Gå till innehåll

Värmepumpar

Om du planerar att installera en värmepump för jord-, berg-, sjö- eller grundvattenvärme ska du göra en anmälan eller ansöka om tillstånd hos Söderåsens miljöförbund innan du påbörjar installationen. Tänk på att alla anläggningar inte är lämpliga att installera var som helst utan detta beror på vilken typ av anläggning du planerar att installera, vart du planerar att placera den och omgivningens förutsättningar.

Miljöförbundets handläggning

Var ute i god tid med din anmälan eller ansökan. Handläggningstiden beror främst på hur komplett din anmälan eller ansökan är när du lämnar in den. Om vi behöver kräva in kompletteringar kommer handläggningstiden bli längre. När anmälan eller ansökan är komplett kommer vi gå igenom alla uppgifter i ärendet innan vi fattar ett beslut. Du kan därmed räkna med att det tar extra tid efter att anmälan eller ansökan är komplett tills du får ett beslut.

Uppföljande tillsyn

För att kontrollera att försiktighetsmåtten följs kan vi komma att utföra tillsyn för anläggningen tidigast året efter beviljat beslut. Detta kan innebära skrivbordstillsyn, ett tillsynsbesök på plats eller en kombination av dessa.

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggningen av både anmälningsärenden och ansökningsärenden samt ärendet för den uppföljande tillsynen. Ärendena debiteras med en timavgift, vilket innebär att vi tar betalt för all tid vi lägger ner i ärendet. Läs mer om exakta avgifter på sidan om Avgifter och taxa.

Börja med att läsa på om olika värmepumpsanläggningar och vilken anläggning som kan fungera för dig och din fastighet. Ta gärna hjälp av en installatör och borrentreprenör som är sakkunniga i frågan.

Innan du installerar en värmepump i form av jord-, berg-, sjö- eller grundvattenvärme behöver du anmäla eller ansöka om detta hos miljöförbundet. Detta gör du via vår blankett för installation av värmepumpsanläggning.

Din anmälan eller ansökan ska innehålla:

 • Samtliga uppgifter i blanketten samt underskrift
 • Situationsplan i lämplig skala, använd gärna min karta hos Lantmäteriet
 • Säkerhetsdatablad för köldbärarvätskan, kontrollera att det är den senaste versionen
 • Beskrivning om hur omhändertagande av borrkax och överskottsvatten kommer att ske
 • Grannyttrande om du kommer placera anläggningen inom 20 meter från din fastighetsgräns

Ta gärna hjälp av din installatör eller borrentreprenör för hjälp med anmälan eller ansökan.

Anmälan eller ansökan skickar du in till miljöförbundet via e-post, vanlig post eller så lämnar du den direkt till oss på vårt kontor i Klippan.

När din anmälan eller ansökan har inkommit till miljöförbundet börjar vi med att granska handlingarna som inkommit. Då går vi igenom att alla handlingar finns med och att blanketten innehåller all information vi behöver. Därefter granskar vi den föreslagna placeringen och kontrollerar avstånd.

Om handlingar eller information på blanketten saknas eller om andra uppgifter behövs kommer vi kontakta dig för detta. Handläggningen fortsätter när kompletteringen har inkommit och därför är det bra om du skickar in kompletteringen så fort du kan. Om kompletteringen som inkommit inte är tillräckligt tydlig eller om uppgifter fortfarande saknas kommer vi att kontakta dig igen.

Om vi inte får in kompletteringen kan vi komma att förbjuda installationen eller avvisa ansökan. Vi begär in kompletteringen då det är viktig information för vår bedömning och utan den kan vi inte godkänna att installationen genomförs.

När alla handlingar är inkomna och vi har granskar anmälan eller ansökan gör vi en bedömning i ärendet. Finner vi att anläggningen kan installeras utan att innebära en risk för människors hälsa eller miljön fattar vi ett beslut med försiktighetsmått eller villkor som ska följas. Om vi finner att anläggningen utgör en risk för människors hälsa eller miljön fattar vi ett förbud för installationen eller avslår ansökan.

Beslutet går alltid att överklaga inom tre veckor från då man fått beslutet. Kom då ihåg att om någon har motsatt sig installationen har de också rätt att överklaga. Om beslutet överklagas får du inte lov att installera anläggningen förrän beslutet har prövats i högre instanser.

Innan du påbörjar installationen är det viktigt att du läser igenom beslutet du har fått. Detta är ett myndighetsbeslut med stöd av lag och därför är det viktigt att du ser till att beslutet följs.

