garpenholm (VF)

Justeringens plats:

Digital justering fredag den 29 september 2023.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på förbundets hemsida.

Organ: Direktionen för Söderåsens Miljöförbund

Sammanträdesdatum: 26 september 2023

Datum då anslaget sätts upp: 30 september 2023

Datum då anslaget tas ner: 22 september 2023

Förvaringsplats för protokollet: Miljöförbundets arkiv

Underskrift: Suzanne Eckerström

Direktionens beslut

William Garpenholm (VF) utses att justera dagens protokoll. Protokollet justeras fredag den 29 september 2023, kl 12.00.

Direktionens beslut

Dagordningen godkänns.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen för januari – augusti 2023 och lägga den till handlingarna.

Direktionen beslutar att översända redovisningen från förvaltningen till medlemskommunerna.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budget för nästkommande år samt flerårsbudget. Direktionen antog budget för år 2023 vid sitt sammanträde den 13 december 2022 § 71. Samtidigt lämnade Bjuvs kommun miljöförbundet vid årsskiftet 2022/2023 och en tilläggsbudget fastställdes vid Direktionens sammanträde den 21 mars 2023 § 19.

Tilläggsbudgeten inkluderar intäkter för personalomställningskostnader på 3,44 mkr, genom avsättning i årsredovisning och bokslut för år 2022 som Direktionen antog vid sitt sammanträde 21 mars 2023 § 18.

Efter påpekande om risk för kritik från revisionen avseende att avsättning på 3,44 mkr inte kunde genomföras, tog Direktionen på sitt sammanträde den 12 april 2023 § 29 ett förnyat beslut om årsredovisningen 2022 och någon avsättning på 3,44 mkr genomfördes inte.

Prognos 2023

Intäkter i stort, större avvikelse

 • Intäkt på 3 444 tkr finns budgeterad för avvecklings¬kost¬nader. Denna baseras på en avsättning i bokslutet 2022 med anledning av Bjuvs utträde ur förbundet. Någon av¬sättning kunde dock inte genomföras och intäkten ute¬blev. Detta är den största enskilda orsaken till att det prog¬nostiserade resultatet är negativt.
 • Årsavgifternas intäkter för miljö- och hälsoskydd upp¬vis¬ar en negativ avvikelse på 130 tkr. En del verksam¬het¬er har avslutats under året vilket medfört lägre intäkter än planerat.
 • Efterdebitering av livsmedel uppvisar en negativ avvikel¬se på -135 tkr med anledning av felbudgetering då Bjuv ej blev exkluderad.
 • Livsmedelskontrollens tillsyn uppvisar prognostiserat ett negativt resultat på 140 tkr. Största anledningen till av¬vik¬elsen är felbudgetering då Bjuv ej blev exkluderad.
 • Miljö- och hälsoskyddstillsyn som timdebiteras uppvisar prognostiserat lägre intäkter med 820 tkr än budgeterat. Framför allt personalavgång inom avlopp har minskat möjligheten att göra tillsyn som ger intäkter.
 • Ansökningarna inom miljö- och hälsoskydd uppvisar lägre prognostiserade intäkter på 260 tkr. Detta be¬ro¬ende på att färre ansökningar än förväntat har kommit in.

Kostnader i stort, större avvikelse

 • Lönekostnaderna uppgår prognostiserat till 1 000 tkr lägre än budgeterat. Miljö-förbundet har haft hög per¬son¬al¬omsättning till följd av uppsägning på egen begäran.
 • Köp av verksamhet – stödtjänster uppgår prog¬no¬sti¬serat till 430 tkr lägre än budgeterat.
 • Kostnader som exempelvis licenser, program, kon¬sulter och hälsovård prognostiserat prognostiseras bli 200 tkr lägre än budgeterat.
 • Utbildningskostnaderna prognostiseras bli 120 tkr läg¬re än budgeterat.

Det prognostiserade resultatet för helåret visar på ett negativt resultat på – 2 350 tkr, vilket är en negativ budgetavvikelse med 2 923 tkr från budgetmålet på + 573 tkr.

Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att kompensera för intäktsbortfallet på 3,44 mkr men bedömer att det inte är möjligt att hantera i sin helhet.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-09-19

Expediering

Beslutet översänds till medlemskommunerna för kännedom

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att översända förslag till mål och budget för år 2024 samt flerårsbudget 2025-2026 till medlemskommunerna för samråd. Ärendet planeras tas upp för diskussion och ställningstagande på medlemssamrådet under hösten.

Till detta beslut infogas en protokollsanteckning med anledning av det allvarliga läget.

Protokollsanteckning

”Direktionen för Söderåsens Miljöförbund ser med stor oro på de stora underskott som nu drabbar förbundet, redan innevarande budgetår och i kommande budget för 2024. Vi har förståelse för rådande ekonomiska läge i de fyra medlemskommunerna, men samtidigt ser vi att utan ägartillskott och taxehöjningar hotas förbundets långsiktiga existens”.

Sammanfattning

Miljöförbundet har vidtagit omfattande åtgärder för att kompensera för fördelningseffekter av OH-kostnader kopplat till att Bjuv lämnat samarbetet inom förbundet. Dessa åtgärder påverkar myndighetsutövningen negativt och innebär att miljöförbundet markant reducerar tiden för skattefinansierad myndighetstillsyn, service till företag och privatpersoner, slutar besvara plan- och bygglovsremisser eller prövningsremisser (t.ex. täktprövningar), upphör med att medverka på plan- och lotsmöten och ge den service till kommunerna som de vill ha och förväntar sig få samt upphör med att samverka med andra organisationer och myndigheter.

Trots vidtagna åtgärder kan inte en budget i balans eller som når överskottsmålet uppnås. Detta beror på flera samverkande faktorer utöver att Bjuv har lämnat och verksamheten krymper. Övergången till efterdebitering (som reducerar antalet avgiftsfinansierade timmar för verksamheter som tidigare årsdebiterats i förskott) samtidigt som taxan (timavgiften) generellt är underfinansierad, reducerar intäkterna jämfört med kostnaderna. Detta gör att trots verksamhetsåtgärder för att kompensera OH-kostnadsökningen inom det skattefinansierade området, blir den totala effekten ändå negativ.

Under rådande förutsättningar kommer förbundet inte att kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen för 2024 (+313 tkr). Budget¬be¬räkningen visar på ett underskott på 1 063 tkr vilket är 1 376 tkr under överskotts¬målet.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budgetram för nästkommande år. Innan beslut ska förslaget översändas till medlemskommunerna för samråd.

Budget 2024 och flerårsbudgeten är baserad på förslag till budgetram 2024 och flerårsbudget som antorgs av direktionen 9 maj 2023 § 36.

I verksamhetsplaneringen och budgetarbetet inför 2024 följer förbundet direktionens beslut angående förändrad ratio med målsättning 70/30. Miljöförbundet planerar för minskad skattefinansierat myndighetsarbete och service. Verksamhetsmässigt styr miljöförbundet i stället personalresurser till timdebiterad tillsyn motsvarande en ökning på ca 1 200 tkr enligt de beskrivna scenarierna i handlingsplanen för en ekonomi i balans. Därmed uppnås målet med den beslutade förändringen.

Samtidigt genomför förbundet en övergång till efterdebitering inom miljöbalkens område. Erfarenheter från livsmedelstillsynen under våren och sommaren 2023 visar tydligt en nedgång i möjligheten att debitera alla genomförda tillsynstimmar, en risk som också utredningen om efterdebitering lyfte fram. Miljöförbundet måste därför budgetera för lägre intäkter inom detta arbetsområde. Ett bortfall motsvarande 1 250 tkr.

Ett ytterligare problem för att få en ekonomi i balans är att kostnaden för varje tillsynstimme har ökat då OH-kostnaden fördelas på färre totala timmar i verksamheten. Detta innebär att förbundet inte får betalt för hela kostnaden då taxan inte höjs i motsvarande grad, det vill säga att den är underfinansierad. Detta gör att även varje avgiftsfakturerad timme också delvis är skattefinansierad.

