Gå till innehåll

Direktionens protokoll 14 maj 2024

Protokoll från direktionens sammanträde den 14 maj 2024.

Söderåsens Miljöförbund, Storgatan 50 C, Klippan kl 08.30

Beslutande:

William Garpenholm (VF) vice ordf.

Agneta Sörensson (M)

Kent Lodesjö (S) tjg.ersättare Jan Zielinski (S)

Kerstin Gustafsson-Andersson (C)

Theresa Rosbäck (M) Ordf.

Kent Hamacek (VIP)

Arne Silfvergren (S)

Ej tjänstgörande:

Robert Larsson (KD)

Conny Törnkrantz (SD)

Deltagande:

Charlotte Leander, miljöchef

Suzanne Eckerström, sekreterare

Helena Hager Enert, avd.chef Livsmedel o åldersbegr.varor & Hälsoskydd

Ola Öberg, avdelningschef Miljöskydd, Mark & Vatten

Lars-Olof Strand, miljöinspektör § 36

Thom Andersson, miljöinspektör §§ 37,41

Amanda Lindahl, praktikant

Utses att justera:

Kent Lodesjö (S)

Justeringens plats:

Torsdag den 16 maj 2024, kl 15.00 - Digital justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på förbundets hemsida.

Organ: Direktionen för Söderåsens Miljöförbund

Sammanträdesdatum: 14 maj 2024

Datum då anslaget sätts upp: 17 maj 2024

Datum då anslaget tas ner: 7 juni 2024

Förvaringsplats för protokollet: Miljöförbundets arkiv

Underskrift: Suzanne Eckerström

Direktionens beslut

Kent Lodesjö (S) utses att justera dagens protokoll. Protokollet justeras torsdagen den 16 maj 2024, kl 15.00.

Direktionens beslut

Dagordningen godkänns med en ändring: Punkterna 13 och 14 på dagordningen utgår.

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att godkänna den ekonomiska uppföljningen för januari – april 2024 och lägga den till handlingarna.
Direktionen beslutar att översända redovisningen från förvaltningen till medlems¬kom¬munerna.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budget för nästkommande år samt flerårsbudget. Direktionen antog budget för år 2024 vid sitt sammanträde den 12 december 2023 § 84.

Prognos 2024

Intäkter i stort, större avvikelse

 • Minskade intäkter på 660 tkr. Främst inom miljö- och hälsoskyddsområdet där vi ser att övergången till efterdebitering hittills har haft en negativ påverkan. Även att förbundet ska besvara remisser som endast kan skattefinansieras har en viss undanträngande effekt på intäktsprognosen.

Kostnader i stort, större avvikelse

 • Minskade kostnader 230 tkr, varav hälften härrör från finansiella poster (prognostiserade ökade ränteintäkter), därutöver ser vi en tendens till något minskade kostnader för kurser och resor.

Det prognostiserade resultatet för helåret visar på ett negativt resultat, på – 401 tkr, vilket är en negativ budgetavvikelse med 435 tkr från budgetmålet på + 34 tkr.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-05-08

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna för kännedom

Direktionens beslut

Direktionen fastställer budgetramen för 2025 samt flerårsbudgeten.

Beskrivning av ärendet

Direktionen ska för varje år fastställa mål och budgetram för nästkommande år. Innan fastställande ska förslaget översändas till medlemskommunerna för samråd. Förslaget som godkändes av Direktion¬en i beslutet från den 26 mars 2024, § 21 har varit på samråd hos kommunerna, inga synpunkter på innehållet har kommit in.

Budgetramen är baserad på förslag till intern budget 2024 och flerårsbudget 2025-2026 som antogs av direktionen 2023-12-12 § 84.

För att ge förutsättningar för en budget i balans, innebär förslaget till budgetramen en höjning av medlemsbidraget med 10 % utöver index.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-05-02

Bilaga

Budgetram 2025

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att översända begäran, till kommunfullmäktige i medlemskommunerna om höjning av medlemsbidraget fr.o.m. år 2025 med 19 kr till 188 kr/invånare och år.

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar därutöver att begära av kommunfullmäktige i medlemskommunerna att besluta om ett extra medlemstillskott på 1 291 tkr för de kostnaderna för Söderåsens Miljöförbunds verksamhet under år 2023 som inte täcks på annat sätt.

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås i första hand fatta beslut med följande lydelse:

"Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds begäran om höjning av medlemsbidrag från och med år 2025 med 19 kr till 188 kr/invånare och år."

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds begäran om ett engångskapital på 1 291 tkr. Kostnaden ska fördelas mellan medlemskommunerna i proportion till kommunernas invånarantal enligt officiell statistik den 1 november 2023.

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås i andra hand fatta beslut med följande lydelse:

"Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds begäran om höjning av medlemsbidrag från och med år 2025 med 19 kr till 188 kr/invånare och år."

Sammanfattning

Medlemskommunerna har beslutat att kommunalförbundet Söderåsen miljöförbund från och med 1 januari 2023 ska fullgöra myndighetsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet för fyra kommuner i stället för som tidigare fem kommuner.

Beslutet påverkar kommunalförbundets ekonomiska förutsättningar, vilket har redovisats till kommunerna, senast genom Direktionens beslut den 26 mars 2024, § 20 ”Förutsättningar för en ekonomi i balans över tid och för ökad service” och § 21 ”Budgetram 2025”.

Enligt förbundsordningen § 11, som beslutats i medlemskommunernas kommunfullmäktige, har medlemskommunerna det yttersta ansvaret för förbundets kostnader. Enligt förbundsordningen ska kostnaderna för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt, regleras genom medlemsbidrag från medlemskommunerna.

Miljöförbundets ekonomi behöver komma i balans, genom högre intäkter per tillsynstimme, efter förändringen den 1 januari 2023. Direktionen beslutade därför på sammanträdet den 7 november 2023, § 74 att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att revidera och höja samtliga taxor, vilket har fastställts i kommunerna.

Samtidigt behöver medlemskommunerna förutom redan beslutade taxehöjningar även öka medlemsbidraget i motsvarande omfattning för att ge miljöförbundet en långsiktig ekonomisk stabilitet, planeringshorisont och möjlighet att låta den skattefinansierade servicenivån öka och återgå till tidigare nivåer.

Miljöförbundet behöver också begära ett engångskapitaltillskott på 1 291 tkr motsvarande det negativa ekonomiska resultatet för år 2023 då förbundet i bokslutet inte kunde hävda synnerliga skäl för att slippa balanskravet. Förbundets svaga ekonomi gör det svårt för förbundet att återställa underskottet inom tre år.

