Gå till innehåll

Tobak

För att få sälja tobak måste du inneha ett försäljningstillstånd. Du måste ha ett egenkontrollprogram som innehåller information om butikens rutiner för försäljning av tobak. I kontrollen tittar vi på inköp från partihandlare, märkning av tobaksvarorna, 18-årsgräns, marknadsföring, langning, utbildning med mera.

Ansök om försäljningstillstånd

Om du vill sälja tobaksvaror till konsumenter ska du ansöka om försäljningstillstånd hos oss på miljöförbundet. Tillsammans med din ansökan ska du bifoga en del handlingar, dessa handlingar finns på vår blankettsida. Du måste också betala en avgift på 8 timmar för att vi ska börja handlägga din ansökan om tillstånd.

Du måste ha fått ett skriftligt tillstånd av oss innan du får börja sälja tobaksvaror.

För att vi ska bevilja tillstånd krävs att du visar oss att du är personligt och ekonomiskt lämplig. Vi kommer därför att kontrollera och granska detta innan tillstånd beviljas. Bland annat kommer remisser att skickas till polisen. Remiss är en förfrågan vi skickar till andra myndigheter om att få uttala sig innan ett beslut fattas.

I handläggningen om tillstånd utför vi även tillsyn för att kontrollera att ditt försäljningsställe följer de regler som finns i tobakslagen.

Ålderskontroll

Tobak får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Du får inte heller sälja tobak om du misstänker att varorna ska lämnas över till någon som är under 18 år, så kallad lagning. Det är ditt ansvar som säljare att kontrollera att köparen har rätt ålder. Fråga om legitimation om du är tveksam. Ett tips är att alltid fråga om legitimation när en kund ser ut att vara under 25 år gammal.

Egenkontroll

Du ska ha ett tillgängligt och uppdaterat egenkontrollprogram i försäljningslokalen som du eller din personal ska kunna visa upp vid tillsynsbesök från miljöförbundet eller polisen. Du ska också skicka in en kopia på ditt egenkontrollprogram till oss på Söderåsens miljöförbund i samband med ansökan om försäljningstillstånd samt vid ändringar och revideringar.

Bra att tänka på vid försäljning:

  • Sätt upp dekaler om 18-årsgräns.
  • Kontrollera att produkterna är korrekt märkta (varningstexter)
  • Kontrollera att produkterna innehåller rätt mängd eller antal.
  • Se över din marknadsföring, den bör hålla sig till där tobaken är placerad.
  • Utbilda och informera personalen om egenkontrollprogrammet och vilka regler som gäller för försäljningen.
  • Se till så att egenkontrollprogrammet finns i butiken.

Anmäla ändringar

Om du har beviljats tillstånd att sälja tobak eller har lämnat in en ansökan som är under utredning och förändringar sker i din verksamhet ska dessa förändringar anmälas till miljöförbundet genom en blankett. Det kan vara förändringar så som byte av styrelse, firmatecknare, delägare eller byte av kontaktperson. Det kan också handla om att ni reviderat era rutiner i egenkontrollprogrammet. Anmälan om förändring ska göras i förväg eller så snabbt som möjligt om förändringen inte kunnat förutses. Till anmälan bifogas handlingar som styrker förändringen. Miljöförbundet kommer utreda och bedöma den anmälda förändringen genom kontroll av personlig och ekonomisk lämplighet. Utredningen kommer att debiteras företagaren per timme enligt gällande taxa.

Om butiken byter ägare

Om butiken byter ägare ska detta anmälas till miljöförbundet eftersom rätten att sälja tobak inte automatiskt följer med till den nya ägaren. Den nya ägaren ska då ansöka om försäljningstillstånd och får inte sälja tobaksvaror innan miljöförbundet beviljat tillstånd.

Först när handläggaren anser att alla handlingar som krävs för att utreda tillståndet har inkommit anses ansökan vara komplett. Från det att ansökan är komplett kan handläggningstiden vara upp till fyra månader.

Vi tar ut en fast avgift på 8 timmar för prövningen av försäljningstillstånd till detaljhandel och 9 timmar för prövningen av försäljningstillstånd till partihandel, enligt gällande taxa. Avgiften ska betalas oavsett om man blir beviljad tillstånd eller inte. Vi börjar inte handlägga din ansökan om tillstånd förrän du betalat avgiften.