Miljöförbundet deltar i Miljösamverkans Skånes samarbete om användandet och utvecklingen av nyckeltal för miljöförvaltningar. Av arbetet framgår att Söderåsens miljöförbund i jämförelse med andra miljöförvaltningar arbetar effektivt och har en god hushållning med tillförda skattemedel. De nya verksamhetsmässiga förutsättningarna med en krympande verksamhet jämfört med tidigare, ger vid handen sämre förutsättningar för effektiviseringar. Det förefaller därför orealistiskt att förvänta sig att det finns möjlighet till effektiviseringar som skulle kunna lösa de ekonomiska utmaningarna.

Handlingsplanens beräkningar visade på ett behov av att höja både medlemsbidrag och taxor (timavgift) med 6%. I ljuset av intäktsbortfallet kopplat till efterdebitering (utöver OH-kostnaden) bedöms taxorna i stället behöva höjas med 10% utöver index som kompensation. Då kan förbundet få en budget i balans som når överskottsmålet.

Samtidigt ger detta inte ekonomiska förutsättningar att återgå till normal servicenivå när det gäller skattefinansierad myndighetsutövning, besvara plan- och bygglovsremisser eller prövningsremisser (t.ex. täktprövningar), medverka på plan- och lotsmöten och ge den service till kommunerna som de vill ha och förväntar sig få. För att kunna genomföra detta måste även medlemsbidraget höjas.

En höjning av taxan (timavgiften) med 10% utöver index år 2024 betyder en ökad timkostnad på 112 kr respektive 139 kr för miljö respektive livsmedel. Miljöförbundets timavgifter är låga jämfört med många andra miljöförvaltningar, särskilt inom miljöområdet. Inom livsmedelsområdet är, för miljöförbundets del, inställelsetiden/restiden inbakad i timpriset. Söderåsens miljöförbund är en av de miljöförvaltningar som har längst restid i genomsnitt i Skåne och därmed är det förväntat att timpriset inom livsmedel i jämförelse med andra kommuner är högre här.

Med tanke på utgångsläget där förbundet har förhållandevis lågt timpris, kommer förbundet sannolikt inte bli kostnadsledande i Skåne även med kraftiga taxehöjningar. Därtill delar flera andra miljöförvaltningar miljöförbundets utmaningar med en övergång till efterdebitering och minskade intäkter. Därmed kan det framåt förväntas större höjningar av timavgifterna också i flera andra kommuner om inte kommunerna väljer att skattesubventionera timavgiften. I bilderna nedan framgår miljöförbundets timavgifter för 2022 i jämförelse med andra. Teoretiskt har också gjorts en jämförelse med utfallet om avgifterna hade varit 10% högre redan 2022 och var ”normalavgiften” hamnar 2024 samt vad en höjning med 10% skulle innebära.

Observera att jämförelsen med övriga kommuner fortfarande är på 2022 års nivå och att dessa har två års höjningar framför sig.

Övriga utmaningar/risker som förbundet ser inför år 2024 är att förbundet fortsätter att förlora kompetent personal. Övertaligheten efter att Bjuv lämnade förbundet var snabbt utraderad, då fler anställda än den bedömda övertaligheten redan har valt att lämna förbundet. Här hänvisar man bland annat till att den omfattande reduceringen av skattefinansierad verksamhet, har varit ett skäl till att man vill lämna. Det vill säga att budgeten ställer höga krav på personalen att genomföra verksamheten med nya arbetssätt.

De mjuka värdena spelar en stor roll i detta. Stor del av yrkesstoltheten och arbetsglädjen försvinner när det inte finns ett ekonomiskt utrymme som ger möjlighet att vara del i ett större sammanhang och göra nytta genom att bidra till samhällsutveckling i kommunerna och ge stöd till företag och privatpersoner. Förbundet har inte råd med att medarbetare lämnar organisationen. Särskilt när förbundets budget vilar på en knivsudd eller värre, kan detta rendera ytterligare ansträngd ekonomi.

Därtill för verksamhetsår 2023 befaras dessutom ett stort ekonomiskt underskott som ska återtas inom tre år. Med de nuvarande ekonomiska förutsättningarna förefaller detta återtagande som omöjligt utan ett ägartillskott.

