Gå till innehåll

Direktionens protokoll 13 juni 2023

Protokoll från direktionens sammanträde den 13 juni 2023.

Söderåsens Miljöförbund, Storgatan 50 C, Klippan kl 08.30-12.00

Beslutande:

William Garpenholm (-) vice ordf.

Conny Törnkrantz (SD) Tjg.ers

Tonny Svensson (M) t.o m § 48.

Kerstin Gustafsson-Andersson (C)

Jan Zielinski (S)

Kent Hamacek (VIP)

Theresa Rosbäck (M) Ordf.

Arne Silfvergren (S)

Ej tjänstgörande:

Robert Larsson (KD

Valter Titusson (S)

Kent Lodesjö (S)

Gunnar Edvardsson (KD)

Deltagande:

Charlotte Leander, miljöchef

Suzanne Eckerström, sekreterare

Helena Hager Enert, avdelningschef Livsmedel o åldersbegränsade varor

Ola Öberg, avdelningschef Mark & Vatten

Alexander Lindskog, miljöinspektör §§ 46--48

Angelica Hunyor, miljöinspektör § 49

Maria Hästhov, miljöinspektör, § 49

Malin Nilsson, miljöinspektör §§ 49 och 52

Utses att justera:

Jan Zielinski (S)

Justeringens plats:

Fredag den 16 juni 2023, kl 15.00 - digital justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på förbundets hemsida.

Organ: Direktionen för Söderåsens Miljöförbund

Sammanträdesdatum: 2023-06-13

Datum då anslaget sätts upp: 2023-06-16

Datum då anslaget tas ner: 2023-07-10

Förvaringsplats för protokollet: Miljöförbundets arkiv

Underskrift: Suzanne Eckerström

Direktionens beslut

Jan Zielinski (S) utses att justera dagens protokoll. Protokollet justeras fredag den 16 juni 2023.

Direktionens beslut

Dagordningen godkänns.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen för januari – april 2023 och lägga den till handlingarna.
Direktionen beslutar att översända meddelande från förvaltningen till medlemskommunerna.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budget för nästkommande år samt flerårsbudget. Direktionen antog budget för år 2023 vid sitt sammanträde den 13 december 2022 § 71. Samtidigt lämnade Bjuvs kommun miljöförbundet vid årsskiftet 2022/2023 och en tilläggsbudget fastställdes vid Direktionens sammanträde den 21 mars 2023 § 19.

Tilläggsbudgeten inkluderar intäkter för personal¬om¬ställ¬nings¬¬kostnader på 3,44 mkr, genom avsättning i årsredovisning och bokslut för år 2022 som Direktionen antog vid sitt sammanträde 21 mars 2023 § 18.

Efter påpekande om risk för kritik från revisionen avseende att avsättning på 3,44 mkr inte kunde genomföras, tog Direktionen på sitt sammanträde den 12 april 2023 § 29 ett förnyat beslut om årsredovisningen 2022 och någon avsättning på 3,44 mkr genomfördes inte.

Prognos 2023

Intäkter i stort, större avvikelse

  • Minskade intäkter på 3,44 mkr, då avsättning för personalavvecklings¬kostnad¬er i bokslut 2023 inte genom¬fördes.
  • Övriga intäkter från taxor bedöms i stort följa budget. Förvaltningen genomför omprioriteringar i tillsynsinriktningen (minskad skattefinansierad verksamhet) för att försöka kompensera för intäktsbortfall när personal lämnar.

Kostnader i stort, större avvikelse

  • Förbundet ser minskande personalkostnader, utbildningskostnader och att det övrigt sannolikt är möjligt att minska vissa andra kostnader. Prognos total kostnadsreduktion 1,5 mkr.

Det prognostiserade resultatet för helåret visar på ett negativt resultat på - 1 352 tkr, vilket är en negativ budgetavvikelse med 1 925 tkr från budgetmålet på + 573 tkr.

Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att kompensera för intäktsbortfallet på 3,44 mkr och kommer att fortsätta arbeta för att ytterligare försöka minska kostnaderna eller öka intäkt¬erna under året.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-05-29.

