Gå till innehåll

Direktionens protokoll 13 december 2022

Protokoll från direktionens samanträde den 13 december 2023.

Sessionssalen, Klippans kommunhus, Trädgårdsgatan 12, kl 08.30—12.00.

Beslutande:

Jörgen Johnsson (M)

Irena Långberg (MP) tjg.ers §82

Sven-Ingvar Blixt (-) tjg.ersättare

Torbjörn Ekelund (L) ordf.

Kent Lodesjö (S) tjg.ersättare

Krister Olsson (S)

Valter Titusson (S)

Magnus Håkansson (KD) v.ordf

Bengt Jarring (KD) t.o.m § 81

Sven Gustafsson (SD) tjg.ers.

Ej tjänstegörande;

Catharina Tann (S)

Conny Törnkrantz (SD)

Agneta Sörensson (M)

Per-Uno Nilsson (M)

Deltagande:

Charlotte Leander, miljöchef

Suzanne Eckerström, sekreterare

Helena Hager Enert, t.f avd.chef Livsmedel och åldersbegränsade varor

Kenneth Kallin, t.f avd.chef Miljö- och Hälsoskydd

Ola Öberg, t.f avd.chef Mark och Vatten

Anette Lindgren, livsmedelsinspektör

Utses att justera:

Kent Lodesjö (S)

Justeringens plats:

Söderåsens miljöförbund, torsdag den 15 december 2022 kl 10.00

Sekreterare:

Suzanne Eckerström

Ordförande:

Torbjörn Ekelund

Justerare:

Kent Lodesjö (S)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på förbundets hemsida.

Organ: Direktionen för Söderåsens Miljöförbund

Sammanträdesdatum: 2022-12-13

Datum då anslaget sätts upp: 2022-12-15

Datum då anslaget tas ner: 2023-01-09

Förvaringsplats för protokollet: Miljöförbundets arkiv

Underskrift: Suzanne Eckerström

Direktionens beslut

Kent Lodesjö (S) utses att justera dagens protokoll. Protokollet justeras torsdag den 15 december kl 10.00.

Direktionens beslut

Dagordningen godkänns.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa budget 2023 och flerårsplan. Beslutet översänds till medlemskommunerna för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budget för nästkommande år samt

flerårsbudget. Innan beslut ska förslaget översändas till medlemskommunerna för samråd.

Budget 2023 och flerårsbudgeten är baserad på förslag till budgetram 2023 och

fler­­årsbudget som antogs av direktionen 2022-10-04 § 50.

Den budgeterade löneökningen för nuvarande personal är, trots inflationen, på 2,5 %. I budgetförslaget be­räknas samtidigt en uppräkning av lönekostnaderna med 3 % på årsbasis, vilket är nödvändigt för att kunna hantera eventuell löneglidning.

Övergripande mål för 2023

 • Miljöförbundet skall verka för en hållbar utveckling, både i sin roll som stöd åt medlemskommunerna och i sin myndighetsroll
 • Tillsynen skall vara riskbaserad och främst vara förebyggande
 • Förbundet skall inom medlemskommunerna bedriva en effektiv, rättvis och rättssäker myndighetsutövning. Verksamheten skall kännetecknas av kunskap, tydlighet och ett gott bemötande.

Mål för personal 2023

 • Förbundet skall vara en arbetsplats där personalen trivs och känner stolthet över det vi presterar. Gemenskap, trygghet och arbetsglädje är grunden för ett gott arbete.
 • Alla medarbetare skall ges möjlighet till utveckling.

Finansiellt mål 2023

 • Avgifter (timtaxan) för kontroll och tillsyn ska uppnå full kostnadstäckning.
 • Överskottmål på 1,5% av omsättningen.

Budgetram 2023

 • Budgetram för 2023 beräknas på en omsättning av 25,4 mkr.
 • Ökad K-faktor med 6,0% (beräknad PKV index 2023)
 • Medlemsbidrag med 162 kr/invånare, ökat invånarantal med 50 personer/kommun.
 • 6,0 % index taxeökning (1 076kr/1 332 kr)

Under rådande förutsättningar kommer förbundet att kunna nå sitt övergripande finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen för 2023 (+382 tkr).