Övergripande mål för 2024

 • Miljöförbundet skall verka för en hållbar utveckling, både i sin roll som stöd åt medlemskommunerna och i sin myndighetsroll
 • Tillsynen skall vara riskbaserad och främst vara förebyggande
 • Förbundet skall inom medlemskommunerna bedriva en effektiv, rättvis och rättssäker myndighetsutövning. Verksamheten skall kännetecknas av kunskap, tydlighet och ett gott bemötande.

l för personal 2024

 • Förbundet skall vara en arbetsplats där personalen trivs och känner stolthet över det vi presterar. Gemenskap, trygghet och arbetsglädje är grunden för ett gott arbete.
 • Alla medarbetare skall ges möjlighet till utveckling.

Finansiellt mål 2024

 • Avgifter (timtaxan) för kontroll och tillsyn ska uppnå full kostnadstäckning.
 • Överskottmål på 1,5% av omsättningen.

Budgetram 2024

 • Budgetram för 2024 beräknas på en omsättning av 20,9 mkr.
 • Ökad K-faktor med 4,1 % (beräknad PKV index 2024)
 • Medlemsbidrag med 169 kr/invånare, ökat invånarantal med 50 personer/kommun.
 • 4,1 % index taxeökning (1 120kr/1 387 kr)

Under rådande förutsättningar kommer förbundet inte att kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen för 2024 (+313 tkr). Budget¬be¬räkningen visar på ett underskott på 1 063 tkr.

Budgetram 2025

 • 0,9 % indexökning av medlemsbidrag, 170 kr/invånare, ökat
  invånarantal med 50 personer/kommun.
 • 0,9 % index taxeökning (1 130 kr/1 400 kr)

Budgetram 2026

 • 2,6 % indexökning av medlemsbidrag, 171 kr/invånare, ökat
  invånarantal med 100 personer/kommun.
 • 2,6 % index taxeökning (1 159 kr/1 436 kr)

Inte heller för åren 2024 och 2025 beräknas miljöförbundet kunna nå sitt övergripande
finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen. Resultatet förväntas preliminärt uppgå till -1 448 tkr för år 2025 och -1 554 tkr för år 2026, vilket är 1 763 tkr respektive 1 877 tkr från överskottsmålet.

Ärendegång:

Kerstin Gustavsson-Andersson (C) yrkar på att detta beslut om förslag till mål och budget 2024 samt flerårsbudget ska gå vidare till medlemskommunerna. Beslutet ska gå i väg med en skarp protokollsanteckning.

Protokollsanteckning

”Direktionen för Söderåsens Miljöförbund ser med stor oro på de stora underskott som nu drabbar förbundet, redan innevarande budgetår och i kommande budget för 2024. Vi har förståelse för rådande ekonomiska läge i de fyra medlemskommunerna, men samtidigt ser vi att utan ägartillskott och taxehöjningar hotas förbundets långsiktiga existens”.

Kerstin Gustafsson Andersson (C) och Agneta Sörensson (M) yrkar bifall till förslaget.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-09-20

Bilaga

Budgetberäkning 2024

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att godkänna utredningen inklusive förslag till organisationsförändring och lägga den till handlingarna.

Bakgrund

Den 1 januari 2023 lämnade Bjuvs kommun det samarbete som funnits inom Söderåsens miljöförbund sedan september 2009.

Förändringen innebar att underlaget för en fjärdedel av förbundets uppdrag och omsättning försvann. Miljöförbundet behöver vidta åtgärder, antingen genom att öka intäkterna och/eller minska kostnaderna för att fortsatt kunna tillmötesgå kommunernas önskemål, leverera rättssäker myndighetsutövning och ha en ekonomi i balans.

Förändringar av personalvolymen påverkar miljöförbundets lönekostnader och intäkter, medan OH-kostnaderna endast påverkas i mindre omfattning då fem kommuner blir fyra. Då OH-kostnader ska fördelas på färre timmar, medför detta att kostnaden att producera varje enskild tillsynstimme ökar. Detta skulle kunna kompenseras genom högre medlemsbidrag och höjda taxor (timavgifter). I annat fall måste andra åtgärder vidtas och andelen avgiftsfinansierade timmar öka och skattefinansierad tillsyn minska.

Mot bakgrund av detta beslutade Direktionen den 9 maj 2023, § 34 att ge förbundschefen i uppdrag att göra en utredning av OH-kostnaderna, inklusive lokalutredning och föreslå besparingar eller effektiviseringar. Utredningen skulle presenteras för Direktionen senast den 31 oktober 2023.