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna för kännedom

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna Söderåsens miljöförbunds bestämmelser om taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter.

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med följande lydelse:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter. Taxan ska börja gälla 1 januari 2024.

Beskrivning av ärendet

Medlemskommunerna har varit positiva och drivit på miljöförbundet att gå över till ”Rättviksmodellen”. I Rättviksmodellen ligger fokus på att etablera en god dialog med de lokala företagen, vilket beskrivs ha resultat i både effektivare tillsynsarbete och ett bättre företagsklimat. Modellen innebär att debitering av avgifter sker efter att tillsyn och handläggning genomförts.

Miljöförbundet har under 2022 utrett övergången till efterdebitering inom miljöbalkens område vilket resulterade i en taxa för efterdebitering under våren 2023. Miljöförbundet har även 1 januari 2023 övergått till efterdebitering inom livsmedelslagstiftningens område. Miljöförbundet arbetar för att få all tillsyn att debiteras genom efterdebitering och föreslår nu även att tillsyn och handläggning för området åldersbegränsade varor ska efterdebiteras. Med åldersbegränsade varor menas tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter, folköl och vissa receptfria läkemedel.

Efterdebitering innebär i praktiken att företagaren betalar sin tillsynsavgift efter genomförd tillsyn i stället för i form av en ”årsavgift” början av varje kalenderår som tidigare. Vid efterdebitering kan företaget på ett tydligare sätt se kopplingen mellan utförd tillsyn och betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften samt tillsynen upplevs mer likvärdig.

Miljöförbundet har haft problem att hålla en hög avgiftsfinansiering inom området åldersbegränsade varor då lagstiftningen har satt krav på tillsyn som ska utföras. Tillsynen har inte kunnat finansieras helt genom avgifter enligt nuvarande taxa. Ett exempel på det är att all tid som lagts på inre tillsyn av tobakstillstånd har finansierats genom skattemedel.

Den nya taxan kommer fortsätta att ha kvar fasta avgifter för tillståndsprövning och anmälan precis som tidigare. Nytt i taxan är att all tillsyn debiteras som löpande timavgift. Detta gör att miljöförbundet kan ta betalt från verksamheten för den tillsyn som utförs och att avgiftsfinansieringen kan höjas samtidigt som området inte kräver lika mycket skattemedel.

Den nya taxan innebär inte någon förändring avseende timavgiftens storlek, den kommer fortsätta att vara oförändrad med en årlig indexuppräkning. Detta innebär också att inställelsetid/restid kvarstår som en egen post. Skulle inställelsetiden inkluderas i timavgiften, skulle timavgiften behöva revideras och höjas.

Inställelsetid/restid debiteras fortsatt med en fast avgift motsvarande en timme. Enligt kommunallagen får inte medborgare missgynnas för att de är belägna längre bort från kommunens lokaler och kostnaden måste därför vara samma för alla företagare oavsett var i kommunen de finns. Kostnaderna för samtliga resor slås alltså ut på hela avgiftskollektivet.

Förslag på beslutstext i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med följande lydelse:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter. Taxan ska börja gälla 1 januari 2024.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-05-24

Bilaga

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna Söderåsens miljöförbunds bestämmelser om taxa för handläggning och tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med följande lydelse:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Taxan ska börja gälla 1 januari 2024.

Beskrivning av ärendet

Medlemskommunerna har varit positiva och drivit på miljöförbundet att gå över till ”Rättviksmodellen”. I Rättviksmodellen ligger fokus på att etablera en god dialog med de lokala företagen, vilket beskrivs ha resultat i både effektivare tillsynsarbete och ett bättre företagsklimat. Modellen innebär att debitering av avgifter sker efter att tillsyn och handläggning genomförts.

Miljöförbundet har under 2022 utrett övergången till efterdebitering inom miljöbalkens område vilket resulterade i en taxa för efterdebitering under våren 2023. Miljöförbundet har även 1 januari 2023 övergått till efterdebitering inom livsmedelslagstiftningens område. Miljöförbundet arbetar för att få all tillsyn att debiteras genom efterdebitering och föreslår nu även att tillsyn och handläggning för området åldersbegränsade varor ska efterdebiteras. Med åldersbegränsade varor menas tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter, folköl och vissa receptfria läkemedel.