De föreslagna höjningarna av medlemsbidraget är utformade för att säkerställa långsiktig ekonomisk stabilitet och tillåta miljöförbundet att planera för framtiden med tillförsikt. Detta kommer att möjliggöra inte bara fortsatt hög servicenivå utan även möjlighet till att återta tillsyn inom kritiska områden som direkt påverkar både miljöskydd och medborgarnas hälsa. Dessa strategier är utformade för att ge varaktiga fördelar över flera år, vilket stärker förbundets kapacitet att hantera både nuvarande och framtida utmaningar.

Sammanfattningsvis innebär höjningen av medlemsbidraget primärt att miljöförbundet kan återgå till att genomföra den lagstadgade tillsyn som behövt prioriteras bort och återta servicenivån till allmänheten och till kommunerna, bland annat besvara remisser till kommunerna.

Redogörelse för ärendet

Som konsekvens av att Bjuv den 31 december 2022 lämnat samarbetet inom miljöförbundet och verksamheten krympt, har förbundets ekonomi kommit i obalans. Detta då OH-kostnader ska fördelas på färre tillsynstimmar samtidigt som medlemsbidraget och taxorna hittills hållits oförändrade. Verksamheten har blivit underfinansierad. Direktionen har behövt vidta kompensatoriska åtgärder och beslutade under våren 2023 om en handlingsplan för en ekonomi i balans. Handlingsplanen innebär bortprioriteringar i verksamheten inom det skattefinansierade området. De frigjorda resurserna har flyttats till det avgiftsfinansierade området för att öka förbundets intäkter och få en budget i balans.

Detta har fått konsekvenser för tillsynen mot enskilda och för kommunerna själva vilket skapat slitningar mellan medlemskommunerna och miljöförbundet.

Därefter har Direktionen samrått med medlemskommunerna om behovet att höja både taxorna och medlemsbidraget.

Miljöförbundet har också skickat en enkät till samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige med frågor bland annat om vilka områden man anser det är viktigt att miljöförbundet prioriterar. Svaren visar att man anser att det viktigaste är en effektiv och rättssäker handläggning, att förbundet arbetar förebyggande och har hög tillgänglighet och erbjuder god service. Man anser också att det är viktigt att ha en relevant hemsida och erbjuder digitala tjänster samt att förbundet svarar på remisser.

Man fokuserar på miljöförbundets uppdrag och anser att det är viktigare med hög kvalitet, snarare än att förbundet i större utsträckning själva finansierar sin verksamhet. Det förefaller också viktigt att prioritera det skattefinansierade uppdraget.

Genomförda höjningar av taxorna

Taxornas timavgift blev i och med Bjuvs utträde underfinansierade och 100% kostnadstäckning uppnåddes ej, då OH-kostnader fördelades på färre antal timmar än tidigare. Direktionen beslutade därför på sammanträdet den 7 november 2023, § 74 att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att revidera samtliga taxor (timavgifter) för prövning, tillsyn och kontroll. Revideringen innebar en höjning med 10% utöver den årliga indexhöjningen från den 1 april 2024. Höjningen har fastställts av medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Behov av höjning av medlemsbidraget.

Medlemsavgiften ska täcka övriga handläggningstimmar som inte bekostas med avgifter.

Kostnaden per handläggningstimme är densamma oavsett om den kan avgiftsfinansieras eller bekostas med skattemedel. Timavgiften baseras på kostnaden som myndigheten/ miljö¬för¬bundet i genomsnitt har per timme för den handläggning som utförs. I likhet med timavgiften som debiteras mot kund, finns ett motsvarande behov av att höja med¬lemsavgiften med 10% utöver index på motsvarande sätt som taxan, om dessa ska täcka ökade handläggnings¬kostnader per timme med anledning av att Bjuv har lämnat. Basen för att bära relativt statiska OH-kostnader har minskat möjligheten att göra viss utveckling av myndighetens uppdrag på områden som endast kan skattefinansieras på motsvarande sätt som sker i flera andra kommuner. I dessa kommuner satsas det på brottsförebyggande myndighetsarbete och miljöförvaltningens bidrag ses som en viktig insats för dessa kommuner.

Konsekvenserna med höjt medlemsbidrag skulle innebära ökade kostnader för kommunerna. Detta samtidigt som många kommuner under senare år, på grund av omvärldsläget generellt har fått en starkt utmanad ekonomi. Samarbeten i form av kommunalförbund är ett sätt att hålla nere kostnaderna, även om kostnaderna för Söderåsens miljöförbund har ökat genom kommunernas beslutade förändringar.

Samtidigt av jämförelse i Kolada där uppgifterna hämtas från SCB på kommunernas räkenskapssammanställning, är den kommunala finansieringen av miljöförbundets verksamhet låg i jämförelse med många andra kommuner. Kostnaden för miljöförbundets myndighetsutövning är någon promille av kommunens hela budget. Även med ett ökat kommunbidrag kommer kommunernas kostnader att fortsatt vara låga i jämförelse med andra kommuner.

Konsekvensen av höjt medlemsbidrag innebär också att miljöförbundet kan återgå eller förstärka myndighetsutövning som endast kan bekostas med skattemedel. Detta gäller då exempelvis tillsyn av rökfria miljöer, tillsyn på marknader och festivaler, besvarande av bygglovsremisser, besvarande av remisser detalj- eller översiktsplaner, deltagande på planmöte, deltagande på LOTS, uppdatera register, öka tiden för rådgivning och service till allmänheten, besvara remisser till övriga remissinstanser (tillståndsansökningar för miljöfarliga verksamheter, ny lagstiftning m.m) och återta eller öka samverkan med polis, skattemyndighet, räddningstjänst, alkoholhandläggare samt ta fram informationsblad eller nyhetsbrev till verksamhetsutövare inom olika branscher.

Nollalternativet - är att inte höja medlemsbidraget. Konsekvensen blir då fortsatt att viktig myndighetsutövning väljs bort (bl.a. att besvara remisser till kommunerna) och att servicen fortsatt blir begränsad. Det ger också förbundet mindre möjligheter att utvecklas, då ekonomiska förutsättningar saknas.

Behov av ett engångskapitaltillskott

Miljöförbundet behöver utöver höjningen av medlemsbidraget även begära ett engångskapitaltillskott på 1 291 kr, motsvarande det ekonomiska underskottet år 2023. Förbundet kunde i bokslut 2023 inte hävda synnerliga skäl för att slippa balanskravet.

Enligt den utredning som förbundet gjort ska möjligheten att hävda synnerliga skäl endast tillämpas i undantagsfall och det ska vara klart och tydligt att samtliga aspekter för att uppfylla synnerliga skäl uppfylls.

Orsaken till underskottet är inte avgörande i detta fall, det vill säga att Bjuvs utträde nog skulle kunna motiveras vara så speciellt. Däremot bedöms det vara ytterst svårt att motivera att förbundet har en stark finansiell ställning som kan ge skäl för att underskotten inte behöver återställas. Ekonomin har under senare år varit osäker och är det även framåtriktat. Förbundet har även ett eget kapital som är relativt lågt sett till omsättningen av verksamheten, vilket gör att förbundet är sårbart vid större oförutsedda händelser.

