Gå till innehåll

Direktionens protokoll

Protokoll från direktionens sammanträde den 11 juni 2024.

Söderåsens Miljöförbund, Storgatan 50 C, Klippan kl 08.30

Beslutande:

William Garpenholm (VF) vice ordf.

Agneta Sörensson (M)

Tonny Svensson (M)

Jan Zielinski (S)

Kerstin Gustafsson-Andersson (C)

Theresa Rosbäck (M) Ordf.

Kent Hamacek (VIP)

Ej tjänstgörande:

Robert Larsson (KD)

Conny Törnkrantz (SD)

Kent Lodesjö (S)

Torbjörn Ekelund (L) (ej § 48)

Valter Titusson (S)

Deltagande:

Charlotte Leander, miljöchef

Suzanne Eckerström, sekreterare

Helena Hager Enert, avd.chef Livsmedel o åldersbegr.varor & Hälsoskydd

Ola Öberg, avdelningschef Miljöskydd, Mark & Vatten

Lars-Olof Strand, miljöinspektör § 48

Nina Pöyhönen, miljöinspektör § 50

Utses att justera:

Tonny Svensson (M)

Justeringens plats:

Fredag den 14 juni 2024 kl 12.00 - Digital justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på förbundets hemsida.

Organ: Direktionen för Söderåsens Miljöförbund

Sammanträdesdatum: 11 juni 2024

Datum då anslaget sätts upp: 14 juni 2024

Datum då anslaget tas ner: 8 juli 2024

Förvaringsplats för protokollet: Miljöförbundets arkiv

Underskrift: Suzanne Eckerström

Direktionens beslut

Tonny Svensson (M) utses att justera dagens protokoll. Protokollet justeras fredag den 14 juni 2024 kl 12.00 – digital justering.

Direktionens beslut

Dagordningen godkänns.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen för januari – maj 2024 och lägga den till handlingarna.

Direktionen beslutar att översända redovisningen från förvaltningen till medlemskommunerna.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budget för nästkommande år samt flerårsbudget. Direktionen antog budget för år 2024 vid sitt sammanträde den 12 december 2023 § 84.

Prognos 2024

Intäkter i stort, större avvikelse

 • Minskade intäkter på 660 tkr. Främst inom miljö- och hälsoskyddsområdet där vi ser att övergången till efterdebitering hittills har haft en negativ påverkan. Även att förbundet besvarar remisser som endast kan skattefinansieras har en viss undanträngande effekt på intäktsprognosen. Sannolikt också en effekt av att vi har haft personalomsättning och två nya medarbetare på plats under februari. Introduktion och uppstart tar tid.

Kostnader i stort, större avvikelse

 • Minskade kostnader 230 tkr, varav hälften härrör från finansiella poster (prognostiserade ökade ränteintäkter), därutöver ser vi en tendens till något minskade kostnader för kurser och resor.

Det prognostiserade resultatet för helåret visar på ett negativt resultat, på – 401 tkr, vilket är en negativ budgetavvikelse med 435 tkr från budgetmålet på + 34 tkr.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-06-04

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna för kännedom

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att Axelvold Skola och HVB AB, 559155-5858, Axelvold 3220, 268 78 Kågeröd ska betala en livsmedelssanktionsavgift på 75 000 kronor. Verksamheten har startat en livsmedelsverksamhet utan att först anmäla detta för registrering hos kontrollmyndigheten. Pengarna tillfaller staten.

Beskrivning av ärendet

Söderåsens miljöförbund har fått kännedom om att en anmälningspliktig livsmedelsverksamhet i form av Axelvold Skola och HVB AB på Axelvold 3220 i Kågeröd har påbörjats utan att först anmäla den för registrering hos kontrollmyndigheten. Detta är en överträdelse av lagstiftningen som kan innebära en sanktionsavgift.

Skäl för beslutet

Då det inte bedrivits någon livsmedelsverksamhet på fastigheten sedan lång tid tillbaka och det därför inte rör sig om ett övertagande av en befintlig registrerad livsmedelverksamhet så bedömer miljöförbundet att verksamheten är ny.