Efterdebitering innebär i praktiken att företagaren betalar sin tillsynsavgift efter genomförd tillsyn i stället för i form av en ”årsavgift” början av varje kalenderår som tidigare. Vid efterdebitering kan företaget på ett tydligare sätt se kopplingen mellan utförd tillsyn och betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften samt tillsynen upplevs mer likvärdig.

Miljöförbundet har haft problem att hålla en hög avgiftsfinansiering inom området åldersbegränsade varor då lagstiftningen har satt krav på tillsyn som ska utföras. Tillsynen har inte kunnat finansieras helt genom avgifter enligt nuvarande taxa.

När det gäller receptfria läkemedel så sker en anmälan till Läkemedelsverket. Miljöförbundet utför endast tillsynen. Nytt i taxan är att all tillsyn debiteras som löpande timavgift. Detta gör att miljöförbundet kan ta betalt från verksamheten för den tillsyn som utförs och att avgiftsfinansieringen kan höjas samtidigt som området inte kräver lika mycket skattemedel.

Den nya taxan innebär inte någon förändring avseende timavgiftens storlek, den kommer fortsätta att vara oförändrad med en årlig indexuppräkning. Detta innebär också att inställelsetid/restid kvarstår som en egen post. Skulle inställelsetiden inkluderas i timavgiften, skulle timavgiften behöva revideras och höjas.

Inställelsetid/restid debiteras fortsatt med en fast avgift motsvarande en timme. Enligt kommunallagen får inte medborgare missgynnas för att de är belägna längre bort från kommunens lokaler och kostnaden måste därför vara samma för alla företagare oavsett var i kommunen de finns. Kostnaderna för samtliga resor slås alltså ut på hela avgiftskollektivet.

Förslag på beslutstext i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med följande lydelse:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Taxan ska börja gälla 1 januari 2024.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-05-25

Bilaga

Taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna Söderåsens miljöförbunds bestämmelser om taxa för handläggning och tillsyn av folköl i detaljhandel enligt alkohollagen.

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med följande lydelse:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för tillsyn enligt alkohollagen - Folköl. Taxan ska börja gälla 1 januari 2024.

Beskrivning av ärendet

Medlemskommunerna har varit positiva och drivit på miljöförbundet att gå över till ”Rättviksmodellen”. I Rättviksmodellen ligger fokus på att etablera en god dialog med de lokala företagen, vilket beskrivs ha resultat i både effektivare tillsynsarbete och ett bättre företagsklimat. Modellen innebär att debitering av avgifter sker efter att tillsyn och handläggning genomförts.

Miljöförbundet har under 2022 utrett övergången till efterdebitering inom miljöbalkens område vilket resulterade i en taxa för efterdebitering under våren 2023. Miljöförbundet har även 1 januari 2023 övergått till efterdebitering inom livsmedelslagstiftningens område. Miljöförbundet arbetar för att få all tillsyn att debiteras genom efterdebitering och föreslår nu även att tillsyn och handläggning för området åldersbegränsade varor ska efterdebiteras. Med åldersbegränsade varor menas tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter, folköl och vissa receptfria läkemedel.

Efterdebitering innebär i praktiken att företagaren betalar sin tillsynsavgift efter genomförd tillsyn i stället för i form av en ”årsavgift” början av varje kalenderår som tidigare. Vid efterdebitering kan företaget på ett tydligare sätt se kopplingen mellan utförd tillsyn och betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften samt tillsynen upplevs mer likvärdig.

Miljöförbundet har haft problem att hålla en hög avgiftsfinansiering inom området åldersbegränsade varor då lagstiftningen har satt krav på tillsyn som ska utföras. Tillsynen har inte kunnat finansieras helt genom avgifter enligt nuvarande taxa.

