Gå till innehåll

Direktionens protokoll 29 augusti 2023

Protokoll från direktionens sammanträde den 29 augusti 2023.

Söderåsens Miljöförbund, Storgatan 50 C, Klippan kl 08.30 – 12.30.

Beslutande:

William Garpenholm (VF) vice ordf.

Agneta Sörensson (M)

Tonny Svensson (M)

Jan Zielinski (S) §§ 53-54, 56-60

Kerstin Gustafsson-Andersson (C)

Torbjörn Ekelund (L) § 55

Kent Hamacek (VIP)

Theresa Rosbäck (M) Ordf

Arne Silfvergren (S)

Ej tjänstgörande:

Robert Larsson (KD)

Conny Törnkrantz (SD)

Kent Lodesjö (S)

Ida Blomberg (SD)

Valter Titusson (S)

Deltagande:

Charlotte Leander, miljöchef

Suzanne Eckerström, sekreterare

Helena Hager Enert, avdelningschef Livsmedel o åldersbegränsade varor

Kenneth Kallin, avdelningschef Miljö- och hälsoskydd

Ola Öberg, avdelningschef Mark & Vatten

Anette Lindgren, miljöinspektör Livsm § 57

Malek Al Majdalani, miljöinspektör – tobakshandläggare § 57

Nina Pöyhönen, miljöinspektör Livsm § 57

Utses att justera:

Arne Silfvergren (S)

Justeringens plats:

Torsdag den 31 augusti 2023 - Digital justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på förbundets hemsida.

Organ: Direktionen för Söderåsens Miljöförbund

Sammanträdesdatum: 2023-08-29

Datum då anslaget sätts upp: 2023-09-01

Datum då anslaget tas ner: 2023-09-22

Förvaringsplats för protokollet: Miljöförbundets arkiv

Underskrift: Suzanne Eckerström

Direktionens beslut

Arne Silfvergren (S) utses att justera dagens protokoll. Protokollet justeras torsdag den 31 augusti 2023.

Direktionens beslut

Dagordningen godkänns.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner halvårsredovisningen för år 2023 som översändes till revisonen för granskning och till medlemskommunerna för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Söderåsens miljöförbund har under första halvåret varit kraftigt påverkat av att Bjuvs kommun lämnat samarbetet och att det funnits stora förväntningar på att anpassningar och effektivi­sering­ar av verksamheten genomförs. Sam­tid­igt som dessa anpassningar skett har det funnits särskilt fok­us på verksamhets­utveckling som både efterfrågas av kom­munerna och är lagstyrd. De snabba förändringarna som krävs i och med att Bjuv med kort varsel lämnat förbundet gör dock att förbundet inte är i ekonomisk balans.