Huruvida verksamheten har haft avvikelser vid kontroll saknar betydelse för beslutet om sanktionsavgift. Att inte anmäla verksamheten innan den startar är en avvikelse mot lagstiftningen.

Att verksamheten efter uppmaning från miljöförbundet anmält sin verksamhet för registrering saknar betydelse för bedömningen om sanktionsavgift.

Oavsett de olika uppgifterna som inkommit från verksamheten om när verksamheten startade, så har livsmedelsverksamheten startat innan den anmälts till behörig kontrollmyndighet. Livsmedelsverksamheten har bedrivits sedan 2022. Då har man ansvarat för maten till klienterna som har varit placerade på HVB-boendet.

Det är kontrollmyndigheten som gör bedömningen om en verksamhet ska registreras.

Detta innebär att sanktionsavgiftens storlek kommer beräknas utifrån 1 procent av företagets totala årsomsättning, dock max 75 000 kronor.

Utifrån företagsuppgifter hämtade från tjänsten allabolag.se så hade Axelvold Skola och HVB AB en total årsomsättning år 2023 på 17 850 000 kronor.

En procent (1%) av 17 850 000 motsvarar 178 500 kronor. Storleken på sanktionsavgiften kan uppgå till max 75 000 kronor. Verksamhetens sanktionsavgift blir därför 75 000 kronor.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-05-22

Expediering

Beslutet skickas med delgivningskvitto till:

Axelvold Skola och HVB AB

Axelvold 3220

268 78 Kågeröd

Besvärshänvisning bifogas.

Direktionens beslut

Söderåsens miljöförbund beslutar att godkänna redovisad tidsplan. Söderåsens miljöförbund beslutar vidare med stöd av 26 kap. 9 miljöbalken (1998:808) och med hänvisning till 2 kap. 3, 7 §§, 9 kap. 3 §, 26 kap. 14, 19 och 21 §§ miljöbalken att förelägga Trafikverket, med organisationsnummer 202100-6297 att:

 1. Senast den 1 november 2026 skriftligt redovisa samtliga fastigheter som kommer åtgärdas med lokal skärm för skyddad uteplats samt skriftligt redovisa de kvarvarande fastigheter som saknas i utförd åtgärdsinventering. De fastigheter som ska omfattas är samtliga längs tågsträckan som av Trafikverket betecknas som bandel 924 (Åstorp-Teckomatorp) och 927 (Teckomatorp-Kävlinge) och som ligger inom Svalövs kommun. De berörda fastigheterna har minst en bostadsbebyggelse och bullernivåer över riktvärdet för väsentlig ombyggnad:
  - 60 dBA, ekvivalent ljudnivå utomhus, frifält
  - 55 dBA, ekvivalent ljudnivå utomhus, uteplats
  - 70 dBA, maximal ljudnivå uteplats
  - 45 dBA, maximal ljudnivå inomhus, sovrum
 2. Senast under första kalendermånaden för respektive tertial i tidsplanen skriftligt redogöra för vilka fastigheter vars fastighetsägare tackat nej till, eller av annat skäl inte godtagit, Trafikverkets åtgärdsförslag avseende fastighetsnära åtgärder såsom fönster, dörrar, ventiler och lokal skärm för skyddad uteplats.
 3. Följa redovisad tidsplan avseende fastighetsnära åtgärder såsom fönster, dörrar, ventiler och lokal skärm för skyddad uteplats. Om omständigheter uppträder som innebär förskjutning av tidsplanen ska Trafikverket senast under första kalendermånaden för respektive tertial i tidsplanen skriftligen inkomma med reviderad tidsplan för miljöförbundets godkännande.
 4. Punkt 1 förenas med ett löpande vite om 100 000 kr för varje påbörjad kalendermånad som begärd dokumentation inte inkommit till Söderåsens miljöförbund.
 5. Punkt 3 förenas med ett löpande vite om 100 000 kr för varje påbörjad kalendermånad som tidsplanen enligt punkt 3 inte följs.

Skäl till beslutet

Samordning av handläggningen har hela tiden skett mellan kommunerna längs med hela järnvägssträckan från Åstorp i norr till Lomma i söder.