Budgetram 2024

 • 3,7 % indexökning av medlemsbidrag, 168 kr/invånare, ökat
  invånarantal med 50 personer/kommun.
 • 3,7 % index taxeökning (1 114 kr/1 379 kr)

Budgetram 2025

 • 0,7 % indexökning av medlemsbidrag, 171 kr/invånare, ökat
  invånarantal med 100 personer/kommun.
 • 0,7 % index taxeökning (1 122 kr/1 389 kr)

För åren 2024 och 2025 beräknas miljöförbundet kunna nå sitt övergripande

finansiella mål på 1,5 % överskott av omsättningen. Resultatet förväntas preliminärt uppgå till +396 tkr för år 2023 och +399 tkr för år 2024.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2022-12-02.

Bilaga

Budget 2023

Expediering

Beslutet expedieras till Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att anta förslag till Verksamhetsplan 2023.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år besluta om en verksamhetsplan för miljöförbundets verksamhet. Verksamhetsplanen består av textdel samt en redovisning av fördelningen av timmar som planeras för tillsyn.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2022-12-02.

Bilaga

Verksamhetsplan 2023

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att Söderåsens miljöförbunds internlimit på koncernkontot ska höjas från 2 000 000 kr till 5 000 000 kr.

Beskrivning av ärendet

Söderåsens miljöförbund har i sedan förbundet bildades haft en internlimit på 2 mkr i Klippans kommun. Denna kredit har fram tills idag inte utnyttjats, utan endast funnit som en säkerhet. En outnyttjad internlimit innebär ingen kostnad för miljöförbundet.

En av förbundets medlemskommuner har för avsikt att träda ut ur förbundet vid årsskiftet 2022/2023, vilket skapar osäkerheter som under en övergångsperiod kan komma att påverka förbundets ekonomi och likviditet. Detta innebär då också en ökad sannolikhet att limiten behöver utnyttjas.

För att ytterligare minska risken för likviditetsbrist bör, i förebyggande syfte, limiten ökas. Enligt Söderåsens miljöförbunds förbundsordning § 9 äger förbundet rätt att uppta lån till totalt 5 miljoner kronor.

Direktionen bör besluta att Söderåsens miljöförbunds internlimit ska höjas från 2 000 000 kr till 5 000 000 kr.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-29.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen för januari – november 2022 och lägga den till handlingarna.

Direktionen beslutar att översända redovisningen från förvaltningen till medlems­kom­munerna.

Beskrivning av ärendet

Miljöförbundet ser endast mindre förändringar sedan uppföljningen efter oktober månad och prognosen är densamma.

Intäkter i stort, större avvikelse (totalt minskade intäkter med 80 tkr)

 • Ansökan/anmälan miljö- och hälsoskydd, under slutet av 2021 var intäkterna inom några områden bl.a. enskilda avlopp, högre än budgeterat, vilket på­verk­ade budgetarbetet avseende intäkter i budget 2022. Nu ser vi färre inkomman­de ärenden än budgeterat, vilket möjligtvis är kopplat till både minskad tillsyn under tidigare pandemiår samt världsläget och ökade kostnader vid investe­ring­ar. Prognosen visar på ett underskott – 400 tkr jämfört med budget (2,25 mkr).
 • Tillsyn timdebitering, miljö och hälsoskydd. Miljöförbundets resurser och för­måga att bedriva effektiv egeninitierad timtillsyn är, som en konsekvens av det tidigare anställningsstoppet, begränsad. Fokus ligger dessutom på att i första hand genomföra årsdebiterad tillsyn. Samtidigt har en inhämtning skett under hösten och prognosen har förbättrats sedan föregående uppföljning. Prognosen visar på ett underskott – 1,15 mkr jämfört med budget (2,3 mkr).
 • Intäkterna från timtillsyn livsmedel har också förbättrats markant sedan förra uppföljningen. Prognosen visar på ett överskott 215 tkr jämfört med budget (380 tkr).

