Gå till innehåll

Faroanalys

Du som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska identifiera de eventuella faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå enligt HACCP-principerna. Miljöförbundet ska fastställa faroanalysen. Underlag för faroanalysen kan skickas in till miljöförbundet redan i samband med registreringen. Miljöförbundets fastställningsbeslut gäller i högst sex år.

Undantag finns för fastställande av faroanalys för verksamheter som är offentliga och/eller kommersiella, som i genomsnitt producerar eller tillhandahåller mindre än 10 m³ dricksvatten per dygn eller försörjer färre än 50 personer med dricksvatten.

Faroanalysen kan vara ett underlag för att avgöra vilka undersökningar som kan behöva göras utöver de regelbundna undersökningarna. Faroanalysen ska skickas in till miljöförbundet för granskning. Miljöförbundet kommer därefter att fastställa faroanalysen.

En fara är ett mikrobiologiskt, kemiskt eller fysiskt ämne som kan ha en negativ hälsoeffekt. Du ska inventera och notera alla faror som kan förekomma i de olika delarna av dricksvattenförsörjningen från täkt till kran.

Därefter ska du bedöma och prioritera farorna – hur sannolik är faran och vilken konsekvens får den, det vill säga vilken risk innebär faran? Bedöm vilka risker som inte kan accepteras och därmed vilka faror som måste förebyggas eller elimineras och vilka faror som måste reduceras till en acceptabel nivå.

Beskriv vilken/vilka möjliga kontrollåtgärder som kan vidtas för att förebygga, eliminera eller reducera faran.

Alla livsmedelsföretag (vilket inkluderar dricksvattenverksamheter) ansvarar för att livsmedlen man producerar är säkra. HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point, (faroanalys och kritiska styrpunkter) och egenkontroll är arbetssätt som används för att identifiera och hantera faror som kan uppstå i en livsmedelsverksamhet. Målet är att livsmedlen är säkra.

HACCP är en metod för att identifiera, värdera och hantera faror som kan uppstå i livsmedelsverksamheten. Alla steg från inköp till servering/leverans till kund ska tas med i HACCP.

Egenkontrollen är uppbyggd av rutiner. Hur detaljerad en rutin behöver vara är i första hand upp till verksamheten att bestämma. En genomtänkt egenkontroll hjälper dig att driva din verksamhet på ett säkert och bra sätt och ska anpassas efter de risker (HACCP) som finns i din livsmedelshantering. När du känner till riskerna kan du ta fram arbetsmetoder och rutiner för att upptäcka och lösa problem i din verksamhet.

Farorna kan vara:

  • Bakterier, svampar och virus.
  • Främmande ämnen så som glas och hårstrån.
  • Kemiska ämnen så som rester av rengöringsmedel och bekämpningsmedel.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023