Gå till innehåll

Sommar nyhetsbrev nr 1

En spargris i porslin brev ter högar med mynt. Buskar och träd i bakgrunden. 

Första halvåret 2024 börjar gå mot sitt slut och det är dags för Kommuninfo att komma ut för första gången, nr 1-2024. Denna gång informerar vi om våra taxor och om medlemsbidraget. Vi på Söderåsens miljöförbund vill passa på att önska en trevlig sommar!

Besök vår hemsida och bibliotek

Hemsidan som miljöförbundet lanserade i mars 2023 fortsätter att utvecklas. Det ska vara lätt att hitta den information man söker och målet är att göra det så enkelt som möjligt att till exempel ansöka om nytt avlopp som privatperson eller att göra rätt som företagare. Här finns också vårt Bibliotek där man kan ta del av våra styrdokument och rapporter från olika utredningar och kontroller. Vi vill vara transparanta och ge möjlighet till kunskap om vår organisation och arbete

Nu är vi i gång med efterdebiteringen på miljö

Från och med 1 januari 2024 har miljöförbundet en ny miljötaxa. Taxan är efterfrågad av kommunerna och är beslutad i alla medlems-kommunernas kommunfullmäktige. Efter utförd tillsyn efterdebiteras den sammanlagda tiden som har utfört i sammanband med tillsynen. All tid som lagts ner i ärendet debiteras per timme, det kan vara startavgift, förarbete, inspektion, efterarbete, granskning och avgiftsbeslut. Läs mer om avgifterna på sidan Avgifter och taxor. Indexuppräkning sker varje år precis som tidigare. Samtidigt har dock alla taxor på miljöförbundet höjts, även miljötaxan. Detta som en konsekvens att kommunerna beslutat om att vara fyra kommuner i stället för fem.

Timavgiften är samma för alla

Våra taxor inklusive timavgifter är beslutade av kommunfullmäktige. Taxan är lika för alla oavsett storleken på företaget/verksamheten eller om det är en privatperson som vi har kontakt med. Förbundet tar betalt för den tid som det tar att handlägga ett ärende. Oftast tar dock handläggningen kortare tid för ett mindre företag och kostnaden blir mindre.

Medlemsbidraget ska räcka till mycket – och behöver höjas då fem blivit fyra

Miljöförbundets huvuduppdrag är att göra tillsyn och utöva kontroll. Vi ska också handlägga de ansökningar och anmälningar som lämnas in. Mycket av detta arbete kan vi ta betalt för men det finns mycket som vi som myndighet inte får ta betalt för och som medlemsbidraget bekostar.

Medlemsbidraget betalar för kommunernas skyldigheter att ha en miljönämnd (Direktion), en revision (kommunernas förtroendevalda revisorer med auktoriserad revisor som sak-kunnigt biträde) samt ge grundservice och att göra tillsyn eller andra uppgifter som inte kan avgiftsfinansieras. Detta handlar bland annat om att arbeta förebyggande genom rådgivning och vägledning. Miljöförbundet får också många områdesspecifika frågor och väldigt mycket av myndighetens tid går till att besvara dessa. Kontakten kan ske via brev, e-post och telefon. Vi tar även emot besökare. Att kontakta oss är gratis. Alla har också rätt att begära ut handlingar som man vill läsa. Ärendehandläggningen ska vara rättssäker och följa förvaltningslagen. Alla handlingar ska också hållas ordnade och det ska finnas ett arkiv.

Därutöver tar vi fram stöd- och informationsmaterial.

Medlemsbidraget betalar också för att

 • vi hanterar klagomål,
 • handlägger överklagade ärenden,
 • gör åtalsanmälningar,
 • livsmedelssanktionsavgifter,
 • mäter bakgrundsstrålning,
 • utreder livsmedelslarm och matförgiftningar,
 • gör smittspårning,
 • svarar på remisser i prövningsärenden,
 • gör kontrollköp,
 • gör tillsyn av rökfria miljöer,
 • att vi tillsammans med andra myndigheter arbetar med samsyn och jobbar brottsförebyggande ,
 • arbetar förebyggande på andra sätt och till exempel deltar på lots eller plan eller byggmöten i kommunerna samt näringslivsträffar,
 • besvarar kommunala remisser.

Kommunerna håller i tyglarna när det gäller förbundets ekonomi. I ljuset av beslutet att minska antalet deltagande kommuner från fem till fyra har kostnaden per timme, oavsett om den är skattefinansierad eller avgiftsfinansierad, ökat. Denna utveckling kräver en justering av medlemsavgiften uppåt precis som skedde med taxorna för företag och privatpersoner. Ett ärende om detta kommer att tas upp för beslut i varje kommuns fullmäktige senare under året.

Men trots denna höjning påvisar en analys att fortsatt samarbete inom miljöförbundet är mer ekonomiskt gynnsamt jämfört med om varje kommun skulle agera på egen hand. I jämförelse med andra kommuner är kostnaderna fortfarande i det nedre skiktet. Resultatet pekar på att det samlade värdet av samverkan inom förbundet överstiger de ökade utgifterna, och understryker betydelsen av att fortsätta samarbeta för att uppnå önskade ekonomiska och miljömässiga mål på ett kostnadseffektivt sätt.

Revisorernas granskning år 2023

Revisorerna har granskat all verksamhet som bedrivs inom Direktionens verksamhetsområde.

 • ärenden kring taxor,
 • bemanning och kompetensförsörjning,
 • verksamhet- och ekonomistyrning,
 • målstyrning, målstruktur och nyckeltal,
 • dialog med medlemskommunerna,
 • risk, riskhantering och intern kontroll,
 • information från samrådsmöten,
 • delårsbokslut, bokslut och årsredovisning.

I revisionsberättelsen bedömer revisorerna att verksamheten till övervägande del bedrivits på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt och att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande samt att den interna kontrollen varit tillfredställande under året.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet och att man godkänner miljöförbundets årsredovisning för 2023, Revisionen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 maj 2024