Kostnader i stort, större avvikelse (totalt ökade kostnader med 120 tkr)

 • Köp av tjänst mm, minskade kostnader med 200 tkr jämfört med budget (1,13 mkr).
 • Personalkostnader, förutsatt att planerade rekryteringar kan genomföras, ökade kost­nader med 380 tkr jämfört med budget (16,55 mkr).
 • Utbildningskostnader mm, minskade kostnader med 200 tkr jämfört med budget (570 tkr).
 • Befarade kundförluster, ökade kostnader 200 tkr jämfört med budget (50 tkr)
 • Övriga främmande tjänster, ökade kostnader med 150 tkr jämfört med budget (1,0 mkr).

Det prognostiserade resultatet för helåret visar på ett positivt resultat på +146 tkr, vilket är en negativ budgetavvikelse med 172 tkr från budgetmålet på + 318 tkr.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2022-12-09.

Expediering

Beslutet expedieras till Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att notera rapporten och uppdra åt förvaltningen att senast den 31 januari 2023 lämna förslag på de åtgärder som behöver vidtas.

Direktionen beslutar att översända rapporten till medlems­kom­munerna.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har den 9 juni 2022 besökt Söderåsens miljöförbund med avseende på uppföljning och utvärdering av förbundets miljöbalkstillsyn.

Länsstyrelsen har uppmärksammat följande positiva förhållanden:

 • Förbundets organisation säkerställer en oberoende tillsyn när det gäller beslut av kommunala verksamheter.
 • Dokumenterade riktlinjer/rutin med avseende på jäv, opartiskhet och otillbörlig påverkan finns för politiker och tjänstemän inom förbundet.
 • Förbundet har upprättat samarbete/avtal med annan kommun för olika typer av jävssituationer.
 • Direktionen har en aktuell delegationsordning.
 • Direktionen kan äska medel för tillsynsverksamheten hos medlemskommunerna.
 • Direktionen uppfyller bestämmelserna i 1:6-8 §§ miljötillsynsförordningen (MTF). Behovsutredning, tillsynsplan och tillsynsregister finns men bör kompletteras enligt nedan.
 • Miljönämnden bedriver regelbunden tillsyn på B-verksamheter, på anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet (C), på anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekt (H), på ej anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet (U) samt på ej anmälningspliktiga hälsoskyddsobjekt (UH).
 • Miljönämnden uppfyller bestämmelsen i 1 kap 10 a -10 b §§ MTF då tillsynsprogram för IED-verksamheter finns.
 • Skriftliga rutiner finns för handläggning av vanliga ärendegrupper.
 • Timtaxan för miljöbalkstillsyn är på godtagbar nivå i jämförelse med andra kommuner i länet. RAPPORT 2(21) 2022-11-24 Dnr 13715-2022.
 • Förbundet uppfyller kraven i 1:9 MTF. I medeltal är antalet dagar för kompetensutveckling 5 dagar eller fler per inspektör. Kompetensförsörjningsplanen bör utvecklas, se punkt 3 nedan.
 • Direktionen uppfyller kraven i 1:12 MTF. Skriftlig uppföljning/utvärdering som har bäring på miljöbalkstillsynen finns.

Länsstyrelsen har uppmärksammat följande brister och risker som nämnden/kommunen bör beakta:

 • Behovsutredningen (BU) är inte tre-årig i alla delar, vilket den ska vara.
 • Förbundet har tillsatt resurser motsvarande 60 % av behovet. Utförd tillsyn under 2021 uppgick till 71 % av planerad tillsyn.

Länsstyrelsen lämnar följande rekommendationer:

 1. Direktionen bör se till att behovsutredning redovisar resursbehovet för en tre-årsperiod i alla delar.
 2. Direktionen bör utvärdera hur uppkommen tillsynsskuld ska hanteras på såväl kort som lång sikt, dels för att arbeta bort uppkommen skuld, dels för att undvika att sådan uppstår på längre sikt.
 3. Förbundet bör komplettera sin kompetensförsörjningsplan med information om kompetens ned på handläggarnivå inom samtliga sakområden som förbundet är ansvarig över med avseende på miljöbalken.