Trafikverket har, efter Söderåsens miljöförbunds beslut och Mark- och miljööverdomstolens fastställande, utrett och redovisat bullerdämpande åtgärder för de fastigheter längs med järnvägen i Svalövs kommun som enligt Trafikverkets bullerberäkning beräknas ha ljudnivåer över riktvärdena för planeringsfallet väsentlig ombyggnad. Trafikverket har därefter presenterat en grov tidsplan och åtgärdsplan. Enligt Trafikverket är ambitionen att genomföra åtgärderna under minst en fem-årsperiod med start vid årsskiftet 2024/2025 avseende fastigheterna i början av den södra delen av spårsträckan för att sedan arbeta sig vidare norrut.

Det har i samband med granskning av inskickad åtgärdsinventering uppmärksammats att fastigheter som med hög sannolikhet har bullernivåer över riktvärden för väsentlig ombyggnad kan saknas helt i det redovisade materialet. Det har även framkommit högst tveksamma bedömningar i åtgärdsinventeringen för lokal skärm för skyddad uteplats där anlitad entreprenör har uppgett vissa inglasade uterum som befintlig skyddad uteplats. Till exempel har till synes ett oisolerat uterum med till synes enkelglas bedömts innebära tillräcklig bullerdämpning för att vara skyddad uteplats, trots att denna ligger i mycket nära anslutning till järnvägsspåret utan någon övrig bullerdämpning däremellan. Trafikverket har svarat att listan över aktuella fastigheter för fastighetsnära åtgärder samt listan över fastigheter som kan vara aktuella för lokal skärm vid befintlig uteplats behöver kontrolleras för att säkerställa att alla fastigheter finns med i underlaget samt får en rimlig bedömning av bullerskyddsåtgärd.

Den som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Miljöenheten bedömer därmed att Trafikverket behöver kontrollera och säkerställa att redovisade åtgärdsförslag omfattar samtliga berörda fastigheter längs tågsträckan som betecknas som bandel 924 (Åstorp-Teckomatorp) och 927 (Teckomatorp-Kävlinge) och som ligger inom Svalövs kommun samt redovisa underlaget skriftligen. Då underlaget är mycket omfattande och med anledning av tidigare noterade brister i underlaget bedömer Söderåsens miljöförbund att även de fastigheter vars fastighetsägare tackat nej till Trafikverkets åtgärdsförslag behöver framgå av den skriftliga redovisningen.

Vidare godkänner Söderåsens miljöförbund Trafikverkets redovisade grova tidsplan avseende fastighetsnära åtgärder såsom fönster, dörrar, ventiler och lokala skärmar för skyddad uteplats daterad 8 februari 2024 vilken redovisades vid ett digitalt möte den 19 februari 2024 och skriftligen tillsammans med minnesanteckningar den 1 mars 2024. Söderåsens miljöförbund är införstådd med att den redovisade tidsplanen är en grov uppskattning och att vissa förseningar kan förekomma. Dock vill Söderåsens miljöförbund understryka vikten av en god kommunikation i ärendet. Om omständigheter uppträder som innebär förskjutning av redovisad tidsplan sker ska Trafikverket snarast möjliga skriftligt informera nämnden om orsaken och uppskattad tidsförskjutning.

Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite. Enligt lagen (1985:206) om viten ska vitet bestämmas till belopp som med hänsyn till adressatens ekonomiska förhållanden kan antas förmå denne att följa beslutet om förbud.

I motiven till miljöbalken rekommenderas en ökad användning av vitesförelägganden för att effektivisera tillsynsverksamheten. Trafikverket har först efter mer än 580 dagar efter lagakraftvunnen dom i ärendet inkommit med slutredovisning av resultat från åtgärdsinventeringen. Detta efter att någon av kommunerna längs järnvägen upprepade gånger uppmanat Trafikverket att inkomma med uppgifterna och därefter kommunicerat ett förslag till beslut med löpande vite. Trafikverket har under hösten 2022 uppgett att en åtgärdsplan med tillhörande tidsplan kommer tas fram under våren 2023. Trots beslut om föreläggande om att inkomma med denna åtgärdsplan och tidsplan vid utsagd tid redovisade Trafikverket denna information i februari 2024, genom en muntlig presentation och en PowerPoint, en skriftlig redogörelse inkom från Trafikverket i mars 2024. Tidsplanen och åtgärdsplanen som redovisats är en grov sådan och Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun hade kompletterande frågor om vad som innefattas av denna, men efter flera påminnelser har Trafikverket inte besvarat dessa frågor.

