Gå till innehåll

Grundförutsättningar för dricksvattenverksamheter

Grundförutsättningarna är de grundläggande krav som en dricksvattenverksamhet måste leva upp till. De omfattar krav på till exempel lokaler, hygien, skadedjursbekämpning och transporter. Grundförutsättningarna är tillsammans med HACCP en del av verksamhetens egenkontroll.

På denna sida kan du läsa mer om grundförutsättningarna för ett dricksvattenverksamhet. Information finns även på Livsmedelsverkets sida.

All personal som hanterar livsmedel måste ha tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien, personalhygien, egenkontroll och om den utrustning som används. Du måste därför ha en plan för utbildning, fortbildning, handledning och instruktioner för din personal.

Det är viktigt att ha en helhetssyn på dricksvattenproduktionen och distributionen, och arbeta systematiskt med att minimera riskerna för kontaminering i varje steg i kedjan. Kontaminering kan ske via korskopplingar, förorenade processkemikalier eller utrustning, felaktiga materialval, otäta genomföringar, gånggaller över öppna vattenytor, oljespill från motorer ovanför vattenytor, ventilationen, skadedjur, avloppsledning i taket på reservoar, inläckage vid läcklagning, ej pluggade rör vid nyanläggning/reparationer och liknande.

Det ska finnas rutiner för personlig hygien. Vilka krav ställs på arbetskläder och vilka regler gäller för ombyte till arbetskläder, handtvätt, rökning, snusning, bärande av smycke med mera? Tänk också igenom vilka rutiner som gäller vid sjukdom eller risker för smitta.

Det ska finnas rutiner för vad som ska rengöras, på vilket sätt och hur ofta. I rutinen ska det även framgå hur ni följer upp att lokalen, inredning och utrustningen är ren. Verksamheten bör ha separat städutrustning för olika utrymmen för att förhindra att bakterier och virus sprids.

Lokalerna måste vara utformade så de går att hålla rena. Lokalerna och utrustningen ska underhållas och slitna redskap och utrustning bytas ut. Det är även viktigt med bra belysning och ventilation.

Det ska finnas rutiner för avfallshantering och avfall ska förvaras så att det inte riskerar hygienen på vattenverket.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023