Miljöförbundet ska senast den 28 februari 2023 komma in med skriftlig redovisning avseende:

 1. Redovisa framtagen utvärdering enligt punkten 2 ovan.
 2. Framtagen kompetensförsörjningsplan för miljöbalkstillsynen inom förbundet.

Förslag på åtgärder

Direktionen bör besluta att lämna uppdrag till förvaltningen att senast den 31 januari 2023 lämna förslag på åtgärder, innan redovisning till Länsstyrelsen senast den 28 februari 2023.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-29.

Expediering

Beslutet expedieras till Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Söderåsens miljöförbund beslutar att förelägga East Asian Food AB med organisationsnummer 556637-4988 att i sin anläggning på Bryggerigatan 1 i Bjuv åtgärda följande:

 1. Senast fyra veckor efter mottagandet av detta beslut, se till att ha ett fungerande och hållbart arbetssätt för att se till att färdigförpackade livsmedel uppfyller lagstiftningens krav på information om livsmedel.

Punkten förenas med ett löpande vite om femhundra tusen (500 000) kronor för varje tillfälle som miljöförbundet konstaterar att beslutet inte följs.

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Beskrivning av ärendet

Söderåsens miljöförbund har utfört livsmedelskontroller av East Asian Food i Bjuv. Kontrollerna har visat på avvikelser mot lagstiftningen vad gäller märkning av förpackade livsmedel. Avvikelserna har i huvudsak omfattat de obligatoriska märkningsuppgifter som företaget är skyldig att se till att deras produkter har. Avvikelserna har handlat om bland annat avsaknad av ingående ingredienser, fel i näringsdeklaration, fel i översättning, fel handelsbeteckning på fisk och avsaknad av lagstiftad information.

Miljöförbundet har sedan november 2018 haft ett vitesföreläggande om 100 000 kronor på verksamheten. Föreläggandet har dömts ut av Förvaltningsrätten två gånger samt att miljöförbundet har ansökt om ytterligare ett utdömande av vitet i oktober 2022.

Avvikelser i verksamhetens rutiner gällande märkning är återkommande.

Skäl för beslutet

Söderåsens miljöförbund har vid kontroller konstaterat brister i livsmedelsinformationen på förpackade livsmedel som släpps ut på marknaden av East Asian Food. Bristerna är återkommande under flera års kontroller. Bristerna visar att företaget inte har ett fungerande system för att säkerställa att livsmedelsinformationen är korrekt. Företaget har vid kontrollerna och vid möte med miljöförbundet redogjort för hur hanteringen av livsmedelsinformation går till i verksamheten.

Företaget har meddelat att de har ändrat på rutinerna hos sina grossister, de har skapat olika etikettmallar till sina grossister, de har ändrat sina egna rutiner för kontroll och godkännande av etiketter innan produkterna skeppas till Sverige samt att de har ökat personalstyrkan som arbetar med märkning. Enligt miljöförbundet har detta arbete främst upprättats under sensommar och höst 2022 då det inte utförts i tillräcklig omfattning tidigare.

Miljöförbundet anser att företaget under åren inte tagit avvikelserna på tillräckligt stort allvar. Verksamheten har upprepade gånger hänvisat till leverantörer och grossister när miljöförbundet förklarat att den som är ansvarig för att livsmedlen är korrekt märkta är East Asian Food om deras namn står på produkterna eller när det är East Asian Food som är det företag som är ansvarig för att släppa ut livsmedlen på den svenska marknaden, är då också ansvarigt för att lagstiftningens krav uppfylls. Företaget har cirka 3000 livsmedel i sitt sortiment. Företaget har också meddelat miljöförbundet att man fokuserar på att se till så att de obligatoriska märkningsuppgifterna om allergener och tillsatser är korrekta.

Åtgärderna från företaget har hittills bestått av att rätta till information efter att miljöförbundet påpekat brister. Det är företagets skyldighet att ha kunskaper och rutiner som säkerställer att livsmedlen är korrekt märkta. Bristerna är återkommande, myndigheten har sedan tidigare tagit beslut om flertalet sanktioner i form av föreläggande och förbud mot osäkra livsmedel och har löpande kontakt med företaget om bristerna som uppmärksammas. Trots detta återkommer allvarliga avvikelser och företaget tar inte tillräcklig rättelse.