Med hänvisning till tidigare förseningar och bristande återkoppling anser miljöenheten att det finns tillräckliga skäl till att använda vite i detta fall. Med beaktande av detta och vikten av att erforderliga uppgifter inkommer så snart som möjligt anser Miljöförbundet att vitesbeloppet på 100 000 kr är skäligt. Söderåsens miljöförbund bedömer att kostnaderna som detta föreläggande innebär för verksamheten inte är orimliga i förhållande till nyttan som det medför.

Beskrivning av ärendet

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutade 2018-10-02 § 74 om att Trafikverket skulle genomföra en utredning av bullerskyddsåtgärder för fastigheter vid Lommabanan/Söderåsbanan. Trafikverket överklagade beslutet till länsstyrelsen i Skåne som avslog överklagandet. Trafikverket överklagade beslutet vidare till Mark- och miljödomstolen som 2020-01-30 meddelade att de ändrar länsstyrelsens beslut endast på så sätt att tiden för när den förelagda utredningen ska vara genomförd och inlämnad till Söderåsens miljöförbund bestäms till 12 månader efter det att beslutet om föreläggande har vunnit laga kraft. Mark- och miljödomstolen avslog överklagandet i övrigt. Enligt MMD vann domen laga kraft den 20 februari 2020.

Redovisningen som miljöförbundet efterfrågat skulle enligt beslutet inkludera information om samtliga specifika bullerdämpande åtgärder för varje fastighet som beräknas ha ljudnivåer över planeringsfallet väsentlig ombyggnad. Redovisningen skulle även innehålla information om tekniska specifikationer för samtliga åtgärder som exempelvis bullerskärmarnas höjd och längd samt antal fönsterbyten och glasbyten. Det skulle framgå vilka fastigheter som i utredningen bedöms behöva ha gemensamma lösningar i form av bullerskärmar för att uppnå riktvärdena i planeringsfallet väsentlig ombyggnad. Information om beräknad ljudnivå före och efter de bullerskyddsåtgärder som avses i punkt 1 i föreläggandet skulle även redovisas skriftligt. Ljudnivån skulle redovisas som ekvivalent ljudnivå utomhus (frifält), ekvivalent ljudnivå vid uteplats, maximal ljudnivå vid uteplats och maximal ljudnivå inomhus för respektive fastighet. Trafikverket förelades också att skriftligt inkomma med kostnader för uppförande av bullerskyddsåtgärder enligt punkt 1.
Det skulle även framgå hur uppskattningen av de materiella kostnaderna för specifika bullerdämpande åtgärder gjorts.

Trafikverket lämnade 2020-06-16 in en redovisning om tillvägagångssätt. De meddelade att ”eftersom uppdraget är av alltför omfattande karaktär för att vara möjligt att utföra inom utsatt tid, vilket framför allt förstås av antalet mantimmar som beräknas behövas för att genomföra inventeringen. Upphandling av bullerutredning samt åtgärdsinventering ska utföras enligt de lagkrav som finns för offentliga upphandlingar vilket skapar ledtider”. I samma redovisning meddelade Trafikverket att de tagit fram en realistisk tidplan där fokus ligger på att skapa goda förutsättningar för ett väl genomarbetat slutresultat. Enligt denna tidsplan kommer bullerutredningen vara klar i februari 2021. Resultatet av utredningen kommer att redovisas till kommunerna. Åtgärdsinventeringarna kommer att färdigställas mellan december 2021 och februari 2022. Därefter ska resultatet slutredovisas till kommunerna.

Trafikverket har 2021-02-16 lämnat in en redovisning med bullerkartor, ljudnivå vid fasad, sammanställning av bullerskyddsskärmar, befintliga bullerskyddsskärmar, åtgärdskostnad m.m.