Med beslutet har du fått en karta över fastigheten och en anvisning på vad kartan ska innehålla. I kartan ska du fylla i den exakta placeringen för anläggningen och ledningar.

För att din anläggning ska fungera över en längre tid krävs det att den sköts ordentligt. I beslutet du har fått finns det försiktighetsmått eller villkor som rör driften av anläggningen. Beslutet gäller under hela anläggningens livstid och ska lämnas över till nya ägare vid försäljning.

Tidigast ett år efter att du har fått ett beslut kan vi komma att utföra uppföljande tillsyn för anläggningen. Detta gör vi för att kontrollera att beslutet har följts vid installationen samt att den följs för driften. Tillsyn kan innebära skrivbordstillsyn, besök på plats eller en kombination av dessa.

Om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde så ska du ansöka om ett tillstånd. För fastigheter som inte ligger inom vattenskyddsområden gäller anmälan.

Om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde får du inte påbörja installationen innan du har fått tillståndet från miljöförbundet.

Observera, att inom delar av ett vattenskyddsområde kan det vara helt eller delvis förbjudet att installera en värmepumpsanläggning.

Om du vill gräva eller borra för en värmepumpsanläggning på en plats som ligger inom ett strandskyddat område måste du ansöka om strandskyddsdispens hos din kommun innan du utför arbetet. Ligger även platsen inom ett vattenskyddsområde handlägger miljöförbundet strandskyddsdispensen i samma ärende.

Detta gäller även om du ska installera en sjövärmeanläggning eller en grundvattenanläggning. I dessa fall måste du även anmäla eller ansöka om vattenverksamhet hos länsstyrelsen.

Observera, att om strandskyddsdispens eller vattenverksamhet inte tillåts av kommunen eller länsstyrelsen får du inte installera anläggningen även om du har fått ett beslut från miljöförbundet.

Det är du som sökande eller anmälare som är ansvarig för att kraven följs. Detta innebär att det är du som måste se till att din entreprenör följer kraven i beslutet.

Följande ska finnas med i situationsplanen:

 • Placering av borrhål för bergvärme och grundvattenvärme, jordvärmeslingor och sjövärmeslingor
 • Ledningar in och ut från huset till anläggningen
 • Eventuell isolering av ledningar och slingor
 • Enskilda avloppsanläggningar inom 100 meter från anläggningen
 • Enskilda dricksvattenbrunnar inom 100 meter från anläggningen
 • Befintliga borrhål för bergvärme och grundvattenvärme inom 20 meter från anläggningen
 • Tänkt utsläppspunkt för överskottsvatten

Om du har grannar med tomtgräns mindre än 20 meter från platsen du tänkt placera borrhål för bergvärme eller grundvattenvärme behöver du inkomma med ett grannyttrande. Om du planerar att installera jordvärme eller sjövärme gäller det att inkomma med ett grannyttrande om kollektorslingorna kommer placeras mindre än 5 meter från tomtgränsen.

Din berörda granne ska då få läsa igenom alla handlingar till anmälan eller ansökan. Därefter ska de fylla i vår blankett om grannyttrande om vilka synpunkter de har eller att de inte har några synpunkter alls. Denna blankett bifogar du sedan anmälan eller ansökan innan du skickar in den till miljöförbundet.

Nej! Borrvatten måste tas omhand och avledas så att miljöpåverkan minimeras. Efter avslammning i container kan det ledas exempelvis till öppen och plan gräsyta, för att där infiltreras.

Borrvattnet ska inte avledas till:

 • närliggande ytvatten,
 • dagvattenbrunnar,
 • dräneringsbrunnar,
 • dammar,
 • våtmarker som kärr, mossar eller myrar.

Borrvattnet ska heller inte ledas till enskilda avloppsanläggningar eller till det kommunala spillvattennätet.

Slammet från borrvattnet kan orsaka negativ miljöpåverkan genom att det kan slamma igen lekbottnar i vattendrag och täppa igen vattenlevande organismers andningsorgan.

Nej! Eftersom en luftvärmepump inte innebär ett ingrepp i omgivningen så krävs ingen anmälan eller ansökan för installationen. Tänk däremot på att installationen ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Innan du installerar luftvärmepumpen kontrollera att den är avsedd för vårt nordiska klimat och att den inte stör din omgivning.

Observera, att om du ska installera en större luftvärmepump som innehåller mer än 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedia ska detta anmälas till miljöförbundet innan installationen påbörjas. Du kan läsa mer på vår sida om köldmedia.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 maj 2024