Gå till innehåll

Direktionens protokoll 9 maj 2023

Protokoll från direktionens sammanträde den 9 maj 2023.

Söderåsens Miljöförbund, Storgatan 50 C, Klippan kl 08.30—12.30

Beslutande:

William Garpenholm (-) vice ordf.

Agneta Sörensson (M)

Tonny Svensson (M) t.o.m § 34

Jan Zielinski (S)

Robert Larsson (KD) tjg.ers §§ 35-38

Theresa Rosbäck (M) Ordf.

Kent Hamacek (VIP)

Arne Silfvergren (S)

Kerstin Gustafsson-Andersson (C)

Ej tjänstgörande:

Kent Lodesjö (S) (t o m § 34)

Conny Törnkrantz (SD) (t o m § 34)

Rickard Andersson (SD)

Gunnar Edvardsson (KD)

Deltagande:

Charlotte Leander, miljöchef

Suzanne Eckerström, sekreterare

Ola Öberg, avdelningschef Mark & Vatten

Utses att justera:

Agneta Sörensson (M)

Justeringens plats:

Fredag den 12 maj 2023, kl 15.00 - Digital justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på förbundets hemsida.

Organ: Direktionen för Söderåsens Miljöförbund

Sammanträdesdatum: 2023-05-09

Datum då anslaget sätts upp: 2023-05-12

Datum då anslaget tas ner: 2023-06-05

Förvaringsplats för protokollet: Miljöförbundets arkiv

Underskrift: Suzanne Eckerström

Direktionens beslut

Agneta Sörensson (M) utses att justera dagens protokoll. Protokollet justeras fredag den 12 maj kl 15.00.

Direktionens beslut

Dagordningen godkänns.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att välja William Garpenholm (-) Klippans kommun till vice ordförande i direktionen.

Ärendebeskrivning

Vice ordförande Åsa Edvardsson (-) har beviljats entledigande från uppdraget i Söderåsens miljöförbund fr o m 1 april 2023 enligt protokoll från Klippans kommun, KF 2023-04-03 § 37.

William Garpenholm (-) valdes till ledamot i Söderåsens miljöförbund och föreslås att bli vice ordförande i direktionen då det enligt förbundsordningen är Klippans kommuns tur att inneha posten.


Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att ge förbundschefen i uppdrag att ta fram en turordningslista enligt Lagen om anställningsskydd (LAS).

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att ge förbundschefen i uppdrag att göra en utredning av OH-kostnaderna, inklusive lokalutredning och föreslå besparingar eller effektiviseringar. Utredningen ska presenteras för Direktionen senast den 31 oktober 2023.

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att fördelningen av avgiftsfinansierad och skattefinansierad myndighetstillsyn skall ändras från ration 60/40 till 70/30 enligt scenario 4 i bilagan för att få en budget i balans.

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att översända handlingsplanen i sin helhet till medlemskommunerna för kännedom.

Sammanfattning

Den 1 januari 2023 lämnade Bjuvs kommun det samarbete som funnits inom Söder¬åsens miljöförbund sedan september 2009.

Förändringen innebar att underlaget för en fjärdedel av förbundets uppdrag och om¬sättning försvann. Miljöförbundet behöver vidta åtgärder, antingen genom att öka in¬täkterna och/eller minska kostnaderna för att fortsatt kunna tillmötesgå kommunernas önskemål, leverera rättssäker myndighetsutövning och ha en ekonomi i balans.

Personalvolymen behöver reduceras med 5 tjänster, motsvarande tillsynsuppdraget i Bjuvs kommun, om inte andra arbetsuppgifter kan erbjudas. LAS-lista behöver tas fram för att fastställa turordning och vid behov inleda en process om övertalighet. Samtidigt finns ett långsiktigt behov av ökad tillsyn inom enskilda avlopp och här kan tillsyns¬uppdraget på ett välplanerat sätt utökas med 2 tjänster. Detsamma gäller utökat tillsynsansvar inom alkohollagen, om medlemskommunerna så önskar, detta skulle potentiellt totalt motsvara cirka 1 tjänst.

En medarbetare har också spontant sagt upp sig och lämnat organisationen sedan årsskiftet.
Det finns också möjlighet att genomföra andra avgränsade tillsynsprojekt.

Förändringar av personalvolymen påverkar miljöförbundets lönekostnader och intäkter, medan OH-kostnaderna endast påverkas i mindre omfattning då fem kommuner blir fyra.

Givet allt annat oförändrat ökar nu kostnaden att producera en tillsynstimme, då samma OH-kostnader ska fördelas på färre timmar. Då behöver delar av bortfallet av medlemsbidrag från Bjuvs kommun kompenseras genom högre medlemsbidrag och höjda taxor (timavgifter).