 • Det finansiella målet, att förbundet ska ha ett över­skott på 1,5 % av omsättningen, kommer sannolikt inte att uppnås. Prognostiserat resultat för helåret visar på ett negativt resultat på 2 300 tkr, en negativ budgetavvikelse på 2 873 tkr, från budgetmålet på +573 tkr.
 • Den 1 januari 2023 började den nya livsmedels­taxan gälla vilket innebar efterhandsdebitering av all livs­medels­­kontroll. Efter ett halvårs efter­debitering är slut­satsen att det går lätt och smid­igt för personalen med debitering och avgifts­be­slut som skickas ut strax efter utförd kon­troll. Miljöförbundet har informerat om efter­debi­te­ringen i flera nyhetsbrev som skickats ut till alla registrerade livsmedelsverksamheter. Dock är det inte alla som är glada över avgiften de får. Det är främst små företag som tycker att det är dyrt med kontrollen. Däre­mot får de i regel kontroll mer sällan med den nya risk­klass­ningen och delbetalar inte längre varje år som tidig­are. Av­giften debiteras endast det år kontroll sker.
 • Från den 1 januari 2024 gäller en ny föreskrift om risk­klass­ning för alla registrerade livsmedels­verk­sam­­heter. Riskklass­ning­en är en ny framtagen modell från Livs­medelsverket som är obligatorisk att implementera. Alla verksamheter kommer att vara omklassade innan 2023 är slut.
 • Den 1 januari 2023 började en ny föreskrift att gälla för dricksvatten. Tidigare föreskrift upphörde att gälla. Den nya föreskriften bygger på ett europeiskt dricksvattendirektiv som alla medlemsländer måste implementera i sin nationella lagstiftning. Med den nya föreskriften skedde en förenkling för små vatten­verk genom att ta bort krav för faroanalys och minska antalet dricksvattenprov som ska utföras.
  En viss del av gränsvärdena har förändrats och även på­verkat undersökningsfrekvenser med både färre men även vissa parametrar med fler provtagningar. För större vattenverk ställs högre krav på över­vak­ning av vissa parametrar och krav på undersökning av vattnet och driftkontroll. Livsmedelsgruppen ligger efter i dricksvattenkontrollen enligt planen och kommer att utföra kontrollen främst under andra halvåret av 2023.
 • Året började med kontroll av kommunala och privata tillagningskök. Kontrollen fokuserade på verksamhetens lokaler och underhåll samt matsvinn med tanke på hygien, hantering och vilka faror och risker som finns med matsvinn och att spara viss mat. Matsvinn är en stor samhällsfråga och det har nyligen även kommit en vägledning om matsvinn från Livsmedelsverket som verksamheter kan ta del av. Tillagningsköken klarade kontrollen över lag bra.
 • Under 2023 har en representant från miljöförbundet varit delaktig i det operativa brottsförebyggande rå­det i Örkel­ljunga då miljöförbundets arbete har in­gått som en del i aktivitetsplanerna för ANDT som ska utföras under 2023. Det miljöförbundet ska bi­dra med är informationsblad till föräldrar och vuxna för att ge dem kunskap om vart man ska vända sig med klagomål om ålderbegränsade varor.
 • Under det första halvåret av 2023 har tillsyn gäll­ande ålders­begränsade varor ute i verksamheterna utförts i alla fyra kom­muner. 26 av 41 verksamheter har fått kontroll. Under 2022 delades en egenkon­troll­pärm ut till verksamheter för att lättare kunna ha kontroll över sina papper. Hittills under 2023 vid kontroll har miljöförbundet noterat att verk­sam­het­erna använder pärmen vilket underlättar för både verksamheten och vår tillsyn.
 • Våren 2023 har projektet Fas­tig­hets­ägarens egen­kontroll ge­nomförts i Örkelljunga kommun. Till­synen av hyresfastigheterna har visat att det gene­rellt rå­der ett gott boende­klimat och att hyresgäster­na över lag var nöj­da med sin boende­situation och hyresvärd. Vi hittade dock undantag där förhåll­andena var riktigt dåliga, så som stora fukt- och mögelfläckar i sovrum och badrum, samt brist på varmvatten. Genom vår tillsyn och kravställning på åtgärder, har dessa allvarliga brister nu blivit åtgärdade.
 • Vid revision­ med fastighetsägarna fick ansvar­iga redogöra för hur egenkontrollen fungerar, bland annat hur skötsel och underhåll utförs. I vissa fall sak­nades dokumentation för ut­förda åtgärder och upp­följning. Under revisionerna note­rade vi även att flera fastighetsägare inte hade gjort någon radon­mätning, då de felaktigt trodde att detta inte behövdes. Efter att tagit del av våra upplysningar om cancerrisk kopplat till radon, har samtliga fastighetsägare bokat in radonmätningar till hösten.
