Gå till innehåll

Installation av cistern

Om man planerar att påbörja en hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner ovan eller i mark eller hantering i lösa behållare inom ett vattenskyddsområde så finns det i vissa fall en skyldighet att informera Söderåsens miljöförbund om detta.

Blankett för att vilka uppgifter miljöförbundet vill ha finns på sidan för blanketter för företagare, under rubriken "Miljöfarlig verksamheter, Industri och Lantbruk"

Inom vattenskyddsområde

Den som tänker installera en cistern som innehåller mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor och spilloljor inom ett vatten-skyddsområde skall informera Söderåsens miljöförbund om detta senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds. Samma sak gäller om man tänker hantera mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor i lösa behållare.

Vad gäller hantering i lösa behållare krävs dock att denna kommer att ske under minst fem dagar över en sammanhängande trettiodagarsperiod för att kravet på information skall gälla.

Utanför vattenskyddsområde

Ligger platsen där man tänker installera en cistern utanför vattenskyddsområde skall Söderåsens miljöförbund informeras om hanteringen när denna omfattar mer än totalt 1 kubikmeter brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner med anslutna rör- och slangledningar. Informationen skall även här lämnas senast fyra veckor innan installationen påbörjas.

Flytta en cistern

Skyldigheten att informera Söderåsens miljöförbund gäller även när man flyttar en cistern inom den egna fastigheten eller inom den egna verksamheten. Här finns dock ett undantag som flytten sker inom ett år räknat från det datum när information om installation ursprungligen lämnades. Sker flytten inom ett år från när information senast lämnades behöver Söderåsens miljöförbund inte informeras igen.

Ansvar

Tänk på att om man som ansvarig missar att informera Söderåsens miljöförbund så har miljöförbundet möjlighet att besluta om sanktionsavgift för att man inte lämnat in information enligt ovan.

Andra bestämmelser

Observera att det även finns vissa regler kring installation och installationskontroll i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor, MSBFS 2018:3 som man också behöver ta hänsyn till.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024