Enligt kommunallagen ska ett ekonomiskt underskott återställas inom tre år, men förbundets svaga ekonomi gör detta svårt.

Skäl till beslut

Direktionen beslutade på sammanträdet den 26 mars 2024, § 20 att ge förvaltningen i uppdrag
att ta fram underlag för att tillställa medlemskommunerna en begäran om höjning avmedlemsbidrag samt begära ett engångskapitaltillskott.

Dagens situation är inte långsiktigt hållbar och ger inte förutsättningar för en ekonomi i balans, och samtidigt ha tillräcklig tid för service och myndighetsutövning som endast kan bekostas med skattemedel. Miljöförbundet har behov av att medlems-kommunerna skapar förutsättningar för en långsiktig planeringshorisont och stabila ekonomiska förutsättningar för förbundets verksamhet.

Direktionen bör därför tillställa medlemskommunerna en begäran om höjning av medlemsbidrag.

Direktionen bör utöver höjningen av medlemsbidraget även begära ett engångs-kapitaltillskott på 1 291 tkr, motsvarande det negativa ekonomiska resultatet för år 2023. Förbundet kunde i bokslut 2023 inte hävda synnerliga skäl för att slippa balanskravet. Förbundets svaga ekonomi gör det dessutom svårt för förbundet att återställa underskottet inom tre år.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-05-03.

Ärendegång

Jan Zielinski (S) och Kent Hamacek (VIP) yrkar bifall till beslutet.

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar om följande riktlinjer avseende det egna kapitalet.

"Söderåsens miljöförbund ska sträva efter att ha ett fritt eget kapital som motsvarar minst 20% av omsättningen. Fritt eget kapital som överskrider 30 % ska återföras till medlemskommunerna. Regleringen sker genom reduktion av medlemsbidraget året efter bokslutsår.

Kostnadsreduktionen ska allokeras mellan medlemskommunerna i proportion till kommunernas invånarantal enligt officiell statistik den 1 november under bokslutsår."

Redogörelse för ärendet

Miljöförbundets ekonomi har under senare år varit osäker och är det även framåtriktat. Samtidigt har förbundet ett eget kapital som är relativt lågt sett till omsättningen av verksamheten, vilket gör att förbundet är sårbart vid större oförutsedda händelser. Förbundet kunde i bokslut 2023 därför inte hävda synnerliga skäl för att slippa balanskravet.

Miljöförbundet begär höjning av medlemsbidraget från och med år 2025 samt därutöver ett engångskapitaltillskott. Detta med målsättningen att stärka förbundets finansiella ställning och möjligheter att styra sin ekonomi.

Samtidigt har det under tidigare år framförts farhågor att förbundet samlar på sig ett för stort eget kapital som då blir bundet och inte kan komma skattebetalarna till del i medlemskommunerna. Detta har varit ett argument för att hålla tillbaka medlems-bidraget storlek också med motiveringen att kommunerna kommer att tillskjuta medel om behov uppstår.

Med erfarenhet av de senaste årens händelser, har det ekonomiska samspelet mellan förbundet och medlemskommunerna inte fungerat så enkelt. Detta har inneburit att förbundet självständigt har haft att hantera de ekonomiska utmaningarna som har uppstått. Detta har fått konsekvenser för verksamheten, för tillsynen mot enskilda och även kommunerna själva har drabbats.

Denna balansgång måste hanteras och kommunerna ska känna sig trygga med att en höjning av medlemsbidraget inte innebär att man låser fast för stort kapital i förbundet. Direktionen har tidigare föreslagit att detta regleras i förbundsordningen genom beslut på Direktionens sammanträde den 6 februari 2021, § 9. Men då detta inte införlivades i samband med den senaste revideringen av förbundsordningen har Direktionen möjlighet att anta egna riktlinjer för återföring av eget kapital.

Det kan vara lämpligt att förbundet långsiktigt strävar efter att ha ett fritt eget kapital motsvarande minst 20% av förbundets omsättning (år 2024 motsvarar detta cirka 4,5 mkr). Idag har förbundet ett eget kapital på 1,1 mkr. Fritt eget kapital överstigande 30 % av förbundets budgeterade omsättning kan återföras till medlemskommunerna enligt samma fördelningsnyckel som medlemsbidraget.

Skäl till beslut

Direktionen beslutade på sammanträdet den 26 mars 2024, § 20 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på modell för återföring av eget kapital till medlemskommunerna som överstiger en viss procent av omsättningen.

Det är viktigt och ekonomiskt sunt om miljöförbundet har fritt eget kapital i viss utsträckning. Detta skapar robusthet i verksamheten. För att säkerställa så att en ökad inbetalning från kommunerna inte riskerar att bygga upp ett för stort eget kapital i förbundet, om kapitalet inte varje år utnyttjas till fullo, bör Direktionen besluta om riktlinjer för återföring. Beslutade riktlinjer om återföring bör också kunna skapa förutsättningar för ett ökat förtroende för miljöförbundet hos medlemskommunerna.

För att stärka förbundets finansiella ställning bör fritt eget kapital motsvara minst 20 % av förbundets omsättning (år 2024 motsvarar detta cirka 4,5 mkr). Fritt eget kapital överstigande 30 % av förbundets budgeterade omsättning bör återföras till medlemskommunerna enligt samma fördelningsnyckel som medlemsbidraget

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-05-06

Ärendegång

Jan Zielenski ((S) yrkar att skrivningen (om fritt eget kapital) skall vara upp till 30 %

Arne Silfvergren (S) yrkar att det skall stå minst 20% i skrivningen (om fritt eget kapital)

Ordförande utser förvaltningens förslag som huvudförslag och ställer således de två säryrkanden mot varandra för att utse ett motförslag till förvaltningens förslag.

Ärendet avgörs med acklamation där Arne Silfvergrens yrkande vinner bifall från direktionen och utses som motförslag till förvaltningens förslag.

Ordförande ställer huvudförslaget mot Arnes yrkande och finner att direktionen beslutar enligt Arnes yrkande.

Till detta beslut yrkar Agneta Sörensson (M) bifall.

Jan Zielinski (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna bifogat förslag om taxa för marknadskontroll.

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med följande lydelse:

"Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för marknadskontroll. Taxan ska börja gälla den 1 januari 2025."

Beskrivning av ärendet

Med anledning av EU:s nya förordning om marknadskontroll ska Direktionen utföra marknadskontroll avseende vissa verksamheter.