De åtgärder som företaget meddelat att de nu vidtagit anser miljöförbundet är bra. Trots detta vill miljöförbundet fortskrida med ett höjt vitesbelopp för att få verksamheten att verkligen fullfölja vidtagna åtgärder och att verkligen aktivt arbeta med märkningen och komma tillrätta med avvikelserna. Miljöförbundet anser att vidare sanktioner är nödvändiga då företaget har börjat arbeta på ett bättre sätt sedan miljöförbundet nämnde att vidare sanktioner med höjt vite eller förbud för import från tredje land var nödvändigt för att företaget skulle se allvaret i deras avvikelser. Miljöförbundet finner det även nödvändigt att höja vitet då det blivit utdömt två gånger redan och ligger för ett tredje utdömande hos Förvaltningsrätten i Malmö samt att vitesbeloppet ska stå mer i proportion till vad det faktiskt kostar att åtgärda avvikelserna gällande märkning med bland annat personalresurser, utbildning av personal och upprättande av arbetssätt.

Miljöförbundet har sedan 2014 arbetat för att få verksamheten att ta rättelse mot livsmedelslagstiftningen. Kontrollen är fortfarande pågående och det finns mycket kvar för verksamheten att göra inom sin märkningskontroll. På grund av detta är beslutet aktuellt och verkningsfullt.

Konsumenterna ska kunna göra ett medvetet val baserat på den information som finns på livsmedlet utefter etiska, hälsomässiga, religiösa eller andra skäl. Brister har noterats på färdigförpackade livsmedel gällande obligatoriska märkningsuppgifter, men det har även konstaterats brister gällande fisk och fiskeriprodukter, där det finns särskilda regler om märkning.

Vidare har det även konstaterats brister gällande tilläggsmärkning för bland annat djupfrysta livsmedel, livsmedel med hög koffeinhalt samt livsmedel innehållande AZO-färgämnen och tillsatser som ej får vara i produkter. Med anledning av de återkommande bristerna bedömer miljöförbundet att beslut om föreläggande förenat med löpande vite är nödvändigt för att lagstiftningens mål ska bli uppfyllt. Vidare bedömer miljöförbundet att det är nödvändigt att beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2022-12-01.

Avgift

Tiden som miljöförbundet lägger på uppföljning av avvikelser och uppföljande kontroller kommer att debiteras er per timme. Denna tid ingår inte i den planerade kontrollen och den årliga kontrollavgiften. Beslut om nerlagd tid och avgift skickas separat.

Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift, inkassokostnad samt dröjsmålsränta.

Expediering

Beslutet skickas med delgivningskvitto till:

East Asian Food AB, Bryggerigatan 1, 267 39 Bjuv

Besvärshänvisning bifogas.

Direktionens beslut

Söderåsens miljöförbund förbjuder Namn, Personnummer, att från och med 6 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Fastighet, Perstorps kommun.

Miljöförbundet beslutar att förena förbudet med ett vite på 100 000 kronor.

Avgift för handläggning av ärendet är 1.015 kr.

Beskrivning av ärendet

Den 30 augusti 2019 beslutade Söderåsens miljöförbund om förbud mot att släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten. Förbudet trädde i kraft den 15 augusti 2021.

Den 25 oktober 2021 gjordes en oanmäld inspektion på fastigheten. Vid och efter besöket konstaterades att anläggningen hade använts efter att förbudet började gälla.

Den 8 november 2021 skickades en ansökan om utdömande om vite till mark-och miljödomstolen. Den 8 juni 2021 meddelade mark- och miljödomstolen sitt bifall till ansökan.

Ingen ansökan för en ny avloppsanläggning för fastigheten har inkommit till Söderåsens miljöförbund.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-23.