Medges ej detta måste andra åtgärder vidtas och andelen avgiftsfinansierade timmar öka och skattefinansierad tillsyn minska. Förbundet behöver också därutöver göra en särskild utredning kring OH-kostnaderna och söka potential för kostnadsreduceringar, t.ex. genom en lokalutredning.

Direktionen behöver ta ställning till olika åtgärdsval och sannolika utfall i olika scen¬arier samt förstå vilka risker eller konsekvenser olika val innebär.

Det finns i stort tre alternativ att välja på:

 • Höja både medlemsbidraget och taxorna
 • Höja antingen medlemsbidraget eller taxorna och samtidigt reducera skattefinansierat myndighetsarbete i viss omfattning
 • Varken höja medlemsbidraget eller taxorna. Reducera skattefinansierat myndighetsarbete i stor omfattning.

Dessa prioriteringar bör Direktionen förankra i kommunerna, då åtgärderna kan påverka både enskilda och kommunerna negativt. Även möjligheten att uppfylla förvaltningslagens krav på service och annan lagstiftning. Det är också endast kommunerna som kan medge eller neka förändringar i taxor och medlemsbidrag.

Det Direktionen måste bestämma sig för är, om de beslut som medlemskommunerna tar när det gäller finansieringen, ger Direktionen möjlighet att genomföra det uppdrag som man har tagit det juridiska ansvaret för.


Beslutsgång:

Direktionen lämnar ett gemensamt yrkande på att punkterna tre och fyra i handlingsplanen tas bort samt lägger till ett nytt beslutsförslag att fördelningen av avgiftsfinansierad och skattefinansierad myndighetstillsyn skall ändras från ration 60/40 till 70/30 enligt scenario 4 i bilagan för att få en budget i balans. Konsekvenserna av detta redovisas i tjänsteutlåtandet/underlaget, scenario 4.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-05-02.

Expediering

Beslutet skickas till medlemskommunerna.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen för januari – mars 2023 och lägga den till handlingarna.

Direktionen beslutar att översända redovisningen från förvaltningen till medlemskommunerna.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budget för nästkommande år samt flerårsbudget. Direktionen antog budget för år 2023 vid sitt sammanträde den 13 december 2022 § 71. Samtidigt lämnade Bjuvs kommun miljöförbundet vid årsskiftet 2022/2023 och en tilläggsbudget fastställdes vid Direktionens sammanträde den 31 mars 2023 § 19.

Tilläggsbudgeten inkluderar intäkter för personal¬om¬ställ¬nings¬¬kostnader på 3,44 mkr, genom avsättning i årsredovisning och bokslut för år 2022 som Direktionen antog vid sitt sammanträde 31 mars 2023 § 18.

Efter påpekande om risk för kritik från revisionen avseende att avsättning på 3,44 mkr inte kunde genomföras, tog Direktionen på sitt sammanträde den 12 april 2023 § 29 ett förnyat beslut om årsredovisningen 2022 och någon avsättning på 3,44 mkr genomfördes inte.

Prognos 2023

Intäkter i stort, större avvikelse

 • Minskade intäkter på 3,44 mkr, då avsättning för personalavvecklings¬kostnad¬er i bokslut 2023 inte genom¬fördes.
 • Övriga intäkter från taxor bedöms i stort följa budget. Förvaltningen genomför omprioriteringar i tillsynsinriktningen (minskad skattefinansierad verksamhet) för att kompensera för intäktsbortfall när personal lämnar.


Kostnader i stort, större avvikelse

 • Förbundet ser minskande personalkostnader, utbildningskostnader och att det övrigt sannolikt är möjligt att minska vissa andra kostnader. Prognos total kostnadsreduktion 1,5 mkr.

Det prognostiserade resultatet för helåret visar på ett negativt resultat på - 1 352 tkr, vilket är en negativ budgetavvikelse med 1 925 tkr från budgetmålet på + 573 tkr.

Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att kompensera för intäktsbortfallet på 3,44 mkr och kommer att fortsätta arbeta för att ytterligare försöka minska kostnaderna eller öka intäkt¬erna under året.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-05-03

Expediering

Beslutet skickas till medlemskommunerna.

Direktionens beslut

Direktionen fastställer budgetramen för 2024 samt flerårsbudgeten.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budgetram för nästkommande år. Innan fastställande ska förslaget översändas till medlemskommunerna för samråd. Förslaget som godkändes av Direktion¬en i beslutet från den 21 mars 2023, § 20 har varit på samråd hos kommunerna, inga synpunkter på innehållet har kommit in.