Beskrivning av ärendet

Redovisning av utredning angående kontorsytor och hyreskostnader

Jämförelse av lokalbehovet har skett mot vedertagna, för kontor med arbetsplatser utformade som antingen cellkontor eller öppna kontor, och mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Viss överyta finns men den bedöms som marginell.

Söderåsens verksamhet är, enligt förbundsordningen, bestämd att ligga i Klippans kommun. Miljöförbundets har befintlig hyreskostnad på 922 kr per kvadratmeter som bedöms som läge A (inom kommunens centrum).

Hyreskostnaden har jämförts mot Statliga Ekonomistyrningsverkets årliga bedömningar av genomsnittsytor för den kommungrupp som Klippan kommun tillhör och ett läge som bedöms som B (strax utanför kommunens centrum). Detta ger i jämförelse en hyreskostnad av 900 kr.

Vid kontakt med lokala mäklare (Fastighetsbyrån Swedbank, Husman-Hagberg Klippan) och rikstäckande mäklare (Verksamhetslokaler.se) som sysslar med förmedling av kontorslokaler, finns förnärvarande inga likvärdiga alternativ av kontorslokaler till förmedling inom Klippans kommuns områden.

Hyreskontraktet mellan hyresvärden Gustafsborgs Tingshuset 11 AB och hyresgästen Söderåsens Miljöförbund är tecknat den 2019-08-01 och är giltigt fram till 2024-07-31. Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen minst 12 månader före avtalets utgång. Sker ingen uppsägning fortsätter avtalet att gälla ytterligare fem år. Om man vill avbryta avtalet tidigare än 2029-07-31 måste det ske genom omförhandling av hyresvillkoren med hyresvärden.

Sammanfattningsvis bedömer utredningen att Söderåsens Miljöförbunds lokaler är mycket lämpliga för sitt ändamål. Hyreskostnader ligger väl inom den kostnadsram som man kan förvänta sig för jämförbara lokaler. En omförhandling av hyresvillkoren kommer att innebära en merkostnad som i nuläget är svår att uppskatta. Att finna likvärdiga lokaler i Klippans kommun till en lägre kostnad bedöms inte som realistiska. Inga lämpliga alternativa kontorslokaler finns för närvarande att tillgå inom Klippans kommun.

Tillgång till kommunens lokaler

Miljöförbundet har utöver ovanstående utredning även varit i kontakt med Klippans kommun för att efterhöra möjlighet att samutnyttja lokaler. Klippans kommun kan i dagsläget inte erbjuda miljöförbundet några lokaler. På några års sikt finns eventuellt planer på att den av kommunen förvärvade fastigheten ”Karossen” ska omvandlas till kontorslokaler. Vid det tillfälle skulle kommunen kanske kunna erbjuda miljöförbundet lokaler.

Övriga möjligheter att reducera fasta kostnader

Miljöförbundet har varit i kontakt med Klippans kommun samt kommunala samverkansorganisationer (EttIT och Geosecma) för att efterhöra möjligheten att minska förbundets kostnader för ekonomistöd, IT, karta mm. Klippans kommun och samverkansorganisationerna ser i princip inga möjligheter att reducera förbundets kostnader.

Övriga OH-kostnader

Miljöförbundets budget innehåller i stort bara driftskostnader som inte kan påverkas i någon större utsträckning. Några möjligheter att minska eller skjuta investeringar på framtiden finns därför inte.

Personalkostnader och organisationsförändring

Miljöförbundet har reducerat personalstyrkan enligt plan. Detta innebär dock inga besparingar då minskade resurser för handläggning innebär att miljöförbundet får in mindre intäkter i motsvarande grad. Samtidigt föreslår förvaltningen i dialog med de fackliga organisationerna att organisationen går från tre avdelningar till två och därmed en chefstjänst mindre, vilket kan reducera personalkostnaderna i viss utsträckning.

Skäl till beslut

Utredningarna har inte visat på mer än marginella möjligheter för Söderåsens miljöförbund att minska sina OH-kostnader.

Direktionen för Söderåsens miljöförbund bör besluta att godkänna utredningen och den föreslagna organisationsförändringen och lägga den till handlingarna.