Det är inte bara miljöförbundet som utför kontroll av tobakslagstiftningen. Även polismyndigheten utför kontroll. Vi kan komma på kontroll enskilt eller gemensamt.

När en verksamhet saknar tillstånd eller har fått avslag på en ansökan om tobaksförsäljning är detta enbart Polismyndighetens kontrollansvar.

När man innehar ett tobakstillstånd så ska det ske yttre och inre tillsyn av oss. Den yttre tillsynen är den som du ser när vi är ute och gör kontroll i din butik. Den inre tillsynen är den som sker på kontoret. Vi kontrollerar de som är personer med betydande inflytande genom kreditupplysning, Skatteverket och hos Polismyndigheten. Vi kontrollerar bland annat hemsidor, årsredovisning eller balans- och resultatrapport. Vi kontrollerar även så att du betalar av verksamhetens lån enligt din betalningsplan. För att vi ska kunna utföra den inre tillsynen krävs det att du hjälper till och skickar in de handlingar som vi efterfrågar.

Du som ägare ska utbilda och se till att din personal känner till vilka regler som gäller och att det finns rutiner för att kontrollera kundernas ålder. Syftet med egenkontroll är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna.

Du kan ta hjälp av Folkhälsomyndighetens vägledning ”Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” för att utforma ditt egenkontrollprogram. Du hittar vägledningen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Alla cigaretter och rulltobak har spårbarhetsmärkning och säkerhetsmärkning. Detta för att motverka illegal handel med tobaksvaror. För andra tobaksvaror än cigaretter och rulltobak gäller att de ska vara försedda med säkerhetsmärkning senast den 20 maj 2024. De tobaksvarorna som är tillverkare innan dess får säljas till och med den 20 maj 2026. Syftet med spårbarhetsmärkningen är att tobaksvaran ska kunna spåras från fabrik till försäljningsstället och säkerhetsmärkningen syftar till att underlätta kontrollen om en tobaksvara är äkta eller inte.

Marknadsföring i form av reklamskyltar och liknande är förbjudet på säljställets utsida och i skyltfönster. Reklam och annan marknadsföring inne på säljstället får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Vi bedömer att marknadsföring endast bör vara placerad i anslutning till där produkterna finns.

Dekaler och skyltning om ålderskontroll
Det ska finnas tydlig och synlig skylt eller dekal i varje kassa och/eller vid produkterna som informerar kunderna om åldersgränsen för att få köpa tobaksvaror.

Om du saknar dekaler kontakta oss så delar vi ut eller beställ genom Folkhälsomyndigheten, se länk längst ner på sidan.

Kontrollköp är en metod för att kontrollera om ålderskontrollen vid försäljning av ålderbegränsade varor följs (18 års gräns). Miljöförbundet skickar in en person som är över 18 år i butiken för att prova om det går att köpa folköl, receptfria läkemedel, tobaksfria nikotinprodukter, tobaksvaror, e-cigaretter eller påfyllningsbehållare utan att visa legitimation. Kontrollköpet kan ske utan att du får veta något i förväg. Resultatet kan användas för att ha en dialog mellan oss, den personal som lämnar ut varan och dig som butiksägare. Syftet med dialogen är bland annat att förbättra, och vid behov utveckla fungerande rutiner för ålderskontroll.

Vid försäljning av tobaksvaror sker en årlig tillsyn. Tillsynen är både yttre och inre. Tillsynen sker i regel skild i tid. Den yttre tillsynen består av kontroll på försäljningsstället. Den inre tillsynen består av kontroll på kontoret genom kreditupplysning, remiss till polis samt kontroll av inhämtade dokument så som årsredovisning eller balans- och resultatrapport.

Det kostar pengar att sälja tobaksvaror. Genom avgiften betalar du för miljöförbundets tillsyn och administration av din försäljning. I tillsynen ingår bland annat förarbete, inspektion, efterarbete, begäran om uppgifter och granskning. Tillsynsavgiften ska betalas en gång varje år, vanligtvis under våren. Fakturan skickas till alla ägare av försäljningsställen som finns i miljöförbundets register.

Miljöförbundet utgår från de fasta avgifter och den timavgiften som är beslutad i taxan i direktionen för miljöförbundet samt i varje kommuns kommunfullmäktig.

Nuvarande årlig avgift för försäljning av tobak är 3 timmar.

Avgift för handläggning av tillstånd är 8 timmar för detaljhandel och 9 timmar på partihandel.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 januari 2024