Den nya taxan kommer fortsätta att ha kvar fast avgift för anmälan precis som tidigare. Nytt i taxan är att all tillsyn debiteras som löpande timavgift. Detta gör att miljöförbundet kan ta betalt från verksamheten för den tillsyn som utförs och att avgiftsfinansieringen kan höjas samtidigt som området inte kräver lika mycket skattemedel.

Den nya taxan innebär inte någon förändring avseende timavgiftens storlek, den kommer fortsätta att vara oförändrad med en årlig indexuppräkning. Detta innebär också att inställelsetid/restid kvarstår som en egen post. Skulle inställelsetiden inkluderas i timavgiften, skulle timavgiften behöva revideras och höjas.

Inställelsetid/restid debiteras fortsatt med en fast avgift motsvarande en timme. Enligt kommunallagen får inte medborgare missgynnas för att de är belägna längre bort från kommunens lokaler och kostnaden måste därför vara samma för alla företagare oavsett var i kommunen de finns. Kostnaderna för samtliga resor slås alltså ut på hela avgiftskollektivet.

Förslag på beslutstext i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med följande lydelse:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för tillsyn enligt alkohollagen - Folköl. Taxan ska börja gälla 1 januari 2024.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-05-25

Bilaga

Taxa för tillsyn enligt alkohollagen – Folköl

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna Söderåsens miljöförbunds bestämmelser om taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter.

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med följande lydelse:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Taxan ska börja gälla 1 januari 2024.

Beskrivning av ärendet

Medlemskommunerna har varit positiva och drivit på miljöförbundet att gå över till ”Rättviksmodellen”. I Rättviksmodellen ligger fokus på att etablera en god dialog med de lokala företagen, vilket beskrivs ha resultat i både effektivare tillsynsarbete och ett bättre företagsklimat. Modellen innebär att debitering av avgifter sker efter att tillsyn och handläggning genomförts.

Miljöförbundet har under 2022 utrett övergången till efterdebitering inom miljöbalkens område vilket resulterade i en taxa för efterdebitering under våren 2023. Miljöförbundet har även 1 januari 2023 övergått till efterdebitering inom livsmedelslagstiftningens område. Miljöförbundet arbetar för att få all tillsyn att debiteras genom efterdebitering och föreslår nu även att tillsyn och handläggning för området åldersbegränsade varor ska efterdebiteras. Med åldersbegränsade varor menas tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter, folköl och vissa receptfria läkemedel.

Efterdebitering innebär i praktiken att företagaren betalar sin tillsynsavgift efter genomförd tillsyn i stället för i form av en ”årsavgift” början av varje kalenderår som tidigare. Vid efterdebitering kan företaget på ett tydligare sätt se kopplingen mellan utförd tillsyn och betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften samt tillsynen upplevs mer likvärdig.

Miljöförbundet har haft problem att hålla en hög avgiftsfinansiering inom området åldersbegränsade varor då lagstiftningen har satt krav på tillsyn som ska utföras. Taxan för tobaksfria nikotinprodukter är ny sedan förra året då lagstiftningen trädde i kraft 1 augusti 2022. Taxan görs nu om så att alla områden inom åldersbegränsade varor har en taxa för efterdebitering.

Den nya taxan kommer fortsätta att ha kvar fast avgift för anmälan precis som tidigare. Nytt i taxan är att all tillsyn debiteras som löpande timavgift. Detta gör att miljöförbundet kan ta betalt från verksamheten för den tillsyn som utförs och att avgiftsfinansieringen kan höjas samtidigt som området inte kräver lika mycket skattemedel.

Den nya taxan innebär inte någon förändring avseende timavgiftens storlek, den kommer fortsätta att vara oförändrad med en årlig indexuppräkning. Detta innebär också att inställelsetid/restid kvarstår som en egen post. Skulle inställelsetiden inkluderas i timavgiften, skulle timavgiften behöva revideras och höjas.

Inställelsetid/restid debiteras fortsatt med en fast avgift motsvarande en timme. Enligt kommunallagen får inte medborgare missgynnas för att de är belägna längre bort från kommunens lokaler och kostnaden måste därför vara samma för alla företagare oavsett var i kommunen de finns. Kostnaderna för samtliga resor slås alltså ut på hela avgiftskollektivet.

