Gå till innehåll

Nyhetsbrev Dricksvatten

Häller vatten från en bringare till ett glas mot en blå bakgrund.

Nya dricksvattenföreskrifter börjar gälla från och med den 1 januari 2023. Detta innebär en del förändringar som kan komma påverka dricksvattenverksamhetens undersökningsprogram och eventuell faroanalys.

Små dricksvattenanläggningar - Faroanalys och larm

Små dricksvattenanläggningar inom kommersiella och offentliga verksamheter, som i genomsnitt producerar eller tillhandahåller mindre än 10 m³ dricksvatten per dygn, eller försörjer färre än 50 personer med dricksvatten, omfattas inte längre av kravet på att genomföra en faroanalys.

Med att krav på faroanalys upphör kommer det heller inte krävas att det görs någon bedömning och dra de slutsatser som krävs för larm enligt HACCP-principerna. Det krävs dock att dricksvattenverksamheterna ska ha larm vid desinfektion och filteravskiljning av turbiditet.

Dricksvatten hos användare

Undersökningsfrekvensen har förändrats hos användare för de allra flesta verksamhetsutövarna vilket innebär att för små vattenverksamheter innebär det färre undersökningstillfällen per år, men i vissa andra verksamheter kan det innebära fler.

Tabell 1 - Dricksvatten hos användare (antal prov per år)

Distribuerad eller producerad volym dricksvatten per dygn

Parametrar som ingår i provgrupp A enligt bilaga 1

Parametrar som ingår i provgrupp B enligt bilaga 1

< 10

1

1 vart sjätte år

10–100

2

1 vartannat år

> 100–1 000

4

1

> 1 000–10 000

4 + (3 per 1 000 m3 per dygn och del därav beräknat på den totala volymen)

1 + (1 per 3 300 m3 per dygn och del därav beräknat på den totala volymen)

> 10 000–100 000

4 + (3 per 1 000 m3 per dygn)

3 + (1 per 10 000 m3 per dygn

Bedömning av analysresultat

Begreppen tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt tas bort. Istället finns endast ett gränsvärde per parameter som uppfylls eller inte.

Undersökningsprogram

Driftkontroll

Programmet för driftkontroll gäller inte för små dricksvattenanläggningar som producerar mindre än 1 000 m3 per dygn.

Programmet för driftkontroll ska innefatta övervakning av parametern turbiditet vid vattenverket i syfte att regelbundet kontrollera effektiviteten i den fysiska reningen genom filtrering (gäller inte grundvattentäkter där turbiditeten orsakas av järn och mangan).

Om faroanalysen indikerar att det är nödvändigt ska programmet för driftkontroll även innefatta övervakning av somatiska kolifager i råvatten i syfte att kontrollera beredningsprocessens effektivitet mot mikrobiologiska risker.

Tabell 2 - Program för driftkontroll

Producerad dricksvatten per
dygn (m3)

Minimifrekvens för
övervakning

≤ 1 000

Varje vecka

> 1 000–10 000

Varje dag

> 10 000

Kontinuerligt

Utgående dricksvatten

Undantag finns för undersökning av parametrar avseende utgående dricksvatten om den producerade volymen dricksvatten uppgår till högst 100 m3 per dygn, och dricksvattenproducenten kan visa för kontrollmyndigheten att det inte sker någon kvalitetsförändring mellan utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren. I LIVSFS 2022:12 bilaga 3, avsnitt B, tabell 2 anger antalet undersökningar som ska utföras.

Krav som börjar gälla från 2026

De flesta kraven i de nya föreskrifterna börjar tillämpas från 1 januari 2023, men de finns undantag. Kraven på undersökning av råvatten samt undersökning och åtgärder för vissa parametrar ska tillämpas från 1 januari 2026.

Råvatten

Det finns en möjlighet till undantag från det kravet för de som producerar mindre än 10m³ dricksvatten per dygn och som inte har någon beredning av vattnet.

För de anläggningar som ska utföra en faroanalys ska parametrar utökas om det krävs för att säkerställa beredningens effektivitet.

De parametrar som ska undersökas är Escherichia coli (E.coli), intestinala enterokocker, koliforma bakterier, somatiska kolifager, färg, konduktivitet, mangan (om grundvatten används), pH och turbiditet. Undersökning ska utföras vid den punkt där råvatten tas in i vattenverket.

Nya gränsvärden

För bisfenol A, halogenerade ättiksyror, klorat, klorit, mikrocystin-LR, PFAS 4, PFAS 21 och uran kommer även nya gränsvärden att gälla från och med 2026. Men även gränsvärden för arsenik, bly, kadmium och krom kommer att justeras.

Miljöförbundets tillsyn för 2023

De nya dricksvattenföreskrifterna innebär i vissa fall minskade krav på undersökning. Det finns förstås inget hinder att ett undersökningsprogram innehåller fler undersökningar än vad lagstiftningen kräver. Verksamheter som uppdaterar provtagningsfrekvens eller utför annan förändring ska lämna in undersökningsprogrammet till miljöförbundet för fastställande.

Om faroanalysen behöver ändras eller uppdateras så måste den fastställas på nytt av kontrollmyndigheten. I annat fall kan den fortsätta löpa tills en revidering krävs, eller fastställandet löper ut. Små dricksvattenverksamheter vars faroanalys inte längre behöver vara fastställda kommer miljöförbundet efterhand tas bort vid tillsyn.

Vill du veta mer?

På Livsmedelsverkets hemsida finns mer information och information kommer att uppdateras efterhand. www.slv.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på Söderåsens miljöförbund antingen

  • via vår växel: 0435–782470,
  • livsmedel servicetelefon: 0435–782430 (telefontider, se kontakta oss för tider)
  • mail info@smfo.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2023