I samband med den nya EU förordningen gjordes ett antal förtydliganden kring fördelningen av ansvar för marknadskontroll. Det förtydligades bland annat att kommunerna inte ska vara utpekade marknadskontrollmyndigheter, men att de ändå ska ansvara för viss marknadskontroll inom sina tillsynsområden. Det handlar om att utföra kontroll av information och märkning avseende kemiska produkter, varor och förpackningar hos verksamheter som omfattas av kommunernas tillsynsansvar enligt miljöbalken samt om produktkontroll av vissa mobila maskiner inom kommunernas ansvarsområde.

Marknadskontrollen som ska utföras inom Direktionens ansvarsområde, föreslås finansieras med avgifter som baseras på föreslagen taxa. Föreslagen timavgift, motsvarar den aktuella timavgiften inom Direktionens övriga tillsynsområden, undantaget livsmedelskontrollen, där timavgiften är högre. Årlig indexuppräkning föreslås också att ske enligt samma modell som övriga taxor.

Förslag till taxa är att all handläggning och tillsyn debiteras genom timavgift i efterhand för nedlagd tid enligt ”Rättviksmodellen”. Samtidigt debiteras restiden med en fast avgift motsvarande en timme, på samma sätt som i Direktionens övriga taxor. Enligt kommunallagen får inte medborgare missgynnas för att de är belägna längre bort från kommunens lokaler och kostnaden måste därför vara samma för alla företagare oavsett var i kommunen de finns. Kostnaderna för samtliga resor slås alltså ut på hela avgiftskollektivet.

Förslag på beslutstext i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med följande lydelse:

"Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för marknadskontroll. Taxan ska börja gälla den 1 januari 2025."

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-04-11

Bilaga

Taxa för marknadskontroll

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna Söderåsens miljöförbunds bestämmelser om taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med följande lydelse:

"Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. Taxan ska börja gälla 1 januari 2025."

Bakgrund

Under 2023 beslutade kommunfullmäktige i medlemskommunerna om nya taxor för tillsyn enligt miljölagstiftningen samt för tillsynen av åldersbegränsade varor. Året innan beslutades en ny taxa för livsmedelskontroll. Alla nya taxor har gemensamt att övergå till efterdebitering av avgifter, den så kallade ”Rättviksmodellen”.

Miljöförbundet har några mindre taxor kvar som inte uppdaterats och ändrats.
Miljöförbundet vill att alla taxor ska innehålla efterdebitering som avgiftsmodell, vilket gör att taxa om tillsyn av sprängämnesprekursorer nu kommer upp för beslut.

Söderåsens miljöförbund har bedrivit tillsyn av sprängämnesprekursorer sedan 2018. Förbundet strävar efter att göra lika i alla taxor och tillämpa efterdebitering. Denna taxa är separerad från taxan för miljöbalken då det är en annan lagstiftning som går in.

Vissa kemiska produkter innehåller ämnen som klassas som sprängämnesprekursorer, vilka kan användas för att tillverka sprängämnen. Att sälja, inneha, införa och använda sådana produkter är reglerat i lag för att minska möjligheter för privatpersoner att kunna tillverka sprängämnen. Söderåsens miljöförbund kan träffa på dessa ämnen, tex ammoniumnitrat (mineralgödsel), väteperoxid och svavelsyra, när vi bedriver lantbrukstillsyn och vid tillsyn på växthusföretag. Förbundet kontrollerar även försäljning av mineralgödsel till kund hos de återförsäljare som finns samt internetsbaserad försäljning i våra medlemskommuner.

Inställelsetid/restid debiteras fortsatt med en fast avgift motsvarande en timme. Enligt kommunallagen får inte medborgare missgynnas för att de är belägna längre bort från kommunens lokaler och kostnaden måste därför vara samma för alla företagare oavsett var i kommunen de finns. Kostnaderna för samtliga resor slås alltså ut på hela avgiftskollektivet.

Den nya taxan innebär inte någon avgiftshöjning däremot kommer indexuppräkning att ske enligt samma modell som övriga taxor.

Förslag på beslutstext i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med följande
lydelse:

"Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer. Taxan ska börja gälla 1 januari 2025."

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-03-08.

Bilaga

Taxa för tillsyn av sprängämnesprekursorer

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund beslutar att föreslå kommunfullmäktige i medlemskommunerna att godkänna Söderåsens miljöförbunds bestämmelser om taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med följande lydelse:

"Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. Taxan ska börja gälla 1 januari 2025."

Beskrivning av ärendet

Under 2023 beslutade kommunfullmäktige i medlemskommunerna om nya taxor för tillsyn enligt miljölagstiftningen samt för tillsynen av åldersbegränsade varor. Året innan beslutades ny taxa för livsmedelskontroll. Alla nya taxor har gemensamt att övergå till efterdebitering av avgifter, den så kallade ”Rättviksmodellen”. Miljöförbundet har några mindre taxor kvar som inte har uppdaterats och ändrats. Miljöförbundet vill att alla taxor ska innehålla efterdebitering som avgiftsmodell vilket gör att taxa om tillsyn enligt strålskyddslagen nu kommer upp för beslut.

I strålskyddslagen står det att kommunen ska bedriva tillsyn av solarier och radon i bostäder. Tillsynen grundar sig både på strålskyddslagen och miljölagstiftningen. Det behöver därför finnas en separat taxa för denna tillsyn skild från miljötaxan. Att bedriva en solarieverksamhet är anmälningspliktigt till miljöförvaltningen. Tillsynen bedrivs av hälsoskyddsgruppen som kontrollerar bland annat märkning av lysrör, ålderskontroll av den som ska sola, skyddsglasögon och exponeringstid samt rengöring och ventilation. När det gäller radon i bostäder kontrolleras detta vid tillsyn av fastighetsägare, förskolor, skolor, lokaler för vård med flera.

Taxan innebär ingen höjning av timavgiften utan motsvarar de andra taxorna som finns inom miljötillsynsområdet. Taxan följer även övriga taxor med årlig indexuppräkning. Förslag till taxa har uppdaterats med att all handläggning och tillsyn debiteras genom timavgift för nedlagd tid. Det som kvarstår sedan tidigare är att restiden debiteras fortsatt med en fast avgift motsvarande en timme.

Enligt kommunallagen får inte medborgare missgynnas för att de är belägna längre bort från kommunens lokaler och kostnaden måste därför vara samma för alla företagare oavsett var i kommunen de finns. Kostnaderna för samtliga resor slås alltså ut på hela avgiftskollektivet.

Förslag på beslutstext i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna föreslås fatta beslut med följande lydelse:

"Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Söderåsens miljöförbunds förslag på taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. Taxan ska börja gälla 1 januari 2025."

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-04-05.