Underlag

Tjänsteutlåtande med bilagor daterat 2023-09-18

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att anta riktlinjerna enligt alkohollagen för försäljning av folköl i detaljhandeln.

Beskrivning av ärendet

Tidigare i år utförde Länsstyrelsen revision på miljöförbundet enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter. Den 17 juli 2023 mottog miljöförbundet Länsstyrelsens revisionsrapport. I rapporten fick miljöförbundet kritik för att det saknades egna riktlinjer enligt alkohollagen. Det var inte tillräckligt att medlemskommunerna själva hade riktlinjer enligt alkohollagen.

Miljöförbundet har med denna tjänsteskrivelse tagit fram riktlinjer enligt alkohollagen endast för den egna tillsynen över folköl i detaljhandeln. Riktlinjernas syfte är att miljöförbundet ska tydliggöra reglerna enligt alkohollagen samt informationsskyldighet mot företagarna. Riktlinjerna ska också vara ett stöd för att skapa en förutsebarhet och likabehandling i ärende och vid tillsyn.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-09-12.

Bilaga

Riktlinjer enligt alkohollagen – folköl i detaljhandeln

Expediering

Beslutet skickas för kännedom till: Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Söderåsens miljöförbund beslutar att förbjuda Svevia AB organisationsnummer 556768-9848, att etablera asfaltverk på fastigheten Mölletofta 1:23, Klippans kommun, vilken man lämnat in anmälan för.

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap. 6 §, 9 kap. 3 §, miljöbalken (SFS 1998:808), 27 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Beskrivning av ärendet

Svevia AB lämnade de 18 augusti in en anmälan om etablering av ett asfaltverk på fastigheten Mölletofta 1:23. Verksamheten är tänkt att etableras i den nordligaste delen av fastigheten. En begäran om kompletterande uppgifter sändes till Svevia AB den 28 augusti och begärda uppgifter lämnades in den 31 augusti. Anmälan sändes till länsstyrelsen i Skåne den 28 augusti och kompletteringarna den 1 september.

I anmälan anges planerad produktion till maximalt 250 000 ton asfalt per år. I denna produktion beräknas mängden använd återvunnen asfalt vara 30 % eller maximalt 75 000 ton. Normal produktionsperiod anges som mars-december. Vid maximal produktion beräknas behövas 180 lastbilstransporter per dag. För produktionen kommer det att lagras bitumen, bioolja, eldningsolja, och diesel inom området. För återanvändning kan upp till 30 000 ton riven/fräst asfalt tillfälligt komma att lagras inom området.

Råvarorna vid tillverkning är ballast, bitumen, filler, cellulosafiber och återvunnen asfalt. Stenråvara och återvunnen asfalt transporteras från upplag till dosering med hjullastare och från dosering till asfaltverk med transportband. Bioolja/eldningsolja används för uppvärmning. Lagrad riven/fräst asfalt krossas innan återanvändning vilket enligt anmälan sker kampanjvis några dagar per år.

Skäl för beslutet

Vid etablering av nya verksamheter som innebär en potentiell risk för störningar i omgivningen skall väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Aktuell fastighet ligger mellan E4:an och väg 1838 i nära anslutning till trafikplatsen vid Mölletofta och 5–600 m norr den centrala delen av Stidsvigs samhälle. Avståndet från den södra fastighetsgränsen till de närmaste bostäderna i Stidsvig är mellan 150 och 200 m, avståndet från dessa bostäder till den centrala delen av det område man redovisat som planerat verksamhetsområde ökar med 50–60 m. Miljöförbundet konstaterar således att man tänkt etablera redovisad verksamhet i relativ närhet till samlad bebyggelse.

Som råvara vid tillverkningen av asfalt används bland annat ballast och återvunna asfaltmassor. Enligt anmälan transporteras dessa från upplag till dosering med hjullastare. Miljöförbundet tolkar detta som att upplag av dessa råvaror kommer att finnas inom området. Detta innebär att det kommer att ske transport in och tippning av ballast och riven/fräst asfalt inom området vilket genererar buller. Vidare kommer transporten av stenmaterial från upplag inom området och tippning av detta i doseringsfickorna att ge upphov till buller i omgivningen. Oavsett om man iakttar försiktighet vid hantering av stenmaterial och återvinningsasfalt konstaterar miljöförbundet att detta är aktiviteter i verksamheten som ger upphov till buller som sprids i omgivningen.