Trafikverket presenterade 2021-05-25 en övergripande tidplan med förslag på nästa steg. Det är 1396 fastigheter som behöver åtgärdsinventeras. Fastigheterna ska inventeras för fasadåtgärder - byte av fönster, ventiler m.m. De ska också inventeras för lokal skärm och placering och skick på befintlig uteplats identifieras. Trafikverket avser också att föreslå vilka som ska erbjudas lokal skärm m.m. Den övergripande tidplanen var att inventera fastigheter mellan 28 april 2021 – 18 januari 2022. Därefter skulle en redovisning presenteras för kommunerna i februari/mars 2022.

Vi (en av de fem miljöförvaltningarna längs sträckan har skött kontakterna) har vid flera tillfällen försökt nå Trafikverket men inte erhållit något svar om när slutredovisningen planeras att lämnas in. Bland annat har e-post skickats den 27 april, 9 maj, 10 maj och 15 juni 2022.

Den 17 maj 2022 meddelade Jonas Gisslen på telefon att åtgärdsinventeringen är klar. De har internt haft en del diskussioner kring spårnära skärmar som dragit ut på tiden. Inom de närmsta veckorna ska Jonas boka in ett möte för att presentera allt innan sommaren.

Den 14 september kommunicerades ett förslag till beslut om att Trafikverket skulle lämna in slutredovisning gällande bullerskyddsåtgärder då miljöförbundet inte fått ta del av informationen som utlovat.

Den 6 oktober inkom Trafikverket med yttrande över förslag till beslut. Samma dag hade Trafikverkets projektledare översänt underlag och framfört att Trafikverket kommer kalla alla berörda kommuner till ett möte för presentation av underlaget och för dialog om det fortsatta arbetet. Föreläggandet enligt förslag till beslut ansågs därför inte vara nödvändigt.

Den 7 december presenterades underlaget av Trafikverkets projektledare. Trafikverkets ambition är att genomföra åtgärderna under minst en femårsperiod samt att ta fram en plan för detta under våren 2023. Uppskattningsvis kommer byggstart ske som tidigast 2024 enligt uppgift. Trafikverket behöver identifiera vilka skärmar som framgår av underlaget som kräver järnvägsplan. Vart och vilka åtgärder som kommer att genomföras kan skilja sig från det som redovisats. Vissa uppgifter, så som kostnad för uteplatser, saknas i redovisningen.

Söderåsens miljöförbund har den 6 februari kommunicerat ett förslag till beslut.

Den 17 februari 2023 inkom Trafikverket med synpunkter. Av Trafikverkets synpunkter avseende förslag till beslut framgår att en redovisning per fastighet redan har lämnats in och presenterats. Eftersom Trafikverket också sagt att åtgärderna som kommer att vidtas kan komma att skilja sig från vad de redovisat, ville Söderåsens miljöförbund ha in en plan med faktiska åtgärder enligt punkt 1-2. Om så inte är fallet, utan att de åtgärder Trafikverket planerar att vidta är samtliga som lämnats in, behövs inte ytterligare redovisning utan endast tidsplan avseende planerade åtgärder. Trafikverket har i sitt yttrande förtydligat att ljudnivån på uteplats efter åtgärder inte redovisats, varav punkt 3 också behöver redovisas. Söderåsens miljöförbund vill förtydliga att endast en åtgärds- respektive handlingsplan ska komma in i detta skede, om någon utredning tar längre tid, behöver detta redovisas i handlingsplanen. Punkt 5 har reviderats till att endast innefatta handlingsplan utan specifika åtgärdsförslag. Söderåsens miljöförbund anser att det är av stor vikt att Trafikverket upprättar en sådan handlingsplan då dessa fastigheter har konstaterade bullernivåer över riktvärdet för väsentlig ombyggnad. Den 28 mars 2023 fattade Söderåsens miljöförbund beslut om föreläggande. Den 4 maj 2023 överklagade Trafikverket ett beslut om föreläggande. Den 21 december 2023 fattade Länsstyrelsen beslut avseende överklagat beslut om förläggande. Länsstyrelsen upphävde punkterna 2-5 i det överklagade beslutet men fastställde punkt 1 i beslutet samt beslutet om vite.