Avgift

Enligt taxa för Söderåsens miljöförbund ska timavgift debiteras för handläggning av denna typ av ärende. Timavgiften är för närvarande 1 015 kronor. Handläggning av ärendet har tagit 1 timme varför avgiften blir 1 015 kronor. Faktura skickas separat.

Vid utebliven betalning debiteras påminnelseavgift, inkassokostnad samt dröjsmålsränta.

Expediering

Beslutet skickas med delgivningskvitto och besvärshänvisning till:

Namn, Adress, 114 79 Stockholm.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa policy för att hålla hönor och duvor inom och utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Beskrivning av ärendet

Söderåsens miljöförbund har tagit fram en policy för att hålla hönor och duvor inom och utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser. För att underlätta handläggningen av ärenden gällande hönor och duvor behövs en policy som förtydligar de kommunala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. Policyn fastställdes av direktionen den 14 december 2021.

Den 8 november 2022 fick Söderåsens miljöförbund i uppdrag av Direktionen att justera policy avseende anmälningsplikten till Jordbruksverket.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-28

Bilaga

Policy

Direktionens beslut

Direktionen beslutar anta förslag om avgift för kopior av allmänna handlingar.

Ersätter tidigare beslut om taxa för kopiering av handlingar, 2012-10-02 § 93.

Beskrivning av ärendet

Söderåsens miljöförbund har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandhålla kopia eller avskrift av allmänna handlingar till varje invånare under förutsättning att några undantag inte föreligger, såsom till exempel sekretessbelagda handlingar.

Avgiftsförordningen (1992:191) reglerar statliga myndigheters rätt att ta ut avgifter, bland annat för kopia eller avskrift av allmänna handlingar.

Huvudregeln är att allmänna handlingar ska lämnas ut i pappersform. Allmänna handlingar får utlämnas per e-post eller i annan elektronisk form om myndigheten bedömer att det är lämpligt i det fallet.

Avgift tas ut per sida, varmed avses per kopiesida.

Avgift för kopiering av allmänna handlingar

Kopia

Avgift

1-9 sidor (sv/v)

Gratis

10 sidor (sv/v)

50 kronor

11 och fler sidor (sv/v)

2 kronor/styck

Kopia färg A4

5 kronor/sida

Kopia färg A3

10 kronor/sida

Avgift för elektronisk kopia av allmänna handlingar

Kopia

Avgift

Elektroniskt lagrade dokument som skickas via e-post

Gratis

Inskanning av 1-9 sidor

Gratis

Inskanning av 10 sidor

50 kronor

Inskanning av 11 och fler sidor

2 kronor per styck

Kopia foto, karta ,ritning till USB eller CD

25 kronor per bild

Avgift för avskrift, bestyrkta avskrifter och bestyrkta kopior samt kopior på ljud och bildupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning

Kopia

Avgift

Avskrift av allmän handling

125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme

Bestyrkt avskrift

125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme

Bestyrkt kopia

2 kronor per kopia, dock lägst 50 kronor

Avgift för försändelse

Försändelse

Avgift

Mindre än 20 gram

0 kronor

Mer än 20 gram

Portokostnad

Postförskott, bud etc,

Faktisk kostnad

E-post

Gratis

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

 • Charlotte Leander visade NKI-läget just nu – punkten är löpande information varje möte.
 • Charlotte Leander informerade om nyckeltalsrapportering för Skånes kommuner.
 • Livsmedelsinspektör Anette Lindgren redovisade projekt Operativ Mål 8, som handlar om livsmedelskontroller inom området allergener – pizzerior och restauranger.
 • Torbjörn Ekelund (ordf) informerade angående Bjuvs kommuns utträde ur miljöförbundet 31/12 2022.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 2022-10-27 - 2022-11-30.

Besluten finns redovisade i bilaga som förvaras i pärm på Söderåsens miljöförbund. Redovisningen är utskickad till direktionens ledamöter och ersättare.

Ärendebeskrivning

Direktionen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, miljöchef med möjlighet till vidaredelegering enligt beslut. Besluten ska redovisas på nästkommande direktionsmöte. Redovisningen innebär inte att det ankommer på direktionen att ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot får direktionen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Direktionens beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 mars 2023