I anmälan redovisas att ett beräknat transportbehov av 180 lastbilar vid full produktion. Enligt den nationella vägdatabasen (NVDB) är årsmedeldygnstrafik (ÅDT, antal fordon per dygn i genomsnitt under året) på väg 1838 beräknad till 30 lastbilar. Miljöförbundet konstaterar således att en etablering av aktuell verksamhet vid full produktion innebär en väsentlig ökning av den tunga trafiken på vägsträckan från verksamhetsområdet och ner till Lisåkravägen som ger anslutning till E4:an. Miljöförbundet konstaterar också att avståndet från vägmitt till de närmaste bostäderna är mellan 115 och 150 m. Den tillkommande tunga trafiken som är kopplad till en etablering av asfaltverk på platsen kommer då inte enbart att passera förbi bebyggelsen på väg 1838 utan tillkommande trafik skall antingen in till verksamhetsområdet eller utifrån detsamma. Detta innebär en annan ljuddynamik då det handlar inom inbromsning inför infart till eller acceleration efter utfart från området.

Vid tillverkning av asfalt krävs uppvärmning av blandningen av råvaror vilket innebär att det frigörs luktämnen och andra flyktiga ämnen från produkten. Vidare sker ett utsläpp ifrån förbränningsanläggningen vid förbränning av bränslet vilket man redovisat är olja eller bioolja.

Sammantaget konstaterar miljöförbundet att en etablering av ett asfaltverk på redovisad plats kommer att innebära en markant ökad ljudbelastning i närområdet och ett ökat utsläpp till luft. Mot denna bakgrund och närheten till samlad bebyggelse bedömer miljöförbundet att det finns en påtaglig risk för olägenheter i området och att föreslagen lokalisering inte lever upp till målet i miljöbalkens 2 kapitel 6 §, att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Lagstiftning

Enligt 2 kap 6 § skall det för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Enligt 9 kap 3 § miljöbalken innebär en olägenhet för människors hälsa en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och inte är ringa eller helt tillfällig. I motiven anges att till exempel buller kan utgöra en sådan störning.
När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett och om det behövs skall, enligt 27 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, den myndighet som handlägger ärendet i ett föreläggande till verksamhetsutövaren besluta om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken.

Hur man överklagar

Om ni inte är nöjda med beslutet kan ni överklaga till länsstyrelsen inom tre veckor från det att ni fick beslutet.

Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange ärendenummer samt beslutsdatum.Redogör för varför ni anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring ni önskar.Bifoga gärna handlingar eller annat som stöder er uppfattning. Underteckna skrivelsen och ange namn, adress och telefonnummer. Skicka överklagandet till Söderåsens miljöförbund, Box 74, 264 21 Klippan. Vi kommer antingen att ändra beslutet som ni begärt eller lämna ärendet vidare till Länsstyrelsen i Skåne län för prövning.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-09-18

Expediering

Beslutet skickas med delgivningskvitto till: Svevia AB, Box 12188, 102 25 Stockholm

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

 • Information om NKI-läget.
 • Information om nya revisionsregler
 • Information om konsekvenser av antagen handlingsplan
 • Information om bergtäkter
 • Information om ny förbundsordning – kommer att presenteras på medlemssamrådet

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 2023-08-18 - 2023-09-13.

Besluten finns redovisade i bilaga som förvaras i pärm på Söderåsens miljöförbund. Redovisningen har meddelats direktionens ledamöter och ersättare i samband med kallelsen.

Ärendebeskrivning

Direktionen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, miljöchef med möjlighet till vidaredelegering enligt beslut. Besluten ska redovisas på nästkommande direktionsmöte. Redovisningen innebär inte att det ankommer på direktionen att ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot får direktionen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har beslutanderätten genom att själv ta över ärendet
och fatta beslut.

Kent Hamacek (VIP) ställde fråga om status i ärendet om skrotbilar i Perstorp, förvaltningen svarar att det inte hänt något sedan förra mötet.

Ordförande gav förvaltningen i uppdrag att informera direktionen under punkten information från förvaltningen när det finns något att rapportera om pågående ärenden.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 oktober 2023