Redovisning av tidsplan avseende fastighetsnära åtgärder såsom fönster, dörrar, ventiler och lokala skärmar för skyddad uteplats daterad 8 februari 2024 skedde vid ett digitalt möte den 19 februari 2024 och skriftligen tillsammans med minnesanteckningar den 1 mars 2024.
Lagstiftning
Regeringens proposition 1996/97:53, infrastrukturinriktning för framtida transporter (infrastrukturpropositionen),
2 kap. 3 § miljöbalken
2 kap 7 § miljöbalken
9 kap 3 § miljöbalken
26 kap. 9 § miljöbalken
26 kap. 14 § miljöbalken får beslut om förelägganden eller förbud förenas med vite.
26 kap. 19 § miljöbalken
26 kap. 21 § miljöbalken

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-06-03

Jäv

Torbjörn Ekelund (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.

Hur man överklagar

Om ni inte är nöjda med beslutet kan ni överklaga till länsstyrelsen inom tre veckor från det att ni fick beslutet.

Tala om vilket beslut ni överklagar. Ange ärendenummer samt beslutsdatum.
Redogör för varför ni anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring ni önskar.
Bifoga gärna handlingar eller annat som stöder er uppfattning.

Underteckna skrivelsen och ange namn, adress och telefonnummer. Skicka överklagandet till Söderåsens miljöförbund, Box 74, 264 21 Klippan. Vi kommer antingen att ändra beslutet som ni begärt eller lämna ärendet vidare till Länsstyrelsen i Skåne län för prövning.

Expediering

Beslutet skickas med delgivningskvitto till:
Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att fastställa förteckning över beslutsattestanter.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ansvarar för att en aktuell förteckning över utsedda beslutsattestanter upprätthålls och finns tillgänglig. Attestförteckningen är ett komplement till delegationsordningen och arbetsinstruktionen. Fördelningen av olika attestmoment ska vara en naturlig följd av den ansvars- och arbetsfördelning som gäller. Antalet avdelningschefer har hösten 2023 minskat från tre till två och därmed behöver även attestförteckningen revideras.

Beslutsattestant Kodplan – Söderåsens miljöförbund

Beslutsattestant Kodplan – Söderåsens miljöförbund

Namn

Post

Kodplan

Charlotte Leander

Miljöchef

Hela kodplanen

Theresa Rosbäck

Ordförande

Hela kodplanen

Helena Hager Enert

avd.chef Livsmedel- och Åldersbegränsade varor samt Hälsoskydd

Hela kodplanen

Ola Öberg

avd.chef, Miljöskydd, Mark & Vatten

Hela kodplanen

Bilaga

Attestförteckning

Expediering

Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen, Klippans kommun

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

 • Miljöchef Charlotte Leander informerade om att miljöförbundets arbetsmiljöenkät visar på fortsatt hög arbetsbelastning.
 • Avdelningschef Helena Hager-Enert informerade om hur man arbetar med sanktionsavgifter inom livsmedelslagstiftningen, presentationen skickas ut till direktionen.
 • Livsmedelsinspektör Nina Pöyhönen informerade direktionen om arbetet med dricksvatten, presentationen skickas ut till direktionen
 • Pågående ärenden:
  Avdelningschef Ola Öberg informerade direktionen om hur ärendet om asfaltsverket på fastigheten Mölletofta 1:23, Klippans kommun, fortskrider.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 2024-05-01 - 2024-06-03.

Besluten finns redovisade i bilaga som förvaras i pärm på Söderåsens miljöförbund. Redovisningen har meddelats direktionens ledamöter och ersättare i samband med kallelsen.

Ärendebeskrivning

Direktionen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, miljöchef med möjlighet till vidaredelegering enligt beslut. Besluten ska redovisas på nästkommande direktionsmöte. Redovisningen innebär inte att det ankommer på direktionen att ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot får direktionen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Direktionens beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
17 juni 2024