Gå till innehåll

Direktionens protokoll 7 februari 2023

Protokoll från direktionens sammanträde den 7 februari 2023.

Söderåsens Miljöförbund, Storgatan 50 C, Klippan.

Beslutande:

Robert Larsson (KD) Tjg.ers.

Agneta Sörensson (M)

Tonny Svensson (M)

Jan Zielinski (S)

Kerstin Gustafsson-Andersson (C)

Theresa Rosbäck (M) Ordf.

Kent Hamacek (VIP)

Gunnar Edvardsson (KD) Tjg.ers

Ej tjänstegörande;

Kent Lodesjö (S)

Conny Törnkrantz (SD)

Valter Titusson (S)

Torbjörn Ekelund (L)

Deltagande:

Charlotte Leander, miljöchef

Suzanne Eckerström, sekreterare

Helena Hager Enert, avdelningschef Livsmedel o åldersbegränsade varor

Ola Öberg, avdelningschef Mark & Vatten

Utses att justera:

Tonny Svensson (M)

Justeringens plats:

Söderåsens miljöförbund, onsdagen den 8 februari 2023, kl 16.30

Sekreterare:

Suzanne Eckerström

Ordförande:

Theresa Rosbäck

Justerare:

Tonny Svensson

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på förbundets hemsida.

Organ: Direktionen för Söderåsens Miljöförbund

Sammanträdesdatum: 2023-02-07

Datum då anslaget sätts upp: 2023-02-08

Datum då anslaget tas ner: 2023-03-02

Förvaringsplats för protokollet: Miljöförbundets arkiv

Underskrift: Suzanne Eckerström

Direktionens beslut

Tonny Svensson (M) utses att justera dagens protokoll. Protokollet justeras onsdagen den 8 februari 2023, kl 16.30.

Direktionens beslut

Dagordningen godkänns, med tillägg av ett extra ärende efter punkten 7.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen för januari – december 2022 och lägga den till handlingarna.

Direktionen beslutar att översända redovisningen från förvaltningen till medlems­kom­munerna.

Beskrivning av ärendet

Miljöförbundet ser förändringar sedan uppföljningen efter november månad inom främst personalkostnaderna som minskar med 950 tkr jämfört med prognosen. Därutöver har intäkterna kopplat till avslutning av ärenden och/eller deldebitering av ärenden i Bjuvs kommun inför årsskiftet ökat intäkterna jämfört med tidigvarande prognos med ca 550 tkr.

Preliminärt resultat 2022

Intäkter i stort, större avvikelse (totalt ökade intäkter med 475 tkr)

Ansökan/anmälan miljö- och hälsoskydd, under slutet av 2021 var intäkterna inom några områden bl.a. enskilda avlopp, högre än budgeterat, vilket på­verk­ade budgetarbetet avseende intäkter i budget 2022. Nu ser vi färre inkomman­de ärenden än budgeterat, vilket möjligtvis är kopplat till både minskad tillsyn under tidigare pandemiår samt världsläget och ökade kostnader vid investe­ring­ar. Prognosen visar på ett underskott – 400 tkr jämfört med budget (2,25 mkr).

Tillsyn timdebitering, miljö och hälsoskydd. Miljöförbundets resurser och för­måga att bedriva effektiv egeninitierad timtillsyn är, som en konsekvens av det tidigare anställningsstoppet, begränsad. Fokus ligger dessutom på att i första hand genomföra årsdebiterad tillsyn. Samtidigt har en inhämtning skett under hösten och prognosen har förbättrats sedan föregående uppföljning. Prognosen visar på ett underskott – 869 tkr jämfört med budget (2,3 mkr).

Intäkterna från timtillsyn livsmedel har också förbättrats markant sedan förra uppföljningen. Prognosen visar på ett överskott 325 tkr jämfört med budget (380 tkr).

Kostnader i stort, större avvikelse (totalt minskade kostnader med 860 tkr)

 • Köp av tjänst mm, minskade kostnader med 200 tkr jämfört med budget (1,13 mkr)
 • Personalkostnader, trots planerade rekryteringar kan genomföras, minskade kost­nader med 620 tkr jämfört med budget (16,55 mkr).
 • Utbildningskostnader mm, minskade kostnader med 180 tkr jämfört med budget (570 tkr)
 • Befarade kundförluster, ökade kostnader 200 tkr jämfört med budget (50 tkr)
 • Övriga främmande tjänster, ökade kostnader med 250 tkr jämfört med budget (1,0 mkr)

Det preliminära resultatet för helåret visar på ett positivt resultat på +1 657 tkr, vilket är en positiv budgetavvikelse med 1 339 tkr från budgetmålet på + 318 tkr.

Underlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-30

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna för kännedom

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta förslag till tilläggsverksamhetsplan 2023.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år besluta om en verksamhetsplan för miljöförbundets verksamhet. Verksamhetsplanen består av textdel samt en redovisning av fördelningen av timmar som planeras för tillsyn.