Bilaga

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen

Expediering

Beslutet skickas till: Medlemskommunerna

Direktionens beslut

Söderåsens miljöförbund beslutar förelägga DAJO Fastigheter AB, org.nr 559372-3520, om följande försiktighetsmått för verksamheten i form av ett asfaltverk på fastigheten Mölletofta 1:23, Klippans kommun:

 1. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med anmälan, komplettering till anmälan och vad sökanden i övrigt angivit i ärendet. Vid väsentlig ändring av verksamheten ska detta anmälas till Söderåsens miljöförbund.
 2. Verksamheten får inte bedrivas mellan kl. 22.00–06.00 vardagar och inte
  lördagar, söndagar och helgdagar.
 3. Buller från verksamheten får inte överstiga följande ekvivalenta ljudnivåer vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler eller närliggande rastplats om inte andra värden finns i detaljplan eller bygglov:
  Vardagar kl.06.00-18.00 Leq dag 50 dBA
  Vardagskvällar kl.18.00-22.00 Leq kväll 45 dBA
  Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser, hörbara tonkomponenter eller bådadera sänks den tillåtna ljudnivån med 5 dBA.
 4. Tankning av maskiner ska ske på tät yta.
 5. Innehållet av PAH i den asfalt som tas emot får inte överstiga 70 mg/kg TS (70 ppm).
 6. All förvaring av kemiska produkter och farligt avfall ska ske på yta som är tät och beständig mot det som lagras. Det gäller även kemiska produkter och farligt avfall som entreprenörer tar in på fastigheten.
 7. Cisterner för förvaring av flytande produkter skall vara försedda med sekundärt skydd.
 8. Kemiska produkter i övrigt och flytande farligt avfall ska förvaras invallat. Invallning ska minst rymma volymen hos det största kärlet som förvaras inom invallningen samt 10 procent av den totala volymen hos övriga kärl som förvaras inom samma invallning. Rör och slangar för påfyllnad eller tömning ska vara placerade innanför invallningen. Absorptionsmedel ska finnas lättillgängligt vid respektive förvaringsplats.
 9. Behållare som innehåller kemiska produkter och farligt avfall ska vara uppmärkta med innehåll.
 10. Platser där det sker lagring av kemiska produkter och farligt avfall ska vara försedda med påkörningsskydd om det finns risk för påkörning.
 11. Läckage från fasta och mobila maskiner ska hindras från att nå infiltrationsytor samt dagvattensystemet.
 12. Dagvatten ska avledas från verksamhetsområdet via oljeavskiljare. Efter oljeavskiljare ska finnas möjlighet till provtagning innan avledning från området.
 13. Åtgärder ska vidtas för att så långt möjligt minimera risken för spridning av luktande ämnen vid hantering av bitumen.
 14. Halten av stoft ska inte överskriva 20mg/Nm3 torr gas.
 15. Beredskap skall finnas för att bekämpa damning.

Söderåsens miljöförbund beslutar att DAJO Fastigheter AB med organisationsnummer 559372-3520, för verksamheten inom fastigheten Mölletofta 1:23 ska lämna in uppgifter enligt nedanstående punkter:

 1. Plan för hantering av kontaminerat släckvatten från brand ska redovisas skriftligt till Söderåsens miljöförbund senast två månader efter detta beslut vunnit laga kraft.
  2. Årsrapport ska lämnas in årligen senast den 31 mars avseende föregående år, med
  påbörjan år 2025. Rapporten ska minst omfatta följande:
  1. Årlig förbrukning av kemikalier och råvaror samt mängd lagrat avfall (fördelat per avfallskod).
  2. Totala antalet transporter till och från verksamheten.
  3. Uppkomna mängder farligt avfall. Mängderna ska anges per avfallstyp.
  4. Energianvändningen för varje energislag som används i verksamheten samt energinyckeltal för verksamheten.
  5. Eventuella incidenter som har skett under året.
  6. Eventuella förändringar som har skett under året som kan ha betydelse ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
  7. Eventuella klagomål som inkommit till verksamheten.
  8. Samtliga störningar som uppkommit avseende luft och lukt.
  9. Kemikalieförteckning med ämne/blandning, mängd och utfasningsämnen samt prioämnen.
  10. En sammanställning av resultat från de mätningar, analyser och kontroller som sker i verksamheten.
  11. Analysrapport från årlig stoftmätning.
  12. Provtagningsresultat från årlig provtagning och analys av grundvattnet.
  13. Eventuella antalet bräddningar med datum, från dagvattenanläggningen.
  14. Mängden total mottagen krossad asfalt ska anges. Ursprung och mängd ska redovisas.
 2. Senast 6 månader innan avveckling av verksamheten ska detta anmälas till Söderåsens miljöförbund.

Beslutet fattas med stöd av 9 kap 6 § miljöbalken (1998:808) och 27 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) med hänvisning till 2 kapitlet 2-3 och 5-7 §§, 26 kapitlet 9, 19 och 21§§ miljöbalken samt 54 § avfallsförordning (2011:927).

Skäl för beslutet

Vid etablering av nya verksamheter som innebär en potentiell risk för störningar i omgivningen skall väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.

Aktuell fastighet ligger mellan E4:an och väg 1838 i nära anslutning till trafikplatsen vid Mölletofta och 5–600 m norr den centrala delen av Stidsvigs samhälle. Avståndet från den södra fastighetsgränsen till de närmaste bostäderna i Stidsvig runt 400 m och avståndet från planerad utfart till närmaste bostäder är runt 150 m.

Buller

Företaget har till bullerutredningen identifierat följande huvudsakliga bullerkällor – asfaltverket, hjullastare, upplagshantering samt in- och uttransporter. För att begränsa spridningen av ljud i omgivningen presenterar man följande åtgärder - bullervall vid infartsväg (tre meter hög och 50 meter lång), lokal skärm vid stenelevatorn (två meter hög runt tre sidor av elevatorn), lokal skärm vid blandarmotor (2,5 meter hög och tre meter lång i sydlig riktning samt 1,5 meter hög och 0,5 meter lång i västlig riktning) och lokal skärm vid brännare (2,5 meter hög och 1,5 meter lång).

Som utgångspunkt för bedömning av olägenheter orsakade av industribuller gäller att den ekvivalenta ljudnivån vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler inte bör överstiga 50 dBA dagtid (06-18), 45 dBA kväll (18-22) och 40 dBA natt (22-06). Nattetid bör maximal ljudnivå inte överstiga 55 dBA. Bolaget har presenterat en bullerutredning med hänsyn tagen till att redovisade försiktighetsåtgärder vidtas. Med dessa på plats redovisas en ekvivalent ljudnivå vid närmaste bostad från 34 till 39 dBA och en maxnivå från 47 till 54 dBA. För rastplatsen redovisas en ekvivalentnivå på 49 dBA och en maxnivå från 58 dBA.