Budgetramen är baserad på förslag till intern budget 2023 och flerårsbudget 2024-2025 som antogs av direktionen den 13 december 2022 § 71 och på förslag till tilläggsbudget 2023 och flerårsplan (2022.823-8) som antogs av Direktionen den 21 mars 2023 § 19.

Förändringar i underlaget som vidtagits sedan Direktionen den 21 mars 2023 beslutade om förslag till budgetplanen för 2024, är planering för ökning av det avgifts¬finansierade myndighetsarbetet motsvarande ca 1 mkr. Samtidigt reducera myndighetsarbete som är skattefinansierat för att kunna få en budget i balans (+365 tkr) som uppnår överskottsmålet på 1,5%.

Justeringar kommer att ske i samband med arbetet med detalj¬budget under hösten 2023, när mer kunskap förhoppningsvis finns tillgängligt kring hushållning med personalresurser. Detsamma gäller andra ekonomiska förutsättningar som medlems¬kommunerna råder över.


Underlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-05-04

Bilaga

Budgetram 2024 och flerårsbudget

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna bifogat förslag om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med följande lydelse:

"Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan ska börja gälla den 1 januari 2024."

Beskrivning av ärendet

Med stöd i utredningens resultat och efter förankring på medlemssamråd den 28 oktober 2022, har förvaltningen arbetat vidare med förslag till taxa för efterdebitering.

Efterdebiteringen innebär i praktiken att företagen betalar sin tillsynsavgift efter genomförd tillsyn i stället för i form av en ”årsavgift” i början av varje kalenderår som tidigare. Vid efterdebitering kan företaget på ett tydligare sätt se kopplingen mellan utförd tillsyn och betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften samt att tillsynen upplevs mer likvärdig.

Den nya taxan med efterdebitering möjliggör för miljöförbundet att endast ta ut avgifter för den tillsyn som utförs. Detta innebär i förlängningen att miljöförbundet inte kommer att stå i någon ekonomisk skuld till företag där man tagit betalt i förhand och inte hunnit med tillsynen. Även om ingen ekonomisk skuld uppstår så ska tillsynsintervallen följas och verksamheten ska få sina besök.

Andra förändringar i taxan och kontrollen:

 • Debitering av en grundavgift på en timme kommer ske som en fast avgift varje kalenderår. Detta berör de verksamheter som tidigare haft ”årsavgift”, dvs miljöfarlig verksamhet som omfattas av anmälningsplikt C eller tillstånds-pliktsplikt A eller B enligt miljöprövningsförordningen eller som omfattas av an-mälningsplikt enligt § 38 förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I grundavgiften ingår handläggarnas övergripande arbete med registerhållning, planering, uppdatering samt riktad rådgivande information. Arbete utförs oavsett om vi utför tillsyn eller inte. Det som ingår i grundav¬giften är tillsynsrelaterat arbete. Det är en typ av efterhandsdebitering då planering och övergripande arbete av handläggarna sker främst på hösten och debiteringen kommer ske på nästkommande år. Om inte verksamheterna betalar för en grundavgift kommer den kostnaden att ligga på skattebetalarna.
 • Avgifter för prövning och avgifter med anledning av anmälan har tidigare delvis byggt på fasta avgifter. Även här sker en övergång till efterdebitering av avgift i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden.

Den nya taxan innebär inte någon förändring avseende timavgiftens storlek, den kommer fortsätta att vara oförändrad med en årlig indexuppräkning. Detta innebär också att inställelsetid/restid kvarstår som en egen post. Skulle inställelsetiden inkluderas i timavgiften, skulle timavgiften behöva revideras och höjas.

Inställelsetid/restid debiteras fortsatt med en fast avgift motsvarande en timme. Enligt kommunallagen får inte medborgare missgynnas för att de är belägna längre bort från kommunens lokaler och kostnaden måste därför vara samma för alla företagare oavsett var i kommunen de finns. Kostnaderna för samtliga resor slås alltså ut på hela avgiftskollektivet.

Underlag

Tjänsteutlåtande med bilaga daterat 2023-05-02

Expediering

Beslutet skickas till medlemskommunerna

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

 • Ola Öberg, avdelningschef för Mark- och Vatten informerade om kommande remisser om täkttillstånd från Svevia och NCC. Lokaliseringen av de eventuellt nya täkterna kommer att bli vid den befintliga Mölletoftatäkten (Johanssons Ballast).
 • Rivning av friluftsbadet i Östra Ljungby – Charlotte Leander informerade.
 • Information gavs kring höga manganhalter ifrån Perstorps vattenverk.
 • Miljöinspektör Lars-Olof Strand redogjorde för statusen i ärendet om uppställning av skrotbilar på en fastighet i Perstorp.

Beslut

Beslut

Beslut

Beslut

Beslut

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 oktober 2023