Direktionen antog verksamhetsplan för 2023 vid sitt sammanträde den 13 december 2022 § 71.

Samtidigt har Bjuvs kommun valt att lämna miljöförbundet vid årsskiftet 2022/2023 och verksamhetsplanen behöver revideras.

De resurser som frigjorts har omfördelats i verksamheten och möjliggjort att tidigare verksamhet, främst bortprioriterad under 2022, ändå kan genomföras.

Bilaga

Tilläggsverksamhetsplan 2023

Underlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-27

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen. Förvaltningen uppdras att, genom kontakt med medlemskommunerna, undersöka lämpligt förfarande för att skapa tydlighet i att förslaget till budget är sanktionerat i alla medlemskommunerna.

Beslutet översänds för kännedom till medlemskommunerna

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budget för nästkommande år samt flerårsbudget. Direktionen antog budget för 2023 vid sitt sammanträde den 13 december 2022 § 71. Samtidigt har Bjuvs kommun valt att lämna miljöförbundet vid årsskiftet 2022/2023 och en tilläggsbudget behöver fastställas.

Direktionen önskar, efter diskussion att förankra beslutet i medlemskommunerna då detta är en extraordinär situation med ett förslag till budget som är underfinansierad på grund av processen rörande Bjuvs utträde ur förbundet. Förbundet fick det slutgiltiga beslutet så sent som i slutet av 2022 och tiden för anpassning av förbundets resurser medger inte en budget i balans.

Mot denna bakgrund önskade direktionen att medlemskommunerna i ett särskilt ärende, genom beslut att notera informationen alternativt godkänna förslaget till budget, tydligt gör gällande att man förstår och bejakar att förbundet beslutar om en underfinansierad budget.

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att fastställa tilläggsbudget 2023 och flerårsplan. Beslutet översänds till medlemskommunerna för kännedom.

Ärendegång

Yrkande:

Jan Zielinski (Svalöv) yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen.

Gunnar Edvardsson (Örkelljunga) yrkar på följande återremisskäl:

Förvaltningen uppdras att, genom kontakt med medlemskommunerna, undersöka lämpligt förfarande för att skapa tydlighet i att förslaget till budget är sanktionerat i alla medlemskommunerna. Detta kan ske genom att samtliga medlemskommuner bereder förslaget i sina respektive Kommunstyrelser, genom att i särskild beslutspunkt notera informationen. Alternativt att samtliga kommuner godkänner förslaget till budget. Det är en fördel om samtliga medlemskommuner fattar liknande beslut. I sådant fall skulle beslutsförslaget i respektive kommunstyrelse kunna lyda: "Kommunstyrelsen noterar Söderåsens Miljöförbunds förslag till tilläggsbudget 2023." Om samtliga kommuner hanterar ärendet på detta sätt kan detta verkställas så snart det är möjligt i respektive kommun och återrapporteras på nästa direktionssammanträde.

Båda yrkanden bifalls av:

Theresa Rosbäck (M)
Jan Zielinski (S)
Gunnar Edvardsson (KD)
Agneta Sörensson (M)
Kerstin Gustafsson-Andersson (C)
Tonny Svensson (M
Kent Hamacek (VIP)
Robert Larsson (KD)

Underlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-31

Expediering

Beslutet skickas till medlemskommunerna

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att översända redovisningen till Länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har den 9 juni 2022 besökt Söderåsens miljöförbund med avseende på uppföljning och utvärdering av förbundets miljöbalkstillsyn.

Länsstyrelsen har uppmärksammat följande positiva förhållanden:

 • Förbundets organisation säkerställer en oberoende tillsyn när det gäller beslut av kommunala verksamheter.
 • Dokumenterade riktlinjer/rutin med avseende på jäv, opartiskhet och otillbörlig påverkan finns för politiker och tjänstemän inom förbundet.
 • Förbundet har upprättat samarbete/avtal med annan kommun för olika typer av jävssituationer.
 • Direktionen har en aktuell delegationsordning.
 • Direktionen kan äska medel för tillsynsverksamheten hos medlemskommunerna.
 • Direktionen uppfyller bestämmelserna i 1:6-8 §§ miljötillsynsförordningen (MTF). Behovsutredning, tillsynsplan och tillsynsregister finns men bör kompletteras enligt nedan.
 • Miljönämnden bedriver regelbunden tillsyn på B-verksamheter, på anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet (C), på anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekt (H), på ej anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet (U) samt på ej anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekt (UH).
 • Miljönämnden uppfyller bestämmelsen i 1 kap 10 a -10 b §§ MTF då tillsynsprogram för IED-verksamheter finns.
 • Skriftliga rutiner finns för handläggning av vanliga ärendegrupper.
 • Timtaxan för miljöbalkstillsyn är på godtagbar nivå i jämförelse med andra kommuner i länet. RAPPORT 2(21) 2022-11-24 Dnr 13715-2022.
 • Förbundet uppfyller kraven i 1:9 MTF. I medeltal är antalet dagar för kompetensutveckling 5 dagar eller fler per inspektör. Kompetensförsörjningsplanen bör utvecklas, se punkt 3 nedan.
 • Direktionen uppfyller kraven i 1:12 MTF. Skriftlig uppföljning/utvärdering som har bäring på miljöbalkstillsynen finns.

Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister och risker som nämnden/kommunen bör beakta:

 • Behovsutredningen (BU) är inte tre-årig i alla delar, vilket den ska vara.
 • Förbundet har tillsatt resurser motsvarande 60 % av behovet. Utförd tillsyn under 2021 uppgick till 71 % av planerad tillsyn.

Länsstyrelsen lämnar följande rekommendationer:

 1. Direktionen bör se till att behovsutredningen redovisar resursbehovet för en tre-årsperiod i alla delar.
 1. Direktionen bör utvärdera hur uppkommen tillsynsskuld ska hanteras på såväl kort som lång sikt, dels för att arbeta bort uppkommen skuld, dels för att undvika att sådan uppstår på längre sikt.
 2. Förbundet bör komplettera sin kompetensförsörjningsplan med information om kompetens ned på handläggarnivå inom samtliga sakområden som förbundet är ansvarig över med avseende på miljöbalken.

Miljöförbundet ska senast den 28 februari 2023 komma in med skriftlig redovisning avseende:

 1. Redovisa framtagen utvärdering enligt punkten 2 ovan.
 2. Framtagen kompetensförsörjningsplan för miljöbalkstillsynen inom förbundet.

Underlag

Tjänsteskrivelse med bilagor daterad 2023-02-01

Expediering

Beslutet skickas till Länsstyrelsen samt till medlemskommunerna för kännedom

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa förteckning över beslutsattestanter.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ansvarar för att en aktuell förteckning över utsedda beslutsattestanter upprätthålls och finns tillgänglig. Attestförteckningen är ett komplement till delegationsordningen och arbetsinstruktionen. Fördelningen av olika attestmoment ska vara en naturlig följd av den ansvars- och arbetsfördelning som gäller. Eftersom en ny mandatperiod påbörjats och därmed ny ordförande valts behöver attestförteckningen revideras.

Underlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-26

Expediering

Klippans kommuns ekonomiavdelning

Direktionens beslut

Söderåsens miljöförbund har följande synpunkter på de ändringar som begärts i handlingarna:

Söderåsens miljöförbund anser att NSVA behöver utveckla sitt resonemang

angående villkor 3 för att det ska vara möjligt att göra en korrekt rimlighetsavvägning.

Söderåsens miljöförbund motsätter sig ändring av villkor 10 och 12.

Söderåsens miljöförbund avstår från yttrande avseende utredningsvillkor U1.

Beskrivning av ärendet

Den 13 januari 2023 inkom en begäran om yttrande avseende ett överklagat tillstånd för fortsatt samt utvidgad verksamhet vid Svalövs avloppsreningsverk på fastigheten Felestad 22:1 i Svalövs kommun. Yttrandetiden var satt till 3 februari 2023 men har efter ansökan om förlängning för att Miljöförbundet ska hinna förankra yttrandet i direktionen förlängts till den 9 februari 2023.

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslöt den 5 maj 2020 att tillstryka tillståndsansökan under förutsättning att:

 • Ledningsnätet ingår som en del i tillståndet.
 • Tillståndet innehåller ett villkor att inom två år vidta sådana åtgärder att ingen bräddning sker från avloppsreningsverket och inte heller från ledningsnätet.
 • Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne gav den 18 november 2021 Svalövs kommuns tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Svalövs avloppsreningsverk.

Tillståndet förenades med 14 villkor samt 1 utredningsvillkor. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har därefter överklagat 3 av villkoren samt utredningsvillkoret.

Underlag

Tjänsteutlåtande – yttrande daterat 2023-02-02

Expediering

Yttrandet skickas till: Mark och miljödomstolen - mmd.vaxjo@dom.se

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

 • Information om Länsstyrelsens kommande tillsynsbesök den 29 mars 2023 – Länsstyrelsen ska då granska tobakstillsynen.
 • Helena Hager Enert, avd.chef för Livsmedel och åldersbegränsade varor informerade direktionen om ett antal pågående ärenden inom livsmedelskontrollen.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 2022-12-01- 2023-01-31.

Besluten finns redovisade i bilaga som förvaras i pärm på Söderåsens miljöförbund. Redovisningen delas ut till direktionens ledamöter och ersättare.

Ärendebeskrivning

Direktionen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, miljöchef med möjlighet till vidaredelegering enligt beslut. Besluten ska redovisas på nästkommande direktionsmöte. Redovisningen innebär inte att det ankommer på direktionen att ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot får direktionen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Direktionens beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 oktober 2023