Miljöförbundet konstaterar att med redovisade försiktighetsmått indikerar genomförd bullerutredning att det finns förutsättningar att innehålla riktvärden dagtid. Förbundet konstaterar samtidigt att ekvivalentnivån ligger väldigt nära riktvärdet nattetid och att riktvärdet för maxnivå nattetid överskrids i någon punkt. Mot denna bakgrund ser miljöförbundet grund för att begränsa verksamheteten till dag- och kvällstid.

Buller från trafik

Riktvärde för ljudnivå vid fasad i befintlig bebyggelse orsakad av buller från trafik är 55 dBA. I anmälan redovisas en bullerutredning avseende buller från trafik baserat på Trafikverkets prognos för 2040 med det tillskott som verksamheten bedöms ge upphov till. I denna utredning redovisas en resulterande ljudnivå från 37 till 42 dBA vid närmaste bostäder. Genomförd utredning indikerar således ljudnivåer under ansatt riktvärde.

Damning

Det har framförts farhågor för damning från verksamheten. I verksamheten kommer att hanteras ballast (stenmaterial). Detta stenmaterial kan innehålla finkornigt material men verksamheten innebär inte hantering av lera, sand eller grus vilket skulle kunna innebära större sannolikhet för damning under torra förhållanden. Risken för damning berör enligt miljöförbundets bedömning främst transportrörelser på icke hårdgjorda ytor under torra förhållanden. Då detta inte är ett okänt fenomen så finns konventionella metoder för dammbekämpning som exempelvis bevattning och en beredskap för detta bör finnas inom verksamheten.

Lukt

Vid tillverkning av asfalt krävs uppvärmning av blandningen av råvaror vilket innebär att det frigörs luktämnen och andra flyktiga ämnen från produkten. Att det sprids lukt från är ett känt fenomen vilket uppmärksammats vid andra anläggningar. Emissioner från bitumen beror på dess temperatur. Bolaget har anfört att det är svårt att bedöma huruvida omgivningen kommer att påverkas negativt av eventuell lukt från asfaltverk. Vidare finns idag inte några standardiserade riktvärden för luktkoncentration.

Miljöförbundet gör bedömningen att även om utsläppen till luft inte når sådana koncentrationer vid närmaste bostad att de utgör en hälsorisk i sig så kan den psykiska belastning det innebär att återkommande belastas med lukt skapa oro för hälsoproblem vilket i sig kan innebära en risk för olägenheter i miljöbalkens mening. Miljöförbundet bedömer att det finns grund för att kräva åtgärder för att så långt möjligt minimera utsläppen av luktande ämnen.

Trafik

Berörda i omgivningen har framfört oro för trafiksäkerheten på väg 1838, det vill säga den väg som löper in från Lisåkravägen förbi till infarten till verksamhetsområdet och norrut mot Eket. Miljöförbundet konstaterar att trafiksäkerhet på allmänna vägar som fungerar som tillfartsväg är något som ligger utanför ramen för prövningen av anmälningsärendet.

Påverkan på grundvattnet

Inom verksamhetsområdet kommer att förvaras flera olika flytande kemiska produkter. För att minimera risken för att dessa kan läcka ut och riskera att förorena grundvattnet skall denna förvaring, enligt miljöförbundets bedömning, ske i slutna system och med sekundärt skydd. Vidare skall beredskap finnas för att hantera händelser som innebär utsläpp inom området.

Påverkan på vattendrag

Verksamhetsområdet ligger i nära anslutning till ett dikessystem som avleder vatten till ett biflöde till Pinnån varför farhågor för påverkan på ytvatten har framförts. Då det hanteras flytande kemiska produkter inom verksamhetsområdet finns grund för att säkerställa att försiktighetsmått införs som ger möjlighet att förhindra att förorenat vatten eller förorenade ämnen förs ut från verksamhetsområdet och kan påverka närliggande vattendrag.

Bolaget har redovisat att dagvatten från området kommer att avledas via oljeavskiljare och till ett fördröjningsmagasin innan avledning till ytvatten.
Mot bakgrund av vad som hanteras inom området finns, enligt miljöförbundets uppfattning, skäl att säkerställa att så sker och att det även finns möjlighet att spärra avledning från verksamhetsområdet vid större utsläpp.

Släckvatten

Då en potentiell brand i den här typen av verksamhet kan vara svårsläckt och även kräva kemiska släckmedel är det väsentligt att släckvatten kan hanteras på ett ur miljösynpunkt godtagbart. Miljöförbundet bedömer det därför skäligt att det finns en plan för hantering av släckvatten.

Sammantaget konstaterar miljöförbundet att en etablering av ett asfaltverk på redovisad plats innebär en risk för negativ på verkan på omgivningen av olika slag. Mot bakgrund av de utredningar som redovisats i ärendet gör miljöförbundet bedömningen att under förutsättning att ändamålsenliga begränsningar av verksamheten införs och att ändamålsenliga försiktighetsmått vidtas kan verksamheten tillåtas på platsen.

Beskrivning av ärendet

DAJO fastigheter AB lämnade de 4 december 2023 in en anmälan om etablering av ett asfaltverk på fastigheten Mölletofta 1:23. Verksamheten är tänkt att etableras i den nordvästligaste delen av fastigheten närmast rastplats Mölletofta.

I anmälan anges planerad produktion till maximalt 250 000 ton asfalt per år. I denna produktion anges även att återvunnen asfalt kommer att användas Råvarorna vid tillverkning är ballast, bitumen, filler, cellulosafiber och återvunnen asfalt. Stenråvara och återvunnen asfalt transporteras från upplag till dosering med hjullastare och från dosering till asfaltverk med transportband. Bioolja/eldningsolja används för uppvärmning. För produktionen kommer det att lagras bitumen, bioolja, eldningsolja, och diesel inom området. För återanvändning kan upp till 30 000 ton riven/fräst asfalt tillfälligt komma att lagras inom området. Vid maximal produktion beräknas behövas 59 lastbilsrörelser per dag om man har last i båda riktningarna eller 114 lastbilsrörelser om man inte har returtransport.

En begäran om kompletterande förtydligande avseende redovisat behov av transporters sändes till DAJO Fastigheter AB 19 april 2024 och begärda uppgifter lämnades in den 24 april 2024.

Samråd

Anmälan sändes till länsstyrelsen i Skåne den 7 december 2023.

Samråd med boende har skett genom kungörelse i pressen 24 februari 2024 och med Trafikverket genom direktutskick.

Yttrande har kommit in från 25 sakägare separat och ytterligare 9 via ombud samt från Trafikverket.

Från enskilda framförs farhågor rörande buller från verksamheten och från trafiken, damning och utsläpp av andra partiklar, lukt, den ökande tunga trafiken såväl vad gäller buller som luftföroreningar och trafiksäkerhet, Risk för påverkan på grundvatten och vattendrag samt risk för värdeminskning av fastigheterna.