 • Tillsynen inom miljöskydd har i år haft fokus på dagvatten och att kon­troll­era att deras tillstånd för verksamheten motsvarar den verksamhet som de bedriver idag. När det gäller dagvatten så är erfarenheten hittills att verksamhets­ut­övar­na har ganska liten kontroll på sitt dagvatten. Det finns alltså en relativt stor förbättrings­po­ten­tial.
 • Tillsyn på mindre lantbruksföretag har påbörjats och verksamheterna visade sig ha ett relativt stort tillsynsbehov. Vanliga brister har varit av­saknad av transportdokument för tex gödsel­tran­sporter och bekämpningsmedel. Blanketter för detta har delats ut vid tillsyn med en för­hopp­ning om att de gör rätt fortsättningsvis.
 • Lantbruksverksamheterna i stort som har be­sökts under året har i huvudsak skött sig bra, det som sticker ut är brist­ande kvalitet på doku­men­ta­tion.
 • En annan återkommande brist är avfalls­rappor­t­eringen till Naturvårdsverket där ett för­vånat stort antal lant­brukare har dålig kännedom om gällande regelverk. Här har vi en insats att göra. Antalet klago­mål har legat på en fortsatt låg nivå. Vi ser också att lantbrukarna blivit mycket bättre på att fylla i sprutjournalen vilket varit en brist tidigare.
 • Arbetet med avloppsansökningar har fortgått konti­nu­erligt och tagit i anspråk en stor del av personal­resurserna inom avloppsgruppen. För hela år 2023 beräknade vi att miljö­förbundet skulle få in 90 av­lopps­ansökningar samt anmäl­ning­ar, vi har hittills fått in 81stycken. Därmed har vi under första halv­året 2023 nästan uppnått vårt mål och vi be­räk­nar att vi kommer få in fler ansökningar och anmäl­ningar under 2023 än vad som beräknades i början av året. Handlägg­ningen för ärendena har tagit längre tid än nor­malt då vi förlorade en heltidstjänst i mars. Dessa ärenden har hög prioritet och vi lägger största delen av gruppens personalresurser på dessa.
 • Tillsyn på små avlopp 2023 påbörjades enligt plan­ under våren. Fokus för tillsynen lades på områden i och kring Toarps vattenskydds­om­råde. Totalt skap­ades 215 till­synsärenden då vattenskyddsområdet berörde ett stort område med många fastigheter. Mål­et för 2023 är att utföra tillsyn på totalt 200 små avlopp. Av de ärenden som skapats har hittills 44 ärenden fått ett förbud eller avslutats. Vi ser det inte som helt omöjligt att uppnå målet innan året är slut men bedömer det som sannolikt att inte alla ärenden hinner bli avklarade då de inkom­man­de ärendena prioriteras.
 • När det gäller förorenade områden har samtliga kom­­muner tidigare fått föreläggande att under­söka nedlagda deponier enligt MIFO fas 2. Flera av dessa un­der­sökningar har blivit färdigställda och redovis­ade. Vi har också utifrån undersökningarna kunnat klassa om några deponier till riskklass 3, vilket inne­bär att risken är måttlig och objekten inte längre är prioriterade.
 • Energi- och klimatrådgivningen har under det första halvåret 2023 fokuserat på inkommande rådgiv­nings­­ärenden. Under januari – mars var söktrycket fortsatt högt och många önskade besök. Under andra kvartalet märktes en nedgång av antalet samtal i hela södra Sverige.
 • Sol­celler och värmepumpar är fortfarande de stör­sta frågorna. I juli började det komma in frågor om det nya bidraget för eluppvärmda hus. Bidraget kan an­vändas för att effektivisera eller byta upp­värm­ning samt att göra klimatförbättrande åtgärder.
 • Energimyndighetens insatsprojekt, Hela Sverige laddar och Resurseffektiva byggnader, löper vidare under 2023 och EKR på Söderåsens miljöförbund är på god väg att uppnå målen. Insatsprojekt innebär riktade insatser mot mål­grupp­erna inom områdena, men även insatser för att höja kompetensen inom energi- och klimatrådgivningen.
 • Efterdebiteringen är i gång gällande livsmedelstill­syn. Fakturaunderlag skapas nu utifrån tidsposter och arbetet flyter på bra.
 • Förbundet har fått en ny hemsida, med bland annat möj­lighet för politikerna att på ett säkert sätt hämta sina handlingar inför möten. Sedan lanseringen 1 mars så har hemsidan besökts drygt 4 500 gång­er.
 • Ett verktyg för digital justering av protokoll har införskaffats.
 • Arbetet med framtagande av e-tjänster fortgår.

