Gå till innehåll

Krav på kontroll

I Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor finns bestämmelser om krav på sekundärt skydd vid hanteringen inom vissa delar av vattenskyddsområde. Här finns då också bestämmelser om vilka kontroller som skall ska av det sekundära skyddet.

Bestämmelser om kontroll av cisterner med anslutna rörledningar eller slangledningar för hantering av brandfarliga vätskor, samt krav på korrosionsskyddssystem finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrift.

Enligt Naturvårdsverkets förskrifter skall det sekundära skyddet för cisterner med anslutna rör- och slangledningar installationskontroll, återkommande kontroll och revisionskontroll.

Kontrollen av det sekundära skyddet enligt dessa föreskrifter ska utföras av ett kontrollorgan som har ackrediterats mot dessa föreskrifter. Kravet enligt första stycket gäller i vattenskydds-områdets vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller kravet enligt första stycket inom hela vattenskyddsområdet.

Installationskontroll av det sekundära skyddet ska utföras i samband med installationskontroll av en cistern med anslutna rör- och slangledningar. Kan även gälla då sekundärt skydd installeras i efterhand. Kontakta din tillsynsmyndighet om du är tveksam.

Återkommande kontroll av det sekundära skyddet för cisterner med anslutna rör- och slangledningar ska ske med samma intervall och vid samma tidpunkt som sådana kontroller som anges Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2018:3) om cisterner medanslutna rörledningar för brandfarliga vätskor.

Revisionskontroll av det sekundära skyddet för cisterner med anslutna rör och slangledningar ska utföras när det sekundära skyddet har genomgått reparation eller ändring eller flyttats med cisternen, det senare gäller dock inte sekundärt skydd som är fast anslutna till flyttbara cisterner 10 m³ eller mindre.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 maj 2023