Förslag på beslutstext i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med följande lydelse:

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Taxan ska börja gälla 1 januari 2024.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-05-25

Bilaga

Taxa för tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att anta yttrandet och översända det till Svalövs kommun.

Beskrivning av ärendet

Söderåsens miljöförbund mottog den 8 maj 2023 remissförslaget till Vattentjänstplan för Svalövs kommun.

Kraven på en kommunal vattentjänstplan har nyligen införts genom ett tillägg till Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Enligt den nya 6a§ ska det i varje kommun finnas en vattentjänstplan. Planen ska antas av kommunfullmäktige, och kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster.

Planen är enligt 6b§ inte bindande, men ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses, samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-06-09

Expediering

Skickas till: Svalövs kommun, plan@svalov.se

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att anta yttrandet och översända det till Örkelljunga kommun.

Beskrivning av ärendet

Söderåsens miljöförbund mottog den 19 maj 2023 remissförslaget till Vattentjänstplan för Örkelljunga kommun.

Kraven på en kommunal vattentjänstplan har nyligen införts genom ett tillägg till Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Enligt den nya 6a§ ska det i varje kommun finnas en vattentjänstplan. Planen ska antas av kommunfullmäktige, och kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster.

Planen är enligt 6b§ inte bindande, men ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses, samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-06-09

Expediering

Skickas till: Örkelljunga kommun, plan@orkelljunga.se

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att anta yttrandet och översända det till Perstorps kommun.

Beskrivning av ärendet

Söderåsens miljöförbund mottog den 25 maj 2023 remissförslaget till Vattentjänstplan för Perstorps kommun.

Kraven på en kommunal vattentjänstplan har nyligen införts genom ett tillägg till Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

Enligt den nya 6a§ ska det i varje kommun finnas en vattentjänstplan. Planen ska antas av kommunfullmäktige, och kommunfullmäktige ska minst vart fjärde år pröva om vattentjänstplanen är aktuell med hänsyn till behovet av allmänna vattentjänster.

Planen är enligt 6b§ inte bindande, men ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses, samt kommunens bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-06-09

Expediering

Skickas till: Perstorps kommun, kommunhuset@perstorp.se

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

  • Rapport – Länsstyrelsens tillsyn av miljöförbundet
  • Rapport från Revisionen
  • Nyckeltalsrapport från Miljösamverkan Skåne
  • Ansvar för handläggning och tillsyn enligt Alkohollagen – Klippan, Perstorp och Svalövs kommuner har tackat nej till erbjudandet om att ge miljöförbundet ansvaret för tillsyn och handläggning, Örkelljunga kommun har varit positiva till erbjudandet men det behövs minst två kommuner för att det ska vara lönsamt för förbundet.
  • Miljö- och hälsoskyddsavdelningen informerade om hur miljöförbundet arbetar med:
    • Tillsyn av fastighetsägarnas egenkontroll och Bakgrundskontroll – strålning.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 2023-03-11 till 2023-05-29.

Besluten finns redovisade i bilaga som förvaras i pärm på Söderåsens miljöförbund. Redovisningen har meddelats direktionens ledamöter och ersättare i samband med kallelsen.

Ärendebeskrivning

Direktionen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, miljöchef med möjlighet till vidaredelegering enligt beslut. Besluten ska redovisas på nästkommande direktionsmöte. Redovisningen innebär inte att det ankommer på direktionen att ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot får direktionen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Direktionens beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Övrigt

På begäran från Kent Hamacek (VIP) och Kerstin Gustafsson-Andersson (C) gav miljöinspektör Malin Nilsson information om statusen i ärendet - Klagomål på uppställning av skrotbilar, diarienummer, fastigheten Fastighet i Perstorps kommun.

Kerstin Gustafsson-Andersson (C) ställde fråga och fick svar om MIFO-undersökningar och hur förbundet arbetar med detta.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 oktober 2023