Sammanfattningsvis har miljöförbundet varit starkt ut­manad av det korta varslet var­med övriga medlems­kom­muner kom överens med Bjuv att Bjuv skulle lämna för­bundet. Detta har inneburit stor volymmässig förändring av redan planerad och resurssatt verksamhet. Denna obalans ger effekt på det ekono­miska resultatet och verk­samheten kan inte följa budget utan riskerar ett negativt årsresultat.

Förväntad utveckling

Medlemskommuns utträde ur förbundet

Den 5 december 2022 fick miljöförbundet beskedet att öv­riga medlemskom­muner var överens med Bjuv om att Bjuv läm­nar miljöförbundet den 31 december 2023.

Någon ekonomisk uppgörelse mellan Bjuv och övriga med­lems­kommuner har ännu inte slutförts. Detta gör att förbund­ets ekonomiska förutsättningar i den delen är oklara.

Samtidigt innebär förändringen att underlaget för en fjär­de­­del av förbundets uppdrag och om­sättning för­svann och OH-kostnader ska fördelas på ett mindre underlag. Miljö­för­­bundet be­höver vidta åtgärder genom att öka in­täkterna och/eller minska kostnaderna för att fortsatt kunna till­mötes­gå kommunernas önske­mål, leverera rättssäker myndig­hetsutövning och ha en ekonomi i balans.

Direktionen har under våren 2023 tagit beslut om hand­lings­plan för att få en ekonomi i balans. Detta som åtgärd för att hantera de ekonomiska konsekvenser som Bjuvs utträde ur förbundet gav upphov till, då invånarunder­laget krymper och med detta, underlaget för intäkter.

Beslutet innebär att förbundet ska öka sin tillsyn som kan avgiftsfinansieras och minska myndighetsutövning som finansieras av skattemedel och på det sättet öka sina in­täkter, detta i stället för kompensation i form av högre taxor och medlemsbidrag.

Besparingarna riskerar att innebära kraftigt minskad tid till viss myndighetsutövning och service. Detta bedöms kunna leda till:

 • att myndigheten är mindre tillgänglig för företag och privatpersoner
 • minskade möjligheter att medverka i företagslots
 • lägre NKI
 • reducerad möjlighet till samverkan och brottsförebyggande arbete
 • begränsad möjlighet att svara på bygglovs- och planremisser
 • begränsad skattefinansierad tillsyn och längre handläggningstider
 • reducera möjligheten till utveckling

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-08-18

Ärendegång

Torbjörn Ekelund (L) yrkar på bifall till beslutet.

Bilaga

Halvårsredovisning 2023

Expediering

Beslutet skickas till Revisionen och Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Direktionen beslutar i enlighet med beredningens förslag.

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag från beredningen till sammanträdesdatum under 2024. Både beredning och direktionsmöten börjar kl 08.30.

Beredning

23 januari kl 08.30

12 mars * kl 08.30

23 april kl 08.30

28 maj kl 08.30

19 augusti kl 08.30

10 september * kl 08.30

22 oktober kl 08.30

26 november kl 08.30

*utökad beredning

Direktion

6 februari kl 08.30

27 mars kl 08.30

14 maj kl 08.30

11 juni kl 08.30

27 augusti kl 08.30

24 september kl 08.30

5 november kl 08.30

10 december kl 08.30

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.


Ärendebeskrivning

 • Information om ersättningsanspråk – medlemskommunerna (CL)
 • Information om arbetet med planering av organisationen samt lokalutredning (CL)
 • Information om länsstyrelsens granskning av tobakstillsynen (HHE)
 • Redovisning av kontrollköp av åldersbegränsade varor (AL och MAM)
 • Redovisning av tillsyn av rökfria miljöer – allmänna platser (HHE)
 • Information om NKI-läget (CL)
 • Information om processen kring bergtäkterna i Stidsvig (OÖ)
 • Information om status på skrotbilsärende – Sågen 11, Perstorps kommun (KKA)
 • Perstorps dricksvatten.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 2023-05-30 2023-08-17

Besluten finns redovisade i bilaga som förvaras i pärm på Söderåsens miljöförbund. Redovisningen har meddelats direktionens ledamöter och ersättare i samband med kallelsen.

Ärendebeskrivning

Direktionen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, miljöchef med möjlighet till vidaredelegering enligt beslut. Besluten ska redovisas på nästkommande direktionsmöte. Redovisningen innebär inte att det ankommer på direktionen att ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot får direktionen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har beslutanderätten genom att själv ta över ärendet
och fatta beslut.

Direktionens beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Ordförande informerade om att medlemskommunerna håller på att ta fram en ny förbundsordning.

Ordförande informerade även om att datum för nästa beredning är den 12 september, kl 9.00, det är då en utökad beredning med alla fyra kommuner representerade. (En ledamot från varje kommun).

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 oktober 2023