Via ombud har framförts i huvudsak samma farhågor nämligen olägenheter från buller, risk för skador på byggnader på grund av vibrationer, på grund av lukt och damning samt från ljusimmisioner. Sammanfattningsvis anför man att verksamheten riskerar medföra omfattande olägenheter för omgivningen.

Trafikverket anför att utredningen visar på höga bullervärden för rastplatsen, vidare att det inte redovisas hur lukt från verksamheten riskerar spridas och inte heller om verksamheten ämnas stängslas in. I dagsläget finns det en säkerhetsrisk för allmänheten med tanke på närheten till rastplatsen. Sammantaget anser Trafikverket att påverkan på rastplatsen är så stor att den grundläggande funktionen, att erbjuda trafikanter vila, påtagligt skadas. Trafikverket anför även att en bedömning saknas av om det totala antalet transporter från det aktuella planområdet, inklusive från den anmälda verksamheten, påverkar det statliga vägnätet ur kapacitets- och trafiksäkerhetssynpunkt

Inkomna yttranden sändes till DAJO Fastigheter AB den 19 mars 2024 för kännedom och eventuellt bemötande. DAJO Fastigheter AB lämnade den 9 april 2024 in ett bemötande av framförda synpunkter.

Företagets bemötande av inlämnade synpunkter sändes till enskilda sakägare, deras ombud och Trafikverket för kännedom och möjlighet att lämna synpunkter den 15 april.

Lagstiftning

2 kapitlet 2-3 och 5-7 §§, miljöbalken (1998:808)
9 kap 6 § miljöbalken (1998:808)
27 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)
54 § avfallsförordning (2011:927).

Avgift

Allt arbete som inspektören lägger ner för handläggning av ert ärende debiteras i efterhand. Du kan läsa mer om avgifter och taxor på www.smfo.se/avgifter. Beslut om avgift skickas separat.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-04-29.

Ärendegång

Kent Lodesjö (S) yrkar avslag på förslaget. Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Kent Lodesjös förslag och finner att direktionen bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Kent Lodesjö (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

William Garpenholm (VF) anmäler en protokollsanteckning i ärendet under mötet.

Bilaga

Protokollsanteckning

Expediering

Beslutet skickas med delgivningskvitto samt besvärshänvisning (hur man överklagar) till:

DAJO Fastigheter AB, Björkavägen 55, 254 73 Ödåkra

Kopia på beslutet skickas enligt sändlista.

Direktionens beslut

Söderåsens miljöförbund beslutar om att förelägga Namn (personnumer) om nedanstående punkter inom fastigheten fastighet i Perstorps kommun:

Förbud

 1. Förbud att ta emot och förvara fordon, inkl. uttjänta fordon till dess att befintliga fordon är omhändertagna.
  Avfall
 2. Samtliga fordon enligt lista i bilaga 1, ska borttransporteras senast 2 månader efter beslutet vunnit laga kraft.
 3. Uttjänta fordon och fordonsdelar skall lämnas till auktoriserad bilskrot.
 4. I väntan på borttransport av fordonen ska de förvaras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt för att förhindra läckage till mark och vatten. Exempelvis på hårdgjord yta, nederbördsskyddat eller tömda på vätskor.
  Dokumentation
 5. Vidtagna åtgärder enligt punkterna 2-3 ska redovisas till Söderåsens miljöförbund senast 2 veckor efter genomförandet av åtgärder.
  Redovisningen ska innehålla:
  1. Vilket fordon som lämnats
  2. Vem som tog emot fordonet
  3. Mottagningsbevis och/eller kvitto på lämnande av fordon

Punkt 1 är förenat med ett löpande vite om 6 000 kronor som ska betalas för varje nytt fordon miljöförbundet konstaterar har tagits emot och som innebär en överträdelse av förbudet.

Punkt 5 är förenat med ett löpande vite om 50 000 kronor per månadsskifte som passeras efter det att det har gått 2 månader och 2 veckor sedan beslutet vunnit laga kraft. Vitet kan komma att dömas ut om uppgifterna inte inkommer till miljöförbundet inom föreskriven tid.

Beskrivning av ärendet

Den 17 februari 2020 inkom till Söderåsens miljöförbund klagomål på uppställning av fordon på fastigheten Fastighet i Perstorps Kommun
Den 9 juni 2020 utfördes inspektion av två handläggare från miljöförbundet. Ett femtiotal fordon i varierande skick fanns på fastigheten.
Den 9 februari 2021 beslöt Söderåsens miljöförbund om föreläggande om åtgärder samt beslut om avgift, diarienummer diarienummer.

Söderåsens miljöförbunds beslut om föreläggande samt beslut om avgift, diarienummer diarienummer, vann laga kraft den 14 juni 2022.
Då Söderåsens miljöförbund inte fick in en tidsplan skickades ett nytt föreläggande ut den 15 augusti 2022. Namn blev delgiven med delgivningsman den 29 september 2022. Enligt föreläggande skulle uppgifterna inkomma senast tre veckor efter delgivit beslut, den 20 oktober 2022. Delgivning av beslut med diarienummer diarienummer gjordes med delgivningsman den 19 april 2023.

Den 24 maj 2023 gjorde Söderåsens miljöförbund en oanmäld inspektion på fastigheten Fastighet och kunde konstatera att fordonen inte har flyttats utan står kvar på platsen. Ett nytt föreläggande med vite meddelades den 8 juni 2023, diarienummer diarienummer. Enligt föreläggandet föreligger förbud att ta emot och förvara fordon till dess att befintliga fordon är omhändertagna. Vidare ska de fordon som listas i bilaga 1 till föreläggandet borttransporteras och uttjänta fordon och fordonsdelar ska lämnas till auktoriserad bilskrot. Vidtagna åtgärder ska redovisas för Söderåsens miljöförbund senast den 11 juni 2024.

Den 6 maj 2024 gjorde Söderåsens miljöförbund ett oanmält besök på fastigheten för att kontrollera om det tillkommit ytterligare fordon till fastigheten. Vid besöket noterades att 11 fordon hade borttransporterats, men att ytterligare 17 fordon hade tillkommit.

Skäl för beslutet

Söderåsens miljöförbund har vid platsbesök noterat att ytterligare fordon har tillförts fastigheten trots förbud enligt punkt 1 i beslut diarienummer. Eftersom förbudet inte följts anser miljöförbundet att det är motiverat att förena punkten 1 i föreläggandet med vite samt att de nytillkomna fordonen ska borttransporteras. Beslutet meddelas med stöd av 26 kap 9 §, 26 kap 21 §, samt med hänvisning till försiktighetsprincipen i 2 kap 3 § miljöbalken.

Söderåsens miljöförbund bedömer att de fordon i bilaga 1 som förvaras på fastigheten utgör ett avfall. Enligt 15 kap 1 § miljöbalken avses med avfall varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Bedömningen utgår ifrån fordonens skick och att flera varit avställda under en längre tid.

Långvarigt uppställda fordon innebär en risk för förorening av mark. Uttjänta fordon är ett farligt avfall som innehåller olika miljöfarliga ämnen. Varje bilägare är skyldig att hantera sin uttjänta bil på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. I praktiken betyder detta att den uttjänta bilen behöver komma till en auktoriserad bilskrotare som har dokumenterade kunskaper om hur bilar ska skrotas.

Söderåsens miljöförbund bedömer även att fastigheten är nedskräpad och att allmänheten har insyn till den aktuella platsen från Arons väg. Enligt 15 kap 26 § miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till.

Lagar och bestämmelser

2 kap. miljöbalken

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.

7 § Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.

15 kap. miljöbalken

1 § Med avfall avses i denna balk varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

11 § Den som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön. Särskild hänsyn ska tas till
1. den risk som hanteringen kan innebära för skada på vatten, luft, mark, växter eller djur,
2. de olägenheter som hanteringen kan innebära genom buller eller lukt, och
3. den negativa påverkan som hanteringen kan ha på sådana särskilt skyddade områden som avses i 7 kap., på andra områden av särskild betydelse för miljön eller på landskapet i övrigt.

26 § Ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till. Lag (2016:782).

26 kap. miljöbalken

9 § En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.
Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

14 § Beslut om förelägganden eller förbud får förenas med vite.

21 § Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan verksamhet.

Avgift

Allt arbete som inspektören lägger ner för handläggning och tillsyn av ert ärende debiteras i efterhand. Du kan läsa mer om avgifter och taxor på www.smfo.se/avgifter. Beslut om avgift skickas separat.

Hur man överklagar

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till länsstyrelsen. Överklagandet ska vara oss till handa inom tre veckor från det att du fick beslutet.

 • Tala om vilket beslut du överklagar. Ange ärendenummer samt beslutsdatum.
 • Redogör för varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du önskar.
 • Bifoga gärna handlingar eller annat som stöder din uppfattning.

Underteckna skrivelsen och ange namn, adress och telefonnummer. Skicka överklagandet till Söderåsens miljöförbund, Box 74, 264 21 Klippan. Vi kommer lämna ärendet vidare till Länsstyrelsen i Skåne län för prövning.

Underlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-14.

Expediering

Beslutet skickas med besvärshänvisning (Hur man överklagar) och delgivningskvitto (delgivningsman) till:
Fastighetsägare, Adress, 284 34 Perstorp

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund antar förslag till tillsynsplan 2024 - 2026, enligt alkohollagen (2010:1622).

Beskrivning av ärendet

Söderåsens miljöförbund är ansvarig kontrollmyndighet för tillsyn av försäljning av folköl i detaljhandeln i kommunerna Klippan, Perstorp, Svalöv och Örkelljunga.

Under 2023 utförde Länsstyrelsen en revision av miljöförbundets tillsyn av bland annat alkohollagen. Miljöförbundet saknade då en skriftlig tillsynsplan enligt alkohollagen 2010:1622, 9 kapitel §2. Enligt lagen ska kommunerna upprätta en tillsynsplan och den ska skickas in till Länsstyrelsen. Miljöförbundet har arbetat på samma vis med tillsyn av försäljning av folköl i många år och har därför upprättat en tillsynsplan för 2024–2026 då tillsynen planeras vara oförändrad även framöver.

Tillsynsplanen beskriver hur Söderåsens miljöförbund ska bedriva livsmedelskontrollen under 2024 till 2026.

Underlag

Tjänsteutlåtande daterat 2024-04-26

Bilaga

Tillsynsplan 2024–2026, enligt alkohollagen (2010:1622)

Direktionens beslut

Direktionen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Förslag till reviderade föreskrifter ska redovisas till Direktionen senast den 31 oktober 2024.

Redogörelse för ärendet

Från och med den 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen (2020:614). Med anledning av detta behöver de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna revideras och anpassas till den nya lagstiftningen. Då det förekommer diskussion om hur de nya reglerna ska tolkas, och då ytterligare tillsynsvägledning kan förväntas, bör förvaltningen ges tid att bearbeta detta samt förankra den föreslagna förändringen i kommunerna.

Förslag till reviderade förskrifter bör redovisas senast den 31 oktober eller så snart som möjligt.

Direktionens beslut

Direktionen för Söderåsens miljöförbund förbjuder omedelbart Karam Handel AB, 559323–8859 att i butiken Klippans Livs på Storgatan 17 i Klippan:

 1. Tillhandahålla elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare för försäljning till konsumenter under tre månader. Förbudet innebär även att elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare inte får förvaras i butiken under denna period.
 2. Tillhandahålla tobaksfria nikotinprodukter för försäljning till konsumenter under tre månader. Förbudet innebär även att tobaksfria nikotinprodukter inte får förvaras i butiken under denna period.

Förbudet kan följas upp av Söderåsens miljöförbundet eller annan myndighet. Beslutet gäller omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Under 2022 till 2024 har Söderåsens miljöförbund fått in 15 klagomål gällande att det skett försäljning av tobaksfria nikotinprodukter och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare till minderåriga från försäljningsstället Klippans Livs.

Det är sannolikt att olovlig försäljning skett under en längre tid. Överträdelsen bedöms som särskilt allvarlig.

Den 26 april 2024 utför polismyndigheten tillsyn för att kontrollera om försäljning till minderåriga sker.

Underlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-05-14

Expediering

Beslutet skickas med delgivningskvitto till:
Karem Ozmanov,
Karam Handel AB
Storgatan 17
264 33 Klippan

Besvärshänvisning bifogas.

Kopia på beslutet skickas enligt 20 § (LTLP 2018:2088) till:
Polismyndigheten: registrator.syd@polisen.se, LPO Klippan
Länsstyrelsen: skane@lansstyrelsen.se

Direktionens beslut

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

 • Löpande information om NKI-läget – Charlotte Leander redovisade, presentationen har skickats ut till direktionen.
 • Revisionens granskning av årsredovisningen 2023 – Charlotte Leander berättade och rapporterna ligger på hemsidan i direktionens portal.

Direktionens beslut

Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut tagna 2024-03-19 - 2024-04-30.

Besluten finns redovisade i bilaga som förvaras i pärm på Söderåsens miljöförbund. Redovisningen har meddelats direktionens ledamöter och ersättare i samband med kallelsen.

Ärendebeskrivning

Direktionen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande, miljöchef med möjlighet till vidaredelegering enligt beslut. Besluten ska redovisas på nästkommande direktionsmöte. Redovisningen innebär inte att det ankommer på direktionen att ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot får direktionen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som har beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

Direktionens beslut

Informationen noteras och läggs till handlingarna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024